Enskildas motioner till Ledarnas representantskap

Med fem motioner var Enskilda den förening som kom med flest förslag till hur Ledarna ska utveckla sin verksamhet. Fyra av motionerna fick bifall eller ansågs besvarade av Förbundsstyrelsen.

Arvodera uppdraget i Ledarnas valberedningFörslag

Ledarnas Enskilda Chefsförening tycker att Representantskapet ska besluta att arvodera
uppdraget i Ledarnas valberedning. Arvodet för valberedningens ordförande föreslås utgå med 13 000 kr per år. Arvodet till vice ordförande föreslås utgå med 10 000 kr per år. Arvodet till övriga ledamöter föreslås utgå med 7 000 kr per år.

Beslut

att uppdraget till Ledarnas valberedning arvoderas med 13 000 kr per år för ordföranden, med 10 000 per år för vice ordföranden och med 7 000 kr per år för övriga ledamöter.

 


 

Mallbibliotek för chefer

Förslag

Ledarnas Enskilda Chefsförening tycker att Ledarna som en del av sin medlemsservice ska ta fram ett mallbibliotek med en uppsättning av mallar för avtals- och policydokument som chefen ofta använder.

Beslut

att Ledarna tar fram ett mallbibliotek för avtals- och policydokument som chefen behöver i sitt chefsuppdrag.

 


 

Introduktionsinformation till nya medlemmar

Förslag

Ledarnas Enskilda Chefsförening tycker att Ledarna ska se över sin introduktionsinformation till medlemmarna för att höja kunskapen om hur organisationen och demokratin fungerar.

Beslut

avslogs då representantskapet inte ställde sig bakom tillägget som presenterades i talarstolen.

 


 

Mötesplatser för erfarenhetsutbyte mellan unga chefer

Förslag

Ledarnas Enskilda Chefsförening tycker att Ledarna ska skapa mötesplatser för unga chefsmedlemmar. Mötesplatsen bör finnas både på nätet och i form av fysiska möten. Syftet med mötesplatserna är att ge de unga cheferna möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Beslut

att Ledarna ska skapa mötesplatser för unga chefer.

 


 

Ledarskapsutbildning – Executives program

Förslag

Ledarnas Enskilda Chefsförening tycker att Ledarna ska kunna erbjuda ett Executives program för medlemmar – inriktat på kunskapsbreddning och fördjupning i chefs- och ledarfrågor. Programmet kan gärna sträcka sig över en längre tid, exempelvis på två år.
Fokus kan läggas på medlemmens personliga utveckling som chef – i kombination med att företaget/organisationen där medlemmen är anställd också utvecklar sin professionalism och konkurrenskraft när medarbetaren också kompetensutvecklas i sitt uppdrag. Innehållet i utbildningen ska med fördel kopplas till Ledarnas vision ”Alla har en bra chef”.
Föreningen tror också att ett Executives program kan skapa möjligheter till nätverkande medlemmar emellan.

Beslut

att Ledarna i sitt utbildningserbjudande till medlemmarna utreder möjligheten att inkludera ett beprövat och välrenommerat ledarskapsprogram.

Text: Mats Oscarsson Uppdaterat: 2012-11-29

Bli medlem