Bransch – Vård/omsorg/offentliga tjänster

På den här sidan kan du läsa mer om trender och utveckling inom branscherna vård och omsorg respektive offentlig sektor. Syftet är att ge ett smörgåsbord av nyheter – framför allt inom verksamhets- och ledarskapsfrågor som påverkar dig som chef.

Bevakningen kompletterar den verksamhet som branschföreningarna Ledarna inom Vård & Omsorg, Ledarna inom offentlig sektor och Ledarna inom Kriminalvården bedriver.

/Marielle Nakunzi, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
marielle.nakunzi@ledarna.se

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-07-08

  Påverkan från upphandling okänd utsläppsbomb

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Klimatpåverkan från de offentliga inköpen år 2014 var 1,4 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar utsläppen från cirka 6 miljoner bensinbilar, vilket är dubbelt så många bensinbilar som fanns i trafik samma år i Sverige. Beräkningarna är gjorda av Upphandlingsmyndigheten och baseras på inköpsanalyser av vad 276 kommuner, 21 landsting och 202 statliga myndigheter betalat ut till olika leverantörer under ett år. Det handlar totalt om 548 miljarder kronor i upphandlade affärer. - Vårt arbete visar att det inte räcker med att ställa mål och använda hållbarhetskriterier. Det krävs också en ständigt pågående inköpsanalys för att kunna ställa och följa upp hållbarhetskrav som minskar miljöpåverkan, sade Jens Johansson, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten, på ett seminarium i Almedalen.

 • 2017-06-12

  Brå ger ut handbok för att förebygga trakasserier mot myndighetspersoner

  (Personal & Ledarskap)

  Snygg bil, jag gillar också svarta BMW. På grund av ditt beslut kan jag inte köpa mat till mina barn. Hur kan du sova gott om natten? Att låta tjänstemannen förstå att man har koll kan vara ett sätt att försöka påverka denne. Obehagliga anspelningar som markerar att man vet var personen bor, vad hen kör för bil, att hen har barn. Det kan också handla om att vända maktbalansen genom att skuldbelägga. Tonfall och uttryck kan ha stor betydelse och trakasserierna är subtila, det är oklart vem som ska skadas och hur.

  – Om jag har fått ett hot att jag ska bli slagen på onsdag, då kan arbetsgivaren vidta åtgärder men om jag har fått en obehaglig blick från någon i mataffären, hur ska jag sätta ord på det om vi aldrig har pratat om att det kan förekomma? Kommer andra förstå varför jag är rädd? Det kräver en helt annan kompetens som chef, säger Johanna Skinnari, utredare på Brå, Brottsförebyggande rådet som skrivit handboken tillsammans med Anna Jonsson och Karolina Hurve, också utredare på Brå. – Många gånger håller de medarbetare som drabbats trakasserierna för sig själva eftersom det är svårt att sätta ord på dem. Hur ska du då kunna förmedla det vidare? Många är också rädda att uppfattas som löjliga, säger Anna Jonsson.

 • 2017-06-10

  Administrativt stöd viktigast för ledningen

  (Kvalitetsmagasinet Ledarskap)

  Har stödfunktionernas storlek och makt blivit ett problem inom offentlig sektor? Anders Kron och Mikael Wallgren har i en ny studie tittat närmare på hur tio myndigheter hanterar de administrativa utmaningarna.

 • 2017-05-30

  Sjukfrånvaron fortsätter att öka

  (Publikt)

  Sjukfrånvaron i staten ökar för femte året i rad, visar statistik från Statskontoret. Bland de större myndigheterna med hög sjukfrånvaro återfinns Statens institutionsstyrelse och Arbetsförmedlingen.

  I genomsnitt var sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna 4,1 procent av den ordinarie arbetstiden 2016, vilket är en ökning med en dryg procent­enhet sedan 2012.
  Det är långtidsfrånvaron, frånvaro i mer än sextio dagar, som ökat markant. 2016 utgjorde den 54,8 procent av den totala sjukfrånvaron, en ökning från drygt 45 procent 2012.

 • 2017-05-24

  Flera initiativ för att förbättra chefers förutsättningar

  (Tidningen Vision)

  Chefer i välfärden ansvarar i dag för ett stort antal medarbetare. Men nu finns tecken på en förändring. Allt fler kommuner har infört ett riktmärke för hur många medarbetare en chef kan ha. Det visar en kartläggning av drygt 200 kommuner som Vision presenterar idag.
  Kartläggningen visar att det pågår många viktiga initiativ runt om i landet för att förbättra chefers förutsättningar. Söderhamn, Norrköping och Hedemora är exempel på kommuner som jobbar aktivt med att förändra antalet medarbetare per chef.

 • 2017-05-23

  Artificiell intelligens tar plats inom vården

  (industrinyheter.se Toppnyheter)

  Vinnova satsar på projekt som ska utveckla beslutsstöd för hälsa, vård och omsorg med hjälp av artificiell intelligens. Fördelarna kan bland annat bli blixtsnabba och träffsäkra diagnoser med förslag på individanpassad behandling. Genom att använda artificiell intelligens finns möjligheter att utveckla beslutsstöd inom vården som vilar på en större mängd data än någon läkare skulle kunna samla ihop under ett helt yrkesliv.

 • 2017-05-23

  Fler kommuner inför tak för antal medarbetare per chef

  (Cision Wire)

  Allt fler kommuner sätter ett riktmärke för hur många medarbetare en chef kan ha. Norrköping, Hedemora och Söderhamn är några av dem. Det visar en kartläggning av drygt 200 kommuner som Vision i dag presenterar.
  Chefer i välfärden ansvarar i dag för ett stort antal medarbetare. Svårast är situationen inom äldreomsorgen där sju av tio chefer har fler än 30 medarbetare, enligt en enkät från Vision. Att ha upp till 60 är inte ovanligt, och det är betydligt fler jämfört med i övriga branscher.
  Men nu finns det tecken på en förändring. En kartläggning som Vision har gjort visar att det pågår många viktiga initiativ runt om i landet för att förbättra chefers förutsättningar. Den vanligaste åtgärden är att kommunen anställer fler chefer för att minska antal medarbetare per chef.

 • 2017-05-10

  Kommuninformation: Tydligare ledarskap och mer tid för personalen inom vård och omsorg

  (Länstidningen Östersund)

  I november 2016 gjorde arbetsmiljöverket en tillsyn över första linjens chefer inom vård och omsorg, och såg då att arbetsbelastningen bland cheferna var hög. Det som kom fram i tillsynen ledde till flera åtgärder och nu har organisationen ändrats, rutiner förtydligats och delvis nya arbetssätt införs.

 • 2017-05-04

  Ökad arbetsglädje och minskad stress i Söderhamn

  (Tidningen Vision)

  I Söderhamn har man sedan 2016 infört en ny styr- och ledningsfilosofi inom hela kommunen. Den bygger på medarbetarnas tillit och engagemang. Ett av fem fokusområden är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.  I det ingår att ge chefer förutsättningar för att bedriva ett värdebaserat ledarskap.


  Enhetschefen Susanne Wikström är positiv till förändringarna. Hon berättar att man satsar på att anställa fler chefer för att få bukt på den höga belastning som cheferna inom äldreomsorgen hade.

 • 2017-05-02

  Många chefer är bra för anställdas hälsa

  (Vision i Media)

  Genom att begränsa antalet anställda per enhetschef inom äldreomsorgen gynnas personalens hälsa och kvaliteten på vården. I en utredning som lämnats till regeringen föreslås 30 anställda per enhetschef.

  I äldreomsorgen arbetar i genomsnitt 60 personer under samma enhetschef. Det visar en utredning om ökad kvalitet i omsorgen som lämnats till äldreminister Åsa Regnér.

  Enligt studien påverkas verksamhetens kvalitet och effektivitet negativt av för många medarbetare per enhetschef. Det stora problemet är att en chef med en stor personalgrupp har svårt att hinna med alla arbetsuppgifter, vilket leder till att medarbetarna blir lidande.
  – Närvarande chefer som personalen kan ha en dialog med och ett socialt stöd via är avgörande. Har en chef för många medarbetare under sig så minskar den här kontakten. Då känner man sig inte sedd och missnöjd vilket leder till ett minskat engagemang och tillfredsställelse i jobbet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i fackförbundet Vision.

 • 2017-04-04

  Tak för antal anställda per chef föreslås

  (Arbetsmiljöforum Du & Jobbet)

  Chefer i äldreomsorgen har i snitt 60 anställda under sig. En regeringsutredning föreslår nu att det inte ska vara mer än 30 anställda per chef – om elva år.
  Det är en välkänd problematik att chefer inom äldreomsorgen har så många underställda att de sällan kan utföra ett bra chefskap, utan främst får ägna sin tid åt att lösa akuta problem. Att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med sådana förutsättningar är svårt.
  En ny regeringsutredning om äldreomsorgens framtid föreslår nu att det ska sättas ett nationellt mål om att enhetschefer inte ska ha ansvara för mer än 30 anställda. Målet ska vara uppnått senast 2028. Fram till dess ska man gradvis minska antalet underställda per chef. Förslaget gäller både kommuner och privata vårdföretag.

 • 2017-03-17

  Ny proposition om arbetsrättsliga villkor vid upphandling (aktuellhallbarhet.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Regeringen har beslutat om en proposition om arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar. Propositionen innebär att obligatoriska arbetsrättsliga villkor införs, men bara för upphandlingar över EU:s så kallade tröskelvärden. Det innebär att reglerna gäller för offentliga upphandlingar över 1,2 miljoner kronor för statliga myndigheter, över 1,9 miljoner kronor för kommuner och landsting och över 48 miljoner kronor för byggentreprenader. För dessa upphandlingar ska krav på lön, semester och arbetstid ställas där det är behövligt.

 • 2017-03-09

  Chefer som mobbas saknar ofta stöd

  (Prevent Arbetsliv)

  Mobbning på arbetsplatsen drabbar även chefer men de har ofta svårt att få stöd. För att komma ur situationen väljer många chefer att sluta sitt arbete, visar en studie vid Karolinska institutet.

  Den treåriga studien, som omfattar uppgifter från drygt 18 000 chefer, visar att 3,2 procent av dem utsatts för mobbning. Vanligast är problemet i offentlig sektor och kvinnor är mer utsatta än män.
  Studien omfattar också intervjuer med ett 20-tal mobbade chefer. Resultaten visar att även om många chefer är erfarna är det ofta i samband med en ny befattning som mobbningen uppstår. Inte sällan möts de av en arbetsplats som är mer eller mindre dysfunktionell och som under en längre tid saknat någon som leder arbetet. I arbetsgruppen finns ofta också informella ledare.

 • 2017-02-27

  Hantera mobbning på rätt sätt

  (Prevent Arbetsliv)

  Nästan var tionde arbetstagare uppger att de utsatts för någon form av mobbning på jobbet. Men vad skiljer mobbning från kränkande särbehandling? Och hur hanterar man och förebygger mobbning på arbetsplatsen?
  Kränkande särbehandling är inte alltid mobbning utan innebär att en eller flera personer utsätts för handlingar som riskerar att leda till utstötning eller ohälsa. Mobbning är däremot alltid kränkande särbehandling och sker mot någon vid upprepade tillfällen under en längre tidsperiod, till exempel ett halvår.
  I Sverige uppger nio procent av arbetskraften att de blivit utsatta för mobbning, trakasserier eller andra kränkningar på jobbet, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. Forskning tyder på att riskerna för mobbning är störst inom offentlig sektor, serviceyrken och bland ledningspersonal. Däremot är det mindre vanligt inom industri och i småföretag.

 • 2017-02-22

  Arbetsmiljön på Karolinska får tummen ned i medarbetarenkät

  (Läkartidningen)

  Arbetsmiljön på Karolinska får tummen ned i medarbetarenkät
  En stor del av personalen på Karolinska universitetssjukhuset anser sig ha för hög arbetsbelastning och för lite tid till återhämtning. Det visar resultatet från den kritiserade medarbetarenkäten.

  Medarbetarenkäten väckte debatt redan när personalen skulle fylla i den. Tretton läkare gick ut offentligt och uppmanade sina kollegor att vägra svara på frågorna:
  »I den årliga medarbetarenkäten på Karolinska har frågorna om sjukhusledningen tagits bort. Vi som arbetar på Karolinska fick enkäten i veckan. Till vår förvåning upptäckte vi att frågorna om hur vi ser på sjukhusledningen i år var bortplockade. Det finns heller ingen möjlighet att svara i fritext«, skrev de i uppropet .

 • 2017-02-22

  Engångsartiklar dåligt miljöval för sjukhus (aktuellhallbarhet.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Trots vattenåtgång för rengöring av flergångsartiklar som saxar och pincetter är det ett betydligt bättre miljömässigt val än att köpa in engångsartiklar. Beräkningar som gjorts vid danska Region Midtjylland pekar på att det inte är någon större ekonomisk fördel att köpa in engångssaxar, men miljömässigt är det stor skillnad. "Varje år lägger den offentliga sektorn stora pengar på att köpa kirurgiska instrument. Om bara en bråkdel av de inköpen flyttas från engångs- till flergångsartiklar skulle det innebära en stor miljövinst", säger Rikke Dreyer på Dansk Standard som deltagit i beräkningarna, till CSR Danmark. Inför kartläggningen var uppfattningen på Region Midtjylland att engångsinstrument är betydligt billigare och sparar både pengar och arbetskraft. Det eftersom det går åt mycket resurser för tvätt och sterilisering. Därmed var det en överraskning att skillnaden i kostnad är liten mellan de båda typerna av instrument.

 • 2017-02-21

  Forskare söker förutsättningar för tillit

  (Kvalitetsmagasinet)

  Vad händer när styrningen tippar över i en kontrollkultur? Tolv olika verksamheter runt om i landet sätts nu under forskarnas lupp för att hitta nycklarna till en tillitsbaserad styrning.

  Balansen mellan kontroll och tillit är en av de viktiga utmaningarna inom offentlig sektor idag. Inom projektet Försök Tillit ska forskare följa tolv olika verksamheter för att förstå hur och varför en kontrollkultur utvecklas, och se hur man kan utveckla modeller för att bättre hantera den här balansen i vardagen.
  Totalt är det 27 forskare som följer tolv försöksverksamheter inom vård, skola, omsorg runt om i hela Sverige.

 • 2017-02-15

  Ledarförsörjning diskuterades på chefsträff

  (Arbetsgivarverket)

  Ungefär 20 personer med ansvar för strategisk chefsförsörjning från bland annat Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården och FMV träffades för att diskutera ledarförsörjning. Hur kan staten jobba för att identifiera framtidens ledare och hur utvecklar vi våra medarbetare mot en ledarroll? Hur skapar vi en naturlig kompetensförsörjningskultur?
  Vid mötet berättade Marianne Olenäs från Försvarsmakten om deras arbete med att ta fram en chefsurvalsgrupp, CUG som en del i den strategiska chefsförsörjningen av chefer på högre nivå.

 • 2017-02-08

  Vi blir sjuka – av att jobba i vården

  (TCO Debattartiklar)

  Sedan 2010 ökar sjukfrånvaron igen. Det är främst sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa som ökar, och ökningen är särskilt stor bland anställda inom vård- och omsorgsyrken. Statistik från Försäkringskassan visar att under 2015 var antalet sjukskrivningsdagar per sysselsatt inom vård- och omsorg 15,2 dagar i genomsnitt och 16,8 dagar för endast kvinnorna.
  Förutom att den ökande sjukfrånvaron är ett tecken på att allt fler drabbas av ohälsa bidrar den också till ökande kostnader för socialförsäkringarna, samtidigt som den leder till en allt större brist på personal inom yrken som Arbetsförmedlingen pekat ut som bristyrken.

 • 2017-02-06

  Expertens råd för bättre arbetsmiljö i vården: "Schemalägg cheferna på sjukhuset"

  (Allehanda.se Premium)

  Schemalägg sjukhusets enhetschefer på kvällar och helger. Då får man en bättre styrning när sjukhusen drabbas av överbeläggningar. Det menar före detta arbetsmiljöinspektören Efva Åström som gjort en utredning i ämnet.
  - Det krävs att man förstärker chef- och ledningsnivån och inte bara på dagtid, eftersom sjukhusen fungerar 24 timmar per dygn, säger Efva Åström.
  Hon jobbade under 18 år som arbetsmiljöinspektör där hennes tillsyn ofta fokuserade på korridorvård i Landstinget Västernorrland. Hon är expert på överbeläggningar och som konsult genomförde hon under 2015 en arbetsmiljökartläggning av specialistvården i länet. Analysen ger konkreta förslag på hur landstinget skulle kunna skapa bättre förutsättningar under de ständigt förekommande överbeläggningarna.

Som branschansvarig uppmärksammar jag på den här sidan händelser och trender inom offentlig sektor, det vill säga kommun, landsting och stat. Vill du veta mer om vad som händer hos en särskild branschförening kan du se respektive förenings egna sidor.

Fokus är inställt på nyheter, verksamhets- och ledarskapsfrågor vilka påverkar dig som chef inom offentlig sektor! I min branschbevakning samarbetar jag med föreningarna Ledarna inom Vård & OmsorgLedarna inom offentlig sektor och Ledarna inom Kriminalvården.

Läs vår branschrapport!


Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv


Cristina Forssander årets eldsjäl i Svealand

Den 7 november 2014 offentliggjorde juryn för det prestigefulla Visa vägen-priset vem som är regional vinnare i kategorin Årets eldsjäl. Bland de många nominerade i Svealand utsågs Cristina Forssander, chef för arbetsmarknadsenheten i Trosa kommun och ledamot i styrelsen för Ledarna onom Vård & Omsorg, till vinnare.
Läs mer om 2014 års eldsjäl i Svealand


Rapport om chefen inom offentlig sektor

Låt chefen vara chefLäs rapporten om de utmaningar som chefen inom offentlig sektor står inför.
Låt chefen vara chef

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem