Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Vad säger lagen om missbruk?

De lagar som reglerar drogfrågor i arbetslivet är arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, medbestämmandelagen och lagen om anställningsskydd. Arbetsmiljölagen kompletteras även med föreskrifter om tillämpning som utfärdats av Arbetsmiljöverket.

Drogfrågor – en del av arbetsmiljön

I arbetsmiljölagen är det framför allt två regler som är av betydelse för arbetet med drogfrågor i arbetslivet:

  • Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall (ur 2 §).
  • Arbetstagaren ska medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförande av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö (ur 4 §).

I två föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns närmare regler för hur lagen ska tillämpas. I "Arbetsanpassning och rehabilitering" (AFS 1994:1) framgår bland annat att

  • arbetsgivaren ska ha de rutiner som behövs för att klara verksamheten med arbetsanpassning och rehabilitering (10 §)
  • rutiner enligt 10 § ska även omfatta arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel
  • arbetsgivaren dessutom ska klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om arbetstagaren uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet.

Dessa rutiner kan lämpligen utformas i form av en drogpolicy som en del av arbetsmiljöpolicyn i det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt AFS 2001:1.

Medbestämmandelagen

Innan arbetsgivaren gör en viktig förändring för den anställde ska han förhandla med den lokala fackliga organisationen. Det gäller till exempel före omplacering och uppsägning.

Anställningsskydd vid drogmissbruk

Uppsägningar som har sin grund i alkoholproblem är en vanlig tvistefråga i förhandlingar mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. Många ärenden har gått vidare till Arbetsdomstolen, AD. Det ska finnas saklig grund för att säga upp en anställd av personliga skäl. Oftast gäller det misskötsel av arbetet.

Alkohol- och drogmissbruk i sig är inget sakligt skäl för uppsägning. Tvärtom har AD i flera fall slagit fast att alkoholmissbruk är en sjukdom och därmed inte saklig grund för uppsägning. I och med sjukdomen har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar och därmed är det svårare att göra en uppsägning.

Det som kan vara saklig grund är konsekvenser av missbruket till exempel upprepad olovlig frånvaro. Det kan också vara att den anställde inte längre klarar av att sköta sitt arbete. Om arbetsgivaren erbjudit rehabilitering och den anställde inte ställt upp så är detta tillsammans med misskötsel av arbetet ett starkt skäl till saklig grund för uppsägning.

Text: Viktoria Lundqvist Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill veta mer om medlemskapet

Nu finns hjälp för att hantera spelberoende på arbetsplatsen

Har du som chef misstankar att någon av dina anställda har spelproblem eller är spelberoende? Eller ligger du själv i riskzonen? Nu har Alna Sverige tagit fram verktyg och checklistor för att kunna hantera situationen i tid.
Läs mer hos Alna

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem