Bransch – Skogliga näringar

Branschbevakning har under senare år utvecklats till en allt viktigare del i Ledarnas utbud till medlemmar och andra intressenter i vår omvärld. I många chefsroller ingår naturligen att hålla sig ajour med den egna branschen, men också med angränsande. Den ökade rörligheten på chefsmarknaden är en av orsakerna. Under året presenterar vi ett antal branschrapporter, med syftet att möta dessa behov.

I den senaste rapporten – Skogliga näringar ur ett chefsperspektiv – har vi valt att fokusera på skogsbruk samt skogs- och träindustri. Med fokus inställt på chefsrollen märker man, föga förvånande, att den ser olika ut inom dessa delbranscher. Globaliseringen medför dock likartade krav på kvalitet och konkurrenskraftig produktion.

Jag hoppas rapporten ska ge åtminstone några nya insikter eller infallsvinklar. Synpunkter och kommentarer mottas med tacksamhet.

Trevlig läsning!

/Leif Nordin, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta mig gärna om branschfrågor!
leif.nordin@ledarna.se


Tid, pengar eller pension...

Industriarbetsgivarna har gjort en större undersökning om hur 6.300 anställda (ca 50% tjänstemän) inom massa/papper och sågverk väljer inom de lokala system för ATK (arbetstidsförkortning) som finns, de så kallade "Trevalen". Det visar sig att så många som 74% väljer att ta ut i ledig tid, 14% väljer kontant utbetalning och endast 12% väljer pensionsavsättning.

Branschkonsulten Bertil Nilsson har räknat ut att om man tar ut all ATK som ledig tid mellan 25–60 års ålder, så handlar det om 14 månader. Tar man ut motsvarande som pension, gör "ränta-på-ränta"-effekten att det då handlar om 44 månader. Detta kan vara bra att beakta i kommande förhandlingar rörande avsättningar till deltidspension. Även inom LO börjar man bli varse den betydande hävstångseffekt som pensionsvalet ger. Från arbetsgivarhåll signaleras ju ofta att kommande "nya" avsättningar måste hänga samman med att motsvarande andel tas från befintliga ATK-system – där sådana finns.


 

Nyheter om branschen 

 • 2016-05-17

  Ny affärsområdeschef för Södra Wood

  (Industrinyheter.se Skog)

  Jörgen Lindquist ny på posten Jörgen Lindquist har utsetts till affärsområdeschef för Södras Wood. Han har sedan den 14 mars varit tillförordnad chef för affärsområdet. – Jörgen Lindquist har en gedigen bakgrund och internationell erfarenhet och kommer att vara en tillgång i vårt fortsatta arbete med att förbättra den långsiktiga lönsamheten inom Södra Wood, säger Lars Idermark, vd och koncernchef på Södra. Jörgen Lindquist kom till Södra hösten 2015 som ekonomi- och finansdirektör med ansvar även för IT och Inköp.

 • 2016-05-17

  Papperskonsumtion i Sverige per kvalitet

  (Skogsindustrierna Hänt på webbplatsen)

  Den beräknade papperskonsumtionen i Sverige är idag på samma nivå som i början av 1990-talet. De inhemska leveranserna har minskat medan importandelen har ökat under denna period. Idag är importandelen dryga 40 procent av konsumtionen att jämföras med 1990 då importen uppgick till 16 procent. 

   

 • 2016-05-16

  Business Sweden presenterar Exportchefsindex för andra kvartalet – Fortsätter exporttemperaturen att stiga?

  (SkogsSverige Nyheter)

  I fjol ökade svensk export med 5,9 procent i fasta priser, främst till följd av ökad tjänsteexport. Det är snabbare än ökningen i världshandeln, vilket är ovanligt. Delvis berodde det på en valutafördel och delvis på en stark ökning i export av immateriella tillgångar (FOU- och licensintäkter) som till viss del sannolikt är temporär. För första kvartalet i år finns än så länge endast siffror i löpande priser för varuexporten och de visar på dämpad exportutveckling.

 • 2016-05-16

  Strukturen i pappersindustrin

  (Skogsindustrierna Hänt på webbplatsen)

  Över hälften, 66 procent, av pappersbruken i Sverige har en produktionskapacitet som överstiger 100 000 ton/år. Inom Europa är den andelen 31 procent. Inom CEPI-området har 23 procent av pappersbruken en produktionskapacitet som är lägre än 10 000 ton. Bruken med lägre kapacitet än 100 000 ton finns framför allt i Italien, Tyskland, Spanien och Frankrike. De flesta bruken med kapaciteter över 300 000 ton finns i Sverige, Finland och Tyskland. De länder som har flest antal bruk i Europa är Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien och Polen.

 • 2016-05-16

  Återvinning av pappersprodukter

  (Skogsindustrierna Hänt på webbplatsen)

  Återvinning av pappersprodukter varierar starkt mellan länder. Skillnaderna förklaras bland annat av avsättningsmöjligheter för det insamlade materialet och effektivitet i den nationella och lokala insamlingsorganisationen. I genomsnitt återvanns 58 procent i världen under år 2014 (2013: 58%). Trots stora glesbygdsområden är Sverige bland de länder i världen som har högst återvinningsgrad. Under 2014 insamlades 1,2 miljoner ton papper i Sverige. Detta innebar att insamlingsgraden – insamling av returpapper i procent av papperskonsumtionen – uppgick till 64,7 procent.

 • 2016-05-13

  Investeringar i skogsindustrin

  (Skogsindustrierna Hänt på webbplatsen)

  Investeringarna i skogsindustrin avser investeringar i byggnader och anläggningar, maskiner och inventarier vid anläggningar i Sverige. Även investeringar för miljöskydd och IT investeringar (enbart hårdvara) ingår. Källa är SCBs investeringsenkäter, som genomförs tre gånger per år. Diagrammet visar de senast publicerade uppgifterna och är uttryckta i löpande penningvärde. Investeringsprojekt som löper över flera år fördelas på undersökningsår i den takt investeringarna färdigställs. Det är därför inte möjligt att finna direkt överensstämmelse mellan SCB:s uppgifter från investeringsenkäterna och företagens kungjorda investeringsprojekt.

 • 2016-05-10

  Derome köper Plusshus

  (Woodnet Nyheter)

  Med limträbalkat och fanerträbalkar från Moelven Töreboda står nu en tillfällig saluhall färdig på Östermalmstorg! Ian Craig, projektledare Järfälla: CLT är ett underbart material. Ingen som börjat arbeta med det vill byta tillbaka "Bra akustik är en fråga om konstruktion, inte om konstruktionsmaterial". Pontus Thorsson hos Svenskt Trä. Helsingfors har beslutat satsa på trähus. Dessa är byggda av Stora Enso och nära finska maxgränsen på åtta våningar.

 • 2016-05-10

  Färre sågverk i Sverige

  (Industrinyheter.se Skog)

  Dålig lönsamhet, hårdnande konkurrens och uppsnabbad strukturomvandling. Därför blir antalet sågverk i landet allt färre, rapporterar ATL som gått igenom resultaten för ett antal små, medelstora och några större sågverksföretag under 2015. Granskningen visar att det finns fler sågverk i södra Sverige, medan de i norr är mer lönsamma att driva. Den genomsnittliga rörelsemarginalen är 2,2 procent. -Vi behöver en rörelsemarginal på minst 5 procent över tid för att ta valutafluktuationer och reinvestera i det vi har.

 • 2016-05-10

  Skogsbrand i Småland – är inte under kontroll

  (SkogsSverige Nyheter)

  Ett stort område skog i Triabo - mellan Virserum och Fagerhult i Kalmar län - brinner. Branden är ännu inte helt under kontroll men vattenbombningen med helikopter har gett resultat. – Men det ser ut som att det har lugnat ner sig, säger Michael Hesselgård, räddningschef vid räddningstjänsten i Hultsfred vid 10-tiden på tisdagen.

 • 2016-05-10

  IWB Week – en mässa om nya träbaserade produkter och bränslen

  (SkogsSverige Nyheter)

  Träbaserade produkter och bränslen får allt större betydelse när det gäller att möta framtidens krav på hållbarhet och för att lösa klimatfrågan. International Wood Biorefining Week (IWB) som äger rum på Stockholmsmässan den 24-26 maj kommer med sin mässa och konferens att belysa möjligheterna för den träbaserade bioraffineringsindustrin – potentialer, teknik, marknader och politik.

 • 2016-05-06

  Projekt ska ge husfabriker snabbare isoleringsmoment

  (Woodnet Nyheter)

  Mineralullsisolering med skivor är en arbetskrävande process. Nu inleds ett projekt inom Smart Housing Småland med målet är att rationalisera isoleringsmomentet i husfabrikerna, berättar man i ett pressmeddelande. Skivullsisolering är ett ineffektivt arbetsmoment i en husfabrik, inte minst för den som bygger med volymelement och isolerar golv- och takelement som dessutom innehåller installationer av vatten, värme, el och ventilation.

  Under den projektfas som innebär fyllningstester med lösull/lösullsportal kan intresserade utanför projektgruppen vara med som observatörer för att knyta kontakter och få en uppfattning om utrustning, material och metodutveckling.

 • 2016-05-06

  De havererade nyckelbiotoperna

  (Skogsaktuellt)

  Mer än hälften av den fjällnära skogen har i dag ett formellt skydd. För att bevara den biologiska mångfalden finns inte skäl att mer skog undantas från brukande i dessa områden. Debatt. Därför har myndigheterna varit tydliga med att man inte prioriterar avsättningar ovan gränsen för fjällnära skog. Ändå omöjliggörs brukande i fjällnära skogar genom Skogsstyrelsens nyckelbiotops­inventering. En stor andel av skogarna anses nämligen vara nyckelbiotoper och får därför inte avverkas.

 • 2016-05-04

  Industriellt träbyggande får förening i Norge

  (Woodnet Nyheter)

  En förening för Industriellt träbyggande har bildats i Norge. Föreningen, som består av tillverkare av byggelement, massivträ och moduler, kommer att arbeta för en gemensam utveckling av standarder, designverktyg och samarbete med forskning på området. Styrelsen i den nya norska träbyggnadsföreningen gläds åt nya möjligheter för branschen. Genom en förening räknar man med att det blir lättare att ta fram underlag som kan underlätta för arkitekter, konsulter och utvecklare.

 • 2016-04-30

  Ytterligare finansieringsmöjligheter till små företag

  (SkogsSverige Nyheter)

  Den 29 april tecknade Tillväxtverket, Almi företagspartner AB och Svensk Exportkredit (SEK) avtal med den Europeiska investeringsfonden (EIF). Avtalen innebär att fler små och medelstora företag kan få möjlighet till finansiering för att utveckla sina affärsidéer och expandera internationellt. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg kommer att hålla ett anförande vid signeringen och håller en pressträff i samband med ceremonin.

 • 2016-04-30

  Nya biobaserade förpackningar, hållbara textilier och andra generationens bioraffinaderier

  (SkogsSverige Nyheter)

  Innventia medverkar i tre nya europeiska projekt som syftar till innovativa lösningar för en framtida bioekonomi. PULPACKTION kommer att utveckla förpackningslösningar för specifika mat- och elektroniktillämpningar. Målet för NeoCel är processer som möjliggör en hållbar produktion av textilfibrer och BIOSKOH-projektet kommer att visa hur ett antal "innovationssprångbrädor" kan bli ett genombrott för lignocellulosabaserade bioraffinaderier. De tre projekten finansieras alla delvis av BBI JU, ett samarbete mellan EU och Bio-based Industries Consortium.

 • 2016-04-28

  SCA redovisar vinstlyft

  (Industrinyheter.se Skog)

  I linje med förväntningarna SCA redovisar ett vinstlyft för första kvartalet 2016. Resultatet låg i linje med förväntningarna. Rensat för jämförelsestörande poster gjorde SCA ett rörelseresultat på 3 247 miljoner kronor, en ökning med 13 procent jämfört med ett år före. "Ökningen var främst relaterad till högre volymer, bättre prismix, lägre energikostnader och kostnadsbesparingar. Högre råvarukostnader påverkade resultatet negativt", skriver vd Magnus Groth i en kommentar.

 • 2016-04-27

  Ökad vinst för Holmen

  (Industrinyheter.se Skog)

  Bättre än väntat Holmen redovisar ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster om 580 miljoner kronor (396) för det första kvartalet 2016. Rörelseresultatet förväntades uppgå till 503 miljoner kronor, enligt konsensus från Inquiry Financial. Rörelseresultatet uppgick till 348 miljoner kronor (396), väntat 203 miljoner. Resultatet belastades av kostnader från stopp för ombyggnad av kartongmaskin vilka uppgick till 60 miljoner kronor. Dock uppvägdes de kostnaderna av en vunnen tvist för vattenkostnad på motsvarande belopp.

 • 2016-04-27

  Positivt för sågade trävaror

  (Woodnet Nyheter)

  Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första kvartalet uppgick till 349 miljoner kronor, jämfört med fjolårets 420 miljoner. – Efter en nedgång under det fjärde kvartalet 2015 ser utvecklingen för sågade trävaror positiv ut, säger vd Per-Olof Wedin. Sveaskogs vd Per-Olof Wedin ser en uppgång för sågade trävaror. Leveransvolymerna från Sveaskogs egen skog minskade med två procent och virkespriserna med i genomsnitt tre procent.

 • 2016-04-27

  Bygghandeln växte även i mars

  (Woodnet Nyheter)

  Branschstatistik visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 3,3 procent i mars, från att i februari ha nått en uppgång med nära 16 procent. Försäljningen ökade även återhållsamt under mars jämfört med samma period förra året. Både under 2014 och 2015 var mars en månad med mycket god försäljningstillväxt, vilket ger starka jämförelsetal. Samtidigt pekar branschföreträdare på att påsken i år inträffade i mars till skillnad från förra året då den var påsk i april.

 • 2016-04-26

  Trähus fortsätter uppåt

  (Woodnet Nyheter)

  TMF marknadsrapport om trähus för januari till mars 2016 visar att den totala orderingången för monteringsfärdiga trähus ökade i värde med 16 procent till 2 221 miljoner kr under dessa månader jämfört med samma period 2015. De totala leveranserna för TMF:s medlemsföretag ökade i värde med 22 procent till 1,88 miljarder kronor. Orderingången för antal styckebyggda småhus ökade med 3 procent till 1 158 hus jämfört med 2015 och gruppbyggda småhus ökade med 40 procent till 483 hus.

Välkommen till sidan som uppmärksammar trender och utmaningar inom de skogliga näringarna: jord- och skogsbruk, skogsindustri, sågverk, trä- och möbelindustri, trähusindustri samt grafisk industri. Den sker i samarbete med branschföreningarna Sveriges Skogstjänstemannaförening, Ledarna Skogs- och Träindustrin samt Grafiska Medieförbundet.


Läs vår branschrapport!

Skogsnäringsveckan – trendspaning från de skogliga näringarna

Intresset för Skogsnäringsveckan 13-16 april var i år större än på många år. Den ljusa framtidstron var tydlig under invigningsdagen som lockade 400 åhörare och visade hur skogsnäringen driver på tillväxten i världens bioekonomier. Läs mer»


Tertialrapporter

Läs tertialrapporter

 


Sirius

Ledarna ingår i Sirius, Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan. Rådet arbetar med olika teman kring arbetsmiljö; Ledarkonferenser, tidningen Sirius och kampanjen Smart & Säkert (temablad). 
Läs mer hos Sirius

 

 

TAKdropp

Ledarna ingår i TAK, Träbranschens Arbetsmiljökommitté, som bland annat ger ut informationsbladet TAKdropp om vad som händer inom branschen. 
Läs mer om TAK och TAKdropp hos Industriarbetsgivarna

Läs TAKdropp Temanummer 2/2015

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem