Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Unga medarbetare

Som chef har du ett ansvar för arbetsmiljön. Om du har unga medarbetare är det särskilt viktigt att du ser till att dessa har en god och säker arbetsmiljö. Unga har inte samma möjlighet som vuxna med arbetslivserfarenhet att överblicka arbetet och säkerhetsaspekterna.

Det finns också särskilda regler om arbetsmiljön för unga medarbetare. Här får du kortfattad information om vad som gäller och vad du som chef bör tänka på när du har unga medarbetare. Mer information får du från Arbetsmiljöverket.

Det finns flera särskilda regler som gäller för minderåriga som jobbar. De som är under 18 år är minderåriga. Reglerna finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1996:1. I föreskriften finns kommentarer som ger mer utförlig information om vad som menas med reglerna.

De särskilda reglerna gäller till exempel

 • hur gamla ungdomar ska vara för att jobba
 • vilka arbetsuppgifter ungdomar får utföra
 • vilka tider som arbetet får utföras
 • raster
 • hur många timmar om dagen och per vecka som ungdomar får arbeta.

Dina skyldigheter som chef

Du som chef är arbetsgivarens företrädare och är därmed ansvarig för att fullgöra arbetsgivarens skyldigheter inom arbetsmiljön. När du har unga medarbetare har du, utöver det vanliga arbetsmiljöansvaret som gäller för alla anställda, vissa ytterligare skyldigheter.

Dina särskilda skyldigheter för unga medarbetares arbetsmiljö är följande:

 • Bedöma om arbetet är lämpligt för den minderårige – ungdomar får inte utföra alla typer av arbetsuppgifter (se nedan).
 • Var noga när du väljer vilka arbetsuppgifter som den minderåriga ska göra. Ungdomar har inte samma arbetslivserfarenhet som vuxna och de har inte samma möjligheter att bedöma risker.
 • Utse en lämplig handledare – den minderåriga har rätt till en handledare som är tillgänglig för att ge hjälp och stöd. Tänk på att handledaren ska ha god kännedom om arbetet och dess risker och även ha tid att handleda.
 • Informera skyddsombudet om var och vilka arbetsuppgifter den minderåriga ska utföra. Lämna gärna skriftlig information.
 • Instruera och utbilda – det ska finnas skriftliga rutiner för introduktion och handledning av minderåriga. Ge enkla och tydliga instruktioner till den minderåriga om risker, hur man utför arbetet och vilka regler som gäller på arbetsplatsen.
 • Kontrollera att den minderåriga har förstått och att den har kunskap och färdigheter så att den kan arbeta på ett säkert sätt.
 • Ha tillsyn – den som har tillsyn över minderårigas arbete ska vara väl insatt i arbetet och dess risker samt kontrollera att skyddsregler följs.
 • Få vårdnadshavares tillstånd och informera vårdnadshavare om det gäller arbete för en minderårig som inte fyllt 16 år – vårdnadshavaren ska få information om skyddsförhållandena på arbetsplatsen. Lämna gärna skriftlig information.

När får ungdomar börja jobba?

16–18 år: När minderåriga fyller 16 år och har fullgjort skolplikten får de utföra normalt riskfritt arbete.

13–15 år: När minderåriga fyller 13 år får de utföra lätt riskfritt arbete till exempel

 • lättare biträdesarbete i detaljhandel
 • sorteringsarbete, arkiveringsarbete och arbete vid dator på kontor
 • manuell montering inom verkstadsindustrin
 • målning
 • paketeringsarbete
 • lättare städning.

Dessa ungdomar får också sommarjobba och jobba extra efter skolan och på helger.

< 13 år: Förbud mot att arbeta. Visst arbete inom familjejordbruk är tillåtet och efter tillstånd av Arbetsmiljöverket får arbete som artist och skådespelare utföras.

Förbud mot vissa arbeten

Minderåriga får inte utföra vissa särskilda riskfyllda arbetsuppgifter. Vilka arbeten som är förbjudna framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrift om minderåriga, se bilagan.

Sådana arbetsuppgifter är till exempel

 • bergarbete
 • arbete med risk för rasarbete på hög höjd (3,5 m)
 • lastning och lossning av fartyg
 • vårdarbete (intensivvårds-, infektions-, akut- och dialysavdelning samt psykiatrisk avdelning)
 • våldsfarligt arbete
 • arbete med djur
 • arbete med maskinellt drivna tekniska anordningar och verktyg (motorsåg, röjsåg, maskiner med öppen vals, sågar)
 • arbete med maskinellt drivna tekniska lyftanordningar
 • arbete med farliga ämnen
 • starkt styrt arbete
 • arbete under vatten
 • visst rivningsarbete.

Arbetsuppgifterna är inte förbjudna för minderåriga att utföra om

 • uppgifterna sker inom ramen för undervisning under en lärares ledning och i en undervisningslokal
 • uppgifterna ingår i yrkesutbildning och sker under ledning av en instruktör eller då den minderårige har fullgjort yrkesutbildning för uppgiften.

Arbetstider och rast

För minderåriga gäller särskilda regler om arbetstidens förläggning, rast, nattvila och veckovila enligt följande:

 

 13–15 år
(som under året fyller)
Fyllt 15 år16–18 år
(som under året fyller 16 men inte fyllt 18 år) och fullgjord skolplikt
Arbetstidens förläggning 6–20 6–20 6–22 eller 7–23
Arbetstid under skolledighet 7 timmar/dag
35 timmar/vecka
8 timmar/dag
40 timmar/vecka
8 timmar/dag
40 timmar/vecka
Rast Minst 30 minuter om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar Minst 30 minuter om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar Minst 30 minuter om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar
Nattvila Minst 14 timmar i sträck varje dygn Minst 14 timmar i sträck varje dygn Minst 12 timmar i sträck varje dygn
Veckovila Minst 36 timmar i sträck varje vecka Minst 36 timmar i sträck varje vecka Minst 36 timmar i sträck varje vecka
Årsvila Minst 4 veckor i sträck på sommaren
(skolfri tid)
Minst 4 veckor i sträck på sommaren
(skolfri tid)
4 veckors sammanhängande semester under sommaren
Arbetstid på skoldag under termin 2 timmar/dag
12 timmar/vecka
2 timmar/dag
12 timmar/vecka
8 timmar/dag
40 timmar/vecka
Arbetstid på skolfri dag under termin 7 timmar/dag
12 timmar/vecka
8 timmar/dag
12 timmar/vecka
8 timmar/dag
40 timmar/vecka
Text: Viktoria Lundqvist Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jobba praktiskt med OSA

Praktiskt inriktad handbok som ger stöd till arbetsplatser som behöver hantera frågor om konflikt, stresshantering och mobbning. Läs mer och beställ boken hos Prevent

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Läs mer hos Arbetsmiljöverket

(H)järnkoll

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?
Läs "Så gör du som chef" på (H)järnkolls webbplats
Om (H)järnkoll

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Introduktionsguiden från Prevent

För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben, Introduktionsguiden, som riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Verktyg hos Suntarbetsliv

Söker du stöd för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa på din arbetsplats? Hos Suntarbetsliv hittar du konkreta verktyg, skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.
Läs mer hos Suntarbetsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem