2012-03-05

Revisionen av personvalet är klar - och vi har ett resultat

Under hösten 2011 genomförde Ledarnas Enskilda Chefsförening sitt personval till föreningsstämman för mandatperioden 2012-2014. Efter valet fattade styrelsen beslutet att genomföra en revision av valet och att resultatet tills vidare skulle betraktas som preliminärt. Nu är revisionen klar och vi har ett slutgiltigt valresultat.

Föreningsstämman består idag av 23 ledamöter och är Enskildas högsta beslutande organ. Det är stämman som fattar övergripande beslut om föreningens verksamhet och budget samt väljer föreningsstyrelse, ordförande och kassör. Stämmodeltagarna deltar förutom på föreningens årsmöte också på Ledarnas representantskap och kongress.

Nomineringsprocessen drog igång i oktober och när valet startade på webben den 10 november fanns det 27 kandidater att välja på. När valet avslutats i slutet av november och rösträkningen sammanställts kunde föreningsstyrelsen konstatera följande: Valdeltagandet blev beklagligt lågt och att det fanns frågetecken kring instruktionen till medlemmarna om att rösta på minst fem och max tio nominerade kandidater. Med anledning av detta fattade styrelsen beslut om att göra en revision av personvalet – ett uppdrag som gick till föreningens förtroendevalde revisor Leif Jansson. Leif Jansson har efter en förtjänstfull insats lämnat sin granskningsrapport till styrelsen, där han konstaterar följande:

"De instruktioner som getts i samband med valet har varit missledande med avseende hur många kandidater som medlemmen ska rösta på. "Du kan rösta på minst fem och max tio av de nominerade kandidaterna stämmer inte överens med demokratiordningens "varje medlem ska kunna rösta på en eller flera kandidater till föreningsrådet". Demokratiordningen som beslutades 2009 är det styrande dokument som instruktionerna borde baserats på. Det har visserligen funnits en vällovlig ambition att med utformningen av instruktionerna uppnå en större spridning av rösterna så att man får flera olika chefstyper och branscher representerade bland de förtroendevalda, men det är ändå demokratiordningen som gäller."

Leif Janssons slutsats och rekommendation är att styrelsen bör ordna med en översyn av instruktioner och demokratiordning så att dessa stämmer överens samt att gå vidare i föreningsarbetet utan att göra om de valprocesser som genomförts.

Styrelsen kommer omedelbart att göra den översyn som vår förtroendevalde revisor föreslår i sin granskning. Styrelsen har också beslutat i enlighet med revisors rekommendation att höstens valresultat ska stå fast och betraktas som slutgiltigt. Styrelsen beslutar även att de nominerade kandidaterna som inte fick tillräckligt många röster blir förtroendevalda suppleanter i stämman. Det innebär att Ledarnas Enskilda Chefsförenings föreningsstämma består av 23 ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter. Suppleanterna kallas till årsmöte och eventuella extrainsatta stämmomöten på samma premisser som de ordinarie ledamöterna. Suppleanterna kallas också vid behov som ombud till Ledarnas representantskap och kongress på samma premisser som de ordinarie ledamöterna.

Resultatet av personvalet i Ledarnas Enskilda Chefsförening:

Ordinarie ledamöter:

Susanne Andersson

Anita Cavallin

Helené Krantz

Lisa Rydberg

Thomas Berg

Martin Malmström

Helen Ala

Mats Oscarsson

Kristofer Andersson Lindh

Kristina Verdier

Andreas Pauland

Jan Moby

Michael Christensen

Jan-Peter Borglin

Nathalie Herrey

Daniel Svensson Kåreda

Valda ordinarie ledamöter sedan tidigare:

Farrokh Farrokhi

Ewa Ferm Björklund

Claus Grue

Thorleif Johannesén

Lorridanna Mortensen Mates

Stina Nordström

Petri Salonen

Suppleanter:

Bennerth Karlsson

Peter Dime

Jonnie Persson

Jonathan Ekman

» Ladda hem revisionen av valet i PDF-format

Text: Sofia Yngwe Uppdaterat: 2012-06-05

Bli medlem