Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Tillbud och arbetsplatsolycka


Tillbud

Ett tillbud är en ”nästan-olycka” men som med ett annat händelseförlopp skulle kunna leda till ohälsa eller olycksfall.

Bedöm allvarlighetsgraden

Tillbud brukar delas in i tre grupper: Allvarliga, mindre allvarliga samt verksamhetsspecifika.

Allvarliga tillbud är sådant som skulle kunna leda till olycksfall eller allvarlig ohälsa. Om vi ser till fysiska skador kan man tänka sig att en byggnadsställning rasar när ingen är i närheten av den. Men tillbud kan också vara psykosociala, till exempel om en medarbetare under längre tid varit utsatt för skadlig stress och reagerat starkt på detta.

Ett mindre allvarligt tillbud skulle till exempel kunna vara att någon halkar på jobbet.

Med verksamhetsspecifika tillbud avses sådant som är direkt knutet till den verksamhet som bedrivs. Vissa yrkesgrupper är till exempel oftare än andra utsatta för hot. Detta ska alltid utredas och det är viktigt att det inte accepteras som en del av vardagen.

Arbetsplatsolycka

För att ett olycksfall ska räknas som en arbetsskada fordras att det finns ett klarlagt samband mellan arbetet eller arbetsförhållandena. Till olycksfall räknas dödsfall, svårare personskada eller om olyckan drabbat flera individer. Det gäller också om det uppstått allvarlig fara för liv eller hälsa.

Anmälan till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Olycksfall och allvarliga tillbud ska utan dröjsmål anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan på deras gemensamma formulär.

Vissa skador kanske inte visar sig förrän på längre sikt. Då är det bra att anmälan gjorts för att hänvisa till denna när det gäller försäkringar eller dylikt. För arbetstagare som omfattas av TFA (avtalsförsäkring inom privat sektor) ska anmälan också göras till Afa försäkring.

Utredning

Arbetsgivaren är skyldig att genomföra en egen utredning av orsakerna till olyckan eller tillbudet. Till hjälp för den interna utredningen kan du, om du är ansvarig för utredningen, använda Arbetsmiljöverkets formulär. Arbetsmiljöverket brukar begära in arbetsgivarens utredning.

Det är viktigt att dokumentera så mycket som möjligt, exempelvis fotografera olycksplatsen och notera vad omgivningen uppfattat av händelsen. Var noga med detaljer. Om det som inträffat exempelvis beror på att en maskin inte fungerat på rätt sätt är det viktigt att ge rätt uppgifter vidare till tillsynsmyndigheter och tillverkare.

Arbetsmiljöverket gör också en utredning av det inträffade. I fall Arbetsmiljöverket åker ut till arbetsplatsen för inspektion för att på plats ta reda på vad som hänt kan detta leda till ett inspektionsmeddelande. Meddelandet påtalar brister och uppmaning om vad som ska åtgärdas och inom vilken tid. Det kan också lägga ett föreläggande vilket innebär krav på åtgärder, men inom kortare tid än ett inspektionsmeddelande.

Om risker bedöms mycket allvarliga för nya tillbud eller olycksfall kan Arbetsmiljöverket också lägga ett omedelbart förbud till dess åtgärderna är vidtagna. Arbetsgivare som inte följer Arbetsmiljöverkets förbud eller föreläggande kan drabbas av vite.

Polisförhör kan bli aktuellt om det finns misstanke om brott. Polisanmälan kan göras av arbetsgivaren, Arbetsmiljöverket, den drabbade, anhöriga etcetera.

Om du som medlem hos Ledarna blir föremål för utredning kring en arbetsplatsolycka ska du alltid ta kontakt med våra förbundsjurister. Ju tidigare desto bättre.

Klarlägg orsaker

För att inte tillbudet eller olyckan ska inträffa igen, kanske med en tråkigare utgång, är det viktigt att klargöra vad som orsakat tillbudet eller olyckan. Ofta skylls det på den mänskliga faktorn. Men försök då att reda ut orsakerna till den mänskliga faktorn. Ligger stress bakom, bristfällig introduktion eller arbetsinstruktioner etcetera.

Riskbedömning och handlingsplan

Avslutningsvis ska åtgärder vidtas så att händelsen inte upprepas. Det som inte är möjligt att åtgärda omgående ska föras in i handlingsplan. Glöm inte att följa upp och utvärdera åtgärderna.

I händelse av kris är det viktigt att ha en plan och organisation som är väl känd i verksamheten. Läs mer om krishantering


Text: Viktoria Lundqvist Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill veta mer om medlemskapet

Jobba praktiskt med OSA

Praktiskt inriktad handbok som ger stöd till arbetsplatser som behöver hantera frågor om konflikt, stresshantering och mobbning. Läs mer och beställ boken hos Prevent

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som började gälla mars 2016 reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.
Läs mer hos Arbetsmiljöverket

(H)järnkoll

Psykisk ohälsa finns överallt, även på arbetsplatsen. Idag är psykisk ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Hur kan du som chef förebygga psykisk ohälsa på din arbetsplats? Eller stötta en medarbetare som mår dåligt?
Läs "Så gör du som chef" på (H)järnkolls webbplats
Om (H)järnkoll

Balansguiden från Prevent

Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Balansguiden från Prevent är en kostnadsfri guide som kan vara ett stöd för dig som vill fundera över hur din arbetsdag ser ut.

Introduktionsguiden från Prevent

För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben, Introduktionsguiden, som riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

Verktyg hos Suntarbetsliv

Söker du stöd för att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa på din arbetsplats? Hos Suntarbetsliv hittar du konkreta verktyg, skapade i samarbete mellan forskare, arbetsmiljöexperter och arbetsplatser inom kommun- och landstingssektorn.
Läs mer hos Suntarbetsliv

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem