Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det finns en mängd lagar och regler som rör vår arbetsmiljö, men hur kan du som chef arbeta med frågorna i vardagen? Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, ger dig riktlinjer och verktyg för hur du ska göra.

Arbetsmiljöverket utfärdar en mängd olika föreskrifter som har betydelse för arbetsmiljön. Det finns ett hundratal arbetsmiljöförordningar, AFS:ar, och en "normal" arbetsplats brukar beröras av 20–30 stycken av dessa.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, är en av de mest kända AFS:arna som berör alla arbetsgivare. Syftet är att arbeta förebyggande och genomföra åtgärder så att de anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa.

På respektive arbetsplats bryts regler och lagar ner ytterligare och utmynnar i form av regler till exempel för hur man samverkar kring arbetsmiljön (arbetsgivare, arbetstagare, skyddsombud, skyddskommitté, samverkansgrupp etcetera). Alla arbetsgivare är också skyldiga att ha en arbetsmiljöpolicy. Denna ska vara skriftlig om det finns tio anställda eller fler. Vad står det i er arbetsmiljöpolicy?

Varför SAM?

Lagen kräver att alla arbetsplatser bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Men man ska inte se det som något nödvändigt ont, utan som en möjlighet att

  • upptäcka och åtgärda risker i tid
  • främja goda arbetsförhållanden, motverka stress och förebygga onödiga sjukskrivningar
  • genom goda arbetsförhållanden bidra till bättre ekonomi i organisationen
  • skapa ordning och reda i organisationen
  • främja trivsel, engagemang och goda prestationer.

Stegen i SAM

De olika stegen i SAM är: undersök, riskbedöm, åtgärda och följ upp.

Illustration: Stegen i SAM


1) Undersök arbetsmiljön

Kartlägg alla fysiska och psykosociala risker. Det måste ske kontinuerligt, dels är det omöjligt att upptäcka alla risker på en gång, dels förändras riskerna över tid. Risker kan inte alltid elimineras men ska alltid kunna hanteras.

Många av reglerna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter behandlar den här delen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Börja med att ta reda på vilka föreskrifter som gäller för er verksamhet.

Undersökning och kartläggning kan till exempel ske genom skyddsrond, medarbetarenkäter, utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar. Som chef kan du fånga upp signaler om allt inte står rätt till om du med jämna mellanrum är närvarande i arbetsgruppen, till exempel vid fikaraster.

2) Bedöm risker

När ni har undersökt arbetsförhållandena ska en bedömning göras. Riskbedömningen ska vara skriftlig och ange vilka riskerna är och om de är allvarliga. Arbetsgivaren ska avgöra om någon anställd kan vara i riskzonen för att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Som anställda räknas i det här fallet både arbetstagare och inhyrd personal.

Det är inte alltid lätt att bedöma om riskerna är allvarliga eller inte. Detta måste avgöras från fall till fall. Psykosociala risker kan vara extra svåra att bedöma. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete krävs att chefer och arbetsledande personal ska ha kunskap om de psykosociala faktorernas påverkan. Om du behöver utbildning för att kunna göra en korrekt riskbedömning – se till att du får det.

3) Genomför åtgärder

Risker som inte kan åtgärdas direkt ska tas upp i en handlingsplan. Av planen ska det framgå vad som ska genomföras, vem som är ansvarig och när åtgärden ska vara genomförd. Allt kan inte göras på en gång.

Risker som inte åtgärdas omedelbart ska skrivas in i en handlingsplan. Prioriteringen ska göras efter hur allvarligt man bedömt riskerna. När riskerna är allvarliga och inte kan undvikas ska det finnas skriftliga instruktioner om hur arbetet ska utföras.

4) Följ upp

Sista steget, men nog så viktigt, är att följa upp att de åtgärder som beslutats faktiskt genomförts och gett önskad effekt. Om de åtgärder som vidtagits inte varit tillräckliga ska de kompletteras.

Nu är det dags att få in systematiken i den dagliga verksamheten och skapa rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Det är en fråga om insikt om att allt som sker i verksamheten också kan påverka arbetsmiljön, bland annat beslut om förändringar, inköp och olika projekt. Skaffa er rutiner för att fånga upp arbetsmiljöaspekter i alla olika aktiviteter.

Rutiner för att utreda ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud ska fastställas. Sammanställ utredningarna och använd det som underlag i riskbedömningen. Rutinerna bör ge besked om när och hur arbetsmiljöarbetet ska ske, och vem som är ansvarig för de olika arbetsuppgifterna.

Arbetsmiljöarbetet blir aldrig färdigt utan pågår kontinuerligt som en återkommande del av verksamheten. Så när du är klar med steg 4, var beredd att sätta igång med steg 1 igen. Arbetsplatserna förändras ständigt, varför jobbet med arbetsmiljön hela tiden måste uppdateras och möta nya förutsättningar

Text: Viktoria Lundqvist Uppdaterat: 2016-02-03

Jag vill veta mer om medlemskapet

Läs mer hos Arbetsmiljöverket

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns en interaktiv utbildning där du kan lära dig mer om systematiskt arbetsmiljöarbete. Gå till webbutbildningen i SAM.

Arbetsmiljöverket har samlat verktyg och information som cheferna kan använda i sitt SAM-arbete.

Jobba praktiskt med OSA

Praktiskt inriktad handbok som ger stöd till arbetsplatser som behöver hantera frågor om konflikt, stresshantering och mobbning. Läs mer och beställ boken hos Prevent

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Läs mer hos Arbetsmiljöverket

(H)järnkoll

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?
Läs "Så gör du som chef" på (H)järnkolls webbplats
Om (H)järnkoll

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Introduktionsguiden från Prevent

För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben, Introduktionsguiden, som riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Verktyg hos Suntarbetsliv

Söker du stöd för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa på din arbetsplats? Hos Suntarbetsliv hittar du konkreta verktyg, skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.
Läs mer hos Suntarbetsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem