Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Arbetsplikt och lojalitetsplikt

I och med att du ingår ett anställningsavtal och blir anställd innebär det att du åtar dig vissa grundläggande skyldigheter gentemot arbetsgivaren. Dessa skyldigheter gäller oavsett om de anges i det skriftliga anställningsavtalet eller inte. Den mest grundläggande skyldigheten är att utföra arbete. Utöver detta finns några andra viktiga skyldigheter som följer av lag, avtal eller domstolspraxis.

Dessa skyldigheter är ett uttryck för arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet och att arbetstagaren har en lojalitetsplikt mot sin arbetsgivare. Arbetstagarens skyldigheter är i princip att

 • utföra arbete
 • följa arbetsinstruktioner och ordningsföreskrifter
 • ansvara för redovisningsmedel och vårda anförtrodd egendom
 • följa säkerhetsföreskrifter
 • använda skyddsutrustning och skyddsanordningar
 • fråga arbetsgivaren om möjligheten att åta sig bissysla
 • inte agera utanför arbetet på ett sätt som kan skada arbetsgivaren
 • iaktta tystnadsplikt
 • rätten att kritisera arbetsgivaren inte är ovillkorlig
 • inte bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet
 • inte begå brott som drabbar arbetet, arbetsgivaren eller arbetskamraterna
 • upplysa arbetsgivaren om sådana förhållanden som är av betydelse för arbetet.

Dessa skyldigheter gäller under hela anställningstiden. Det vill säga även under uppsägningstid, oavsett om arbetstagaren är arbetsbefriad eller inte, om inte något annat uttryckligen överenskommits.

Sanktioner

En arbetstagare som bryter mot sina skyldigheter kan drabbas av olika sanktioner. De allvarligaste sanktionerna är att arbetstagaren sägs upp eller, om brottet innebär ett grovt åsidosättande av arbetstagarens skyldigheter, avskedas. Andra sanktioner är omplacering, varning, tillsägelse, avstängning från arbetet och löneavdrag.

Det blir även allt vanligare att arbetsgivare stämmer arbetstagare för lojalitetsbrott och begär skadestånd avseende höga belopp.

Ju högre ställning en arbetstagare har inom ett företag, desto större krav på lojalitet har arbetsgivaren rätt att ställa. Som chef är det därför särskilt viktigt att vara lojal mot arbetsgivaren då du har en speciell förtroendeställning. 

Misskötsel

Om arbetstagaren inte följer sina skyldigheter enligt anställningsavtalet kan en situation med misskötsel uppstå. Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande så att misskötsel bland arbetstagare inte förekommer. Trots detta kan en misskötselsituation uppkomma. För att komma till rätta med misskötseln bör arbetsgivaren först muntligen tillrättavisa arbetstagaren, därefter ge en skriftlig erinran och slutligen en disciplinär åtgärd med stöd av lag eller avtal. Om misskötsel trots detta fortfarande förekommer, har arbetsgivaren som sista åtgärd möjligheten att säga upp arbetstagaren.

En skriftlig erinran är en påminnelse till den anställde om att han eller hon enligt sitt anställningsavtal har vissa skyldigheter. Det är inte någon disciplinär åtgärd eller bestraffning och den behöver inte förhandlas med arbetstagarens fackliga organisation, även om det kan vara lämpligt att meddela organisationen. Gränsen mellan erinran och varning är otydlig. En skriftlig varning brukar betraktas som en disciplinär åtgärd.

En disciplinär åtgärd måste ha stöd i lag eller i avtal, vanligtvis finns det i kollektivavtal. Innan arbetsgivaren vidtar en disciplinär åtgärd ska detta förhandlas med den fackliga organisationen. Löneavdrag är en disciplinär bestraffning som måste ha stöd i lag eller avtal för att arbetsgivaren ska kunna genomföra. I lagen om offentlig anställning finns stöd för löneavdrag om arbetstagaren åsidosatt sina skyldigheter av oaktsamhet eller uppsåtligen. Inom kommunen finns stöd i kollektivavtal för att ge en skriftlig varning.

En arbetstagare som drabbas av en tillrättavisning, skriftlig erinran eller disciplinär åtgärd har alltid möjlighet att med stöd av sin fackliga organisation begära en förhandling med arbetsgivaren om detta. Kontakta därför din fackliga organisation och diskutera hur du bör göra.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem