Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Villkor för utlandsuppdrag

Om din arbetsgivare erbjuder dig ett tidsbegränsat uppdrag utomlands är det mycket du som blivande expatriat, eller expat, som det brukar kallas i internationella sammanhang, bör tänka på. I den här guiden belyser vi faktorer som är bra att reglera. Gärna i god tid före utflytten. Om din arbetsgivare har en expatpolicy behandlas antagligen dessa frågor i policyn. Annars bör du reglera merparten av villkoren nedan i ett enskilt avtal med din arbetsgivare. 

Avtalet

Bestäm vilket språk anställnings-/uppdragsavtalet ska vara skrivet på; svenska, engelska eller arbetslandets språk. Många länder kräver "lokala kontrakt".

Arbetsgivare/värd

Det krävs i regel att det framgår av avtalet vem som står som "värd i arbetslandet", det vill säga att det finns en lokalt registerad arbetsgivare exepelvis för skatt, samt för nödvändiga visum, arbets- och uppehållstillstånd.

Lön

Lönen påverkas bland annat av levnadskostnaderna i arbetslandet, inflation och eventuellt bortfall av sociala förmåner i Sverige. Ta med detta i beräkningen av lönens storlek. Ange även datum för utbetalning och att det ska vara årlig revision. I många länder anges lönens storlek i årslön. Klargör även huruvida det är netto- eller bruttolön som anges, samt vem som ska inbetala skatten.

Tillägg och förmåner

Exempelvis fri bostad, tjänstebil, städhjälp, tidningar etcetera.

Valuta

Ange vilken valuta lönen ska utbetalas i. Det är vanligt att en del av lönen betalas ut i arbetslandet och en del i Sverige. Det brukar kallas "split pay". Tänk också på att kompensera eventuell växlingsförlust.

"Quality of living"

"Quality of living", även kallat "hardship-tillägg", är ekonomisk kompensation för särskilt påfrestande levnadsförhållanden som till exempel ordnings- och säkerhetsproblem eller klimatförhållanden.

Lojalitetsplikt 

Lojalitetsplikt, eventuell sekretess- eller konkurrensförbindelse bör regleras särskilt i avtalet.

Arbetstid 

Vanligtvis tillämpas de normalarbetstider som gäller i arbetslandet. 

Semester och annan ledighet

Arbetslandets och svenska helgdagar är oftast inte de samma. Om du inte avtalar om annat är det arbetslandets helgdagar som styr huruvida du är ledig eller inte. När det gäller semester är det viktigt att reglera semesterrätten i avtalet, samt vad som händer med intjänad icke uttagen semestser när uppdraget avslutas. Det är också viktigt att reglera rätten att åka hem ifall någon familjemedlem blir allvarligt sjuk, så kallad "compassionate leave" och om det i så fall ska finnas något försäkringsskydd som täcker kostnader i samband därmed.

Resekostnader

Det är vanligt att det i avtal anges hur många fria hemresor du och din familj har rätt till under utlandsuppdragret och att arbetsgivaren ska bekosta resor till och från utlandsarbetet, samt tjänsteresor i och utanför arbetslandet. Har du utlägg för resekostnader och dylikt är huvudregeln "bok och räkning", det vill säga att kostnaderna ersätts löpande.

Förtida upphörande

Reglera vad som ska gälla om du eller arbetsgivaren vill avbryta utlandsuppdraget i förtid, exempelvis på grund av oförutsedda händelser i landet, förändrade familjeförhållanden eller allvarlig sjukdom i familjen.

Hemkomsten

Något av det viktigaste att reglera redan innan du åker är vad som ska gälla när utlandsuppdraget avslutas och du ska komma tillbaka till Sverige, så kallad repatriation. Fastställ om möjligt vad du ska ha för typ av tjänst när du kommer tillbaka, samt garantilön vid hemkomsten. Finns det något stöd att få vid hemkomsten? Har du rätt till tillfälligt boende eller bil. 

Flyttkostnader

Flyttkostnader betalas ofta av arbetsgivaren såväl vid till flytten till som hem från arbetslandet, med ett visst tak. I vissa fall bekostar arbetsgivaren även magasingering av bohaget i Sverige och kostnaden för bostaden i Sverige eller i arbetslandet, så att du slipper betala dubbla boenden under tiden utlandsuppdraget varar. En annan variant är självklart att hyra ut bostaden under den period du tjänstgör utomlands. 

Språkundervisning

Finns det behov av språkundervisning för dig och din familj inför och under utlandsvistelsen bör det regleras i avtalet.

Medföljande familj

Ta upp vad som ska gälla för medföljande familj. Vilken form av stöd arbetsgivaren erbjuder varierar. Det kan vara exempelvis en summa pengar, riktade insatser såsom jobbcoach, språkkurs, läxhjälp eller annat och rubriceras "family support" i avtal eller policies. Eventuell kostnad för skola till barn, såsom terminsavgifter och skolböcker brukar oftast arbetsgivaren bekosta. Ta reda på vad som händer vid eventuell skilsmässa eller dödsfall i familjen. I vissa länder kan det kan vara svårt för medföljande make/maka att få arbetstillstånd.   

Sjukregler, försäkringar och pension

Kontrollera vad som gäller enligt arbetslandets regler. Du bör också vända dig till Försäkringskassan för att ta reda på om du fortfarande omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet under tiden utlandsuppdraget varar. Går du på regelbundna läkarbesök eller medicinering ska du säkerställa att det är möjligt även under uppdragstiden. Se till att få ett fullvärdigt försäkringsskydd som helst kompenserar såväl sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, arbetsskadeförsäkring och livförsäkring. Undersök möjligheterna att kvarstå i ITP, alternativt utlandsplanen, samt vad som ska utgöra pensionslönegrundande ersättning. Avtala annars om att arbetsgivaren ska teckna pensionsförsäkring till i vart fall motsvarande belopp som du skulle ha haft om du kvarstått i ITP.

Tillämplig lag

Om du ska vara utsänd från ett svenskt bolag förordar vi att svensk lag ska gälla och svensk domstol ska vara behörig att avgöra tvister på grund av anställningen. Om ni enas om att arbetslandets lag ska tillämpas på anställningen eller att utländsk domstol ska pröva eventuell tvist har du inte möjlighet att få rättshjälp av Ledarna om tvist uppstår.

Kontakt med arbetsgivaren i Sverige

Det är bra om arbetsgivaren utser en kontaktperson på bolaget i Sverige och ser till att du har tillgång till bolagets intranät i Sverige om det är möjligt.

Visum och arbetstillstånd

Vissa länder kräver visum och/eller arbetstillstånd. I vissa länder krävs det att du är gift med medföljande partner. Se till att ansöka om visum i god tid eftersom det kan dröja relativt länge innan du får ditt visum.

Förberedelser inför utlandsuppdraget 

Ingår det någon rätt för familjen att besöka arbetslandet inför uppdraget? Ta reda på om det är några medicinska undersökningar du behöver göra eller något intyg beträffande din hälsa du behöver kunna uppvisa. Det kan även ställas krav på att du uppfyller särskilda säkerhetsföreskrifter eller genomgår någon typ av utbildning.

Bostad i arbetslandet

Reglera vad som ska utgöra privata kostnader och vad arbetsgivaren står för beträffande bostad, bohag, försäkring av bostad och lösöre, samt eventuell bredbandsuppkoppling etcetera.

Skatter och övrigt

Ange vem som står för inbetalning av skatter på lön och andra förmåner. Utred skatte- och visakonsekvenser. Kontrollera även om det finns deklarationshjälp att få via arbetsgivaren.

Text: Uppdaterat: 2014-10-24

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem