Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Arbetstidslagen

Regler om arbetstid finns i arbetstidslagen. Arbetstidslagen medger dock att andra regler kan bestämmas i kollektivavtal. Inom många branscher har därför träffats kollektivavtal som reglerar frågor om arbetstid, jourtid, övertid, dygnsvila, nattarbete och liknande. Arbetstidslagen reglerar bara arbetstiden och inte frågor om olika ersättningar för den arbetade tiden. Kontrollera därför i kollektivavtalet och ditt anställningsavtal vad som gäller på din arbetsplats.

För vem gäller arbetstidslagen?

Lagen gäller samtliga arbetstagare i privat och offentlig sektor. Vissa arbetstagare och vissa arbeten är dock undantagna från arbetstidslagen.

Följande arbetstagare är undantagna från arbetstidslagen:

 • arbetstagare i företagsledande ställning
 • arbetstagare som med hänsyn till sina arbetsuppgifter har förtroendet att disponera sin arbetstid
 • "okontrollerbara" arbetstagare – där arbetet utförs under sådana förhållanden att det är omöjligt för arbetsgivaren att kontrollera när arbetet påbörjas och avslutas
 • arbetstagare som utför arbete i arbetsgivarens hushåll  – där gäller i stället lag om arbetstid med mera i husligt arbete
 • arbetstagare som arbetar med mobilt vägtransportarbete – där gäller i stället lag om arbetstid vid visst vägtransportarbete.

Vissa arbeten inom följande offentliga verksamhetsområden är undantagna delar av arbetstidslagen, regler om veckoarbetstid, dygnsvila, nattarbetstid och kompensationsledighet vid tillfälligt undantag från veckoviloregeln:

 • fartygsarbete – speciallagstiftning gäller för arbete till sjöss
 • polisen
 • försvarets och vissa delar av civilförsvarets verksamhet
 • flygpersonal inom civilflyget – där flygarbetstidslagen gäller.

Notera att sjukvård inte undantas från arbetstidslagens tillämpning och att arbete som utförs i arbetstagarens hem, så kallat distansarbete, i princip också omfattas av arbetstidslagens regler.

I de olika kollektivavtalen kan finnas andra regler om vilka medarbetare som ska omfattas av arbetstidslagens regler.

Ordinarie och total arbetstid

Enligt arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden vara högst 40 timmar per vecka. Om arbetsförhållandena kräver det får de 40 timmarna beräknas som genomsnitt under fyra veckor, till exempel vid skiftarbete och inom detaljhandeln och hotell- och restaurangverksamhet. Arbetsveckan ska räknas från och med måndag om inte en annan beräkning tillämpas på arbetsstället.

Den sammanlagda arbetstiden, det vill säga ordinarie arbetstid, jour-, mer- (fyllnadstid), övertid och nödfallsövertid, ej beredskapstid, får högst uppgå till 48 timmar i genomsnitt under fyra månader, det så kallade veckoarbetstidstaket. Vissa kollektivavtal innehåller regler som innebär att den sammanlagda maximala arbetstiden ska beräknas på en längre tid än fyra månader, ibland upp till 12 månader.

Arbetstidslagen innehåller inte några direkta regler om hur arbetstiden ska förläggas. Däremot finns det regler om viloperioders förläggning, till exempel dygnsvila, veckovila, raster och pauser samt nattarbete, som därmed påverkar arbetstidens förläggning.

Arbetstidens förläggning och arbetsrelaterad ohälsa

Hur arbetstiden är förlagd kan påverka medarbetarnas hälsa. Därför är det viktigt att i riskbedömningar på arbetsplatsen även titta på arbetstidens förläggning. Arbetstider som utgör risk för ohälsa är bland annat:

 • Nattarbete
 • Skiftarbete
 • Delade arbetspass
 • Stor omfattning av övertidsarbete 
 • Långa arbetspass
 • Gränslöst arbete

När det gäller skiftarbete bör man exempelvis ha minst 11 timmars dygnsvila, undvika längre än 8 h arbetspass, inte börja dagskiftet för tidigt (helst inte före kl. 07.00) och rotera skiften medsols.

Att arbeta natt under lång tid kan också medföra hälsorisker men du kan förebygga ohälsa genom att inte lägga för många nattpass i rad.

Stor mängd övertidsarbete kan leda till såväl stressreaktioner som sömnsvårigheter. Ju senare du arbetar på kvällen desto svårare är det att hinna ställa om och varva ner innan du ska försöka sova. Tänk även på att du som chef är normgivare och om du ständigt arbetar övertid är det mycket troligt att dina medarbetare också gör det.

Möjligheterna till återhämtning bör särskilt uppmärksammas!

När det gäller det gränslösa arbetet och möjligheten att ständigt vara nåbar är även det något som behöver riskbedömas och följas upp. På många arbetsplatser inför man policys för tillgänglighet, men oavsett om ni har en policy eller inte bör ni lyfta frågan och föra dialog kring vilka förväntningar på tillgänglighet vi har på arbetsplatsen eller i arbetsgruppen. Många upplever flexibla arbetstider och möjligheten att utföra sitt arbete var och när de själva vill som en stor förmån och en förutsättning för att få ihop det så kallade livspusslet, men det innebär trots allt risker att ständigt vara uppkopplad och som chef är du skyldig att vara uppmärksam på om någon av dina medarbetare uppvisar tecken på ohälsa så att du kan reagera och agera i tid.

Läs mer om organisatorisk och social arbetsmiljö här.

 Läs mer om arbetstidslagen hos Arbetsmiljöverket

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2017-04-04

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem