Om föreningen

Det är via branschföreningarna som Ledarna utövar sin demokrati. De olika föreningarnas företrädare fastställer i Ledarnas representantskap förbundets övergripande mål, väljer förbundsstyrelse och förbundsordförande.

Stämman

Stämman är föreningens högst beslutande instans. Genom utvalda ombud av företrädare från våra arbetsplatser, samlas stämman vartannat år för att besluta om inriktning och framtid. Här väljer vi de ombud som ska ingå i styrelsen.

Du som medlem kan påverka i Ledarna genom vår stämma, antingen genom ett förslag/ motion via ombud eller via direkt förlag till styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen består av valda ombud som stämman väljer. Styrelsen har i uppdrag att driva föreningen framåt och bevaka de intressen som faller inom våra medlemmars intresse-områden. Styrelsen försöker ha sina styrelsemöten på medlemmarnas arbetsplatser, för att möta företrädare och medlemmar. Då får vi möjlighet till nya insikter om chefernas vardag på sina arbetsplatser och når även fler medlemmar.

Genom styrelsen arbetar vi också med att påverka Ledarna. Bland annat genom att vara representerade i förbundsstyrelsen och i förbundets revision. Den finns även med i förbundets råd, där viktiga framtidsfrågor behandlas. Styrelsen består av ordförande, kassör och fem ledamöter.

 

Våra huvudområden 

Erfarenhetsutbyte mellan medlemmar

Det är genom dina och dina kollegors erfarenheter, engagemang och idéer som Ledarna inom Skogs- och Träindustrin kan vara en levande och medlemsnyttig förening. Våra företrädare och andra representanter för ett femtiotal av delbranschernas ledande företag samlas i ett branschnätverk -Träfibern.

Inom Träfibern utbyter vi erfarenheter kring ledaravtalstillämpning, lokala avtal, kompetensutveckling och branschtrender inom olika områden. Våra föreningsavdelningar byggs upp för att kunna fungera som lokala nätverk. Föreningens företrädare besöker löpande klubbar ute i landet, där även klubbföreträdare inom regionen inbjuds att medverka.

Hållbart ledarskap för chefer

Kraven på chefer ökar, men rollen blir allt mer otydlig. Strateg, coach, expert, fixare, arbetsgivarrepresentant och medmänniska. Eller kort och gott en chef. Cheferna står idag inför stora utmaningar. Den höga förändringstakten, de allt bredare ansvarsområdena och den mångfasetterade rollen är utmaningar i chefsvardagen.

Många erfarna chefer lämnar arbetsmarknaden de närmaste åren. Samtidigt finns tecken på att unga väljer bort chefskarriären. Det betyder att arbetsgivarna ställs inför utmaningen att skapa förutsättningar för hållbara chefer som både vill och orkar med chefsuppdragen över tid.

Föreningen driver ett aktivt arbete för att påverka arbetsgivarna att skapa ett hållbart ledarskap som kan attrahera nya medarbetare att ta ett chefsuppdrag. Föreningen deltar i projekt som drivs mellan arbetsgivarorganisationerna och förbundet.

Ledaravtalet inom Skogs och Träindustrin

Det finns ett tecknat ledaravtal mellan arbetsgivarna och Ledarna på våra arbetsplatser. Tyvärr efterlevs inte dessa avtal. Detta är en framtidsfråga för vår förening om vi ska ha ett ledaravtal som är värt namnet. Arbetet som görs av våra företrädare på våra arbetsplatser är bra, men tyvärr räcker det inte helt, då arbetsgivarsidan har svårt att hantera våra medlemmar på ett annat sätt. Här måste vi driva ett förändringsarbete som leder till bättre efterlevnad av avtalet.

Branschbevakning

Du får bra koll på vad som händer inom branschen genom förbundets centrala branschbevakning om de skogliga näringarna. Föreningen är dock alltid intresserad av förslag från medlemmarna och du kan enkelt tipsa via styrelsen om en nyhet i branschen som du tror kan vara av intresse för övriga medlemmar.

 

Fler uppdrag för föreningen

Intressebevakning 

Som förhandlingsdelegation deltar vi i dialogen med arbetsgivarorganisationerna Sveriges Skogsindustrier, FSI, och Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, samt fungerar som ett bollplank till ansvarig förhandlingschef inom Ledarna. Genom Ledarnas centrala ledaravtal har vi en stark förhandlingsposition som kräver löpande uppföljning och utveckling.

Föreningen medverkar aktivt i att utveckla anpassad kompetensutveckling för medlemmarna genom representation i SIRIUS (Skogsindustrins råd för industriell utveckling i samverkan), TAK (Träindustrins Arbetsmiljökommitté) med flera partsgemensamma branschgrupper.

Uppdaterat: 2016-03-09

Stadgar


Reseräkningar

Här hittar du reseräkningar för aktiviteter som berör Ledarna Skogs- och Träindustrin. Räkningarna är i pdf-format och du behöver programmet Adobe Reader för att kunna öppna dokumenten. Reseräkningarna kan du spara på ditt skrivbord och skriva ut. De fält som är märkta med * är obligatoriska.

Reseräkning Ledarna Skogs- och Träindustrin (pdf)

Reseräkning traktamente Ledarna Skogs- och Träindustrin (pdf)

Bli medlem