Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Rehabilitering

Trots alla goda intentioner blir vi människor ändå sjuka ibland. Det finns ett klart samband mellan tidiga rehabiliteringsinsatser och ett framgångsrikt rehabiliteringsarbete. Möjligheterna att få tillbaka medarbetare efter en längre tids sjukfrånvaro är större ju tidigare insatserna sätts in.

Som chef spelar du en mycket viktig roll i rehabiliteringsprocessen, främst genom att aktivt stödja den sjukskrivne att återvända till arbetet. Samarbetet med Försäkringskassan, arbetskamraternas stöd och den sjukskrivnes egen motivation är andra framgångsfaktorer för återgång till arbetet.

Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder som ska hjälpa sjuka och skadade att få tillbaka sin funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt liv. Syftet med rehabilitering är att den anställde ska återfå hela eller delar av sin förlorade arbetsförmåga.

I dag ligger fokus på vilken arbetsförmåga den sjuke har, till skillnad från tidigare då vi gärna stirrade oss blinda på oförmågan. Ofta kan den som är sjuk, med viss anpassning, ändå utföra någon arbetsuppgift.

Arbetsgivarens ansvar

Samordningsansvaret avseende rehabilitering ligger hos Försäkringskassan. Arbetsgivaren har dock ansvar för att medverka till en effektiv rehabilitering genom att lämna information om medarbetarens arbetsuppgifter samt vidta åtgärder i verksamheten som krävs för en effektiv rehabilitering. Det kan till exempel handla om anpassade eller helt nya arbetsuppgifter, kompetensutveckling, arbetsträning med mera. Arbetsgivarens ansvar vad gäller arbetsanpassning och rehabilitering regleras i arbetsmiljölagen.

Din roll som chef

Som närmaste chef har du bäst insyn i dina medarbetares vardag. En viktig uppgift som chef är att tidigt fånga upp signaler på ohälsa bland dina medarbetare.

Det är inte ovanligt att individen själv ignorerar olika tecken på ohälsa, vilket innebär att omgivningen kan ha svårt att få reda på hur hon mår. Det du framför allt kan vara uppmärksam på vad gäller tidiga signaler på ohälsa är om en individ börjar förändra sitt beteende.

Företagshälsovård

Arbetsgivaren ska enligt Arbetsmiljölagen svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Det kan vara svårt att avgöra vad det egentligen innebär i praktiken, men bedömningen utgår vanligtvis från verksamhetens storlek och art. 

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Tanken är att företagshälsovården ska bistå med expertkunskap och vara en tillgång, men företagshälsovården övertar aldrig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Rehabiliteringskedjan

Arbetstagarens arbetsförmåga och rätt till sjukpenning bedöms inom ramen för Socialförsäkringsbalkens regelverk, i den så kallade Rehabiliteringskedjan, vid olika tidpunkter under sjukskrivningsperioden.

Det är dock viktigt att känna till att arbetsgivarens rehabiliteringsansvar inte är avhängigt Försäkringskassans arbetsförmågebedömningar. Arbetsgivaren måste alltid fullgöra sin rehabiligteringsskyldighet och försöka anpassa arbetsuppgifter och arbetsförhållanden i den mån det är möjligt för att arbetstagaren ska återfå sin arbetsförmåga och kunna återgå i tjänst hos arbetsgivaren, oavsett om arbetstagaren har rätt till sjukpenning eller inte. 

Du kan läsa mer om de olika faserna i Rehabiliteringskedjan hos Försäkringskassan och i Rehabverktyget.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-09-02

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jobba praktiskt med OSA

Praktiskt inriktad handbok som ger stöd till arbetsplatser som behöver hantera frågor om konflikt, stresshantering och mobbning. Läs mer och beställ boken hos Prevent

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Läs mer hos Arbetsmiljöverket

(H)järnkoll

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?
Läs "Så gör du som chef" på (H)järnkolls webbplats
Om (H)järnkoll

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Introduktionsguiden från Prevent

För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben, Introduktionsguiden, som riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Verktyg hos Suntarbetsliv

Söker du stöd för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa på din arbetsplats? Hos Suntarbetsliv hittar du konkreta verktyg, skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.
Läs mer hos Suntarbetsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem