Framgångsrikt representantskap

Ledarnas årliga representantskap genomfördes på Utsikten Meetings i Nynäshamn den 21-22 maj. 2011 var ett starkt år för Ledarna som fortsätter att växa med fler än 5000 medlemmar. Vid representantskapet var Enskilda en av de föreningar som skickat in flest motioner, där fyra av fem bifölls eller ansågs besvarade av förbundsstyrelsen.

119 ombud, inklusive styrelsen och revisorerna, träffades vid representantskapet för att ta ställning till bland annat inkomna motioner, styrelsens verksamhetsberättelse och förbundsavgiften. Representantskapet, som är Ledarnas årsmöte och högsta beslutande organ mellan kongresserna, beslutade bland annat att:

  • Lämna förbundsavgiften oförändrad.
  • Utreda behoven av ett mallbibliotek för chefer
  • Anta en ny instruktion till valutskottet
  • Inte bevilja generella bidrag till klubbar
  • Arvodera uppdraget i Ledarnas valutskott
  • Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2011
  • Godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2011
  • Undersöka unga chefers behov för att kunna ta fram relevanta erbjudande för denna målgrupp

Det fanns också ordentligt med tid avsatt för grupparbeten om några av Ledarnas viktigaste
kärnfrågor; mångfald, avtal och förhandlingsdelegationer samt demokrati.

– Vi hade flera spännande diskussioner på dessa ämnen och jag hoppas att alla ombud tar med sig dessa tankar hem till sina föreningsstämmor och styrelser. Förhoppningsvis leder detta till fler spännande och initierade motioner till nästkommande representantskap och kongress, säger Stina Nordström, ordförande i Enskilda Chefsföreningen.
Enskilda skickade in fem motioner till representantskapet, där fyra bifölls eller ansågs besvarade av förbundsstyrelsen. En av motionerna gällde att Ledarna skulle ta fram ett mallbibliotek med avtals- och policydokument för att underlätta för medlemmarna. Förbundsstyrelsen yrkade initialt avslag, men ändrade sig efter att Daniel Svensson Kåreda framgångsrikt argumenterade för motionen. Styrelsen kommer att utreda förslaget vidare och återkomma med ett förslag vid nästa representantskap 2013.

– Jag tycker årsmöten är jättekul. Den här diskussionen är ett utmärkt exempel på varför årsmöten behövs. Det är mening att vi som medlemmar ska kunna göra våra röster hörda och att man ska kunna diskutera frågor där man tycker olika. I detta fall möttes vi halvvägs och det känns mycket bra, säger Daniel Svensson Kåreda, fritidschef Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning, Malmö stad.

Det arbete som utförs i valberedningen är betydelsefullt för Ledarna. Att vara med i valberedningen är ett stort och även delvis tidskrävande uppdrag. Därför motionerade Enskilda för att detta arbete ska arvoderas. Det var en motion som förbundsstyrelsen och
föreningarna ställde sig bakom.

– Vi är glada över att det blev bifall; att sitta i valutskottet är ett viktigt förtroendeuppdrag
och för Enskilda kändes det som en självklarhet att ett sådant uppdrag ska arvoderas, säger
Stina Nordström.

Lorri Mortensen Mates, vice ordförande i Enskilda Chefsföreningen blev invald som ledamot i Ledarnas valberedning som ansvarar för att föreslå ordförande och nya medlemmar till förbundsstyrelsen inför kongressen 2014.

Uppdaterat: 2012-11-29

Bli medlem