Bransch – Transport

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Välkommen till din branschsida inom Transportbranschen, som branschansvarig bevakar jag och uppmärksammar intressanta händelser och trender inom Transportbranschen.

Bevakningen sker i samarbete med föreningarna Teknik & Motor samt Ledarna inom Transport & Logistik

I första hand riktar jag in mig på att bevaka ledarskapsfrågor som kan vara av intresse för dig i din vardag som chef!

Digitaliseringen har väl knappast undgått någon. Digital transformation innebär att lägga om delar av kommunikationen till de digitala kanaler som kunderna finns i. Det kan t ex innebära mer tjänster på nätet. Jag kan redan nu marknadsföra Ledarna inom Transport & logisks nästa nätverksträff Handelstransporten den 21-22 september ombord på färjan Cinderella. På programmet står, förutom nätverkande med kollegor, Digital Transformation inom handel och logistik med framtidsföretaget Hello future! Håll utkik efter inbjudan!

/Madeleine Warghusen, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna 
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
madeleine.warghusen@ledarna.se 

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-08-23

  Ny rapport: Machokultur leder till dödsolyckor

  (Personal & Ledarskap)

  Visa sig stark, våga ta risker, inte vara så smärtkänslig. Det är beteenden som premieras i det forskningen beskriver som maskulina kulturer. Och det är också kulturer som finns i de mer olycksdrabbade branscherna bygg, industri, transport samt skogs- och jordbruk.

  Gunilla Olofsdotter är docent i sociologi på Mittuniversitetet och en av rapportförfattarna till Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning. – Vi har gått igenom svensk och internationell forskning. Även om den inte är omfattande är den tydlig. Det finns föreställningar om maskuliniteter, om hur man som man ska bete sig och detta påverkar risktagande i arbetet, säger hon. M achokulturen återspeglar sig även på de kvinnor som finns i branscherna.

   

 • 2017-07-13

  Transportstyrelsen återkallar fler körkort på medicinska grunder

  (Transportstyrelsen Pressmeddelanden)

  Under första halvan av 2017 fattade Transportstyrelsen beslut om 16 514 körkortsåterkallelser vilket motsvarar en minskning med nästan 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Men samtidigt som det totala antalet återkallelser minskar så ökar antalet återkallelser på medicinska grunder med över 5 procent.

 • 2017-07-11

  Nya regler ska minska utsläppen av kväveoxider från nya fartyg i Östersjön och Nordsjön

  (Transportstyrelsen Nyheter)

  För att minska utsläppen från sjöfarten ska Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen bli så kallade kvävekontrollsområden. Det har den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s miljöskyddskommitté beslutat om.

 • 2017-07-10

  För lite planering kring hållbara turistresor

  (VTI Pressmeddelanden)

  En ny studie om hur turisters resande och turistresandets hållbarhet hanteras i infrastrukturplaneringen. Resultaten visar att fokus i planeringen ligger på framkomlighet och trafiksäkerhet generellt och att det saknas ett systematiskt sätt att bedöma besöksnäringens behov.

 • 2017-06-28

  Vi cyklar mer, men inte fortare

  (VTI Pressmeddelanden)

  ​VTI har genomfört en studie om cyklister och hastighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Resultaten visar att det har blivit fler cyklister över tid, men medelhastigheten har inte ökat. Hastigheten påverkas bland annat av cykelvägens utformning, typ av cykel samt vilket ärende cyklisten är ute i.

 • 2017-06-27

  Tre månader efter attentatet: "Bilar kan gasa på lika mycket som tidigare"

  (Market Senaste Nyheter)

  Snart tre månader efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm har inga större trygghetsåtgärder genomförts längs landets mest besökta shoppingstråk. "Ska det vara så här? Samma sak skulle ju kunna hända igen", säger Ica-handlaren Per Uhrström.

 • 2017-06-22

  Ökade kostnader och svajiga leveranser - så drabbas handeln av hamnkonflikten

  (Market Senaste Nyheter)

  Handeln ser allvarligt på hamnkonflikten i Göteborg. Flera kedjor drabbas och har tvingats styra om transporterna. "Vi är väldigt bekymrade," säger Svensk Handels näringspolitiska chef Mats Hedenström.

 • 2017-06-22

  Svenska chefer tveksamma till ny teknik

  (Dagens Handel Nyheter)

  Digitaliseringen gör de flesta affärsmodeller förlegade inom 5 år– inte minst inom handel. Ändå är svenska chefer tveksamma till nya teknikinvesteringar. Företag tvekar inför teknikinvesteringar Fler än sju av tio nordiska chefer tror att deras nuvarande affärsmodell blir förlegad inom fem år eller tidigare.

 • 2017-06-13

  Nu släpps en svensk studie om elbilar – och det är inte goda nyheter för Tesla

  (Veckans Affärer Nyheter)

  En ny svensk studie sätter elbilens miljövinster i perspektiv. Ute i trafiken har elfordon stora miljöfördelar jämfört med fossildrivna fordon. Men en ny svensk studie visar att tillverkningen av elbilarnas batterier också leder till stora utsläpp. Det är knappast goda nyheter för elbilstillverkare som Tesla, vars hajpade varumärke till stor del är uppbyggt på hållbarhetsfaktorn. En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att elbilar genererar stora utsläpp i produktionsledet.

 • 2017-06-10

  Fler företag betalar för miljövänliga transporter

  (Tidningen Extrakt Minskad klimatpåverkan)

  Transportsektorn är den största utsläppskällan av växthusgaser i Sverige och inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. – Miljö har fortfarande för låg prioritet hos transportköparna i förhållande till andra krav som ställs på åkare och speditörer. Det är ett reellt problem för en omställning av transportsystemet. Vi hoppas dock att den här ökade betalningsviljan är början på en positiv trend. Vi har gjort den här undersökningen två gånger tidigare men det är först nu som vi ser att betalningsviljan för miljövänligare transporter har ökat markant och att fler företag ställer miljörelaterade krav vid upphandling, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

 • 2017-05-18

  Sverigepremiär för självkörande sopbil

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Ökad trafiksäkerhet, förbättrad arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan. Att hämta soporna med hjälp av en självkörande sopbil har många fördelar. I juni var det Sverigepremiär i Hisings Backa. Sopbilen har utvecklats av Volvo i samarbete med Renova och i början av juni testas den för första gången i stadsmiljö. Den självkörande bilen ger flera miljömässiga fördelar: Växling, styrning och hastighet optimeras för att ge lägre bränsleförbrukning och därmed lägre utsläpp.

 • 2017-05-12

  Fler bilar men trafikens utsläpp minskar

  (Tidningen Extrakt Minskad klimatpåverkan)

  Statistik från IVL Svenska Miljöinstitutet och Trafikverket visar att utsläppen från den svenska vägtrafiken minskade mellan 2015 och 2016 trots att nybilsförsäljningen ökade. Genomsnittsbilen släppte ut fyra gram mindre koldioxid per kilometer. – Bortsett från lastbilar, bussar, motorcyklar och mopeder omfattar utsläppsberäkningarna totalt 4.8 miljoner personbilar, vilka svarar för 80 procent av vägtrafiken. Personbilarna körde tillsammans 66 miljarder kilometer, vilket i sin tur motsvarar 22 resor tur och retur jorden-solen, säger Mohammad-Reza Yahya, expert på trafikanalys och HBEFA-modellen vid IVL.

 • 2017-05-11

  Ny överenskommelse om kontroll av utländska fartyg

  (Transportstyrelsen Nyheter)

  Medlemsländerna i de mellanstatliga organen Paris och Tokyo MoU har kommit överens om en inriktning för det framtida arbetet med kontroll av fartyg, så kallade hamnstatskontroller. Det skedde vid en ministerkonferens i Vancouver i början av maj. Syftet är att förbättra sjösäkerhet, miljöskydd samt arbets- och levnadsvillkor för sjömän världen över.

 • 2017-05-10

  APM Terminals genomför lockout i Göteborg

  (Transportnet Nyheter)

  Den 19 maj till och med 30 juni 2017 genomför APM Terminals Gothenburg en så kallad spegel- och konsekvenslockout. Detta för att skydda verksamheten mot de senast varslade stridsåtgärder som Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 genomfört mot APM Terminals Gothenburg. Under den pågående lockouten kommer endast begränsad service under dagtid att kunna erbjudas kunderna. – Vi har gjort allt vi har kunnat för att lösa konflikten med Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 parallellt med att vi har

 • 2017-05-09

  61 miljoner plus för Helsingborgs Hamn

  (Transportnet Nyheter)

  Helsingborgs Hamn redovisar ett resultat för 2016 på 61 miljoner kronor. Det visar att hamnen fortsätter leverera tjänster som kunder och varuägare värdesätter. Som logistiskt nav har Helsingborgs Hamn ett viktigt uppdrag genom att 12 000 arbetstillfällen och 330 företag direkt eller indirekt kan kopplas till hamnens verksamhet. Under året har flera viktiga steg för fortsatt tillväxt blivit verklighet. Arbetet med container yard planning har fortgått, elförsörjning har uppgraderats, en ny mobilkran har

 • 2017-05-09

  Flygbranschen i fokus på logistikseminarium den 23 maj

  (Transportnet Nyheter)

  CargoIT bjuder in till seminarium den 23 maj på Arlanda, Sky City. Det blir en förmiddag med djupdykning inom framtidens logistik med fokus på flygbranschen. Inledningsvis presenterar Nils Paul från näringsdepartementet den nya flygstrategin. Flygstrategin syftar till att tydliggöra flygets roll som en del i transportsystemet och en av prioriteringarna i den nya strategin är utvecklingen av Arlanda som ledande storflygplats.

 • 2017-05-04

  VTI förbereder för automatiserade fordon

  (VTI Pressmeddelanden)

  Automatiseringen av trafiksystemet kommer att medföra stora förändringar. EU-projektet CoExist startar nu för att förbereda städer och väghållare för införandet av självkörande fordon. VTI är största part i projektet.

 • 2017-05-04

  Transportstyrelsen föreslår ändrade kör- och vilotidsregler

  (Transportnet Nyheter)

  Transportstyrelsen föreslår att en rad ändringar av reglerna för kör- och vilotider för att skapa ett mer flexibelt och rättvist sanktionssystem. Bland annat föreslås gradvis ökande sanktionsavgifter, som innebär lägre avgifter för den som begår mindre överträdelser medan den som grövre överträdelser eller medvetet fuskar får betala mer. Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag följt upp genomförda reformer och utrett sju aktuella frågor inom yrkestrafiken på väg.

 • 2017-05-02

  Strategisk plan för fossilfri transportsektor

  (Transportnet Nyheter)

  Den 28 april lämnade Energimyndigheten, tillsammans med Transportstyrelsen och 4 andra myndigheter, över den strategiska planen för omställningen till en fossilfri transportsektor till regeringen. Arbetet har pågått i drygt ett år, och det har resulterat i ett stort antal åtaganden och förslag. Energimyndigheten fick i regleringsbrevet för 2016 uppdraget att samordna arbetet med den strategiska planen. En arbetsgrupp ledd av Energimyndigheten och med deltagare från Trafikverket, Naturvårdsverket,

 • 2017-05-02

  Gävle hamn ska bli unikt hållbar

  (Transportnet Nyheter)

  Nu inleds ett arbete där forskarna vid Högskolan i Gävle ska studera vad Gävle hamn de senaste fem åren gjort när det gäller arbetet för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. - Vi har en situation där vi kan lära av hamnens erfarenheter i praktiken och Högskolans erfarenhet från forskning och sammanföra dessa på ett sätt som aldrig gjorts förut, säger Rodrigo Lozano, forskare vid Högskolan i Gävle. Nu inleds ett arbete där forskarna vid Högskolan till att börja med ska studera vad Gävle hamn de

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem