Hur står det till inom Skogen?

Vid skogsnäringsveckan 16-17 april i Stockholm diskuterades flera av branschens större utmaningar. Evenemanget var ett bra tillfälle att känna av temperaturen på de frågeställningar som är aktuella.

Att skogsbruket, massa/pappersindustrin, sågverk, trä-, trämöbel- samt trähusindustri går igenom något av ett stålbad känner många till. Det kan kopplas till den rådande konjunkturen på våra viktigaste exportmarknader samt kronans starka kurs. Men det har även strukturella skäl. Om dessa delbranscher även i fortsättningen ska hålla 200 000 personer sysselsatta – många av dem i glesbygd – så förutsätter det inte minst flexibilitet, nytänkande och stora satsningar från både näringsliv och samhälle. Dessa frågeställningar återspeglades i skogsveckans seminarieprogram.

Trender för fiberanvändning handlade om hur skogsindustrin kan möta svagare efterfrågan på en del av de traditionella produkterna inom tryckpapper, förpackningar och massatillverkning. Allt för att maximera värdet av den förnybara fibern.

Seminariet Levande skogar – skogar för alla tog upp risken att glömma människan i ivern att ha vetenskapliga underlag för naturvård och artbevarande. Sociala värden och framtida risker med ”främlingskap” inför skogen belystes av bland andra barnpedagoger och Friluftfrämjandet.

Så kallade slitageavgifter diskuterades på seminariet Rationella transporter – men utan kilometerskatt!  Det rör sig om skatt på svavelutsläpp och liknande åtgärder som snedvrider konkurrensen och bestraffar de företag som satsar mest på miljöfrågor men måste hantera långa transportavstånd.

Framtidens skogsskötsel – hur ökar vi produktionen i skogen? handlade om hur tillväxten i den svenska skogen ska öka samtidigt som hänsyn till miljön och den biologiska mångfalden i skogen förstärks.

Lantbruksminister Eskil Erlandsson höll ett anförande där han ville lyfta fram fem aktuella utmaningar: varselsituationen, klimatfrågan, kompetensförsörjning, hållbart brukande samt jämställdhet. Ministern tillkännagav också att man ska ta fram ett nationellt skogsprogram. I detta arbete ska man jämföra liknande satsningar i andra länder, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Vad gäller arrangemangen av Svenskt Trä den 17 april, så blev den viktigaste frågan trähusbyggandet Tid att bygga – framtid med trä. Men även här berördes kompetensförsörjning och kulturella influenser i boendet.

Att Skogsindustriernas vd, Marie S. Arwidson, går i pension var väl känt inom branschen – men under dessa dagar släpptes nyheten att hennas efterträdare blir Carina Håkansson. Hon är sedan fyra år vd och koncernchef för elhandelsbolaget Dalakraft. Innan dess hade hon, under många år, ledande befattningar inom Stora Enso-koncernen.

Text: Leif Nordin Uppdaterat: 2013-11-25

Hitta vägledning genom våra chefsguider

Vill du veta mer om allt ifrån arbetsrätt till karriär, lön och jämställdhet? Hitta svaren i våra chefsguider!

Bli medlem