Bransch – Vård/omsorg/offentliga tjänster

Jag vill tipsa om den här artikeln från SNS där regeringens särskilda utredare Greger Bengtsson presenterar sin utredning om effekterna av införande av lagen om valfrihetssystem inom kommunala vård- och omsorgstjänster.

Utredningen berör bland annat att det i socialtjänstlagen föreskrivs att alla kommuner ska skapa förutsättningar för brukarna att kunna välja utförare av hemtjänst. Kommunen ska själv besluta vilka delar av hemtjänsten som ska omfattas av möjligheten att välja. Kommunen ska själv välja vilket upphandlingssätt som ska användas för att nå valfrihet.

Detta ställer stora krav på verksamheterna och de chefer som ska leda personalen inom vård och omsorg. Här kan du läsa hela artikeln.

/Marielle Nakunzi, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
marielle.nakunzi@ledarna.se

 


 

Nyheter om branschen

 • 2016-11-30

  Privat vård friskare

  (di.se)

  Ohälsan är upp till 40 procent lägre i privata välfärden, visar nya siffror. Och friska medarbetare skapar marginaler.
  ”Håller man inte nere sjukfrånvaron drabbar det vinsten”, säger Håkan Hallberg, vd för tandvårdskedjan Orasolv.
  Som Di rapporterade på tisdagen ser ohälsan i Sverige ut att brytas – trendbrottet motsvarar 36 miljarder kronor i lägre kostnader än budgeterat de kommande fyra åren.
  Att ohälsan är högst bland kvinnor i offentlig sektor är ingen hemlighet, men siffror som Di har tagit del av lägger nya bitar till pusslet över de långa sjukfallen som kostar staten 75 miljarder kronor om året i sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning.
  Materialet från Försäkringskassan och Svenskt Näringsliv visar att landsting och kommuner har 30 procent fler sjukskrivningsdagar än privata aktörer.
  I öppenvården och tandvården är skillnaden 40 procent.

 • 2016-11-29

  För många anställda får chefen må sämre

  (Chef)

  Ju fler medarbetare chefen har, desto större är risken för ohälsa på jobbet, visar en ny forskningsrapport. Inte bara chefen riskerar att må sämre utan också medarbetarna. Flest underställda per chef finns i vård-, omsorgs- och utbildningssektorn.

 • 2016-11-17

  Anställda i kontaktyrken riskerar ohälsa

  (Prevent Arbetsliv)

  Anställda i kontaktyrken löper större risk att bli sjukskrivna och drabbas av utbrändhet. Men att arbeta med människor ger också en känsla av meningsfullhet, och om förutsättningarna var bättre skulle det kanske inte behöva se ut så. Det säger masterstudenten Vanda Aronsson som vunnit priset Utmärkt arbetsmiljöuppsats.

 • 2016-11-07

  Brister i arbetsmiljön

  (Västgöta-Bladet)

  Under perioden 2015-2017 genomför Arbetsmiljöverket en nationell tillsynsinsats med inspektioner över hela landet. Tillsynen rör arbetssituationen för första linjens chefer inom vård och omsorg.
  I Tidaholms kommun har myndigheten träffat en arbetsgrupp med enhetschefer för särskilt boende, hemtjänst, hälso- och sjukvård samt LSS-verksamhet.

  Följande fem punkter identifierade Arbetsmiljöverket som bristfälliga:
  • Det saknas skriftliga rutiner för att regelbundet undersöka och riskbedöma enhetschefernas arbetsmiljö.
  • Det finns inga fungerande rutiner för stöd till enhetscheferna, så som IT-stöd, stöd vid fastighets- och teknikfrågor och stöd i personalfrågor.
  • Tillbudsrapporteringen är bristfällig.
  • Inflödet av tillkommande arbetsuppgifter skapar stress och ökad belastning för enhetscheferna.
  • Det saknas rutiner för hur arbetsgivaren årligen ska följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

   

 • 2016-11-02

  Skyddsombud hoppar av sina uppdrag

  (Publikt)

  De blir utskällda och ifrågasatta. Flera tidigare huvudskydds­ombud på Statens institutionsstyrelse vittnar om att de har lämnat sina uppdrag för att de har blivit illa behandlade av arbets­givaren. »Cheferna måste ha mer respekt för skydds­ombudens uppdrag«, säger STs Jimmy Haller.

 • 2016-11-01

  15 kommunala miljoner att spara på färre sjukskrivningar: "Behövs ett mänskligare arbetsliv"

  (Norrtelje Tidning)

  Norrtälje kommun skulle kunna spara 15,3 miljoner på minskade sjukskrivningar enligt fackförbundet Vision. Personalchefen Carina Idenfors Norrbacka berättar att de redan är på god väg.
  Hela länets kommuner och landsting har tillsammans 1,2 miljarder möjliga kronor att spara in på färre sjukskrivningar, enligt Vision.

  Sveriges sjukskrivningar har ökat snabbt sedan 2010. Bara i Stockholms läns landsting och kommuner kostar sjukfrånvaron nästan 3,6 miljarder varje år. Det menar Vision, fackförbundet för offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting och kyrka.

 • 2016-11-01

  Goda relationer är grunden vid förändringar i vården

  (Suntarbetsliv Ledarskap och organisation)

  Förtroendefulla relationer på arbetsplatsen är en förutsättning för att förändringsarbete i vården ska lyckas, konstaterar forskaren Thomas Andersson. Och läkarna måste vara med på tåget, annars händer ingenting. 

  Innan du börjar ett förändringsarbete inom vården – tänk på det här:
  Acceptera att vården är komplex, det ska den vara.
  Olika perspektiv behövs. Med respekt för varandra kan de hanteras.
  Vid beslut gäller det snarare att balansera olika perspektiv än att maximera ett av dem.
  Förtroende är särskilt viktigt mellan olika yrkeskompetenser, som läkare och chef.

 • 2016-10-29

  Sociala lär sig av Strömsund - fler chefer ska ge bättre arbetsmiljö

  (Östersunds-Posten)

  Socialförvaltningen testar nu en ny organisation med nya områden och fler enhetschefer. Målet är bättre arbetsmiljö och högre kvalitet på omsorgen.
  – Jag märker att jag finns till mer nu för mina chefer och kan vara ute mer i verksamheten, säger Eva-Lotta Lundin, tf chef för äldreomsorgen i västra Härjedalen
  Eva-Lotta Lundin, ny områdeschef för äldreomsorgen i västra Härjedalen och Anneli Stenberg, ny chef för område LSS i samspråk med Justin Cruseman, chef socialförvaltingen.
  Tidigare hade Eva-Lotta Lundin drygt 60 medarbetare som hon var direkt ansvarig för och skulle hålla medarbetarsamtal med. En ohållbar situation.
  – Det var ofta det man fick höra, att man inte syntes tillräckligt mycket. Och när man väl kom ut till arbetsplatserna blev folk nästan lite misstänksamma, och undrade vad som var fel, säger hon.

 • 2016-10-28

  Forskare kartlägger sjukskrivningar

  (Borås Tidning)

  Vad är det som gör att man blir sjuk respektive håller sig frisk? Påverkas antal sjukskrivningar om chefen har kompetens i hälsofrämjande ledarskap? Det är några av frågorna som forskare från Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och KTH hoppas besvara i ett nytt forskningsprojekt.
  – Det finns ett problem med ökade sjukskrivningar inom vården. Vi vill ta reda på hur de här personerna mår och hur man skapar mer hållbara arbetsplatser. Det känns viktigt att vara med och föra forskningen inom området framåt, säger Sara Larson Fällman, doktorand vid Högskolan i Borås och en av projektledarna.

 • 2016-10-25

  Sänkt sjukfrånvaro kan spara miljarder

  (Svenska Dagbladet)

  Sjukskrivningarna innebär stort mänskligt lidande, men också så stora utgifter att det äter upp betydande delar av reformutrymmen och effektiviseringar. Med ökade insikter om sjukskrivningarnas faktiska kostnader och partsgemensamma ambitioner kan trenden med ökande sjukskrivningar i välfärdsyrken brytas.
  Sjukskrivningarna ökar sedan flera år tillbaka, inte minst bland medarbetare inom välfärden. Det påverkar kvaliteten i verksamheterna och innebär en stor kostnad för samhället. I dag publicerar Vision en rapport där vi gjort en samlad beräkning av kommunernas, landstingens och regionernas kostnader för sjukfrånvaron. Det är den första rikstäckande studien där även det som kallas produktionsbortfall räknas in, det vill säga det arbete som inte blir utfört när medarbetare blir sjuka. Inom offentlig sektor är sådana beräkningar sällsynta. Okunskap om produktionsbortfallets omfattning har inneburit en maskering av de egentliga kostnaderna. Det kan ha bidragit till att politiska initiativ inte tagits i tillräcklig utsträckning för att komma till rätta med orsakerna till ökande sjukskrivningar.
  Vår studie visar att sjukfrånvaron kostar kommuner, landsting och regioner över 20 miljarder kronor varje år. stnaderna för sjukskrivningar i kommuner, landsting och regioner överstiger 20 miljarder kronor.

 • 2016-10-10

  Övermäktigt personalansvar för vårdchefer

  (Prevent Arbetsliv)

  Chefer i vård, omsorg och socialt arbete har i snitt 30 underställda medarbetare. Det är tre gånger fler än i de flesta andra branscher, visar en ny rapport. Det spelar roll hur stor arbetsgruppen är –både för chefens arbetsmiljö och medarbetarnas.
  Hur många personer förväntas en chef leda och ha ansvar för?
  Det finns ett tydligt könsmönster i svaret på den frågan. Inom den stora branschen vård och omsorg är åtta av tio anställda kvinnor. Där har chefer i snitt 30 medarbetare. Inom utbildning, med nästan lika hög andel kvinnor, går det genomsnittligen 27 underställda per chef.

 • 2016-10-07

  Övermäktigt personalansvar för vårdchefer

  (Prevent Tidningen Arbetsliv Ledarskap)

  Chefer i vård, omsorg och socialt arbete har i snitt 30 underställda medarbetare. Det är tre gånger fler än i de flesta andra branscher, visar en ny rapport. Det spelar roll hur stor arbetsgruppen är –både för chefens arbetsmiljö och medarbetarnas.

  Hur många personer förväntas en chef leda och ha ansvar för?
  Det finns ett tydligt könsmönster i svaret på den frågan. Inom den stora branschen vård och omsorg är åtta av tio anställda kvinnor. Där har chefer i snitt 30 medarbetare. Inom utbildning, med nästan lika hög andel kvinnor, går det genomsnittligen 27 underställda per chef.

  Inom de flesta andra branscher, där könsfördelningen är jämnare eller männen är i majoritet, har chefer mellan 7 och 16 medarbetare under sig. 

 • 2016-10-05

  Personcentrerad vård ger vänligare arbetsklimat

  (Suntarbetsliv Ledarskap och organisation)

  Personcentrerad vård gör att personalen upplever mer stöd från arbetskamrater och ledning. De uppskattar också att kunna göra ett bra jobb. Det visar ett forskningsprojekt på Umeå universitet.
  Personcentrering inom vården är ingen ny företeelse. I ett antal år nu har det införts på vårdavdelningar och inom omsorgen runt om i landet. En hel del forskning har gjorts För att förstå effekterna av detta arbetssätt, men mest på hur den påverkar patienterna och vårdens kvalité.
  — Väldigt lite har gjorts för att förstå hur personcentrerad vård påverkar personalens arbetsmiljö, säger Karin Sjögren, forskare vid Institutionen för omvårdnad på Umeå universitet.

 • 2016-09-28

  Hot påverkar privatlivet

  (Prevent Arbetsliv)

  Anställda på myndigheter som utsätts för hot på jobbet undviker inte att fatta obekväma beslut. Däremot påverkas privatlivet negativt. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.
  Mellan 30 och 40 procent av de anställda på landets myndigheter utsätts för hot och trakasserier. Men utsattheten varierar mycket mellan olika myndigheter. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet där totalt 45 500 anställda vid myndigheter och A-kassor ingår.

 • 2016-09-28

  ST: Var tredje upplever att det blivit lägre i tak

  (Publikt)

  Arbetsmiljön för STs medlemmar har försämrats på flera områden och allt fler drar sig för att slå larm om missförhållanden. Det framgår av förbundets nya arbetsmiljöundersökning Temperaturmätare 2016.
  En liknande undersökning gjordes 2010. Då ansåg 22 procent av medlemmarna att den psykosociala arbetsmiljön var dålig eller mycket dålig. I den nya undersökningen har siffran stigit till 30 procent. Ännu fler, 43 procent, uppger att de ibland upplever stress och olustkänslor till följd av arbetet.

 • 2016-09-27

  Kunskap och kommunikation är en ledares plattform / 26 SEP 2016

  (Läkartidningen)

  Tvärvetenskaplig studie av traumateamövningar visar betydelsen av verbal och icke-verbal kommunikation Magnus Hultin, docent, överläkare, universitetslektor, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap,

  I en studie analyserades kommunikationen i 18 traumateamövningar.
  Kommunikation med kvittens (closed-loop communication, CLC) initierad av teamledare var associerad med kortare tid till beslut om slutlig behandling än om kommunikation med kvittens hade initierats av andra teammedlemmar.
  Ledarnas verbala kommunikation med teamdeltagare var bestämmande, undervisande, diskuterande eller förhandlande.
  Ledare som tog och behöll kontroll över arbetet i teamen positionerade sig i den »inre cirkeln«, nära patientens huvud.
  Betydelsen av korrekt position i rummet liksom betydelsen av hur ledaren verbalt och icke-verbalt leder teamets arbete förtjänar att lyftas fram på ledarutbildningar i akut omhändertagande.

 • 2016-09-18

  Svåra möten med rättshaverister

  (Suntarbetsliv Tackla hot och våld)

  En flod av grova och hotfulla mejl. Anmälningar i instans efter instans. Anhöriga som på arbetsplatsen ställer sig i vägen för anställda. Människor med ett rättshaveristiskt beteende leder till känslor av vanmakt, frustration och rädsla hos människor i offentliga sektorns kontaktyrken, förklarar psykoterapeuten Jakob Carlander.
  Han har skrivit en "handbok för yrkesverksamma", tillsammans med psykologen Andreas Svensson: Möta människor med rättshaveristiskt beteende (Gothia fortbildning 2015). Boken bygger på samtal med anställda i många olika verksamheter som har erfarenheter av detta. Den består av två delar:

 • 2016-09-15

  Chefer i kvinnobranscher leder många

  (Arbetsmiljöforum Du & Jobbet)

  Chefer inom vård, omsorg och socialt arbete ansvarar ofta för mer än dubbelt så många anställda som chefer i andra sektorer. Det framgår av en rapport som granskat chefers villkor.
  Enligt rapporten har chefer i kvinnodominerade branscher, som vård, omsorg och socialt arbete, ansvar för flest medarbetare på arbetsmarknaden. I genomsnitt rör det sig om 30 anställda. Därefter kommer utbildningssektorn – också kvinnodominerad, med 27 medarbetare per chef.
  Med undantag för transportsektorn, med i snitt 23 anställda per chef, är det mer än dubbelt så många som i andra branscher. I byggbranschen går det 14 anställda per chef, i fastighetsverksamhet 10 per chef och information/kommunikation 7 anställda per chef.

 • 2016-09-14

  Offentliga chefen – en balanskonstnär

  (Personal & Ledarskap)

  Vad är egentligen rimligt att ställa för krav på en toppledare? Och vad kan man lära av erfarenheter utanför Sverige? I England har man under ett antal år genomfört reformer vilka har fått uppmärksamhet långt utanför landets gränser. Mot denna bakgrund följde jag i våras med en grupp toppledare från kommuner och landsting på studieresa till de brittiska öarna. 

 • 2016-09-05

  En jämförelsestudie mellan kvinnliga och manliga chefer inom socialt arbete

  (Diva Portal Ledarstil)

  Syftet med uppsatsen var att undersöka likheter och olikheter i hur manliga och kvinnliga chefer inom socialt arbete styr sina medarbetare och vilka ledarstilar de använder sig av. Studien har genomförts med hjälp av en kvantitativ metodansats, där data har samlats in genom enkätintervjuer från tjugo manliga respektive kvinnliga chefer. Det har inte framkommit väsentligt stora skillnader i hur kvinnliga och manliga chefer inom socialt arbete styr sina medarbetare.

Som branschansvarig uppmärksammar jag på den här sidan händelser och trender inom offentlig sektor, det vill säga kommun, landsting och stat. Vill du veta mer om vad som händer hos en särskilt branschförening kan du in på respektive förenings egna sidor.

Fokus är inställt på nyheter, verksamhets- och ledarskapsfrågor vilka påverkar dig som chef inom offentlig sektor! I min branschbevakning samarbetar jag med föreningarna Ledarna inom KriminalvårdenLedarna inom Vård & Omsorg och Ledarna inom offentlig sektor.

Läs vår branschrapport!


Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv


Cristina Forssander årets eldsjäl i Svealand

Den 7 november 2014 offentliggjorde juryn för det prestigefulla Visa vägen-priset vem som är regional vinnare i kategorin Årets eldsjäl. Bland de många nominerade i Svealand utsågs Cristina Forssander, chef för arbetsmarknadsenheten i Trosa kommun och ledamot i styrelsen för Ledarna onom Vård & Omsorg, till vinnare.
Läs mer om 2014 års eldsjäl i Svealand


Rapport om chefen inom offentlig sektor

Låt chefen vara chefLäs rapporten om de utmaningar som chefen inom offentlig sektor står inför.
Låt chefen vara chef

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem