Bransch – Transport

Ju mer kunskap och insikt om din omvärld, desto bättre blir du som chef! Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas.

Branschansvarig på Ledarna

Välkommen till din branschsida inom Transportbranschen, som branschansvarig bevakar jag och uppmärksammar intressanta händelser och trender inom Transportbranschen.

Bevakningen sker i samarbete med föreningarna Teknik & Motor samt Ledarna inom Transport & Logistik

I första hand riktar jag in mig på att bevaka ledarskapsfrågor som kan vara av intresse för dig i din vardag som chef!

/Madeleine Warghusen, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna 
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
madeleine.warghusen@ledarna.se 

 


 

Nyheter om branschen

 • 2016-12-05

  Ny statistik: Allt fler tjänstemän blir sjukskrivna, särskilt kvinnor mitt i livet

  (Unionen Nyheter)

  Ny statistik från Unionen visar att allt fler tjänstemän inom den privata sektorn hamnar i långa sjukskrivningar. Kvinnor i tjänstemannayrken är numera sjukskrivna i högre grad än män i arbetaryrken. Unionen ser framförallt två vägar framåt för ett mer hållbart arbetsliv med utrymme för återhämtning. Unionens rapport visar att antalet långa sjukskrivningar har ökat bland tjänstemännen i samtliga branscher på den privata arbetsmarknaden. Det är en tydlig indikator på att arbetsgivarna måste ta arbetet med den psykosociala arbetsmiljön på större allvar.

 • 2016-12-05

  Nu ser vi över kraven på lots

  (Transportstyrelsen Nyheter)

  Transportstyrelsen kommer att se över lotsplikten i Sverige. Syftet är att ta fram moderna, enhetliga regler som underlättar för fartyg i områden med krav på lots ombord.

 • 2016-11-30

  Energieffektivisering och förnybart viktigast för att nå klimatmålen

  (Supermiljöbloggen)

  Satsning på energieffektivisering och förnybar energi är de viktigaste åtgärderna för att inte gå över tvågradersgränsen, enligt en rapport från International Energy Agency (IEA). Rapporten bygger på ett scenario där klimatmålen nås med befintlig teknik och utan att BNP påverkas. Kostnaderna för förnybar energi sjunker. För solceller har kostnaden minskat med två tredjedelar mellan 2010 och 2015. Kostnaden för landbaserad vindkraft har minskat med 30 procent under samma tid.

 • 2016-11-08

  Klimatvänliga bränslen finns – vad väntar vi på?

  (Dagens Samhälle Miljö)

  Näringslivet och forskning har visat att det redan finns fossilfria bränslealternativ. Trots det hör Sverige till de länder som kan få svårt att klara klimatmålen till 2030. Det som behövs nu är kraftfulla politiska beslut, skriver professor Staffan Laestadius och Catharina Nystedt Ringborg på tankesmedjan Global utmaning.

  Atmosfärens koldioxidhalt är högre än någonsin, och stiger i allt snabbare takt. Den globala uppvärmningen slår ständigt nya rekord. Årets sommar var den varmaste som någonsin uppmätts.
  Ändå köper vi svenskar fler fossilbränsledrivna bilar än någonsin tidigare. Månad efter månad fylls Europas tyngsta personbilspark på med tiotusentals fordon som, utan biobaserade bränslealternativ, fortsatt kommer att släppa ut koldioxid långt bortom 2030, då vi enligt planerna ska ha en fossilfri fordonsflotta.

 • 2016-11-04

  FN larmar: dagens klimatlöften otillräckliga

  (Supermiljöbloggen)

  De nuvarande klimatlöftena räcker inte för att minska utsläppen av växthusgaser i den takt som är nödvändig för att undvika kollaps. Nu måste alla delar av världssamhället börja agera på riktigt för att hålla temperaturökningarna nere.I

  dag träder fjolårets Parisavtal i kraft, samtidigt som världens ledare kraftsamlar inför det uppföljande klimattoppmötet i Marrakech om två veckor. I samma veva varnar nu FN:s miljöprogram Unep i deras årliga rapport för att även om klimatlöftena från Paris hålls kommer världen se en betydligt högre temperaturökning än de två grader man siktar på.
  Om alla länder enbart minskar utsläppen i takt med hur Parisavtalet är utformat kommer koldioxidutsläppen år 2030 ligga 12-14 miljarder ton över den gräns som krävs för att vi ska hålla oss under två graders uppvärmning. Istället förväntas uppvärmningen öka med 2,9-3,4 grader, vilket kan få ödesdigra konsekvenser.

 • 2016-10-20

  Digital logistik stöper om hela företag

  (Transportnytt Nyheter)

  Forskaren Daniel Ekwall stod för första programpunkten vid Logistikdagen i Borås på torsdagen. (Bild: Alexander Kristofersson) Möjligheterna att utveckla hela affärsverksamheter genom nya IT-lösningar i logistiken, står i centrum för Logistikdagen, i Borås på torsdagen. Om Postnord sätter QR-koder på frimärkena, i stället för gamla kändisar, så skulle avsändaren kunna följa sitt brevs väg till mottagaren, konstaterade Svensk digital handels chef Jonas Ogvall vid öppningen av Logistikdagen på torsdagsmorgonen.

 • 2016-10-19

  Ledande logistikchefer klara för Detaljhandelns Logistikdag

  (Transportnet Nyheter)

  Återigen samlar Detaljhandelns Logistikdag nyckeltalare från ledande transport- och logistikbolag på den svenska marknaden som kommer att berätta om möjligheterna och utmaningarna kring ökad e-handel och leveranser samma dag. Det handlar om nyckeltalare från bland andra Postnord, DHL Express, DB Schenker och UPS. - Jag brukar regelbundet besöka tongivande logistikkonferenser – både i Sverige och utomlands, säger Anders Karlsson, chefredaktör för Transport & Logistik Idag/Transportnet och programansvarig

 • 2016-10-15

  Tyvärr, det är fortfarande ohållbart att flyga

  (Supermiljöbloggen)

  Arlanda slår rekord i antal flygningar år efter år – men hur blir det med flygets klimatpåverkan? Varken biobränslen eller klimatkompensering är en bra lösning, så det enda hållbara är att flyga mindre eller göra som klimatforskaren Kevin Andersson och sluta flyga helt. När klimatavtalet i Paris skrevs under i höstas var det något viktigt som fattades – nämligen regleringar för utsläpp från internationella flyg. Förra året stod flyget för ca 5 procent av den globala klimatpåverkan, och enligt flygbranschens beräkningar kommer utsläppen att fyrdubblas fram till år 2050.
  Om vi ska klara av att rädda planeten från klimatkaos borde vi alltså på allvar börja prata om hur vi ska hantera flygets påverkan på miljön. 

 • 2016-10-07

  Mindre och kortare godstransporter på järnväg

  (Infrastrukturnyheter.se Transport & Logistik)

  Transporter minskade med 12 procent 2010-2015 Godstransporterna på järnväg i Sverige minskade med 12 procent mellan 2010 och 2015 sett till transportarbetet. Under samma period har mängden gods bara minskat med 5 procent, vilket betyder att transporterna blivit kortare. Det visar statistik från Trafikanalys. Under 2015 uppgick godstågens transportarbete till 21 miljarder tonkilometer, vilket är det lägsta på 5 år. Sedan 2010 har minskningen varit 12 procent.

 • 2016-10-07

  Infrastruktursatsning klarar att täcka det eftersläpande underhållet

  (Transportnytt Nyheter)

  Infrastrukturminister Anna Johansson presenterade infrastrukturpropositionen tillsammans med klimatminister Isabella Lövin. (Bild: Regeringskansliet) Regeringen ökar ramen för infrastruktursatsningar under åren 2018 – 2029 med totalt 100 miljarder och vill bygga höghastighetsbanor, sa infrastrukturministar Anna Johansson när hon presenterade infrastrukturpropositionen. Näringslivets transportråd konstaterar att den utökade ramen räcker till för att hålla igång järnvägen och täcka det eftersläpande underhållet – men inte så mycket mer.

 • 2016-10-07

  PostNord drar tillbaka uppsägning av brevbärare

  (SEKO)

  Brevbäraren Tommy Hinders i Mora har de senaste dagarna blivit något av en rikskändis. Efter 40 år som brevbärare sades han förra veckan, med två år kvar till pensionen, upp av PostNord. Orsaken var ett beslut från 2015 om att ingen post i Mora längre skulle delas ut med cykel. Tommy, som lider av epilepsi och följaktligen inte kan skaffa körkort, sades upp på grund av arbetsbrist.

 • 2016-10-06

  Sveriges Åkeriföretag kommenterar 74 ton

  (Transportnet Nyheter)

  Sveriges Åkeriföretag har nu kommenterat det förslag som regeringen presenterade tidigare den här veckan och som innebär införande av 74-tons lastbilsekipage. Det ska ingå som en del i ett större paket av åtgärder som planeras. Sveriges Åkeriföretag framhåller att det inte framgår när beslutet ska tas i riksdagen, men att det ska träda i kraft i mars 2017. Enligt åkarnas branschorganisation tycks förslaget fokusera på stråk som saknar järnväg i dag.

 • 2016-10-06

  Skogforsk välkomnar 74 ton

  (Transportnet Nyheter)

  Skogforsk har noterat att regeringen nyligen har meddelat att man avser att 74-tons timmerlastbilar ska tillåtas från och med mars 2017. Skogforsk framhåller att det är en höjning från dagens 64 tons bruttovikt och ett välkommet beslut från skogsnäringen för att kunna minska koldioxidutsläpp och transportkostnader och på så sätt bidra än mer till ett framtida, hållbart samhälle. Skogforsk har testat och utvärderat timmerbilar med bruttovikt på 74 ton sedan augusti 2009.

 • 2016-10-06

  Seko har tecknat avtal för 12000 medlemmar på statliga området

  (SEKO)

  Seko har idag skrivit på en ny avtalsuppgörelse med Arbetsgivarverket som innehåller löneökningar i nivå med övriga uppgörelser på arbetsmarknaden och ökat fokus på arbetsmiljöfrågor i syfte att sänka sjuktalen.

 • 2016-10-04

  Ett steg närmare 74 ton på väg

  (Transportnet Nyheter)

  Regeringen har nu beslutat om en lagrådsremiss avseende införandet av trafik med 74 tons lastbilar i Sverige, på vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. Förslaget kommer att ingå i en bredare godstrafikproposition, där regeringen även kommer lämna förslag som främjar godstransporter med järnväg och sjöfart. Det framgår av ett pressmeddelande från Näringsdepartementet. – Det är glädjande att vi tar ytterligare ett steg i arbetet med hållbara lastbilstransporter, säger

 • 2016-09-29

  Så kan Sverige få en fossiloberoende fordonsflotta 2030

  (Supermiljöbloggen)

  Ny rapport visar hur Sverige kan nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. En omställning i transportsektorn skulle också vara bra för hälsan, jobben och ge mer plats för bostäder och grönområden i städerna. Men en del menar att det är oeffektiv klimatpolitik att ha ett separat klimatmål för transportsektorn, istället för att bara ha ett klimatmål för alla sektorer.

  Bilåkandet och användningen av fossila bränslen ökar. Så mycket som bilåkandet ökade 2014 har det inte ökat på 64 år. Andelen resor med kollektivtrafik ökade från 11 till 13 procent mellan 2005/2006 och 2011-2014. Men cykelåkandet minskar. Befolkningen i Sverige cyklar i snitt 5,3 miljoner kilometer per dag, vilket är en minskning med 16 procent sedan mitten av 1990-talet.
  Detta visar rapporten Fossiloberoende fordonsflotta 2030 som är gjord av teknikkonsultföretaget Sweco, 2030-sekritariatet, Energiforsk och Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  I rapporten undersökshur denna dystra trend kan brytas och hur en fossiloberoende fordonsflotta 2030 kan uppnås.

  För att göra fordonen energieffektivare rekommenderas att Sverige ska driva skärpta utsläppskrav inom EU, att miljöbilsdefinitionen ska skärpas och att miljödefinitioner för lastbilar och långfärdsbussar ska införas. Andra rekommendationer är: stegvis höjd koldioxidskatt på fossila bränslen, utökat produktionstöd till nya förnybara bränslen, krav på att transporter som bekostas av skattepengar ska drivas med ett miljöbränsle långsiktigt stöd som skapar laddinfrastruktur, och
  mackar med förnybara bränslen. För att folks beteende ska bli miljövänligare rekommenderas
  att det ska bli svårare att ta bilen in till stadskärnan, att det ska bli attraktivare att använda andra färdmedel..

 • 2016-09-23

  Handlingsplan för fossiloberoende fordonsflotta presenterad

  (Transportnet Nyheter)

  Det finns en bred samstämmighet och samarbetsvilja i Sverige för att genomföra omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta. Utifrån detta finns nu en handlingsplan för måluppfyllelse med sikte på år 2030, framtagen av Sweco, Energiforsk, VTI och Fores med 2030-sekretariatet. Målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 har konkretiserats av miljömålsberedningen till 70 procent minskad klimatpåverkan från transportsektorn.

 • 2016-09-23

  DB kan få tillskott på 24 miljarder – Schenker fortsatt helägt

  (Transportnet Nyheter)

  Tysklands trafikminister Alexander Dobrindt (CSU) har planer på att pumpa in motsvarande cirka 24 miljarder kronor (2,4 miljarder euro) i Deutsche Bahn, som är helägt av tyska staten. Därmed blir det ingen delförsäljning av DB-döttrarna DB Schenker och Arriva. Den tyske trafikministern har dessutom planer på att höja det egna kapitalet i Deutsche Bahn med motsvarande cirka 9 miljarder kronor (1 miljard euro).

 • 2016-09-23

  Centerpartiet startar kampanj mot kilometerskatt

  (Transportnet Nyheter)

  Centerpartiet inleder nu en kampanj mot införandet av en skatt på avstånd, kallad kilometerskatt för tunga lastbilar. I kampanjen ingår ett uppdrag för att skriva på en namninsamling mot skatten. - Jag upplever att människor som förstår landsbygdens villkor ser skatten som oerhört angelägen att stoppa, vilket vi hoppas uppnå, säger Anders Åkesson, infrastrukturpolitisk talesperson för centerpartiet. Bakgrunden är regeringens önskan att se en kilometerskatt och att uppgifter från regeringens utredare

 • 2016-09-22

  Åkeriföretagen riktar kritik mot höstbudgeten

  (Transportnet Nyheter)

  Nödvändiga investeringar i infrastrukturen skjuts på framtiden och förhöjda transportkostnader är inte rätt väg att gå. Samtidigt välkomnar Sveriges Åkeriföretag större anslag till polisen. - Infrastruktursatsningar och åtgärder för att effektivisera transporter skjuts på framtiden och riskerar att hamna efter nästa riksdagsval, säger Tove Winiger, politisk talesperson i Sveriges Åkeriföretag. Att befolkningen växer så att det knakar och infrastrukturen är svårt eftersatt borde inspirera till satsningar.

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem