Bransch – Vård/omsorg/offentliga tjänster

Jag vill tipsa om den här artikeln från SNS där regeringens särskilda utredare Greger Bengtsson presenterar sin utredning om effekterna av införande av lagen om valfrihetssystem inom kommunala vård- och omsorgstjänster.

Utredningen berör bland annat att det i socialtjänstlagen föreskrivs att alla kommuner ska skapa förutsättningar för brukarna att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunen ska själv besluta vilka delar av hemtjänsten som ska omfattas av möjligheten att välja. Kommunen ska själv välja vilket upphandlingssätt som ska användas för att nå valfrihet.

Detta ställer stora krav på verksamheterna och de chefer som ska leda personalen inom vård och omsorg. Här kan du läsa hela artikeln.

/Annika Hage Nederström, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
annika.hage.nederstrom@ledarna.se

 


 

Nyheter om branschen

 • 2016-10-10

  Övermäktigt personalansvar för vårdchefer

  (Prevent Arbetsliv)

  Chefer i vård, omsorg och socialt arbete har i snitt 30 underställda medarbetare. Det är tre gånger fler än i de flesta andra branscher, visar en ny rapport. Det spelar roll hur stor arbetsgruppen är –både för chefens arbetsmiljö och medarbetarnas.
  Hur många personer förväntas en chef leda och ha ansvar för?
  Det finns ett tydligt könsmönster i svaret på den frågan. Inom den stora branschen vård och omsorg är åtta av tio anställda kvinnor. Där har chefer i snitt 30 medarbetare. Inom utbildning, med nästan lika hög andel kvinnor, går det genomsnittligen 27 underställda per chef.

 • 2016-10-07

  Övermäktigt personalansvar för vårdchefer

  (Prevent Tidningen Arbetsliv Ledarskap)

  Chefer i vård, omsorg och socialt arbete har i snitt 30 underställda medarbetare. Det är tre gånger fler än i de flesta andra branscher, visar en ny rapport. Det spelar roll hur stor arbetsgruppen är –både för chefens arbetsmiljö och medarbetarnas.

  Hur många personer förväntas en chef leda och ha ansvar för?
  Det finns ett tydligt könsmönster i svaret på den frågan. Inom den stora branschen vård och omsorg är åtta av tio anställda kvinnor. Där har chefer i snitt 30 medarbetare. Inom utbildning, med nästan lika hög andel kvinnor, går det genomsnittligen 27 underställda per chef.

  Inom de flesta andra branscher, där könsfördelningen är jämnare eller männen är i majoritet, har chefer mellan 7 och 16 medarbetare under sig. 

 • 2016-10-05

  Personcentrerad vård ger vänligare arbetsklimat

  (Suntarbetsliv Ledarskap och organisation)

  Personcentrerad vård gör att personalen upplever mer stöd från arbetskamrater och ledning. De uppskattar också att kunna göra ett bra jobb. Det visar ett forskningsprojekt på Umeå universitet.
  Personcentrering inom vården är ingen ny företeelse. I ett antal år nu har det införts på vårdavdelningar och inom omsorgen runt om i landet. En hel del forskning har gjorts För att förstå effekterna av detta arbetssätt, men mest på hur den påverkar patienterna och vårdens kvalité.
  — Väldigt lite har gjorts för att förstå hur personcentrerad vård påverkar personalens arbetsmiljö, säger Karin Sjögren, forskare vid Institutionen för omvårdnad på Umeå universitet.

 • 2016-09-28

  Hot påverkar privatlivet

  (Prevent Arbetsliv)

  Anställda på myndigheter som utsätts för hot på jobbet undviker inte att fatta obekväma beslut. Däremot påverkas privatlivet negativt. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Mellan 30 och 40 procent av de anställda på landets myndigheter utsätts för hot och trakasserier. Men utsattheten varierar mycket mellan olika myndigheter. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet där totalt 45 500 anställda vid myndigheter och A-kassor ingår.

 • 2016-09-28

  ST: Var tredje upplever att det blivit lägre i tak

  (Publikt)

  Arbetsmiljön för STs medlemmar har försämrats på flera områden och allt fler drar sig för att slå larm om missförhållanden. Det framgår av förbundets nya arbetsmiljöundersökning Temperaturmätare 2016.
  En liknande undersökning gjordes 2010. Då ansåg 22 procent av medlemmarna att den psykosociala arbetsmiljön var dålig eller mycket dålig. I den nya undersökningen har siffran stigit till 30 procent. Ännu fler, 43 procent, uppger att de ibland upplever stress och olustkänslor till följd av arbetet.

 • 2016-09-27

  Kunskap och kommunikation är en ledares plattform / 26 SEP 2016

  (Läkartidningen)

  Tvärvetenskaplig studie av traumateamövningar visar betydelsen av verbal och icke-verbal kommunikation Magnus Hultin, docent, överläkare, universitetslektor, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

  I en studie analyserades kommunikationen i 18 traumateamövningar.
  Kommunikation med kvittens (closed-loop communication, CLC) initierad av teamledare var associerad med kortare tid till beslut om slutlig behandling än om kommunikation med kvittens hade initierats av andra teammedlemmar.
  Ledarnas verbala kommunikation med teamdeltagare var bestämmande, undervisande, diskuterande eller förhandlande.
  Ledare som tog och behöll kontroll över arbetet i teamen positionerade sig i den »inre cirkeln«, nära patientens huvud.
  Betydelsen av korrekt position i rummet liksom betydelsen av hur ledaren verbalt och icke-verbalt leder teamets arbete förtjänar att lyftas fram på ledarutbildningar i akut omhändertagande.

 • 2016-09-18

  Svåra möten med rättshaverister

  (Suntarbetsliv Tackla hot och våld)

  En flod av grova och hotfulla mejl. Anmälningar i instans efter instans. Anhöriga som på arbetsplatsen ställer sig i vägen för anställda. Människor med ett rättshaveristiskt beteende leder till känslor av vanmakt, frustration och rädsla hos människor i offentliga sektorns kontaktyrken, förklarar psykoterapeuten Jakob Carlander.
  Han har skrivit en "handbok för yrkesverksamma", tillsammans med psykologen Andreas Svensson: Möta människor med rättshaveristiskt beteende (Gothia fortbildning 2015). Boken bygger på samtal med anställda i många olika verksamheter som har erfarenheter av detta. Den består av två delar:

 • 2016-09-15

  Chefer i kvinnobranscher leder många

  (Arbetsmiljöforum Du & Jobbet)

  Chefer inom vård, omsorg och socialt arbete ansvarar ofta för mer än dubbelt så många anställda som chefer i andra sektorer. Det framgår av en rapport som granskat chefers villkor.
  Enligt rapporten har chefer i kvinnodominerade branscher, som vård, omsorg och socialt arbete, ansvar för flest medarbetare på arbetsmarknaden. I genomsnitt rör det sig om 30 anställda. Därefter kommer utbildningssektorn – också kvinnodominerad, med 27 medarbetare per chef.
  Med undantag för transportsektorn, med i snitt 23 anställda per chef, är det mer än dubbelt så många som i andra branscher. I byggbranschen går det 14 anställda per chef, i fastighetsverksamhet 10 per chef och information/kommunikation 7 anställda per chef.

 • 2016-09-14

  Offentliga chefen – en balanskonstnär

  (Personal & Ledarskap)

  Vad är egentligen rimligt att ställa för krav på en toppledare? Och vad kan man lära av erfarenheter utanför Sverige? I England har man under ett antal år genomfört reformer vilka har fått uppmärksamhet långt utanför landets gränser. Mot denna bakgrund följde jag i våras med en grupp toppledare från kommuner och landsting på studieresa till de brittiska öarna. 

 • 2016-09-05

  En jämförelsestudie mellan kvinnliga och manliga chefer inom socialt arbete

  (Diva Portal Ledarstil)

  Syftet med uppsatsen var att undersöka likheter och olikheter i hur manliga och kvinnliga chefer inom socialt arbete styr sina medarbetare och vilka ledarstilar de använder sig av. Studien har genomförts med hjälp av en kvantitativ metodansats, där data har samlats in genom enkätintervjuer från tjugo manliga respektive kvinnliga chefer. Det har inte framkommit väsentligt stora skillnader i hur kvinnliga och manliga chefer inom socialt arbete styr sina medarbetare.

 • 2016-09-05

  Regionernas storlek är inte avgörande

  (Hallands Nyheter)

  DEBATT. Lena Micko, Ordföranden i Sveriges Kommuner och Landsting SKL, försöker i en insändare i HN argumentera för att större regioner behövs för att utveckla hela landet. Vi anser att hon har fel. Det är inte regionernas administrativa storlek som skapar utveckling, utan regionernas ledarskap, förmåga att samarbeta och geografiskt läge.
  De stora skillnader och olika förutsättningar som finns i olika delar av Sverige försvinner inte för att man delar in landet i stora regioner. I debattinlägget försöker Micko med vaga argument hävda att sjukvård och demokrati blir bättre i stora regioner och hon förespråkar Indelningskommitténs förslag där Halland till en början föreslogs slås ihop med Västra Götaland och Värmland med tillsammans 71 kommuner.

 • 2016-09-03

  Skolledarna: Skolan hotas av en ledarkris

  (Svenska Dagbladet)

  DEBATT | SKOLAN
  Det blir inga pengar till skolledarna. Trots att utbildningsminister Gustav Fridolin har hävdat att de tre miljarderna som staten satsar på skolan i år också kunde komma skolledarna till del, blir det inte så. Nio av tio arbetsgivare väljer att utestänga sina skolledare från den statliga lönesatsningen på lärare och andra personalkategorier inom skolan, till exempel skolledare
  Det visar en enkät som Sveriges Skolledarförbund genomfört.

 • 2016-09-01

  Meddelarskydd ett viktigt steg för yttrandefriheten för privatanställda

  (TCO Arbetsrätt)

  TCO har länge arbetat för att anställda i all offentligt finansierad verksamhet ska ha samma rättigheter att skyddat meddela media om olika missförhållanden. Regeringens beslut om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet är ett viktigt steg framåt för yttrandefriheten.
  I dag beslutar regeringen om en lagrådsremiss om meddelarskydd för anställda inom privat driven men offentligt finansierad verksamhet. Något som TCO länge har arbetat för.

 • 2016-08-28

  KD: Chefskarusellen påverkar kvaliteten i skola, vård och omsorg!

  (Södermanlands Nyheter)

  Under de senaste två åren har ett stort antal chefer lämnat sina chefsanställningar.

  Det första som bör redas ut är varför en hög omsättning av chefer pågått och pågår. Kristdemokraterna anser att en åtgärdsplan måste upprättas snarast.
  De avhoppade chefernas upplevelse är att de inte fått tillräckligt stöd från kommunens högsta chefer. Det får till följd att det blir svårt för dessa chefer att i sin tur vara bra och trygga chefer för den personal och verksamhet som de har att ansvara för. Kvaliteten i verksamheterna blir då lidande och ekonomin belastas av sjukfrånvarokostnader, personal- och chefsbyten. Den styrmodell som Nyköpings kommun har kan vara en orsak till otydligt ledarskap i organisationen.

 • 2016-08-22

  Stora skillnader i arbetsmiljö

  (Dagens Medicin)

  Den 4 september anordnas en landsomfattande manifestation av vårdanställda med krav på en bättre arbetsmiljö. Initiativet togs av sjuksköterskor i bland annat Stockholm.
  Men en ny medarbetarundersökning visar också på stora skillnader mellan olika sjukhus inom landstinget. Undersökningen görs årligen och hade den här gången över 33 000 medverkande, varav de flesta inom vården.
  Många är nöjda med sina chefer och arbetsgrupper, och tycker att arbetet känns meningsfullt.
  – De flesta arbetsgivarna jobbar mycket med den psykosociala arbetsmiljön. Ledarskapet förbättras och man blir starkare i teamen. Där ser vi en positiv utveckling, säger Hanna Emami, vd på IC Quality som gjort undersökningen.

 • 2016-08-19

  Jakten på den perfekta arbetsgruppen

  (Suntarbetsliv Ledarskap och organisation)

  Det är fullt möjligt att utveckla drömarbetslag i äldreomsorgen. Och cheferna har en avgörande roll i detta. Det hävdar Jonas Allenbrant, som tillsammans med Karin Sundin skrivit boken ”Ledare i äldreomsorgen – en handbok i utveckling och arbetsglädje”. Efter lumpen råkade han mer eller mindre av en slump ta ett jobb inom äldreomsorgen. Det var tänkt att vara högst tillfälligt, men han är kvar nästan 30 år senare, idag som chef för Nockebyhöjdens äldreboende I Bromma.

 • 2016-08-16

  Upprop: Läget i sjukvården är helt orimligt

  (Svenska Dagbladet)

  Den offentliga vården har blivit en så dålig arbetsgivare att personalen inte längre är intresserad av att ta anställning.
  Den 4 september kommer en manifestation genomföras över hela Sverige med budskapet ”En annan vård är möjlig!”. Fler än 20 orter har anslutit sig hittills och nya initiativ startas varje dag. Vi genomför denna landsomfattande manifestation för att personal inom vården ska få en arbetsmiljö som inte sliter sönder oss. Vi gör det för våra patienters rätt att få en jämlik och tillgänglig vård.

 • 2016-08-15

  Webbutbildning ska utbilda vårdchefer

  (Tidningen Vision)

  Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla och tillgängliggöra ett digitalt pedagogiskt stöd för förändrings- och utvecklingsarbete med hjälp av e-hälsolösningar. ”Det här är positivt. Vi vet att det i dag saknas verktyg till utvecklings- och förändringsarbete”, säger Jonas Karlsson, ombudsman med ansvar för chef- och ledarskapsfrågor i Vision.
  Stödet ska främst rikta sig till första linjens chefer men det ska även inkludera andra beslutsfattare i hälso- och sjukvården, skriver regeringen.

 • 2016-07-06

  Ensamma chefer riskerar bli syndabockar

  (Dagens Medicin)

  Verksamhetsnära chefer i vården får träffa sin närmaste chef ansikte mot ansikte en halv procent av sin arbetstid. Det visar svensk forskning som klockat chefernas arbetsdagar. Det har det inte lätt, första linjens chefer i vården.

 • 2016-07-05

  Rektor med tydligt mandat kan vända skolresultat

  (Svenskt Näringsliv)

  En ny enkät visar att rektorer vill bli vd. Därför är det dags att ge skolledare förutsättningar att vända skolans resultat, samtidigt som de ställs till svars för misslyckanden.

Som branschansvarig uppmärksammar jag på den här sidan händelser och trender inom offentlig sektor, det vill säga kommun, landsting och stat. Vill du veta mer om vad som händer hos en särskilt branschförening kan du in på respektive förenings egna sidor.

 

Fokus är inställt på nyheter, verksamhets- och ledarskapsfrågor vilka påverkar dig som chef inom offentlig sektor! I min branschbevakning samarbetar jag med föreningarna Ledarna inom Kriminalvården, Ledarna inom Vård & Omsorg och Ledarna inom offentlig sektor.

Cristina Forssander årets eldsjäl i Svealand

Den 7 november offentliggjorde juryn för det prestigefulla Visa vägen-priset vem som är regional vinnare i kategorin Årets eldsjäl. Bland de många nominerade i Svealand utsågs Cristina Forssander, chef för arbetsmarknadsenheten i Trosa kommun och ledamot i styrelsen för Ledarna onom Vård & Omsorg, till vinnare.
Läs mer

 

Rapport om chefen inom offentlig sektor

Låt chefen vara chef

Läs rapporten om de utmaningar som chefen inom offentlig sektor står inför.

 

Läs vår branschrapport!

Branschrapport Vård & omsorg

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem