Bransch – Skogliga näringar

Den 12 oktober 2016 släppte Skogsindustrierna sin marknadsekonomiska rapport "Så går det för Skogsindustrin”. Rapporten summerar de senaste fyra månaderna för branschen. Läs om investeringsboomen inom massa/papper och den stabila marknaden för trävaror.Du hittar rapporten hos Skogsindustrierna

Branschbevakning har under senare år utvecklats till en allt viktigare del i Ledarnas utbud till medlemmar och andra intressenter i vår omvärld. I många chefsroller ingår naturligen att hålla sig ajour med den egna branschen, men också med angränsande. Den ökade rörligheten på chefsmarknaden är en av orsakerna. Under året presenterar vi ett antal branschrapporter, med syftet att möta dessa behov.

I den senaste rapporten – Skogliga näringar ur ett chefsperspektiv – har vi valt att fokusera på skogsbruk samt skogs- och träindustri. Med fokus inställt på chefsrollen märker man, föga förvånande, att den ser olika ut inom dessa delbranscher. Globaliseringen medför dock likartade krav på kvalitet och konkurrenskraftig produktion.

Jag hoppas rapporten ska ge åtminstone några nya insikter eller infallsvinklar. Synpunkter och kommentarer mottas med tacksamhet.

/Leif Nordin och Annika Hage, bransch- och avtalsansvarig på Ledarna
Kontakta oss gärna om branschfrågor!
leif.nordin@ledarna.se och annika.hage.nederstrom@ledarna.se

 


 

Nyheter om branschen

 • 2017-06-26

  Stora Enso pratar trähus på Gotland

  (Woodnet Nyheter)

  I år satsar Stora Enso på att arrangera tre egna seminarier: ett seminarium på Dagens Industri Arena om trähusbyggande samt två seminarier på Aktuellt Hållbarhet Arena, ett om etik och ett om klimat. Företaget kommer totalt att finnas representerade i dryga tjugotalet seminariepaneler under årets Almedalsvecka. Stora Enso har fyra talespersoner på plats i Almedalen. Det är Karl-Henrik Sundström, vd och koncernchef, Per Lyrvall, Sverigechef, Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör och Jessika Szyber, Affärsutvecklingschef Building Solutions. Det är bioekonomi i olika former som framförallt står i fokus för Stora Enso under Almedalsveckan. Dessutom kommer ämnen som EU, brexit och globalisering att diskuteras.

 • 2017-02-15

  Skogen som kolsänka ifrågasätts (pub.epsilon.slu.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Både produktionsskogar och urskogar ger ifrån sig stora mängder koldioxid till atmosfären. Frågan om huruvida skogar tar upp eller släpper ut koldioxid tycks därmed vara mer komplicerat än vad forskare tidigare antagit. Det visar en ny avhandling från SLU där doktoranden David Hadden mätt flöden av koldioxid i olika typer av skogsbestånd.

  Resultaten går till stor del emot av vetenskapen vedertagna uppfattningar. "Tidigare publicerad forskning tyder på att urskog tar upp koldioxid, men våra mätningar visar att det också kan vara tvärtom - under vissa förhållanden kan dessa skogar till och med ge ifrån sig stora mängder koldioxid. Det är viktigt att förstå hur kolbalansen ser ut och vad som påverkar den. Stora delar av den boreala skogen är urskog, framförallt i Kanada och Ryssland, och de har en direkt påverkan på världens klimat", säger David Hadden i en kommentar. När det gäller urskogen visar studien att utsläppen av koldioxid till stor del kommer från döda träd. Den här bilden kompliceras av en målkonflikt då döda träd i urskogarna är viktigt för många hotade arter.

 • 2017-01-18

  Holmen utsett till ett av världens mest hållbara företag

  (SkogsSverige Nyheter)

  Holmen tar plats på Global 100, ett index över de hundra mest hållbara företagen i världen. Holmen placerar sig på plats 21 och är det enda bolaget inom skogsindustrisektorn på den prestigefulla listan. Holmen rankas också högst av de fyra svenska bolagen som kvalar in på Global 100. / Holmen

 • 2017-01-16

  Nyordning vid Moelven Tom Heurlin

  (Woodnet Nyheter)

  Hyvleriet Moelven Tom Heurlin i Ånimskog går in i Moelven Wood Sverige och blir en produktionsenhet under Moelven Notnäs Wood AB. Hyvleriet Tom Heurlin i Ånimskog går nu in i Moelven Wood Sverige Moelven Tom Heurlin AB har en lång historia som sågverk och sedan några år tillbaka som renodlat hyvleri. 2013 investerades i en ny hyvellinje och Moelven Tom Heurlin AB har haft en exportinriktad verksamhet inom divisionen Moelven Timber.

 • 2017-01-16

  Återbruk och kompetens nyckelord på Möbelriksdagen

  (Woodnet Nyheter)

  Mycket av budskapen under Möbelriksdagen i Tibro handlade om återbruk. Både genom återanvändning och uppgradering av möbler och genom att bättre använda kunskaper som redan finns, ofta i andra branscher eller i andra länder. Nya kontakter och mer samarbete och samråd beskrevs som nyckeln även till bättre kompetensförsörjning. – De platser där man har mest framgångsrik yrkesutbildning är kommuner där näringslivet haft ett nära samarbete med skolan, menade Kenneth Edvardsson, GS-facket.

 • 2017-01-12

  Stora Enso investerar 21 miljoner euro

  (Skogsaktuellt)

  Stora Enso rapporterar idag att de genomför investeringar i både Finland och Sverige samt att de anställer en ny brukschef. Det rör sig om kartong och biokomposit.

 • 2017-01-11

  Siljankoncernen ser ljust på framtiden och investerar

  (SkogsSverige Nyheter)

  Siljan-koncernen har de senaste åren investerat cirka 400 miljoner kronor bl.a. i en total ombyggnad och modernisering av Blybergssågen. Nu går sågarna i Mora och Blyberg för högtryck, produktionen har aldrig varit större och efterfrågan på marknaden är god. / Siljankoncernen

 • 2017-01-02

  Crown Timber blir Södra Wood Ltd

  (Woodnet Nyheter)

  Den 1 januari bytte Crown Timber Ltd namn till Södra Wood Ltd. Skogskoncernen Södra förvärvade Crown Timber i mars förra året och integreringen av företagen har pågått under 2016 för att slutföras med namnbytet vid årsskiftet. Södra förvärvade den 31 mars 2016 de resterande aktierna i Crown Timber Ltd. Södra hade sedan tidigare cirka 20 procent av aktierna i företaget. – Storbritannien är vår viktigaste exportmarknad.

 • 2016-12-30

  Rekordökning av träexport till Polen

  (Woodnet Nyheter)

  Under 2016 har Södras export av trävaror till Polen ökat med 150 procent. Den huvudsakliga försäljningen handlar om konstruktionsvirke. Att exporten ökar så kraftigt har flera orsaker. Trähustillverkning blir allt vanligare i Polen, och skandinaviskt trä har gott rykte. Det skandinaviska träet håller en jämn kvalitet vilket bidrar till att kunden får ut mer av det de köper. Men det handlar också om att Södra valt att satsa mer resurser på denna marknad.

 • 2016-12-21

  Kährs Group vinner designpris

  (Woodnet Nyheter)

  Kährs Group har mottagit utmärkelsen “Bästa golv" för sin trägolvskollektion Kährs Chevron, i brittiska FX International Interior Design Awards 2016. Det prestigefyllda årliga priset uppmärksammar några av världens absolut bästa inredningsprodukter och projekt. I konkurrens med åtta andra tillverkare vann Kährs med Chevron, en innovativ "färdig" golvbräda i ett klassiskt mönster. Priset överlämnades till Katherine Mathews och Alex Litcan från Kährs UK-teamet, vid ett evenemang lett av tidningen FX på

 • 2016-12-16

  När stormar är mer regel än undantag

  (Skogsaktuellt)

  För ett drygt år sedan drog stormen Gorm genom Stjernarps gods utanför Halmstad. Innan dess var det Gudrun. Och Per. Nu har man ändrat hela sitt synsätt på skogsskötseln och anpassat den till den nya verkligheten. Magnus Axelsson, skogsförvaltare på godset, arbetar med att stormsäkra skogen på Stjernarp. När Gorm drog genom området för snart ett år sedan fick han kvitto på att arbetet gav resultat då man klarade nygallrade bestånd relativt bra. Tyvärr blev det en hel del skador på de lite äldre bestånden.

  För att försöka undvika att drabbas lika hårt av framtida stormars framfart har man lagt om sin skogsskötsel för att bättre stå emot hårda vindar. Kortfattat handlar det om att snabba på tillväxten genom att röja och gallra lite annorlunda – och framförallt tidigare.
  – Det här är ju ingenting nytt. Det här har man vetat om i branschen sedan stormen 1969, men sedan har kunskapen inte tillämpats – och det var därför skadorna vid Gudrun blev så omfattande. Genom att minska sårbarheten kan skogsägaren själv styra intäkterna över tid, säger Magnus. 

 • 2016-12-09

  Nu kan framtida skador i skogen enklare förebyggas

  (SkogsSverige Nyheter)

  Kunskap om markförhållanden är viktigt när skogsbruk bedrivs. Med hjälp av en ny metodik kan översiktlig information om var i Sverige det finns risk för erosion och ras tas fram. Därmed kan skador i skogen enklare förebyggas. / Skogsstyrelsen

 • 2016-12-07

  "Cirkulär ekonomi"framtiden enligt Trä- och möbelföretagen

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Konjunkturinstitutets syn på cirkulär ekonomi är både farlig och felaktig. Det skriver Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på Trä- och möbelföretagen i en replik i Dagens Nyheter. Det är i rapporten "Miljö, ekonomi och politik" som Konjunkturinstitutet hävdar direkt styrning mot cirkulär ekonomi sannolikt inte ger fler jobb eller högre tillväxt och bara leder till en omfördelning av utsläpp av växthusgaser.  "Om vi inte ökar graden av cirkulär ekonomi riskerar Sverige att hamna efter och tappa i konkurrenskraft. Miljö är ekonomi. Frågan gällande den cirkulära ekonomin är inte om den genererar tillväxt utan när. KI:s grundinställning är defaitistisk", skriver han och påpekar att 1900-talets sjunkande råvarupriser som möjliggjort en lönsam produktion är borta för gott. Råvarupriserna har ökat sedan millennieskiftet och enligt Robin Ljungar kommer råvaror med stor sannolikhet att fortsätta fördyra produktionen. "Jag håller med om att en cirkulär ekonomi troligtvis inte kommer innebära stora positiva sysselsättningseffekter eller glädjesiffror för BNP på kort sikt. Men det beror på att dagens lagstiftning och ekonomiska incitament inte är skapta för att gynna ett effektivt resursutnyttjande. På längre sikt är det däremot inte bara lönsamt - vi har inget val."

 • 2016-11-01

  EnviGas skapar värde med skogsavfall som bas

  (SkogsSverige Nyheter)

  Skellefteåföretaget EnviGas har utvecklat en kontinuerlig och kostnadseffektiv industriell process för framställning av biokol. Framförallt innebär satsningen att man kan omvandla avfall från skogsbruket till ett grönt bränsle med högt energiinnehåll och som inte, likt fossila bränslen, tillför ny koldioxid till atmosfären. Nu byggs en produktionsanläggning i Bureå utanför Skellefteå. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

 • 2016-10-31

  Debatt: "Att bygga med trä är bland det mest klimatsmarta vi kan göra"

  (SkogsSverige Nyheter)

  Skogen – vårt gröna guld – är en nyckel till klimatsmart tillväxt och hållbar utveckling. Genom att bygga fler hus i trä kan vi minska byggprocessens klimatpåverkan avsevärt. Produktionen av trähus kräver under hela sin livscykel mindre energi och orsakar mindre koldioxidutsläpp jämfört med andra byggmaterial.

 • 2016-10-31

  Ny utredare av skogsvårdslagen utsedd

  (Skogsaktuellt)

  Regeringen har i dag beslutat att utse den tidigare lagmannen Fredrik von Arnold till utredare för Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen.

 • 2016-10-27

  Konsultation: Rapport om överensstämmelse med principerna för ILO

  (SkogsSverige Nyheter)

  FSC International uppmanar intressenter att kommentera förslaget till allmänna kriterier och indikatorer för att följa principerna i Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner. Konsultationen är öppen mellan den 10 oktober till den 8 december 2016. / FSC

 • 2016-10-26

  Skogsindustrierna pekar på åtgärder för växande bioekonomi

  (SkogsSverige Nyheter)

  Miljömålsberedningen har i ett delbetänkande förespråkat en offensiv bioekonomistrategi. Skogsindustrierna ställer sig bakom detta och föreslår nu konkreta åtgärder som bör ingå i denna strategi. Öka efterfrågan på biobaserade produkter, öka byggandet i trä och öka tillgången på skogsråvara. Det är tre konkreta åtgärder som Skogsindustrierna vill se i en offensiv bioekonomistrategi.

 • 2016-10-20

  Kährs Group i banbrytande forskningsprojekt om träets påverkan på inomhusmiljön

  (SkogsSverige Nyheter)

  Trä frigör värme när det blir kallt – och kyler när det blir varmt. Det innebär att trä i till exempel golv, tak och väggar kan bidra till att spara energi. Det här är en av slutsatserna i ett omfattande, paneuropeiskt forskningsprojekt om hur trä påverkar inomhusmiljön. I projektet Wood2New samverkar industrin, däribland Kährs Group, och akademin i syfte att stimulera till ett ökat användande av trä i inredningar.

 • 2016-10-20

  Moelven tjänade 66 miljoner

  (SkogsSverige Nyheter)

  Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet föll med 17,4 procent till NOK 66 miljoner mot NOK 80 miljoner för motsvarande period 2015. Koncernchefen för Moelven Industrier ASA, Morten Kristiansen, säger att det försämrade rörelseresultatet för årets tredje kvartal främst beror på minskade intäkter i inrednings- och modulverksamheten.

Välkommen till sidan som uppmärksammar trender och utmaningar inom de skogliga näringarna: jord- och skogsbruk, skogsindustri, sågverk, trä- och möbelindustri, trähusindustri samt grafisk industri. Den sker i samarbete med branschföreningarna Sveriges Skogstjänstemannaförening, Ledarna Skogs- och Träindustrin samt Grafiska Medieförbundet.


Läs vår branschrapport!

Tid, pengar eller pension...

Industriarbetsgivarna har gjort en större undersökning om hur 6.300 anställda (ca 50 procent tjänstemän) inom massa/papper och sågverk väljer inom de lokala system för ATK (arbetstidsförkortning) som finns, de så kallade "Trevalen". Det visar sig att så många som 74 procent väljer att ta ut i ledig tid, 14 procent väljer kontant utbetalning och endast 12 procent väljer pensionsavsättning.

Branschkonsulten Bertil Nilsson har räknat ut att om man tar ut all ATK som ledig tid mellan 25-60 års ålder, så handlar det om 14 månader. Tar man ut motsvarande som pension, gör "ränta-på-ränta"-effekten att det då handlar om 44 månader. Detta kan vara bra att beakta i kommande förhandlingar rörande avsättningar till deltidspension. Även inom LO börjar man bli varse den betydande hävstångseffekt som pensionsvalet ger. Från arbetsgivarhåll signaleras ju ofta att kommande "nya" avsättningar måste hänga samman med att motsvarande andel tas från befintliga ATK-system – där sådana finns.

 

Skogsnäringsveckan – trendspaning från de skogliga näringarna

Intresset för Skogsnäringsveckan 13-16 april var i år större än på många år. Den ljusa framtidstron var tydlig under invigningsdagen som lockade 400 åhörare och visade hur skogsnäringen driver på tillväxten i världens bioekonomier. Läs mer»


Sirius

Ledarna ingår i Sirius, Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan. Rådet arbetar med olika teman kring arbetsmiljö; Ledarkonferenser, tidningen Sirius och kampanjen Smart & Säkert (temablad). 
Läs mer hos Sirius

 

TAKdropp

Ledarna ingår i TAK, Träbranschens Arbetsmiljökommitté, som bland annat ger ut informationsbladet TAKdropp om vad som händer inom branschen. 
Läs mer om TAK och TAKdropp hos Industriarbetsgivarna

Läs TAKdropp Temanummer 2/2015

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem