2012-09-06

Nyhetsbrev 2012 nr 1

Under hösten 2011 genomförde Ledarnas Enskilda Chefsförening sitt personval till föreningsstämman för mandatperioden 2012-2014. Styrelsen uppmärksammade att det fanns oklarheter kring instruktionerna hur röstningen skulle gå till och beslutade därför att göra en revision av valet. Föreningens revisor rekommenderar inte ett omval, men väl att en översyn görs av instruktioner och demokratiordning.

Nomineringsprocessen till föreningsstämman började i oktober. När valet startade den 10 november fanns det 27 kandidater att rösta på. När valet avslutats i slutet av november kunde föreningsstyrelsen konstatera att valdeltagandet blev beklagligt lågt, 64 personer, eller en halv procent av det totala medlemsantalet. Det fanns också frågetecken kring om instruktionen till medlemmarna var förenlig med föreningensdemokratiordning.

Stina Nordström– Därför fattade styrelsen beslutet att göra en revision av personvalet. Den genomfördes av föreningens förtroendevalda revisor Leif Jansson. Styrelsen kommer att göra den översyn som revisorn föreslår. Styrelsen har också beslutat att även de nominerade kandidaterna som inte fick tillräckligt många röster blir förtroendevalda suppleanter i föreningsstämman. Vi är samtidigt glada att valresultatet står fast och att föreningsstämman idag har en bra spridning vad gäller representation från olika branscher, säger Stina Nordström ordförande i Enskilda Chefsföreningen.

I revisionsrapporten konstaterades bland annat att de instruktioner som getts i samband med valet har varit missledande med avseende hur många kandidater som medlemmen ska rösta på. Instruktionen "Du kan rösta på minst fem och max tio av de nominerade kandidaterna" stämmer inte överens med demokratiordningens "varje medlem ska kunna rösta på en eller flera kandidater till föreningsrådet".

Föreningens revisor konstaterar i sin granskning att det funnits en vällovlig ambition att med utformningen av instruktionerna uppnå en större spridning av rösterna så att man får flera olika chefstyper och branscher representerade bland de förtroendevalda. Men samtidigt är det ändå demokratiordningen som gäller.

Leif Janssons slutsats och rekommendation är att styrelsen bör ordna med en översyn av instruktioner och demokratiordning så att dessa stämmer överens samt att gå vidare i föreningsarbetet utan att göra om de valprocesser som genomförts.

– Med tanke på det låga valdeltagandet och att föreningen skulle hamna under stor tidspress vid ett nyval är det viktigare att föreningen går vidare och ser över sin struktur och sina processer inför nästa val, säger Leif Jansson, förtroendevald revisor.

Valdeltagande

Tomas Oskarsson, förbundssekreterare på Ledarna, konstaterar också att det låga deltagandet inte är unikt för Enskilda.

Tomas Oskarsson– I jämförelse med andra föreningar är det faktiskt relativt högt. Föreningar som inte använder sig av e-demokrati utan genomför sina val vid årsmöten har ibland bara ett tiotal representanter närvarande, säger Tomas Oskarsson.

Inför valet har Enskilda genomfört den största kommunikationsinsatsen någonsin för att öka valdeltagandet. Föreningen har informerat via artiklar och inlagor i nyhetsbrevet, tagit fram separata utskick per post samt informerat på föreningens webbplats.

– Styrelsen har nu tillsatt en grupp som ska analysera valet och rekommendera hur föreningsdemokratin kan utvecklas, säger Stina Nordström.

Ledarnas Enskilda Chefsförenings föreningsstämma består idag av 27 ledamöter och är föreningens högsta beslutande organ. Det är stämman som fattar övergripande beslut om Enskildas verksamhet och budget samt väljer föreningsstyrelse, ordförande och kassör. Stämmodeltagarna deltar förutom på föreningens årsmöte också på Ledarnas representantskap och kongress.

Resultat av personvalet i LEC

Ordinarie ledamöter:

Susanne Andersson

Anita Cavallin

Helené Krantz

Lisa Rydberg

Thomas Berg

Martin Malmström

Helen Ala

Mats Oscarsson

Kristofer Andersson Lindh

Kristina Verdier

Andreas Pauland

Jan Moby

Michael Christensen

Jan-Peter Borglin

Nathalie Herrey

Daniel Svensson Kåreda

Valda ordinarie ledamöter sedan tidigare:

Farrokh Farrokhi

Ewa Ferm Björklund

Claus Grue

Thorleif Johannesén

Lorri Mortensen Mates

Stina Nordström

Petri Salonen

Suppleanter:

Bennerth Karlsson

Peter Dime

Jonnie Persson

Jonathan Ekman

Text: Marcus Schaefer Uppdaterat: 2012-09-06

Bli medlem