2013-04-30

De är våra största utmaningar 2013

Skapa intäkter. Det är den stora utmaningen som dominerar för oss mediechefer 2013, visar en medlemsenkät från Medieledarna. De dagstidningschefer som tänker börja ta betalt för sitt digitala innehåll i år är också fler än de som fortsätter publicera gratis.

187 medlemmar svarade på den enkät som Medieledarnas styrelse skickade ut till er medlemmar för ett par månader sedan. Några säkra slutsatser ska inte dras utifrån svarsfrekvensen, men det går att se en rad indikationer.

Vi ställde frågor om de största chefsutmaningarna 2013, om att ta betalt för redaktionellt innehåll i digitala kanaler och om karriärmässiga framtidsfunderingar. 

De största grupperna bland de svarande är chefer i dagspressen (35 procent), chefer i annan kommersiell press (20 procent) och chefer inom public service (15 procent).  

Vilka är dina största chefsutmaningar 2013? (Flera svar tillåtna.)

1. Skapa intäkter. 45 procent.
2. Få verksamheten att fungera med färre medarbetare. 32 procent.
3. Få min egen arbetstid att räcka till. 31 procent.
4. Spara kostnader. 28 procent.

5. Fylla tidningen/sändningen/sajten med tillräckligt god kvalitet. 25 procent.
6. Få ägna tid åt journalistiken i stället för administration och personal och ekonomi. 15 procent.
7. Hantera en högre chef eller ägare. 11 procent.
8. Hitta bra medarbetare att anlita eller anställa. 10 procent.
9. Hantera besvärliga medarbetare. 10 procent.
10. Annat. 8 procent.
11. Säga upp personal. 4 procent. 

Kommentar: Svaren på den här frågan visar att kampen för att få affärsmodellen att fungera är överordnad alla vardagligare chefsuppgifter. Sveriges mediechefer tvingas just nu ägna mycket arbete och fokus åt de strategiska överlevnadsfrågorna, ända ner på mellanchefsnivå. Cheferna har alltså insett att det inte längre räcker med gnetigt sparande och kostnadskontroll. I dag krävs nya och gärna revolutionerande affärsidéer.

I kommentarerna till svaret "Annat" nämns bland annat teknikutveckling, projekt för att involvera medarbetarna i förändringsprojekt och att utveckla nya digitala produkter. 

Kommer ditt företag att ta betalt för det redaktionella innehållet i era digitala kanaler under 2013?

1. Ja, vi börjar ta betalt för innehåll 2013. 28 procent.
2. Nej, vi har aldrig tagit betalt och kommer inte att göra det 2013 heller. 24 procent.
3. Nej, men någon gång i framtiden kanske vi kommer att göra det. 14 procent.
4. ja, vi tar betalt för innehåll 2013, vilket vi gjorde även 2012. 13 procent.
5. Annat. 11 procent.
6. Vet inte. 10 procent.
7. Nej, vi tog betalt 2012 men slutar göra det 2013. 0 procent.

Kommentar: Trenden att börja ta digitalt betalt i år bekräftas av enkäten. En bit över hälften av företagen tar antingen betalt redan i dag, kommer att börja 2013 eller räknar med att göra det inom ett par år. Flera av cheferna som ger egna svar påpekar att de tar betalt för visst innehåll redan i dag och att den andelen troligen kommer att öka.

Hur ser du på dina framtidsutsikter i dag jämfört med för ett år sedan?

1. Samma syn. 37 procent.
2. Lite mer positivt. 21 procent.
3. Lite mer negativt. 15 procent.
4. Mer positivt. 11 procent.
5. Mer negativt. 6 procent.
6. Mycket mer positivt. 5,5 procent.
7. Mycket mer negativt. 4,5 procent.

Har du funderat på att lämna mediebranschen för att du tycker att framtidsutsikterna är dåliga?

1. Nej. 57 procent.
2. Ja. 22 procent.
3. Kanske. 18,5 procent.
4. Vet ej. 2,5 procent.

Kommentar: Även om de svarande mediecheferna tar allvarligt på läget för i första hand dagstidningsbranschen så har de framtidshopp om sina egna karriärer. Tre fjärdedelar tror på en oförändrad eller positiv framtid medan en fjärdedel tror att deras utsikter kommer att bli sämre.

Dock är det nära 40 procent som svarar "ja" eller "kanske" på om de har funderat på att lämna branschen. En hel del chefer kan alltså tänka sig att byta yrke trots att de känner sig trygga med sin position i det egna företaget.

Kanske tänker fler som en av enkätsvararna: "Inte för att framtidsutsikterna är dåliga, men för att framtidens tidningar behöver en annan typ av ledare än den jag representerar".

Text: Martin Kreuger Uppdaterat: 2013-04-30
Bli medlem