2013-10-08

Stadgar

Stadgar för Ledarna inom Skogs- och TräIndustrin - STI.

Uppgift och organisation

§ 1 Uppgift

1. Ledarna inom Skogs- och TräIndustrin är en förening för Ledarnas medlemmar inom svensk skogs- och träindustri.

2. Föreningen skall genom aktiviteter

 • utveckla chefsrollen
 • medverka till kompetensutveckling
 • främja erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna genom nätverk
 • arrangera temamöten
 • bevaka bransch- och yrkesfrågor

3. Föreningens verksamhet regleras, förutom av dessa stadgar, av stadgar för Ledarna samt beslut av representantskap och förbundsstyrelse.


Föreningsstämma

§ 2 Föreningsstämma

1. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och består av föreningsstyrelsen och valda ombud. För ombuden skall väljas suppleanter.

2. Föreningsstämman beslutar om antalet ombud vid kommande föreningsstämma.

3. Val om stämmoombud sker enligt stämmans beslut om fördelningsprinciper inför nästa stämmoperiod eller enligt extra stämmas beslut. Antalet ombud fördelas på avdelningarna i förhållande till antalet aktiva medlemmar vid ingången av det år stämma hålls, dock så att varje avdelning erhåller minst ett ombud.

4. Ordinarie föreningsstämma äger rum vart fjärde år. Stämma hålls året före det år Ledarnas representantskap håller kongress.

5. Extra föreningsstämma äger rum när föreningsstyrelsen så beslutar eller då minst en fjärdedel av de aktiva medlemmarna så begär. Extra föreningsstämma får endast behandla fråga för vilken stämman sammankallats.

6. Ordinarie föreningsstämma skall bland annat

 • fastställa budget samt avgifter för Ledarna Skogs- och TräIndustrins verksamhet
 • ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen
 • välja ordförande, kassör, övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, revisorer och suppleanter för dessa samt valberedning
 • välja ombud och suppleanter till Ledarnas representantskap och kongress

7. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall utsändas senast fem månader före stämman.

8. Föreningsstyrelsen har förslagsrätt till föreningsstämman. Klubbar och avdelningar med medlemmar inom föreningens verksamhetsområde har motionsrätt till föreningsstämman.

9. Motion skall skriftligen sändas till föreningsordföranden senast sju veckor före stämman.

10. Styrelsen har att yttra sig över inkomna motioner och senast två veckor före stämman utsända styrelsens yttranden och förslag samt verksamhetsberättelse till stämmoombuden.

11. Föreningsstyrelsen skall utsända kallelse till extra föreningsstämma snarast möjligt. I kallelsen skall anges de ärenden som föranlett stämman.

12. Vid föreningsstämman skall av Ledarna utsedd anställd samt föreningens revisorer delta och har därvid yttrande- och förslagsrätt.


Styrelse

§ 3 Styrelse

1. Föreningens ledning handhas av en av föreningsstämman vald styrelse, som består av erforderligt antal ledamöter. Ordförande och kassör väljs särskilt.

2. Konstituering av övriga ledamöter sker inom styrelsen.

3. För styrelsens ledamöter gäller regler för uppdrag enligt Ledarnas stadgar.

4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller revisorerna eller minst hälften av styrelsens ledamöter för behandling av visst ärende så begär.

5. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

6. Av Ledarna utsedd anställd skall delta i föreningsstyrelsens sammanträden och ha yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt.

7. Föreningsstyrelsen skall bland annat

 • följa av föreningsstämman och Ledarna givna riktlinjer
 • verkställa av föreningsstämman fattade beslut
 • ansvara för Ledarna Skogs- och TräIndustrins verksamhet

§ 4 Förvaltning

1. Föreningsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens medel och förvaltningen av dessa.

2. Redovisning skall ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed.

3. Föreningsstyrelsen beslutar om firmatecknare för Ledarna Skogs- och TräIndustrin verksamhet.

§ 5 Revision

1. Föreningsstämman väljer två revisorer samt två suppleanter bland aktiva medlemmar. Revisorerna väljs för en mandattid av fyra år.

2. Revisorerna skall fortlöpande granska föreningens räkenskaper och föreningsstyrelsens förvaltning i enlighet med god revisionssed. De har rätt att när som helst ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar.

3. Revisorerna skall årligen till föreningsordföranden lämna skriftlig berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.


Avdelningar

§ 6 Avdelningar

För avdelningar inom föreningen gäller Ledarnas grundstadgar och föreningsstyrelsens tillämpningsanvisningar.


Förhandlingar

§ 7 Förhandlingar

1. För centrala förhandlingar med respektive arbetsgivarmotpart utser föreningsstyrelsen en branschförhandlingsdelegation med högst tre ledamöter.

2. Ledarnas stadgar för förhandlingsverksamheten gäller för förhandlingar inom föreningens område.


Tolkning och fullmaktsröstning

§ 8 Tolkning

1. Föreningsstyrelsen avgör tolkningen av föreningens stadgar.

2. Medlem som inte accepterar styrelsens beslut i tolkningsfråga äger rätt att få beslutet prövat av förbundsstyrelsen enligt reglerna för tolkning av förbundets stadgar.

§ 9 Fullmaktsröstning

Fullmaktsröstning är ej tillåten inom föreningen.


Stadgeändring

§ 10 Stadgeändring

 • Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av föreningsstämman.
 • För sådant beslut fordras minst två tredjedels majoritet av samtliga avgivna röster.
 • För föreningens upplösning gäller särskilda regler.*


Upplösning

§ 11 Föreningens upplösning

1. Föreningen kan inte upplösas utan att ett beslut därom fattas med två tredjedels majoritet vid vardera av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie stämma.

2. Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Ledarna.

Text: Linda Lundin Uppdaterat: 2013-10-08

Bli medlem