Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Arbetsrättsliga lagar

Det finns många lagar som berör arbetsrätten. Några av de mest centrala lagarna är lagen om anställningsskydd, LAS, och medbestämmandelagen, MBL.

LAS reglerar den individuella arbetsrätten, det vill säga förhållandet mellan den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren såsom till exempel anställningsformer, anställningsavtalet, skäl för uppsägning och uppsägningstider. LAS är en social skyddslag och är i princip tvingande till förmån för arbetstagaren.

LAS gäller alla arbetstagare oavsett om du arbetar i privat, kommunal eller statlig sektor eller inom ett landsting. För statsanställda gäller dessutom lagen om offentlig anställning, LOA. LAS gäller dock inte för vissa undantagna arbetstagare såsom till exempel personer i företagsledande eller därmed jämförlig ställning.

MBL ger arbetstagarna genom de fackliga organisationerna en möjlighet till inflytande i olika viktiga frågor för arbetsgivarens verksamhet. Detta sker genom regler om förhandlings- och informationsskyldighet för arbetsgivaren. Som chef är det viktigt att känna till i vilka frågor, när och med vilken facklig organisation som du ska förhandla med enligt MBL.

Som anställd är det bra att veta att du genom din fackliga organisation har en möjlighet att begära en förhandling med arbetsgivaren i frågor som berör dina arbets- eller anställningsförhållanden.

Arbetsrättsliga lagar

Här är de vanligaste lagarna som berör arbetsrättsliga frågor:

 • lagen om anställningsskydd, LAS
 • lagen om medbestämmande, MBL
 • arbetstidslagen
 • semesterlagen
 • lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
 • föräldraledighetslag
 • diskrimineringslagen
 • lag om arbetsgivarens kvittningsrätt
 • lagen om sjuklön
 • lagen om offentlig anställning, LOA
 • lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
 • lagen om ledighet av trängande familjeskäl
 • lag om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare
 • förtroendemannalag
 • lag om styrelserepresentation för de privatanställda
 • arbetsmiljölagen
 • lag om vissa anställningsfrämjande åtgärder
 • lag om rättegång i arbetstvister
 • lönegarantilagen
 • lag om utstationering av arbetstagare
 • lag om arbetstagarinflytande i europabolag
 • lag om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner.

Du hittar lagarna i Svensk författningssamling (SFS) på riksdagens webbplats.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem