2012-05-24

Avtalsnyhet: Teknikarbetsgivarna och TEKO

Nytt avtal tecknat med Teknikarbetsgivarna och TEKO.

Den 1 februari 2012 tecknade Ledarna ett nytt avtal om lokal lönebildning som helt ersätter tidigare skrivning. Vårt mål på detta avtalsområde denna avtalsrörelse har varit att få till ett mer utvecklat löneavtal, något som vi lyckats bra med.

Här specificerar vi de viktigaste förändringarna i de nya avtalen.

Vi har fått ett mycket tydligare löneavtal där de lokala parterna ska diskutera erfarenheter från tidigare lönesättning och vilket mål företaget har med årets lönesättning, tidplan för densamma, från vilket datum de nya lönerna ska tillämpas samt vilka andra förutsättningar som ska gälla. Den nya skrivningen ger våra företrädare ett bättre verktyg för att få igång den lokala löneprocessen. Likaså framgår den lokala klubbens medverkan och roll både vad gäller inför, under och vid uppföljning av själva löneprocessen.

Lönenämnd

En annan nyhet är att en lönenämnd har inrättats. Om det, enligt den tidigare skrivningen i samarbetsavtalet, uppstod oenighet i en fråga om lönesättningsprocessen tog möjligheten att föra frågan vidare slut efter att lönefrågan behandlats lokalt och centralt.

Införandet av lönenämnd är en stor förbättring eftersom den möjliggör en fortsatt hantering även efter en avslutad central förhandling, vilket tidigare inte medgavs. Kan inte de centrala parterna komma överens i den centrala förhandlingen har endera part rätt att överlämna frågan för slutligt avgörande till lönenämnden Teknikarbetsgivarna – Ledarna. Lönenämnden består av två representanter för Teknikarbetsgivarna och två representanter för Ledarna.

Ändringar i tidsfristen för att begära central förhandling

Enligt tidigare förhandlingsordning hade vi 14 dagar, på oss att påkalla central förhandling, från det att den lokala förhandlingen avslutats. Den tiden har nu förkortats från 14 dagar till en vecka det vill säga 7 dagar. Den nya förändringen gäller både MBL-förhandling (primärförhandling) och ogiltigförklaring av uppsägning eller ett avsked. I och med att tidsfristerna har förkortats så ställer det andra krav på att vi är mer uppmärksamma och att det är bråttom att påkalla central förhandling.

Ändringar avseende Allmänna anställningsvillkor

Denna avtalsrörelse har inte resulterat i några större förändringar i allmänna villkor. Den enda villkorsförändringen är i § 7 mom 1:1 anmärkningens första stycke. Här tillförs två nya meningar avseende tjänstemans arbetade tid om denna i väsentlig grad avviker från förutsättningar i överenskommelse. Även i fall då tjänsteman upplever hälsoproblem som kan kopplas till hur mycket hon/han arbetar, kan tjänstemannen ta upp detta med arbetsgivaren. I detta fall bör tjänstemannen även erbjudas hälsoundersökning i samband med diskussionerna

Allmänna anställningsvillkor gäller från 1 februari 2012 till och med 31 mars 2013, medan Samarbetsavtalet gäller tills vidare.

 

Det nya avtalet - Teknikarbetsgivarna - hittar du här

Det nya avtalet - TEKO - hittar du här

Text: Uppdaterat: 2012-05-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem