2014-05-05

Fokus på arbetsrätt maj

I månadens text tittar Raymond Holmström, expert på arbetsrätt, närmare på arbetsskydigheten.

Arbetsskyldighet

En viktig grund i arbetsskyldigheten är en dom från Arbetsdomstolen (AD) 1929 nr 29 som handlade om arbetsskyldigheten för kollektivavtalsbundna arbetstagare som ansågs vara skyldiga att utföra allt arbete för arbetsgivarens räkning som stod i naturligt samband med dennes verksamhet och som kunde anses falla inom varje arbetstagares allmänna yrkeskvalifikationer.

Parter i målet var för arbetsgivaren Sveriges Pappersbruksförbund och Koppoms Pappersfabriks Aktiebolag och på arbetstagarsidan Svenska Pappersindustriarbetareförbundet och dess avdelning nr 69 Koppom. Det är från denna dom vi har den s.k. 29/29-principen. Arbetsdomstolen uttalade att det föreligger arbetsskyldighet enligt följande:

”Visst kollektivavtal (för pappersbruksindustrin) har av arbetsdomstolen ansetts innebära, att därav bunden arbetare är skyldig att mot de avtalsenliga löneförmåner, som gälla för det arbete, vari han är anställd, utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning, som står i naturligt samband med dennes verksamhet och kan anses falla inom vederbörande arbetares allmänna yrkeskvalifikationer.”

Arbetsdomstolen skapade i och med denna dom rättspraxis som än idag tillämpas vid bedömande av om det föreligger arbetsskyldighet. Det ska finnas ett naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet och det ska ske inom ramen för kollektivavtalet, att det utförs för arbetsgivarens räkning samt att arbetstagaren har kompetens för arbetet.

Som exempel i nutid har jag valt AD 2012 nr 66 för att exemplifiera Arbetsdomstolens tillämpning av 29/29-principen. Hörby kommun och Region Skåne har tecknat avtal om att den kommunala räddningstjänsten ska åka på IVPA- och sjukvårdslarm. Tvist har uppkommit mellan arbetstagarorganisationen och kommunen gällande arbetsskyldigheten att åka på denna typ av larm enligt gällande kollektivavtal.

Arbetsdomstolen prövar inledningsvis om kollektivavtalet innebär arbetsskyldighet för de omtvistade arbetsuppgifterna. Först ut tittar AD på partsavsikten och de kommer fram till att den utredning som de har gjort inte ger tillräckligt stöd för att fastställa någon gemensam partsavsikt i tolkningsfrågan. Därefter tittar AD på den praktiska tillämpningen, men även här blir resultatet att de inte får ledning för en tolkning av avtalet. Nu går AD över till att titta på ordalydelsen i kollektivavtalet och även här kommer AD fram till att ordalydelsen inte heller ger tillräcklig ledning för hur avtalet ska tolkas.

Eftersom tolkningsreglerna inte gav svar på frågan övergår AD nu till att använda sig av 29/29-principen. Här tittar domstolen på tre saker: Finns det kollektivavtal mellan parterna? Står arbetet i naturligt samband med den centrala verksamheten? Faller arbetet inom arbetstagares yrkeskvalifikationer?

AD uttalar i domen 2012 nr 66 följande:

”En utgångspunkt för avtalstolkningen i tvister om arbetsskyldighetens omfattning har av Arbetsdomstolen i tidigare domar angivits vara att arbetstagaren är skyldig att på kollektivavtalets villkor utföra allt sådant arbete för arbetsgivarens räkning, som efter ett praktiskt bedömande står i naturligt samband med den centrala verksamhet, på vilken avtalet först och främst syftar, under förutsättning att arbetet faller inom vederbörande arbetstagares yrkeskvalifikationer, den s.k. 29/29-principen, så benämnd efter Arbetsdomstolens dom AD 1929 nr 29.

Arbetsdomstolen har sedermera uttalat att det framstår som klart att 29/29-principen i och för sig utgör ett viktigt redskap vid all kollektivavtalstolkning på hela arbetsmarknaden (AD 1995 nr 31).”

AD kommer fram till att det föreligger kollektivavtal mellan parterna, att de omstridda uppgifterna efter ett praktisk bedömande anses stå i ett naturligt samband med räddningstjänstens centrala verksamhet, på vilken avtalet först och främst syftar, att deltidsbrandmännen innehar de yrkeskvalifikationer som krävs för att åka på utryckningsinsatser. Sammantaget leder detta till att AD kommer fram till att det föreligger arbetsskyldighet för arbetstagarna.

I denna artikel har jag velat ge läsaren en inblick i 29/29-principen och dess tillämpning.

Raymond Holmström, arbetsrättsexpert och styrelseledamot i Ledarna i privat tjänstesektor

Uppdaterat: 2014-05-05

Bli medlem