Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Experten svarar – arbetsmiljö/arbetsrätt

Att vara chef innebär att ställas inför många olika frågor och utmaningar. Ledarna vill stötta dig – därför svarar våra experter varje månad på olika frågor.

Får jag vara ledig på semestern?

Fråga: Jag jobbar i en verksamhet som är igång 24 timmar per dygn, året om. Det innebär att det händer saker hela tiden som ska hanteras. Nu är jag bekymrad över hur jag kan säkerställa att arbetsmiljöansvaret tas om hand under min semester i sommar. Tidigare har jag alltid varit tillgänglig på telefon men i år ska jag resa utomlands och vill verkligen vara ledig.

Svar: Arbetsmiljölagen är entydig. Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa.

Som chef har du ett arbetsmiljöansvar som redan ligger i rollen. Det kallar man för ett konkludent ansvar. I den bästa av världar ska du ha fått en delegeringsordning att underteckna när du fick din anställning som chef. En arbetsmiljödelegering ska beskriva vilka områden man ansvarar för och om man kan delegera arbetsmiljöuppgifter vidare ut i organisationen.

En delegering av arbetsmiljöuppgifter ser olika ut beroende på vilket slags verksamhet som bedrivs, hur den är organiserad och på vilken nivå i organisationen delegeringen sker. 

Som chef kan du delegera ner arbetsmiljöuppgifter till medarbetare som får ansvaret antingen tillfälligt eller till en person som har ansvaret för till exempel en maskin eller ordningen på lagret.

En delegering bör innehålla:

 • från vem till vem
 • en definition av ansvars- och verksamhetsområde
 • en beskrivning av arbetsmiljöuppgifterna som delegeras
 • möjligheten att delegera vidare
 • kompetens
 • befogenheter och resurser
 • datum och underskrift av chef och underställd
 • returnering av arbetsmiljöuppgift.

Tänk på att sätta start- och slutdatum om delegeringen är tillfällig. Det är du som ansvarar för att personen har tillräcklig kunskap och att det finns både mandat och resurser kopplat till uppdraget/arbetsmiljöuppgiften.

/Lotta Almgren, chefsrådgivare/förhandlare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 6/7 2017.


 

Får jag bjuda på snaps?

Fråga: I år har jag i min roll som chef på marknadsavdelningen fått uppdraget att arrangera årets julfest. Det ska vara ett typiskt svenskt julbord med alla tillbehör och alla medarbetare ska få en julklapp. Dessutom kommer våra utländska kolleger från Danmark och England att delta. I uppdraget ligger att det ska vara ”en kul fest men det får inte bli ett fylleslag”.

Vilka regler gäller för representation och julklappar? Hur ska jag försvara att vi inte får bjuda på starksprit annat än vid speciella tillfällen enligt vår policy och hur förklarar jag vad en policy är? Är det något annat jag bör tänka på?

Svar: För att det ska bli en trevlig fest utan risk för fylleslag är det en fördel om ni redan innan festen har tydliggjort och pratat om företagets alkohol- och drogpolicy. Det är i den det ska framgå vilka ramar som gäller för företagets representationsregler. Där kan det till exempel skrivas att företaget bjuder på två glas vin/öl och vid vilka tillfällen det är okej att bjuda på starksprit.

För era utländska kolleger och alla medarbetare är det viktigt att påminna om vilken typ av riktlinje en policy är: att arbetsmiljölagen styr att det ska finnas på alla arbetsplatser med fler än tio anställda och att detta regleras i AFS 2001:1.

Om man vill göra ett större arbete med att förändra en alkoholkultur på företaget, rekommenderar jag att kombinera det med ett värdegrundsarbete och ta avstamp i företagets värderingar. Om ni har värdeord som kvalitet, respekt, god arbetsmiljö och att arbeta förebyggande – hur rimmar dessa med den rådande kulturen på företaget?

I övrigt bör du tänka på att det kan vara bra att ha koll på att enligt svenska skatteregler klassas julbord som intern representation och företaget får dra av högst 90 kr/person. Gränsen för skattefri gåva är 450 kr/person. Den enda begränsningen är att det inte får vara kontanter, annars kan det vara vad som helst, även alkohol. Tänk också på att ha tydliggjort företagets policy innan festen samt att du som chef alltid är en förebild för dina anställda.

/Lotta Almgren, chefsrådgivare/förhandlare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 11 november 2016.”Rätt kompetens förebygger ohälsa”

Den 31 mars 2016 träder nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Här Viktoria Lundqvist, jurist, på en fråga från en chef om föreskrifterna.

Fråga: Jag sitter i ledningsgruppen på ett företag med ca 150 anställda. Jag har hört att de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö ställer krav på kompetensutveckling av våra chefer. Stämmer det och vad är det i så fall för krav som ställs?

Svar: Enligt 6 § AFS 2015:4 om social och organisatorisk arbetsmiljö ska arbetsgivaren se till att chefer och arbetsledare har de kunskaper som krävs för att kunna förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Två av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterad ohälsa.

Eftersom högsta ledningen i en verksamhet har det övergripande arbetsmiljöansvaret är ni ansvariga för att före- skrifterna följs. Ni måste därför se till att cheferna har den kompetens som krävs för att kunna reagera och agera om det förekommer brister i arbetsmiljön och förebygga arbetsrelaterad ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. I synnerhet kopplat till ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

Dessutom föreskrivs att det ska finnas förutsättningar att omsätta kunskaperna i praktiken. Med förutsättningar avses bland annat tillräckliga befogenheter, en rimlig arbetsbelastning och stöd i rollen som chef eller arbetsledare. Närvarande chefer med tid att leda och utrymme för dialog är av största vikt för att skapa en god arbetsmiljö.

Satsa därför på att utbilda era chefer i den mån de inte redan har rätt kompetens – gärna tillsammans med skyddsombuden på arbetsplatsen – och skapa förutsättningar för dem att utöva sitt ledarskap genom dialog och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Föreskrifterna ställer även krav på att det finns mål för organisatorisk och social arbetsmiljö i verksamheten och rutiner för att hantera kränkande särbehandling.

I de allmänna råden till föreskrifterna finns bra beskrivningar av reglernas innebörd och exempel på hur ni bör tänka för att förebygga ohälsa i er verksamhet. Använd gärna dessa som stöd i ert arbete.

/Viktoria Lundqvist, jurist

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 2 februari 2016.

Podcast: Nya regler för bättre arbetsmiljö
Chefsguide: Organisatorisk och social arbetsmiljö
Chefsguide: Arbetsmiljö”Hur argumenterar jag för distansarbete?”

Fråga: Jag jobbar som chef i ett mellanstort företag och sen en tid tillbaka diskuterar vi möjligheten att jobba hemifrån för alla anställda. Synen på detta är väldigt olika, och jag har svårt att hitta argumenten för en ökad frihet.

Ofta möts jag av motargument som handlar om att det är svårt att samverka om inte alla är på kontoret.

Själv tycker jag att det är självklart att man ska kunna jobba hemifrån om det fungerar. Hur jag ska driva diskussionen med mina chefer?

Svar: Möjligheten att jobba flexibelt både vad gäller tid och plats blir mer och mer vanlig i många branscher. Samtidigt är det för fler verksamheter än din egen en utmaning att förhålla sig till.

Många organisationer och chefer har kommit långt, andra har en del kvar. Men om man som chef fokuserar på vart ni ska och varför och ger medarbetarna stor frihet att lösa hur:et, framstår digitaliseringen som en möjlighet.

Ha fokus på resultatet och ta vara på kompetensen. I vilken kontext vi jobbar bäst skiljer sig åt. Det finns undersökningar som visar att vi får nästan alla idéer utanför kontoret. Det vill säga vi är mer kreativa i andra miljöer och vid andra tidpunkter än på kontoret under kontorstid.

Medarbetarna är anställda för att de kan sin uppgift bättre än någon annan. Om ni fullt ut vill ta vara på deras kompetens är det viktigt att de får möjlighet att arbeta på bästa sätt. Fokusera på det resultat de levererar i stället för att kontrollera deras tid.

Sätt ramarna tillsammans. I vilken utsträckning kan ni arbeta flexibelt och hur påverkar det ert uppdrag och ert resultat?

Flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta hemifrån är en viktig faktor för att skapa en föräldravänlig arbetsplats. Dessutom är det många, oavsett om de har familj, som i dag utgår från att möjligheten till flexibelt arbete finns när de söker jobb. Så vill ni ha den bästa kompetensen är det en fördel att visa att ni är en modern organisation.

Läs mer om en föräldravänlig arbetsplats i vår chefsguide

/Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 11 november 2015.


 

Hur hjälper jag henne tillbaka i arbete?

Fråga: En av cheferna i min organisation har varit sjukskriven på grund av psykosocial ohälsa. Hur får jag tillbaka henne i tjänst på ett bra sätt?

Svar: Den situation du beskriver har tyvärr blivit allt vanligare. Ledarna ser att fler och fler chefer drabbas av psykosocial ohälsa.

När en medarbetare är sjukskriven är arbetsgivaren skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan med personen.

I denna skriftliga plan kommer ni överens om vad medarbetaren kan och ska göra, vilka arbetstider och arbetsuppgifter han eller hon ska ha samt under hur lång tid, under vilken ledning och med vilka personer avstämningen ska ske.

Planen ska upprättas så tidigt som möjligt och gäller all typ av sjukskrivning.Tyvärr tar det ofta längre tid för chefer innan arbetsgivaren tar kontakt och tar fram en plan.

Närmaste chef med arbetsmiljöansvar har ansvaret. Hur processen sedan hanteras bör formuleras i en rehabiliteringspolicy på företaget. Som en start för rehabiliteringsprocessen kan det vara bra att ha ett möte med Försäkringskassan, behandlande läkare, hr-avdelningen, närmaste chef samt eventuellt ett skyddsombud eller en facklig företrädare.

Med alla samlade är det enklare att få till en bra plan för återgång. Den behandlande läkarens roll är att uttala sig om vilka arbetsuppgifter personen kan utföra. Försäkringskassan bevakar att rehabiliteringen kommer igång och inte drar ut på tiden.

Skyddsombudet eller den fackliga företrädaren blir ett stöd för individen och ett par extra öron som gör det lättare att komma ihåg vad som har sagts på mötet.

Det viktiga är att komma igång med samverkan mellan de olika aktörerna, framför allt arbetsgivare och arbetstagare. Forskning visar att ju längre man är borta från arbetsplatsen desto längre tid tar det att komma tillbaka.

Läs mer i chefsguiden Rehabilitering

/Lotta Almgren, förhandlare/chefsrådgivare på Ledarna

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 9 september 2015.Vabba som chef?

Hur lätt är det att vabba som chef? Gör du som många andra och vobbar istället? Viktoria Lundqvist, jurist, svarar här på några vanliga frågor om vobb och vabb.

Får man vobba?

Om din arbetsgivare tillåter kan du jobba hemifrån när ditt barn är sjukt, men det är inte tillåtet att vabba och jobba samtidigt. Du får alltså inte svara på jobbmejl eller jobbsamtal när du vabbar och får ersättning från Försäkringskassan. Då kan du bli återbetalningsskyldig. Däremot går det bra att ta ut ersättning för en del av dagen och låta arbetsgivaren betala för den tid du ägnar åt att kolla mejl eller sköter något annat arbete hemifrån när ditt barn är sjukt.

Finns det några för- eller nackdelar med att vobba?

Vissa upplever det som ett tvång att vobba när barnen är sjuka medan andra tycker att de blir effektivare när de arbetar hemma med barnen omkring sig. Det kan verka stressförebyggande att ha möjlighet att vobba så att inte allt jobb samlas på hög tills barnen är friska, men känner man sig tvungen att alltid vobba när barnen är sjuka kan det istället bli en stressfaktor.

Har du några råd till cheferna så här i vabbruari?

Som chef är du en förebild och normsättare. Det ska vara okej att vabba. Därför är det bra om du som chef föregår med gott exempel och inte alltid vobbar när ditt barn är sjukt. Du kan också passa på att prata med dina medarbetare om hur ni ser på vobb kontra vabb på något enhetsmöte eller i medarbetarsamtalen. Enklast är det om arbetsgivaren har en tydlig policy där det framgår vad som gäller. Den behöver inte vara lika över hela verksamheten eftersom det ofta finns olika typer av arbetsuppgifter på en och samma arbetsplats. Vissa saker måste skötas på plats medan andra går lika bra att göra på distans.  

Är barnet riktigt sjukt är det bäst att vabba. Barnets ålder spelar självklart också roll. Det är betydligt enklare att vobba när barnen blir lite större. Har du små barn kanske det räcker att vobba någon timme när barnet sover för att hinna tömma mejlkorgen eller klara av akuta jobbsamtal och sedan vabba resten av dagen. För dig som är chef i en verksamhet där det inte är möjligt att vobba kan det vara klokt att säkra upp med bra vikarier eller någon typ av bemanningsföretag där du kan hitta kompetenta ersättare snabbt om din personal behöver vabba.

Tänk på att:

 • Arbetsgivaren är ansvarig för arbetstagarnas arbetsmiljö även när arbetet sker i hemmet.Läs mer i vår chefsguide Arbete hemma - vad säger lagen?
 • Om du som chef är ansvarig för någon arbetsmiljöuppgift i verksamheten ska du säkerställa att någon annan har ansvaret om du är frånvarande från arbetet.
 • Det är bra ur jämställdhetssynpunkt om både mammor och pappor vabbar. Det är därför extra viktigt att chefer i mansdominerade yrken har en tillåtande attityd och signalerar att det är okej att vabba. 

Om ordet vobba

I dagens uppkopplade samhälle är det svårt att vara helt ledig från jobbet, det känner de flesta av oss till. Det gäller kanske särskilt när man är hemma för vård av barn (vab), dvs. vabbar. Allt fler varvar sagor och febertermometrar med jobb, vilket givit oss nyordet vobba. Alltså att vabba och jobba samtidigt. Varianten jabba, som också förekommer, står för samma sak. Särskilt mycket vobbande, eller bara vabbande, brukar det bli de snoriga vintermånaderna. Därav bildningen vabruari, som februari skämtsamt kallas ibland.
Källa: Språkrådet

Tips från Försäkringskassan

Så här planerar du för arbete och vabb

 • Vabba varannan dag om du lever tillsammans med en partner.
 • Byt av varandra efter halva dagen
 • Ha fasta vabbdagar som innebär att du i förväg vet att du vabbar om det behövs.
 • Planera utifrån arbetsuppgifter och aktiviteter vem som ska vabba de närmaste dagarna
 • Vobba. Om din arbetsgivare tillåter kan du arbeta hemifrån med lön när ditt barn är sjukt.
 • Kombinera Vabb och Vobb . Vabb-ersättningen kan tas ut för delar av dagen, men du kan inte ta ut ersättning från Försäkringskassan för de timmar du arbetar och får lön från din arbetsgivare.
 • Mor- eller farföräldrar eller någon annan närstående kanske kan rycka in?  Du kan överlåta din rätt till ersättning till någon annan som avstår från arbete för att ta hand om barnet

Försäkringskassan har även tips på hur du enklast vabbar med hjälp av deras nya app, hur du undviker smitta, var du ska vända dig om ditt barn är sjukt och myslekar som passar när du är hemma och vabbar. Läs mer om vad som gäller hos Försäkringskassan.

/Viktoria Lundqvist, juristNya sanktionsavgifter på arbetsmiljöområdet från 1 juli 2014

Den 1 juli 2014 införs ett nytt system med sanktionsavgifter istället för böter i vissa av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tanken är att det nya systemet ska bli mer effektivt och mindre resurskrävande än tidigare.Nu kan Arbetsmiljöverket utfärda sanktionsavgift för en arbetsgivare som bryter mot reglerna, istället för att frågan går till polis, åklagare och domstol, men om någon skadas eller dör i arbetet är det fortfarande domstolsprocess och straff som gäller.

Sanktionssystemet syftar till att öka motivationen för att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågorna, minska antalet överträdelser mot reglerna och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna.

Nedan svarar Viktoria Lundqvist, jurist, på några frågor om de nya sanktionsavgifterna.

Vad är skillnaden mellan sanktionsavgift och böter?

En sanktionsavgift är en avgift, medan böter är ett straff man döms till i domstol. En sanktionsavgift kan tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en kriminell handling. Ett sådant arbetsmiljöärende hanteras därför av polis och går sedan vidare till åklagare och domstol.

Vem kontrollerar att reglerna följs?

Arbetsmiljöverkets inspektörer utövar tillsyn genom att undersöka om det finns brister i arbetsmiljön och kontrollera hur arbetsgivaren bedriver arbetsmiljöarbete vid så kallade inspektioner. Visar det sig att arbetsgivaren inte följt någon regel som är belagd med sanktionsavgift rapporterar inspektören det vidare inom Arbetsmiljöverket som utreder ärendet internt och beslutar om eventuell avgiftsskyldighet.

Vem kan bli skyldig att betala sanktionsavgift och hur fungerar det?

Det är arbetsgivaren som blir skyldig att betala sanktionsavgiften, det vill säga bolaget, kommunen, landstinget, staten etc.

Ifall Arbetsmiljöverket beslutar att arbetsgivaren är skyldig att betala sanktionsavgift skickas ett avgiftsföreläggande till arbetsgivaren. Där framgår vilken avgift som ska betalas och inom vilken tid det ska godkännas. När föreläggandet har godkänts skickas det vidare till länsstyrelsen. Det är till länsstyrelsen betalningen ska ske.

Om arbetsgivaren inte vill godkänna avgiftsföreläggandet finns det möjlighet att få ärendet prövat i Förvaltningsrätten.

Hur hög är sanktionsavgiften?

Den lägsta sanktionsavgiften är 5 000 kronor och som högst kan sanktionsavgiften bli 1 000 000 kronor.

Det finns både fasta och differentierade avgifter. De flesta sanktionsavgifterna är differentierade så att stora företag får betala mer än mindre företag, baserat på hur många personer som är sysselsatta inom det aktuella organisationsnumret. Såväl anställda som inhyrda räknas.

Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta betalar maximal avgift oavsett hur många som är sysselsatta.

Läs mer om sanktionsavgifter på Arbetsmiljöverkets webbplats

/Viktoria Lundqvist, jurist


 

Hur förbättrar jag min arbetsmiljö?

Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för våra medlemmar och vi får många frågor om ämnet. Frågorna kan handla om att relationen till chefen eller medarbetare inte fungerar. Eller så har chefen hamnat mellan dessa och är ensam med sitt problem. Det kan också röra sig om alltför tung arbetsbelastning, otydligt chefsuppdrag, inte tillräckligt med resurser att göra ett bra jobb eller för mycket övertid.

Vad kan jag göra om jag har ett problem med min psykosociala arbetsmiljö?

Först är det viktigt att du tar upp problemet med din chef. Berätta att du mår dåligt och vill att det ska åtgärdas. Ingen ska behöva bli sjuk av situationen på arbetsplatsen.

Är du medlem kan du få stöd i form av chefscoachning vilket är coachningsamtal med våra erfarna chefsrådgivare. De går att boka och ingår i ditt medlemskap. Boka chefscoachning här!

Här kan du hitta stöd och råd för att hantera olika situationer om arbetsmiljö

/Christina Werner, chefsrådgivare/förhandlare på Ledarna


 

Distansarbete

Den 26 mars 2014 anordnade Microsoft Jobba hemma-dagen för företag som vill förändra synen på arbete – från en plats man går till, till något man gör. Tanken är att man med hjälp av ny teknik ska kunna anpassa arbetet till livet, istället för tvärtom, vilket de kallar ”Det nya arbetslivet”.

Här svarar Viktoria Lundqvist, jurist, på några vanliga frågor kring distansarbete.

Vad finns det för fördelar med distansarbete?

 • Flexibilitet
  En självklar fördel med distansarbete är att du slipper lägga tid på resande, vilket ger mer tid till såväl arbete som fritid, beroende på hur du väljer att spendera den. För många är möjligheten att jobba utanför kontoret en förutsättning för att få ihop vardagen och minska onödig stress. Istället för att sitta på jobbet och vara stressad för att du inte hinner gå och träna eller hämta barnen i tid kan du utföra vissa arbetsuppgifter senare på kvällen eller på vägen hem.
 • Hållbarhet
  Genom hemmadagar på jobbet eller resfria möten sparar vi på våra gemensamma resurser när vi minskar resandet.
 • Innovation och effektivitet
  Miljöombyte kan vara stimulerande och öka kreativiteten. Ibland kan det vara skönt att sitta utanför arbetsplatsen för att få inspiration, variation och för att slippa de många oplanerade avbrotten som oftast är en del av vardagen på arbetsplatsen.
 • Rörligare arbetsmarknad
  Den nya tekniken ger också bättre förutsättningar för en rörligare arbetsmarknad. Till vissa typer av tjänster är det möjligt för dig som chef att rekrytera personal som är bosatt långt ifrån arbetsplatsen eller att ta ett chefsjobb utanför hemorten. Alla måste inte bo i storstadsregionerna! Att erbjuda bra tekniska förutsättningar och ha en tillåtande inställning till distansarbete kan stärka arbetsgivares attraktionskraft.

Ser du några nackdelar med distansarbete?

Det finns företag som inte tillåter distansarbete med motiveringen att många bra diskussioner och insikter kommer från samtal i korridoren och kafeterian. Det finns även de som tycker att hastighet och kvalitet ofta offras när vi arbetar hemifrån. Oavsett vad du själv föredrar kan det vara värt att reflektera kring vikten av fysiska möten. Det ena behöver emellertid inte utesluta det andra.

Vad har chefen för ansvar vid distansarbete?

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, oavsett var arbetstagaren har sin arbetsplats. Arbetstagaren ska i sin tur medverka till att skapa goda arbetsmiljöförhållanden. Om du har medarbetare som arbetar stora delar av sin arbetstid i hemmet eller på ”kontorshotell” är det därför lämpligt att ni tillsammans går igenom vilken utrustning som behövs för en säker och tillfredsställande arbetsmiljö som är både funktionell och ergonomisk. Vilka åtgärder som behöver vidtas är förstås beroende på i vilken utsträckning arbetet utförs på distans.

Även den psykosociala arbetsmiljön måste beaktas. Det kan vara en extra utmaning för dig som chef eftersom distansarbetare ibland upplever att de hamnar lite i skymundan. Du är därför en viktig länk mellan företaget och medarbetaren.

Möjligheten att arbeta hemifrån innebär som sagt ofta ökad frihet och möjlighet att få ihop livspusslet, men kan också medföra stress och brist på social kontakt. Var uppmärksam på riskfaktorer och stressymptom så att du upptäcker eventuell ohälsa hos dina medarbetare så tidigt som möjligt. Prata med dina medarbetare om hur de upplever distansarbetet, både för- och nackdelar. Sträva efter att skapa sociala kontaktytor också för de medarbetare som jobbar mycket på distans.

Finns det något chefer som leder på distans bör tänka på?

Tydlig kommunikation kring förväntningar och mål, lyhördhet, återkoppling och bekräftelse av medarbetaren är bra byggstenar för att distansarbetet ska fungera. Som chef är det viktigt att du har tillit till medarbetarnas kunskap och förmåga.

Att arbeta på distans innebär frihet under ansvar. Det kräver också att arbetsgivaren kan mäta arbetsresultatet på ett sätt som matchar distansarbetet. För de arbetstagare som huvudsakligen arbetar på distans kan det vara bra att organisera arbetet så att det finns tillgång till bollplank och avlastning. Planera in regelbundna kontakter med huvudarbetsplatsen.

Vi behöver även den sociala delen. Det kan vara en god investering att göra arbetsplatsen så pass attraktiv att arbetstagarna faktiskt vill sitta på kontoret någon eller några dagar per vecka, även om de har möjlighet att jobba på distans. Det sociala utbytet på arbetsplatsen och känslan av att tillhöra ett större sammanhang är viktigt både för individens och organisationens utveckling och välmående.

Gemensamma riktlinjer i form av riktlinjer för distansarbete kan vara bra att ha för att undvika oklarheter kring vad som gäller.

Läs mer om Jobba hemma-dagen på detnyaarbetslivet.se

/Viktoria Lundqvist, jurist

Uppdaterat: 2017-06-09

Jag vill veta mer om medlemskapet

Webbfrågan

Finns det en alkohol- och drogpolicy på din arbetsplats?Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem