Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Anställningsformer

När du ska börja ett arbete eller när du som chef ska anställa en person är det viktigt att du vet vilken anställningsform du kommer överens om. Reglerna om olika anställningsformer finns i lagen om anställningsskydd, LAS. Genom ett kollektivavtal som arbetstagarorganisationer och arbetsgivare eller arbetsgivarorganisationen har ingått kan andra regler om anställningsformer gälla på din arbetsplats.

Enligt LAS finns det tre typer av anställningsformer:

  • tillsvidareanställning (fast)
  • tidsbegränsad anställning
  • provanställning.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning, som i dagligt tal kallas fast anställning, gäller på obestämd tid. Anställningen varar till dess arbetstagaren eller arbetsgivaren säger upp anställningen (med iakttagande av uppsägningstiden). Huvudregeln enligt såväl LAS som kollektivavtal är att arbetsgivaren ska anställa i tillsvidareanställning eftersom det vanligtvis ger arbetstagaren ett starkare anställningsskydd än vad tidsbegränsade anställningar gör.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning innebär att anställningstiden är bestämd i förväg. Den upphör vid avtalstidens utgång. Någon uppsägning krävs inte. Å andra sidan kan anställningen inte sägas upp före avtalstidens utgång. En förtida uppsägning kan bara ske om arbetstagaren och arbetsgivaren reglerat det i anställningsavtalet eller om någon part begått ett grovt avtalsbrott. Arbetsgivaren måste däremot senast en månad innan avtalstidens utgång (eller säsongens slut för säsongsanställning) meddela arbetstagaren att anställningen kommer att upphöra om arbetstagaren varit anställd under sammanlagt mer än 12 månader de senaste tre åren (eller för viss säsong under sammanlagt mer än sex månader under de senaste två åren). Beskedet till arbetstagaren ska vara skriftligt.

Tidsbegränsad anställning kan sedan den 1 juli 2007 användas i följande fyra situationer:

  • allmän visstidsanställning
  • vikariat
  • när arbetstagaren fyllt 67 år
  • säsongsanställning.

På arbetsmarknaden förekommer även chefsförordnanden som är en typ av tidsbegränsad anställning.

Allmän visstidsanställning

Allmän visstidsanställning är en form av tidsbegränsad anställning som kan användas utan att något särskilt skäl anges från arbetsgivarens sida för att anställningen ska vara tidsbegränsad. Den används ofta vid tillfälliga projekt eller tillfällig arbetsanhopning. En allmän visstidsanställning omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när den sammanlagda anställningstiden uppgår till två år.

Vikariat

Avtal om anställning i vikariat kan ske för en viss tid. En vikarie ska anställas för att ersätta en arbetstagare som är frånvarande till exempel för föräldraledighet, sjukdom, semester eller tjänstledighet. En vikarie kan också anställas på en ledig befattning i avvaktan på att denna ska tillsättas med en ordinarie befattningshavare. Detta får dock bara ske under så lång tid som det skäligen kan ta att rekrytera en person till den aktuella tjänsten. Ett vikariat omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning om vikarien varit anställd i sammanlagt två år under en femårsperiod.

Omvandlingen till tillsvidareanställning

För allmän visstidsanställning och vikariat gäller att den tidsbegränsade anställningen övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om den sammanlagda anställningstiden överstiger två år under en femårsperiod.

Enligt de nya reglerna i 5 a § 2 p LAS som träder ikraft 1 maj 2016 kommer en tidsbegränsad anställning kunna omvandlas till en tillsvidareanställning även då tidsramen är längre än fem år. Detta förutsatt att tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstid, vikariat eller säsongsarbete följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än sex månaders mellanrum.

Den som har en tidsbegränsad anställning får, enligt 6 g § LAS, också rätt till information från arbetsgivaren om alla anställningar som har betydelse för en eventuell omvandling från tillfällig anställning till tillsvidareanställning.

För avtal om allmän visstidsanställning eller vikariat som har ingåtts före den 1 maj 2016 gäller äldre bestämmelser avseende övergång till tillsvidare anställning.

Vid beräkning av sammanlagd anställningstid och vid bedömning av om anställningar följt på varandra enligt de nya reglerna i 5 a § LAS, ska även anställningsavtal som ingåtts före den 1 maj 2016 räknas med.

Andra regler om tidsbegränsade anställningar kan gälla enligt kollektivavtal.

Säsongsanställning och personer som fyllt 67 år

Säsongsanställning är tillåtet för arbeten som på grund av naturens växlingar eller liknande endast kan utföras under en viss del av året, till exempel inom skogsbruk, turistnäring, trädgårdsbranschen eller jordbruk.
Det är också möjligt att anställa en person som fyllt 67 år för en begränsad tid. Detta gäller oavsett vilken typ av arbete det är eller hur lång anställningstid det rör sig om.

Provanställning

Provanställning är en form av anställning som enligt lag kan vara i högst sex månader. Provanställning är avsett att användas inför en tilltänkt tillsvidareanställning. Provanställningen övergår automatiskt till en tillsvidareanställning efter sex månader, om inte arbetsgivaren eller arbetstagaren meddelar att provanställningen ska upphöra vid prövotidens slut.

En provanställning får, utan angivande av skäl, avbrytas i förtid, om annat inte har avtalats. Om arbetsgivaren vill avsluta provanställningen i förtid eller inte vill att den ska övergå i en tillsvidareanställning ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om detta minst två veckor i förväg.

Det är inte meningen att provanställning ska kunna användas inför en tidsbegränsad anställning. Genom kollektivavtal kan avtalas om att längden på provanställningen kan vara en annan än den som följer av LAS.

Avsluta tidsbegränsade anställningar

En tidsbegränsad anställning, det vill säga ett vikariat, en allmän visstidsanställning, en säsongsanställning eller en tidsbegränsad anställning för personer som fyllt 67 år, gäller under den avtalade tiden. Anställningen upphör när den avtalade anställningstiden löpt ut. En tidsbegränsad anställning kan som huvudregel därför inte avslutas i förtid. Parterna kan dock ha avtalat om att den ska vara uppsägningsbar med viss uppsägningstid. Då gäller kravet på saklig grund som vid tillsvidareanställning. Om arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter kan arbetsgivaren avsluta den tidsbegränsade anställningen i förtid genom ett avskedande.

Arbetsgivaren ska meddela arbetstagaren och den fackliga organisationen om att den tidsbegränsade anställningen kommer att upphöra minst en månad före den tid då anställningen ska sluta. En förutsättning för rätt till sådant besked är att arbetstagaren, när anställningen upphör, varit anställd hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. 

Chefsförordnande

Ett chefsförordnande är en tidsbegränsad anställning inom ramen för en tillsvidareanställning. Chefsförordnanden är inte reglerat i LAS men är tillåtna enligt praxis från Arbetsdomstolen. Chefsförordnanden förekommer vanligtvis inom offentlig sektor. Ett förordnande är helt enkelt en överenskommelse om att arbetstagaren under en begränsad tid ska arbeta som chef och ha andra arbetsuppgifter och anställningsvillkor än tidigare, det vill säga ett tillfälligt jobb som chef. Arbetstagaren har en vilande tillsvidareanställning samtidigt som han eller hon har en annan anställning under en begränsad tid.

Läs mer om vad du bör tänka på innan du förhandlar ditt chefsförordnande

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2016-04-28

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem