Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Grogrund för kränkningar

Organisatoriska förhållanden kan vara grogrund för kränkande särbehandling. Gemensamma faktorer är att de kan leda till att enskilda personer eller grupper känner sig trängda. Det är ofta rädsla och osäkerhet som gör att vanligtvis förnuftiga personer blir mobbare.

Osäkerhet gör oss inskränkta

Har man det bra och känner sig trygg tolererar man dem som kanske avviker eller är lite udda. Känner man däremot osäkerhet och otrygghet tål man inte olikheter. På arbetsplatser med en god arbetsmiljö där umgänget präglas av öppenhet, delaktighet och dialog existerar inte mobbning och trakasserier över huvud taget.

Organisatoriska förhållanden som kan vara grogrund för trakasserier:

1. Organisationskultur

I starkt hierarkiska eller auktoritära organisationer där det inte är "tillåtet" att tala om vissa saker skapas rädsla och otrygghet bland medarbetarna.

Organisationer utan styrning och struktur och som är extremt relationsorienterade kan vara minst lika skadliga. Det kan skapa oro och ge utrymme för informella ledare att ta över.

I stora personalgrupper har enskilda svårt att känna sig sedda, vilket riskerar att lämna utrymme för subgrupper, subkulturer och informella ledare. I många fall av mobbning är det en informell ledare som är den drivande.

2. Bristande ledarskap

Mobbning växer ofta fram ur långvariga konflikter som inte hanterats. Chefers förmåga och vilja att ta tag i konflikter är därför en viktig uppgift i ledarskapet.
En chef som sällan är synlig och har dålig kontakt med sina medarbetare ger utrymme för informella ledare.

Chefer som är ovilliga att lyssna på idéer från medarbetare, som bemöter alla förslag med ilska, skapar rädsla i gruppen.

3. Brister i arbetsinnehåll

För mycket eller för lite att göra är ytterligare en grogrund till konflikter och i förlängningen trakasserier. Om arbetsmängden är ojämnt fördelat kan medarbetare börja titta snett på varandra och anklagelser om att någon gör för lite eller maskar alternativt är "för" duktig och ambitiös riskerar att uppstå.

Brist på inflytande och egenkontroll i arbetet riskerar också att skapa frustration och stress som går ut över andra i gruppen.

4. Arbetsplatsens kultur och normer

Hur är jargongen på arbetsplatsen? Vad är tillåtet och otillåtet? Här är ledarskapet av stor vikt för att markera vad som gäller när det handlar om hur vi umgås. Ledaren sätter normen genom sitt eget agerande. Det är viktigt att vara tydlig med vad som accepteras och vad som inte är tillåtet.

5. Otydliga roller och ansvarsområden

Otydliga roller och otydligt ansvar utgör en stor risk för konflikter, som i värsta fall kan eskalera till trakasserier. Revirtänkande där olika läger skapas och en "vi-och-dom"-attityd kan uppstå. Upplevelsen att någon "tar" mina uppgifter alternativt inte gör vad han eller hon ska är inte ovanligt.

6. Oklara mål och förväntningar

Oklara mål och förväntningar riskerar att skapa osäkerhet hos individen. Liksom otydliga roller och brister i arbetsinnehåll kan detta leda till revirtänkande, stress och konflikter.

7. Olösta problem

Trakasserier uppstår oftast ur konflikter som fortgår och urartar. Det tar oerhört mycket energi från hela gruppen på bekostnad av arbetet. Det är viktigt att vara lyhörd på signaler om osämja för att tidigt kunna ingripa.

8. Otrygghet

Omorganisationer, driftsinskränkningar och nya tillsättningar är andra faktorer som kan skapa otrygghet hos individen. Om informationen och delaktigheten dessutom är bristfällig är risken stor att det uppstår rykten och syndabockar utses.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-01-15

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jobba praktiskt med OSA

Praktiskt inriktad handbok som ger stöd till arbetsplatser som behöver hantera frågor om konflikt, stresshantering och mobbning. Läs mer och beställ boken hos Prevent

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Läs mer hos Arbetsmiljöverket

(H)järnkoll

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?
Läs "Så gör du som chef" på (H)järnkolls webbplats
Om (H)järnkoll

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Introduktionsguiden från Prevent

För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben, Introduktionsguiden, som riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Verktyg hos Suntarbetsliv

Söker du stöd för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa på din arbetsplats? Hos Suntarbetsliv hittar du konkreta verktyg, skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.
Läs mer hos Suntarbetsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem