2014-11-10

Fokus på arbetsrätt november – om företagsledande ställning

Under 2014 har jag haft ett antal uppdrag som har handlat om VD-avtal. Ibland har det varit en organisation som vill göra sig av med sin nuvarande VD och i andra fall har det handlat om en VD som har hamnat i kylan och behöver hjälp med att finna ett bra avslut på VD-uppdraget.

En sak som jag har upptäckt i samband med hanteringen av dessa ärenden är att bilden av vad som gäller kring en anställning som VD ibland är oklar och att det fanns ett antal illusioner om vad som faktiskt gäller rent arbetsrättsligt för en VD.

Därför har jag denna gång valt att skriva om företagsledande ställning ur ett avgränsat arbetsrättsligt perspektiv. Specifikt kommer artikeln att behandla den praxis som råder när det gäller bedömningen om anställningen är att betrakta som en företagsledande anställning och därmed ett undantag från LAS eller om anställningen ska omfattas av LAS.

Grunden för en anställning regleras i Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). I den inledande paragrafen finner vi att i 1 § lag om anställningsskydd framgår att LAS är tillämplig på arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Dock finns det ett antal undantag där vi ska titta på första undantaget som handlar om arbetstagare som får anses ha företagsledande ställning.

En VD är normalt undantagen från LAS. Följande stycke är från AD-dom 2014 nr 12:

”Av förarbetena till bestämmelsen (prop. 1973:129 s. 194 f. och prop. 1981/82:71 s. 94) framgår bl.a. att bestämmelsen ska tillämpas restriktivt och ges en snäv innebörd samt att en förutsättning för att en arbetstagare ska anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning är att arbetstagaren inte bara har företagsledande funktioner utan också att arbetstagaren är till-försäkrad löneförmåner och andra anställningsvillkor som normalt tillkommer företagsledare. Det anförda innebär att en anställning faller utanför lagens tillämpningsområde endast om den i båda ovan angivna hänseenden har en sådan karaktär att det är fråga om en företagsledande eller därmed jämförlig ställning. De arbetstagare som avses är de som har en utpräglad arbetsgivarfunktion och en särskild förtroendeställning i förhållande till arbetsgivaren där anställningsförhållandena i regel är sådana att det från sociala skyddssynpunkter inte anses föreligga något framträdande behov av att lagstiftningsvägen ge dem anställningsskydd. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i hur förhållandena har gestaltats i praktiken.”

Vi måste med andra ord göra en bedömning av två saker för att komma fram till om den som påstås inneha en företagsledande ställning ska omfattas av undantaget i LAS:

  • Hur har företagsledningen organiserats och utövats i praktiken?
  • Hur ser det ut med anställningsvillkor, löneförmåner mm?

Om vi tittar vidare i AD domen 2014 nr 12 så säger domstolen att: ” i målet är ostridigt att H.E. fick behålla de anställningsvillkor han hade som vd i anställningen som Senior Advisor. De villkor han hade var sådana som normalt tillkommer företagsledare. Frågan är om han därutöver hade företagsledande funktioner i anställningen som Senior Advisor.”  Domstolen konstaterar alltså att H.E. hade anställningsvillkor som kan anses vara normala för en person i företagsledande ställning. Med andra ord är det ena kriteriet uppfyllt.

Domstolen går sen vidare med att utreda hur arbetet har varit organiserat i verkligheten: ”Arbetsdomstolen kan dela tingsrättens bedömning att H.E. haft en särställning i bolaget men finner inte att han hade företagsledande funktioner. Han hade inte någon arbetsgivarfunktion eller någon särskild förtroendeställning i förhållande till arbetsgivaren och kan inte heller anses ha haft en med en företagsledare jämförbar ställning. Arbetsdomstolens samlade bedömning är alltså att H.E. inte omfattats av företagsledarundantaget och att anställningen därmed omfattats av anställningsskyddslagen vid tidpunkten för skiljandet från anställningen.”  Domstolen kommer alltså fram till att det andra kriteriet inte är uppfyllt och därmed omfattas inte H. E av undantaget i 1 § LAS.

Sammanfattningsvis kan vi se att det inte är parternas subjektiva uppfattning som avgör om det föreligger företagsledande ställning eller inte vid en rättsprocess utan det görs en bedömning utifrån hur företagsledningen har organiserats och utövats i praktiken samt om anställningsvillkor m.m. är att anse vad som normalt tillkommer en person i företagsledande ställning.

Ett enkelt sätt att undvika tvister kring tolkningen om det föreligger företagsledande ställning eller inte är att parterna från början är noga med att teckna ett bra och tillfylles VD-avtal vid ingåendet av anställningen samt hedrar avtalet när det är dags för avslut.

”Pacta sunt servanda”


Raymond Holmström, arbetsrättsexpert och sekreterare i styrelsen för Ledarna inom privat tjänstesektor (LiPT)

Text: Raymond Holmström Uppdaterat: 2014-11-10

Bli medlem