Föreningens stadgar

Grundstadgar för Ledarnas Enskilda Chefsförening. Fastställda på ordinarie föreningsstämma den 13-14 april 2012.

§ 1 Uppgift

Ledarnas enskilda Chefsförening är en förening för Ledarnas medlemmar inom privat eller offentlig tjänstesektor. Gemensamt för medlemmarna är att de innehar en chefsbefattning eller är företrädare för arbetsgivaren.Föreningens uppgift ska vara att:

 • svara för medlemmarnas inflytande i Ledarnas representativa demokrati,
 • svara för medlemsinflytande på centrala avtalsförhandlingar via Ledarnas förhandlingsdelegationer,
 • medverka i medlemsrekrytering,
 • bevaka branschfrågor,
 • bilda opinion i branschfrågor
 • bedriva branschaktiviteter,

Föreningens verksamhet regleras, förutom av dessa stadgar, av stadgar för Ledarna samt beslut av kongress, representantskap, förbundsstyrelse och föreningsstämma.

§ 2 Föreningsavgift

Avgiften till föreningen fastställs av föreningsstämman

§ 3 Arbetsformer

Föreningen ska arbeta för att medlemmarna blir en del av den demokratiska processen inom föreningen.

Medlemmarna ska kunna göra sin röst hörd och påverka verksamheten. Föreningen använder i första hand digitala medier för att sprida information, ge medlemmarna möjlighet att kommunicera, debattera och rösta i olika frågor samt att välja företrädare för föreningen. Medlem kan när som helst framföra åsikt, lämna förslag eller ställa krav på föreningsstyrelsen, som avgör om frågan ska lösas inom föreningen eller vidarebefordras till Ledarnas förbundsstyrelse eller kansliorganisation.

§ 4 Organisation

Föreningen utövar sitt uppdrag genom

 • Föreningsstämma
 • Föreningsstyrelse

Föreningsstyrelsen beslutar om lokala och regionala aktiviteter.

§ 5 Föreningsstämma

Mom 1

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och består av valda ombud och föreningsstyrelsen. Revisor ska vara närvarande och har yttrande- och förslagsrätt.
Föreningsstämma beslutar om antalet ombud till kommande föreningsstämma. Valberedningen föreslår fördelning av ombud enligt instruktion.

Mom 2

Ordinarie föreningsstämma äger rum vartannat år före april månads utgång. Dag och plats beslutas av föreningsstyrelsen.

Mom 3

Kallelse till föreningsstämman ska utsändas senast tre månader före stämman.

Mom 4

Val av stämmoombud kan ske med hjälp av digitala medier. För ombuden ska det väljas suppleanter. Mandatperioden är två år.

Mom 5

Föreningsstyrelsen har förslagsrätt till föreningsstämman. Enskilda medlemmar, avdelningar och klubbar inom föreningens verksamhetsområde har motionsrätt till föreningsstämman.

Mom 6

Motion ska skriftligen insändas till föreningsordföranden och föreningsstyrelsen senast sju veckor före stämman.

Mom 7

Föreningsstyrelsen ska yttra sig över inkomna motioner och senast två veckor före stämman sända ut styrelsens yttrande och förslag, verksamhetsberättelse samt fullständig föredragningslista till ombuden.

Mom 8

Föreningsstyrelsen ska sända sitt yttrande över motion till respektive motionär senast två veckor före föreningsstämman.

Mom 9

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande punkter i tillämpliga delar tas upp på dagordningen.

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän tillika rösträknare för stämman
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Stämmans formella utlysande
 4. Fastställande av dagordning
 5. Arbetsordning för stämman
 6. Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Förslag från styrelsen
 11. Motioner
 12. Information från styrelsen
 13. Fastställande av arvoden
 14. Fastställande av budget samt föreningsavgift
 15. Val av föreningsordförande
 16. Val av kassör
 17. Val av övriga ledamöter i styrelsen samt suppleanter i turordning
 18. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 19. Val av valberedning
 20. Val av, utöver föreningsordföranden, ombud till Ledarnas representantskap/kongress
 21. Fastställande av antal ombud till nästa ordinarie föreningsstämma
 22. Föreningsstämman avslutas

Mom 10

Ärende som inte tagits upp på den utsända dagordningen, kan om det inte avser stadgeändring, tas upp till behandling om stämman så beslutar med tre fjärdedels majoritet. I det fall ombud väcker ärendet, ska föreningsstyrelsen yttra sig innan stämman beslutar om att ärendet ska behandlas. Innan stämman fattar beslut ett nytt ärende enligt första stycket ska eventuella ekonomiska konsekvenser utredas.

Mom 11

Extra stämma hålls när föreningsstyrelsen så beslutar eller om minst en tiondel av de aktiva medlemmarna så begär. Extra stämma ska hållas inom tre månader efter begäran och får endast behandla fråga för vilken stämman sammankallats.

Mom 12

Senast två veckor före extra stämma ska föreningsstyrelsen sända ut yttrande till ombuden över den fråga som extra stämman sammankallats för.

Mom 13

Vid röstning har varje ombud en röst, genom upprop om så påkallas. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden för stämman biträder efter omröstningens avslutande. Om någon begär sluten omröstning verkställs sådan.
Vid lika röstetal avgör lotten

Mom 14

Omröstning vid stämman sker öppet utom votering i valfrågor som ska vara sluten. Vid sluten omröstning ska valsedel, för att vara giltig, uppta så många namn av de föreslagna kandidaterna som valet avser.
Vid lika röstetal avgör lotten.

Mom 15

Vid föreningsstämma ska av Ledarna utsedd anställd samt föreningens revisor delta med yttrande- och förslagsrätt.

Mom 16

Protokoll från föreningsstämma eller extra stämma ska finnas tillgänglig att läsa senast en månad efter mötet.

§ 6 Valberedning

Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning på minst tre personer varav en sammankallande. Mandatperioden är två år. Föreningsstämman beslutar om instruktioner för valberedningens arbete.

§ 7 Föreningsstyrelsen

Mom 1

Föreningsstyrelsen är mellan stämmorna föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen leder föreningens verksamhet och ska bland annat

 • Följa av föreningsstämma och Ledarna fattade beslut och givna riktlinjer
 • Upprätta verksamhetsplan
 • Årligen upprätta en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 • Verkställa av föreningsstämman fattade beslut
 • Ansvara för föreningens verksamhet
 • Upprätta en arbetsordning för styrelsens arbete

Mom 2

Föreningsstyrelsen ska bestå av minst fem ledamöter utöver ordföranden och kassören. Ordförande och kassör väljs direkt av stämman samt minst tre suppleanter i turordning. Konstituering av övriga ledamöter sker inom styrelsen.

Mandatperioden är två år.

Mom 3

För styrelsens ledamöter gäller regler för uppdrag enligt §§ 13-14 i Ledarnas stadgar.

Mom 4

Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöterna blivit kallade till sammanträde i vederbörlig ordning och minst hälften av ledamöterna är närvarande

Mom 5

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller revisorerna eller när hälften av styrelsen ledamöter för behandling av visst ärende så begär. Kallelse med dagordning ska utsändas senast 7 vardagar före sammanträdet.

Mom 6

Av Ledarna utsedd representant har rätt att delta i föreningsstyrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt.

Mom 7

Föreningsstyrelsen tolkar stadgarna. Medlem som inte accepterar styrelsens tolkning har rätt att få tolkningen prövad av förbundsstyrelsen enligt reglerna för tolkning av förbundets stadgar.

§ 8 Förvaltning

Föreningsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens medel och förvaltningen av dessa. Redovisningen ska ske i överensstämmelse med allmänna bokföringsgrunder och med iakttagande av god redovisningssed.
Föreningsstyrelsen beslutar om firmatecknare.

§ 9 Revision

Föreningsstämman väljer en revisor samt en suppleant bland aktiva medlemmar. Den av föreningsstämman valda revisorn ska granska verksamheten. Föreningens revisor ska sedan redovisa sin granskning av verksamheten för en av kongressens valda revisorer.
Revisorn ska fortlöpande granska föreningens räkenskaper och
föreningsstyrelsens förvaltning i enlighet med god revisionssed. Revisorn har rätt att när som helst ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar.
Revisorn ska årligen till föreningsordföranden och föreningsstyrelsen lämna skriftlig berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 10 Fullmaktsröstning

Fullmaktsröstning är inte tillåten inom föreningen.

§ 11 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av föreningsstämman. För sådant beslut fordras minst två tredjedels majoritet av samtliga avgivna röster. Ändringar i föreningsstadgar ska godkännas av Ledarnas förbundsstyrelse. Ändringar av Ledarnas stadgar får omedelbart genomslag i föreningens stadgar.

§ 12 Upplösning

Föreningen kan inte upplösas med mindre än beslut därom fattas med två tredjedels majoritet vid vardera av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie stämma. Formerna för upplösning av föreningen förutsätter förbundsstyrelsens godkännande.

Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Ledarna.

Uppdaterat: 2016-03-16

Bli medlem