Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Ansvar för arbetsmiljön

Arbetsmiljölagen är entydig. Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa.

Eftersom arbetsgivaren är en juridisk person tillkommer ansvaret i praktiken den högsta ledningen inom företaget, organisationen, förvaltningen eller myndigheten. 

Högsta ledningen, exempel vd för ett företag, har sällan möjlighet att själv ha koll på arbetsmiljön inom alla delar av verksamheten. Då ska arbetsmiljöuppgifter delegeras till andra i företaget, i regel chefer, som är närmare verksamheten och har möjlighet att ha överblick. Ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter avseende arbetsmiljön. Vem som ytterst bär ansvar om det sker en olycka avgörs i rättsprocess av domstol.

Flera arbetsgivare kan vara ansvariga för arbetsmiljön. Den som hyr ut arbetskraft har till exempel ansvar för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet avseende sin personal, medan den som hyr in personal svarar för att den inhyrda personalen har en säker arbetsmiljö som uppfyller tillämpliga lagar och föreskrifter på arbetsplatsen.

Om anställda till flera arbetsgivare arbetar på en och samma arbetsplats, till exempel på en byggarbetsplats, gäller särskilda regler för samordning av arbetsmiljöansvaret. Ta reda på vad som gäller för din verksamhet.

Medarbetares ansvar

Även medarbetarna har ett visst arbetsmiljöansvar. Det kan handla om att följa instruktioner och använda skyddsutrustning. Skyddsombud har inte något arbetsmiljöansvar, utan ska kontrollera och samverka kring arbetsmiljön för arbetstagarnas räkning.

Delegering till dig som chef

Oftast sker delegering, eller uppgiftsfördelning, av arbetsmiljöuppgifter till chefer i den operativa verksamheten.

Delegering kan ske muntligt eller skriftligt. Den kan också vara underförstådd, det vill säga att det är en självklar uppgift i chefsrollen när du har ansvar för verksamhet och/eller medarbetare. Ledarna rekommenderar att du får en skriftlig delegering.

Fördelarna med en skriftlig delegering är att

 • du och övriga berörda blir medvetna om era skyldigheter och lättare kan arbeta förebyggande – tydlighet
 • inga arbetsmiljöuppgifter glöms bort och trillar mellan stolarna
 • inte samma arbetsmiljöuppgifter läggs på flera anställda
 • dokumentet underlättar för att utreda vem som är ansvarig om det blir aktuellt att utkräva ansvar vid en rättegång.

För dig som berörs av delegering blir arbetsmiljöansvaret en särskild uppgift som ingår som en del i anställningen. Det innebär att du ansvarar för att utöva arbetsgivarens allmänna arbetsmiljöansvar och är arbetsgivarens ställföreträdare inom din verksamhet, avdelning, enhet eller motsvarande.

Chefer uttrycker ibland oro över att ta ansvar för arbetsmiljön i det fall en olycka inträffar, eftersom detta kan leda till straffrättsliga sanktioner. Det är viktigt att framhålla att straffansvaret som sådant aldrig kan delegeras. Det kan dock under vissa förutsättningar bli en följd av delegeringen.

Konsekvenser vid misskötsel

Din roll som chef innebär att du kan ådra dig både ett straffansvar och ett arbetsrättsligt ansvar. Du kan till exempel riskera att bli omplacerad eller skiljd från din tjänst om du inte sköter dina arbetsmiljöuppgifter. Det kan även bli fråga om arbetsrättsliga konsekvenser om du vägrar ta emot arbetsmiljöuppgifter.

Om det skulle inträffa ett olycksfall eller någon drabbas av ohälsa för att du inte fullgjort dina arbetsmiljöuppgifter kan du i värsta fall bli åtalad för brott mot arbetsmiljölagen då straffet kan bli både fängelse och böter. Det är sällan själva handlingen som är föremål för åtal utan snarare underlåtelse av handling, det vill säga att det sker en olycka därför att man inte har åtgärdat risker eller varit oaktsam. Frågan om vem det straffrättsliga ansvaret kommer att utkrävas av avgörs av en mängd olika faktorer som tar sikte på om den ansvarige chefen har haft praktiska möjligheter att utöva sitt ansvar. Detta avgörs endast och slutligen av domstol.

Du som har arbetsmiljöansvar måste ha en självständig ställning i organisationen och kunna fatta snabba beslut, inte minst i akuta situationer när stora risker föreligger. Se också till att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar och att det ständigt uppdateras, utvecklas och utvärderas.

Vad ska delegeringshandlingen innehålla?

En delegering av arbetsmiljöuppgifter ser olika ut beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, hur verksamheten är organiserad och på vilken nivå i organisationen delegeringen sker.

En delegering bör åtminstone innehålla följande delar:

 • från vem till vem
 • en definition av ansvars- och verksamhetsområdet
 • en beskrivning av arbetsmiljöuppgifterna som delegeras
 • möjligheten att delegera vidare kompetens
 • befogenheter och resurser
 • datum och underskrift av chef och underställd
 • returnering av arbetsmiljöuppgift.

Kan du som chef neka att ta emot delegering av arbetsmiljöuppgift? I princip är svaret nej, eftersom det ingår i ditt chefsuppdrag. Du är arbetsgivarens ställföreträdare. Men det är viktigt att du skriftligen påtalar för arbetsgivaren ifall du anser att du inte har rätt förutsättningar för att utföra dina arbetsmiljöuppgifter. 

Exempelvis om du

 • upplever att du inte har rätt erfarenhet för att få arbetsmiljöuppgiften delegerad till dig
 • inte har fått utbildning i arbetsmiljöfrågor
 • inte får personella och ekonomiska resurser för att kunna ta ansvaret
 • inte har den självständiga ställning som krävs för att man ska kunna fatta egna beslut i arbetsmiljöfrågor.

Det brukar kallas för att returnera. Returneringen innebär inte någon automatisk friskrivning från ansvar. Ur bevishänseende är det dock bra om du kan visa att du påtalat vilka förutsättningar du saknar, ifall en olycka inträffar till följd av att du inte fått de resurser du efterfrågat för att kunna avhjälpa eventuella risker i arbetsmiljön. En returnering syftar alltså till att korrigera brister och medvetandegöra arbetsgivaren om vilka åtgärder som behöver vidtas för att du som chef ska ha förutsättningar att fullgöra dina arbetsmiljöuppgifter. Det befriar dig inte från arbetsmiljöuppgifterna i sig.

Text: Viktoria Lundqvist Uppdaterat: 2017-05-02

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jobba praktiskt med OSA

Praktiskt inriktad handbok som ger stöd till arbetsplatser som behöver hantera frågor om konflikt, stresshantering och mobbning. Läs mer och beställ boken hos Prevent

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Läs mer hos Arbetsmiljöverket

(H)järnkoll

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?
Läs "Så gör du som chef" på (H)järnkolls webbplats
Om (H)järnkoll

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Introduktionsguiden från Prevent

För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben, Introduktionsguiden, som riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Verktyg hos Suntarbetsliv

Söker du stöd för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa på din arbetsplats? Hos Suntarbetsliv hittar du konkreta verktyg, skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.
Läs mer hos Suntarbetsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem