2012-12-20

Ordförandebrev 2012

2013 närmar sig, återigen så känns framtiden osäker. Konjunkturens utveckling kommer att påverka oss beroende bland annat på en osäker ekonomi i omvärlden, miljöhänsyn som vi alla måste ta hänsyn till, lågkostnadsländer där företagen lägger delar av sin produktion och att våra företag blir allt mer globala. Allt detta påverkar oss på våra arbetsplatser såväl negativt som positivt.

Frågan är om arbetsgivarna även denna gång kommer att vilja se olika lösningar med krisavtal och så vidare. Vi kan ju följa hur bland annat SSAB och SAS har försökt hitta lösningar för att klara sina verksamheter.

Min egen undran är varför inte regeringen och arbetsmarknadens parter gör mera för att hitta former som medför att det finns större flexibilitet för konjunktursvängningar som borde medföra att personalen är kvar på företagen när det är svackor i produktionen och att de har kvar kompetensen och gaspedalen när konjunkturen vänder och behovet av olika produkter ökar.

Inom föreningen kommer vi under 2013 att arbeta med:

 • Besöka företrädare på deras arbetsplats (Företagsbesök)
 • Träffa föreningsavdelningarna
 • Föreningsavdelningskonferenser
 • Medlemsnätverksträff
 • Vår hemsida
 • Stratego, vårt nätverk för konsernklubbar inom verkstadsindustrin
 • Motoria, vårt nätverk för medlemmar inom motorsidan
 • Förberedelser inför höstens föreningsstämma
 • Delta på RS och påverka genom motioner till RS
 • Delta på föreningsrådet.
 • Samverkan med andra föreningar.

Vad händer under 2013

 • Förberedelser inför stämman den 27-29/9.
 • Föreningens konferenser i våra nätverk.
 • Delta i förhandlingsdelegationer.
 • Erbjuda nybildade klubbar startbidrag.
 • Ledarskap utan gränser seminarier med Tina Törner inom följande avdelningar, Norra, Syd och Småland/Halland under 2013.
 • Tillsammans med våra branschansvariga arbeta med det som medför nytta för våra medlemmar. Med mera.

Gå in och engagera er i Teknik o Motors medlemsnätverk.

Har ni frågor, synpunkter eller kanske vill ha ett besök, tag då kontakt med någon av oss i styrelsen.

Jag önskar alla en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Stefan Fjällstedt, Ordförande Teknik & Motor

Umeå 2012-12-20

Bli medlem