Stadgar för Ledarna Teknik & Motor

Uppgift och organisation

§ 1 Uppgift

1. Ledarna Teknik & Motor är en förening för Ledarnas medlemmar inom Teknikföretagen och motorbranschen

2. Föreningen skall genom aktiviteter

 • utveckla chefsrollen
 • medverka till kompetensutveckling
 • främja erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna genom nätverk
 • arrangera temamöten
 • bevaka bransch- och yrkesfrågor

3. Föreningens verksamhet regleras, förutom av dessa stadgar, av stadgar för Ledarna samt beslut av representantskap och förbundsstyrelse.

Föreningsstämma

§ 2 Föreningsstämma

1. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och består av föreningsstyrelsen och valda ombud. För ombuden skall väljas suppleanter.

2. Föreningsstämman beslutar om antalet ombud vid kommande föreningsstämma.

3. Val av stämmoombud sker i föreningsavdelningarna. Antalet ombud fördelas på avdelningarna i förhållande till antalet aktiva medlemmar vid ingången av det år stämma hålls, dock så att varje avdelning erhåller minst tre ombud.

4. Ordinarie föreningsstämma äger rum vart fjärde år. Stämma hålls året före det år Ledarnas kongress hålls.

5. Extra föreningsstämma äger rum när föreningsstyrelsen så beslutar eller då minst en fjärdedel av de aktiva medlemmarna så begär. Extra föreningsstämma får endast behandla fråga för vilken stämman sammankallats.

Extra föreningsstämma kan efter beslut av styrelsen genomföras via webben eller via post-röstning.

6. Ordinarie föreningsstämma skall bland annat

 • fastställa budget samt avgifter för Ledarna Teknik & Motors verksamhet
 • ta ställning till ansvarsfrihet för styrelsen
 • välja ordförande, kassör, övriga ledamöter i föreningsstyrelsen, revisorer och suppleanter
 • välja ombud och suppleanter i Ledarnas representantskap och kongress
 • Fastställa arvode till styrelsen, mötesarvoden till suppleanter samt arvode till revisorer

7. Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall utsändas senast fem månader före stämman.

8. Val av valberedning sker på stämmokonferens senast fyra månader före ordinarie stämma.

9. Föreningsstyrelsen har förslagsrätt till föreningsstämman. Klubbar och avdelningar med medlemmar inom föreningens verksamhetsområde samt enskilda medlemmar har motionsrätt till föreningsstämman.

10. Motion skall skriftligen sändas till föreningsordföranden senast sju veckor före stämman.

11. Styrelsen har att yttra sig över inkomna motioner och senast två veckor före stämman utsända styrelsens yttranden och förslag samt verksamhetsberättelse till stämmoombuden.

12. Föreningsstyrelsen skall utsända kallelse till extra föreningsstämma snarast möjligt. I kallelsen skall anges de ärenden som föranlett stämman.

13. Vid föreningsstämman skall av Ledarna utsedd anställd samt föreningens revisorer delta och har därvid yttrande- och förslagsrätt.

Styrelse

§ 3 Styrelse

1 Föreningens ledning handhas av en av föreningsstämman vald styrelse, som består av erfor-derligt antal ledamöter. Ordförande och kassör väljs särskilt.

2 Konstituering av övriga ledamöter sker inom styrelsen.

3 Styrelsen utser inom sig ett verkställande utskott bestående av föreningens ordförande, kassör och upp till två ledamöter därutöver.

4 För styrelsens ledamöter gäller regler för uppdrag enligt Ledarnas stadgar.

5 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller revisorerna eller minst hälften av styrelsens ledamöter för behandling av visst ärende så begär.

6 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande och ense om beslutet.

7. Föreningsstyrelsen skall bland annat

 • följa av föreningsstämman och Ledarna givna riktlinjer
 • verkställa av föreningsstämman fattade beslut
 • ansvara för Ledarna Teknik & Motors verksamhet

§ 4 Förvaltning

1. Föreningsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens medel och förvaltningen av dessa.

2. Redovisning skall ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iaktta-gande av god redovisningssed.

3. Föreningsstyrelsen beslutar om firmatecknare för Ledarna Teknik & Motor

§ 5 Revision

1 Föreningsstämman väljer två revisorer samt två suppleanter bland aktiva medlemmar. Revisorerna väljs för en mandattid av fyra år.

2 Revisorerna skall fortlöpande granska föreningens räkenskaper och föreningsstyrelsens förvaltning i enlighet med god revisionssed. De har rätt att när som helst ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar.

3 Revisorerna skall årligen till föreningsordföranden lämna skriftlig berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Förhandlingar

§ 6    Förhandlingar

1 För centrala förhandlingar med respektive arbetsgivarmotpart utser föreningsstyrelsen en branschförhandlingsdelegation med högst fyra ledamöter.

2 Ledarnas stadgar för förhandlingsverksamheten gäller för förhandlingar inom föreningens område.

Tolkning och fullmaktsröstning

§ 7 Tolkning

1 Föreningsstyrelsen avgör tolkningen av föreningens stadgar.

2 Medlem som inte accepterar styrelsens beslut i tolkningsfråga äger rätt att få beslutet prövat av förbundsstyrelsen enligt reglerna för tolkning av förbundets stadgar.

§ 8 Fullmaktsröstning

Fullmaktsröstning är ej tillåten inom föreningen.

Stadgeändring

§ 9 Stadgeändring

1. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av föreningsstämman.

2. För sådant beslut fordras minst två tredjedels majoritet av samtliga avgivna röster.

3. För föreningens upplösning gäller särskilda regler.

Upplösning

§ 10 Föreningens upplösning

1. Föreningen kan inte upplösas med mindre än beslut därom fattas med två tredjedels majoritet vid vardera av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie stämma.

2. Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Ledarna.

Uppdaterat: 2015-11-19

Läs också Ledarnas stadgar

Bli medlem