Bransch – Transport

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Välkommen till din branschsida inom Transportbranschen, som branschansvarig bevakar jag och uppmärksammar intressanta händelser och trender inom Transportbranschen.

Bevakningen sker i samarbete med föreningarna Teknik & Motor samt Ledarna inom Transport & Logistik

I första hand riktar jag in mig på att bevaka ledarskapsfrågor som kan vara av intresse för dig i din vardag som chef!

Digitaliseringen har väl knappast undgått någon. Digital transformation innebär att lägga om delar av kommunikationen till de digitala kanaler som kunderna finns i. Det kan t ex innebära mer tjänster på nätet. Jag kan redan nu marknadsföra Ledarna inom Transport & logisks nästa nätverksträff Handelstransporten den 21-22 september ombord på färjan Cinderella. På programmet står, förutom nätverkande med kollegor, Digital Transformation inom handel och logistik med framtidsföretaget Hello future! Håll utkik efter inbjudan!

/Madeleine Warghusen, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna 
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
madeleine.warghusen@ledarna.se 

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-10-03

  Att nå en fossilfri transportsektor – tre delrapporter redovisas till regeringen

  (Transportstyrelsen Nyheter)

  Transportstyrelsen är en av sex myndigheter som står bakom om en gemensam strategisk plan för att nå en fossilfri transportsektor. Idag redovisas tre delrapporter till den strategiska planen. Delrapporterna tar upp områdena luftfart, sjöfart samt uppföljning och utvärdering.

 • 2017-09-26

  Ny sida

  (Transportstyrelsen Nyheter)

  Säkerheten inom svensk järnväg är fortsatt hög. Den bedömningen gör Transportstyrelsen utifrån att Sverige lever upp till samtliga mål som EU ställer på en säker järnväg.

 • 2017-09-14

  DHL säger upp 47 anställda

  (Dagens Handel Nyheter)

  Efter förhandlingar med facket förra veckan står det nu klart att DHL varslar 47 av 72 transportarbetare på distributionscentralen i Klippan, en av DHL Supply Chains största verksamheter i landet, det skriver 8till5.se. Distributionscentralen som främst hanterar konsumentprodukter har fått dra ner antalet anställda på grund av förlorade kunder och volymer. Förhoppningen från DHL är att i framtiden kunna återhämta dessa förlorade volymer.

 • 2017-09-08

  Nya siffror: Så vill konsumenterna ha leveranser i framtiden

  (Market Senaste Nyheter)

  I framtiden är det leveranser ända hem som gäller. Det visar den senaste E-barometern. Över hälften av de tillfrågade vill ha sina paket till en box vid hemmet eller in genom dörren via en engångskod.

 • 2017-09-07

  Butiksdöden i stadskärnan en myt

  (HUI Pressmeddelanden)

  Idag lanseras Cityindex som beskriver omsättningsutvecklingen för kommersiella verksamheter i 16 svenska stadskärnor avseende 2016. Kartläggningen visar på en total tillväxt om 3,7 procent för detaljhandel, restaurang, hotell och kommersiell service. Detaljhandeln i stadskärnan, som ofta utmålas som förloraren i kampen om kunderna, ökade med 2,7 procent.

 • 2017-09-04

  Fler parter kan ingå i Industriavtalet

  (Sveriges Ingenjörer Nyheter)

  DEBATT Reallönerna har ökat med 50 procent ­under Industriavtalets första 19 år. Ett imponerade resultat som gäller för hela arbets­marknaden, skriver de fem ordförandena för Facken inom industrin, däribland Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand. För 20 år sedan överraskade industrins parter omvärlden. Ett helt nytt samarbetsavtal, Industriavtalet, var under­tecknat. Många kände till att överläggningar pågick men få trodde det skulle leda till resultat. I dag är Industriavtalet en väl etablerad institu­tion.

 • 2017-09-04

  Fördelar med återvunna däck i anläggningskonstruktioner

  (VTI Pressmeddelanden)

  I en ny VTI-studie konstaterar forskarna att återvunnet gummi kan ge fördelar såväl ekonomiskt, som funktionellt och miljömässigt. Utmaningen är att få någon part att ta ansvar för vidareförädling, tillverkning och utförande av konstruktioner och produkter där återvunna däck helt eller delvis utgör råvaran.

 • 2017-08-30

  Stark kritik mot myndighetsflytt

  (Sveriges Ingenjörer Nyheter)

  Regeringen offentliggjorde på onsdagen planerna på den största omlokaliseringen av myndigheter på tio år – sju myndigheter. Saco-S menar att regeringens besked riskerar att leda till att medarbetare slutar och att effektiviteten i verksamheterna försämras. Sveriges Ingenjörer framhåller att regeringen i stället borde fundera på var framtida myndigheter ska placeras. – Vi delar givetvis Saco-S ståndpunkter som vi är en del av, kommenterar Ove Rang, förhandlingschef för offentlig sektor på Sveriges Ingenjörer.

 • 2017-08-23

  Ny rapport: Machokultur leder till dödsolyckor

  (Personal & Ledarskap)

  Visa sig stark, våga ta risker, inte vara så smärtkänslig. Det är beteenden som premieras i det forskningen beskriver som maskulina kulturer. Och det är också kulturer som finns i de mer olycksdrabbade branscherna bygg, industri, transport samt skogs- och jordbruk.

  Gunilla Olofsdotter är docent i sociologi på Mittuniversitetet och en av rapportförfattarna till Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning. – Vi har gått igenom svensk och internationell forskning. Även om den inte är omfattande är den tydlig. Det finns föreställningar om maskuliniteter, om hur man som man ska bete sig och detta påverkar risktagande i arbetet, säger hon. M achokulturen återspeglar sig även på de kvinnor som finns i branscherna.

   

 • 2017-08-21

  Regler om privat övningskörning ska utvärderas

  (VTI Aktuellt)

  ​Handledare för privat övningskörning får ha tillstånd för högst 15 övningskörare samtidigt. Regeln infördes 2012 för att i huvudsak stävja olaglig trafikskoleverksamhet. I nuläget saknas det kunskap om effekten av begränsningen och därför har VTI fått i uppdrag att utvärdera regelns införande.

 • 2017-08-17

  Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

  (VTI Pressmeddelanden)

  ​VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder. För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt.

 • 2017-07-13

  Transportstyrelsen återkallar fler körkort på medicinska grunder

  (Transportstyrelsen Pressmeddelanden)

  Under första halvan av 2017 fattade Transportstyrelsen beslut om 16 514 körkortsåterkallelser vilket motsvarar en minskning med nästan 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Men samtidigt som det totala antalet återkallelser minskar så ökar antalet återkallelser på medicinska grunder med över 5 procent.

 • 2017-07-11

  Nya regler ska minska utsläppen av kväveoxider från nya fartyg i Östersjön och Nordsjön

  (Transportstyrelsen Nyheter)

  För att minska utsläppen från sjöfarten ska Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen bli så kallade kvävekontrollsområden. Det har den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s miljöskyddskommitté beslutat om.

 • 2017-07-10

  För lite planering kring hållbara turistresor

  (VTI Pressmeddelanden)

  En ny studie om hur turisters resande och turistresandets hållbarhet hanteras i infrastrukturplaneringen. Resultaten visar att fokus i planeringen ligger på framkomlighet och trafiksäkerhet generellt och att det saknas ett systematiskt sätt att bedöma besöksnäringens behov.

 • 2017-06-28

  Vi cyklar mer, men inte fortare

  (VTI Pressmeddelanden)

  ​VTI har genomfört en studie om cyklister och hastighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Resultaten visar att det har blivit fler cyklister över tid, men medelhastigheten har inte ökat. Hastigheten påverkas bland annat av cykelvägens utformning, typ av cykel samt vilket ärende cyklisten är ute i.

 • 2017-06-27

  Tre månader efter attentatet: "Bilar kan gasa på lika mycket som tidigare"

  (Market Senaste Nyheter)

  Snart tre månader efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm har inga större trygghetsåtgärder genomförts längs landets mest besökta shoppingstråk. "Ska det vara så här? Samma sak skulle ju kunna hända igen", säger Ica-handlaren Per Uhrström.

 • 2017-06-22

  Ökade kostnader och svajiga leveranser - så drabbas handeln av hamnkonflikten

  (Market Senaste Nyheter)

  Handeln ser allvarligt på hamnkonflikten i Göteborg. Flera kedjor drabbas och har tvingats styra om transporterna. "Vi är väldigt bekymrade," säger Svensk Handels näringspolitiska chef Mats Hedenström.

 • 2017-06-22

  Svenska chefer tveksamma till ny teknik

  (Dagens Handel Nyheter)

  Digitaliseringen gör de flesta affärsmodeller förlegade inom 5 år– inte minst inom handel. Ändå är svenska chefer tveksamma till nya teknikinvesteringar. Företag tvekar inför teknikinvesteringar Fler än sju av tio nordiska chefer tror att deras nuvarande affärsmodell blir förlegad inom fem år eller tidigare.

 • 2017-06-13

  Nu släpps en svensk studie om elbilar – och det är inte goda nyheter för Tesla

  (Veckans Affärer Nyheter)

  En ny svensk studie sätter elbilens miljövinster i perspektiv. Ute i trafiken har elfordon stora miljöfördelar jämfört med fossildrivna fordon. Men en ny svensk studie visar att tillverkningen av elbilarnas batterier också leder till stora utsläpp. Det är knappast goda nyheter för elbilstillverkare som Tesla, vars hajpade varumärke till stor del är uppbyggt på hållbarhetsfaktorn. En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att elbilar genererar stora utsläpp i produktionsledet.

 • 2017-06-10

  Fler företag betalar för miljövänliga transporter

  (Tidningen Extrakt Minskad klimatpåverkan)

  Transportsektorn är den största utsläppskällan av växthusgaser i Sverige och inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. – Miljö har fortfarande för låg prioritet hos transportköparna i förhållande till andra krav som ställs på åkare och speditörer. Det är ett reellt problem för en omställning av transportsystemet. Vi hoppas dock att den här ökade betalningsviljan är början på en positiv trend. Vi har gjort den här undersökningen två gånger tidigare men det är först nu som vi ser att betalningsviljan för miljövänligare transporter har ökat markant och att fler företag ställer miljörelaterade krav vid upphandling, säger Linda Styhre, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem