2012-05-24

Avtalsnyhet: TMF Trä- och Stoppmöbelindustri

Ledarna tecknade nya avtal med TMF – Trä- och Möbelföretagen den 23 februari 2012 rörande Träindustri samt Stoppmöbelindustri. Överenskommelsen omfattar lönebildning (Ledaravtalet) samt allmänna anställningsvillkor.

De nya avtalen gäller från 1 mars 2012 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

Lönebildning (Ledaravtalet)

Under pkt 4 "Lön och löneutveckling" införs en ny text under 4.2:
"Revidering av lönen ska ske minst en gång per år. Lönerevisionstillfällena för olika individer kan med fördel förläggas vid skilda tidpunkter. Av lokalt avtal om löneprocess enligt pkt 2, ska framgå vilka former och tidpunkter som gäller för lönerevision. På företag där Ledarna saknar företrädare fastställs tidpunkt för lönerevision direkt mellan arbetsgivaren och berörd medlem."

Allmänna villkor

Ledarna har deltagit i de övergripande villkorsförhandlingar som förts utifrån Industriavtalets förhandlingsordning. De villkorsförändringar och arbetsgrupper som tillkommit har därmed kunnat säkras och anpassats för Ledarnas medlemmar. Våra mellanvarande avtal har prolongerats (förlängts).

Arbetsgrupper

  • Parterna tillsätter arbetsgrupper för att modernisera villkorsavtalet språkligt och redaktionellt, med beaktande av reglering av anställningsformer samt frågor kring arbetstid och arbetsmiljö. En särskild arbetsgrupp ska titta på arbetstidsfrågor utifrån de yrkanden som förevarit kopplat till Restid, Övertid och övertidskompensation, Frågor om hälsokontroll samt Arbetstidsfrågor i samband med utlandstjänstgöring.

Övrigt (Anteckningar till protokollet)

  • Arbetsgrupp om fackligt arbete
    Gruppen ska utreda behovet av partsgemensamt avtal och/eller stödmaterial om förtroendemans ställning, till stöd för hantering på företagsnivå.
  • Arbetsgrupp om "Hållbara chefer"
    Parterna är överens om att, i egen regi eller i samverkan med andra, utforma ett projekt med fokus på "Hållbara chefer". Inventering av goda exempel samt gemensamma medlemsseminarier ska ingå i projektet som sträcker sig längre än innevarande avtalsperiod.
  • Avlösen av kompetenskonton
    0,2% av lönesumman för Ledarnas medlemmar 2011 avsätts för 2012. Hur avsättningen ska disponeras avgörs lokalt, men om inget annat överenskoms så utgör avsättningen ett extra inslag i dialogen om ny lön för individen och hanteras med beaktande av den lokala tillämpningen av Ledaravtalet.


Det nya avtalet - Träindustri - hittar du här

Det nya avtalet - Stoppmöbelindustri - hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem