2009-09-24

Ledarnas kongress 2010

Den 19-21 maj håller Ledarna kongress. Kongressen är Ledarnas högsta beslutande organ. Kongressens huvudsakliga uppgift är besluta om riktlinjer för verksamheten de kommande fyra åren samt att välja en styrelse vars uppgift är att verkställa de beslut som fattas under kongressen. För att vi ska kunna ha en levande och framåtsträvande organisation och rörelse uppmanas vi alla att bidra med motioner och förslag till utveckling och förbättring.

Fram till den 18 november har du som enskild medlem, tillhörande en lokal ledargrupp eller klubb, möjlighet att via Ledarnas enskilda chefsförening inkomma med motioner till Ledarnas kongress. För att underlätta motionerandet kan du använda dig av en motionsmall som finns på webben. På webben finner du dessutom hela demokratiskolan som kan vara till din hjälp.

Mellan den 18 november -19 december kommer inkomna motioner att bearbetas av oss i föreningsstyrelsen.
Den 19 december ska motionerna vara Förbundsstyrelsen tillhanda.
Från det att föreningen har tillgång till förbundsstyrelsens yttranden över motionerna kommer vi att föra en dialog här på webben med er medlemmar för att förbereda oss inför kongressen.

Ledarnas enskilda chefsförening uppmanar dig som enskild medlem, tillhörande en lokal ledargrupp eller klubb att bidra med utvecklingsåtgärder i from av motioner till Ledarnas kongress 2010.

Motionsarbetets struktur och arbetsgång

Från nu och fram till den 18 november har du som enskild medlem, möjlighet att via Ledarnas enskilda chefsförening inkomma med motioner till Ledarnas kongress. Motioner kan också lämnas in av lokala ledargrupper och klubbar inom Ledarnas enskilda chefsförening. För att underlätta motionerandet kan du använda dig av en motionsmall som finns på webben. På webben finner du dessutom hela demokratiskolan som kan vara till din hjälp.

Under perioden 19 november - 19 december kommer inkomna motioner att bearbetas av oss i föreningsstyrelsen. Styrelsens uppgift är att sammanställa motionerna och vidarebefordra dem till förbundet så att förbundsstyrelsen kan yttra sig.
Samtliga motioner kommer till kongressen. Om inkommen motion har ett innehåll eller en andemening som vi i styrelsen anser ligger i linje med föreningens intressen och riktlinjer ställer vi oss som förening bakom motionen. Om vi finner att motionen behöver omarbetats kommer vi att göra det och detta arbete kommer du att kunna följa här på vår webb. På webben har du möjlighet att kommentera och lägga till förslag eller motförslag. Allt för att vi ska kunna lämna ifrån oss ett så genomarbetat förslag som möjligt till kongressen.

Den 19 december ska Förbundsstyrelsen ha tillgång till alla inkomna motioner. Förbundsstyrelsen ska yttra sig om hur de ställer sig till de olika motionerna och ska senast två månader innan kongressen skicka ut kongresshandlingarna med yttranden och egna förslag till ombud, föreningar, motionerande medlemmar, ledargrupper och föreningsavdelningar.

När så föreningen har tillgång till förbundsstyrelsens yttranden över motionerna kommer vi att föra en dialog här på webben med er medlemmar för att hitta lämpliga strategier och för att förbereda oss inför kongressen.

Motionsverktyg (klickbara länkar)

Motionsmall >>
Fem motionsblock >>
Ledarnas hemsida, information, stadgar etc. >>

Fem motionsblock

Ledarnas Enskilda chefsförening är för närvarande den största föreningen inom Ledarna. Vi har många stora grupper som tillhör tjänstesektorn och offentlig sektor. Vi är angelägna om att väcka frågor utifrån dessa medlemmar och deras behov. Ledarnas Enskilda Chefsförening ser gärna att du är med och bidrar med tankar och idéer genom att skriva motioner.
De fem blocken har vi tagit fram för att det ska blir lättare för dig att konkretisera tankar och förslag som rör vår organisation och verksamhet.
Som medlem har du naturligtvis frihet att motionerna om det som du tycker känns angeläget och som du skulle vilja påverka i Ledarna. Styrelsens förhoppning är att du som medlem ska känna dig frimodig, kreativ och engagerad i motionsskrivandet.
Webben kommer att vara diskussionsforum under motionsperioden och där kan du fortlöpande följa motionernas väg mot kongressen 2010.

Ökad mångfald bland chefer

Ledarna ska som Sveriges chefsorganisation arbeta aktivt för en större mångfald på chefsmarkanden. Med alla sorters mångfald och med personer med olika bakgrund ökar också den sammantagna kompetensen bland Sveriges chefer. Om dessa chefer väljer Ledarna som sin organisation ökar också Ledarna som förbund sin kompetens och därmed också sin styrka som den främsta organisationen för chefer.
Hur ser det ut i din närmiljö?
Vilka positiva effekter skulle en ökad mångfald ha din arbetsplats eller i din personalgrupp?

Chefer inom offentlig sektor

Ledarnas Enskilda Chefsförening samlar de flesta medlemmarna inom Ledarna som arbetar inom den offentliga sektorn. Därmed bör vi som förening känna ett särskilt ansvar att komma med motioner som berör denna chefsgrupp.
Hur ska Sverige kunna ta tillvara denna stora, samlade kompetens som finns bland dessa chefer?
Hur är det möjligt att inom den privata sektorn säga att det är svårt att få tag på kompetenta kvinnliga chefer och styrelseledamöter när det finns så gott om väl så kompetenta kvinnliga chefer inom offentlig sektor?
Hur och vad kan Ledarna göra för att för att synliggöra och ta tillvara på dessa kategorier chefer?

Ung och chef

Allt färre yngre personer vill bli chefer säger flera omvärldsbevakare med ett varnande finger.
Ansvaret är för tungt, ofta i kombination med att bekräftelsen på arbetsinsatserna är skrala. Stödet är för dåligt och många upplever det som svårt att få sitt livspussel att gå ihop med familjeliv och chefskap.
Vad borde Ledarna göra för att uppmuntra de yngre generationerna att vilja bli chefer?
Hur kan Ledarna som Sveriges chefsorganisation ge bättre stöd till den som är ung och chef?

Bilden av chefen

Mediebilden av chefen är ofta inte särskilt smickrande. I medieflödet möter vi i stort sätt dagligen chefer som på ett nästan demoniserande sätt framställs som överbetalda, giriga och inkompetenta. Det talas sällan om vilket stort ansvar chefen har och vilka fördela en kompetent och duktig chef kan innebära för arbetsgivaren.
Vad borde Ledarna göra för att bidra till att bilden av chefen blir mer nyanserad?

Chefens villkor

Visst finns det chefer inom vissa branscher på vissa nivåer som har både bra betalt och fördelaktiga villkor med möjlighet att själva fatta avgörande beslut om sin arbetssituation. Men hur ser det ut på Sveriges sammanlagda chefsmarknad med 350 00 chefer? Många har idag exempelvis icke-reglerad arbetstid, det som ofta kallas för "chefstid som innebär at chefen inte har rätt till övertidsersättning oavsett hur lång arbetsveckan blir. Hur många av Sveriges chefer har exempelvis möjlighet att kunna ta semester när de själva vill, utan att behöva anpassa sig till arbetsgivarens och medarbetarnas önskningar? Hur många chefer kan stänga av dator och mobiltelefon helt och hållet när de ska vara lediga?
Vad borde Ledarna göra för att lyfta och förändra frågor som rör chefens villkor i arbetslivet?

Är det viktigt att Enskilda motionerar? Tyck till genom att klicka här!

Uppdaterat: 2012-06-04

Bli medlem