Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Chefsförordnande

Ett chefsförordnande är ett tidsbegränsat uppdrag inom ramen för en tillsvidareanställning, det vill säga ett tillfälligt jobb som chef. De arbetsgivare som förespråkar förordnanden ser detta som en möjlighet att öka rörligheten bland individer som innehar chefsposter, vitalisera organisationen och ledarskapet, avdramatisera chefsväxlingar samt uppnå en bredare kompetens och förståelse i organisationen.

För dig som anställd kan fördelen vara att du får en möjlighet att pröva att arbeta som chef under en begränsad tid samt att inför utgången av ett förordnande ha möjlighet, om arbetsgivaren vill ha dig kvar som chef, att själv ompröva ditt chefskap samt de förutsättningar och förmåner du vill erhålla för ett nytt uppdrag.

Förhandling om villkoren för förordnande

Det är viktigt att du som går in i ett tidsbegränsat chefsförordnande har en tydlig reglering av villkoren som gäller under och efter perioden som tillförordnad chef. När du förhandlar fram en överenskommelse om ett chefsförordnande föreslår vi att du beaktar följande innan ett skriftligt avtal upprättas. Låt också överenskommelser om nedanstående omfattas av det skriftliga avtalet.

 • Anställningsformen: Förutsättningen för ett förordnande ska vara att överenskommelsen om förordnandet sker inom ramen för en tillsvidareanställning. Du ska således ha en tillsvidareanställning i grunden. Överenskommelsen kan vara upprättad i ett särskilt anställningsavtal med förordnandet som tillägg, eller integreras i chefsförordnandet.
 • Arbetsbeskrivning: Överenskommelsen om förordnandet bör innefatta en beskrivning av uppdraget som chef samt vilket ansvar och vilka befogenheter du har. Om chefsförordnandet ska förenas med aktivt arbete i grundanställningen bör detta tydligt framgå i förordnandet. Omfattningen av respektive uppgifter bör också regleras och vilken påverkan detta kan ha på eventuella ersättningar för jourtjänst, övertid och liknande.
 • Utvecklingssamtal: Det är särskilt viktigt att utvecklings- och uppföljningssamtal genomförs regelbundet under tiden då du förordnats som chef för att stärka din personliga utveckling i chefsuppdraget. Det bör framgå på vilka grunder utvärdering av chefskapet görs och beslut om eventuellt omförordnande fattas. Vidare bör det regleras i förordnandet att ett personligt samtal om chefsuppdragets fortsättning ska genomföras senast sex månader före förordnandets utgång.
 • Introduktion och kompetensutveckling: Gå tillsammans med arbetsgivaren igenom ditt behov av introduktion och kompetensutveckling som du behöver för att lyckas i ditt förordnande. Vidare kan det vara bra att du har rätt till handledning, mentorstöd och liknande under tiden som chef.
 • Lön: Lönen för chefsuppdraget bör vara högre än den lön du har i din tillsvidareanställning. Lön, löneförmåner och den årliga lönerevisionen bör ingå som en del i din tillsvidareanställning och inte vara knutna till förordnandet. Du riskerar annars att förlora dessa då förordnandet upphör att gälla. Om detta inte är möjligt bör du försöka komma överens med arbetsgivaren om en löneavtrappning efter chefsförordnandets upphörande. Löneavtrappningen bör sättas i förhållande till den sammanlagda längden på chefsförordnandet. Skulle den högre lönen istället utgå i form av ett tillägg knutet till själva chefsforordnandet bör det framgå tydligt av avtalet. Då bör det också regleras vad som ska gälla beträffande grundlönens utveckling under förordnandets löptid. 
 • Längden på chefsförordnandet: Tänk på hur lång tid förordnandet ska avse och vilka konsekvenser längden på förordnandet får för dig i din roll som chef och för din roll i grundanställningen.
 • Förtida uppsägning: Ett förordnande gäller under den tidsperiod som avtalats mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och kan som huvudregel inte sägas upp av någon part i förtid. Om du vill att någon eller båda parter ska ha möjlighet att säga upp förordnandet innan avtalstiden löper ut måste detta regleras i förordnandet. Uppsägningstidens längd ska i så fall också regleras.
 • Meddelande om förordnandets upphörande: Det bör skrivas in i förordnandet att arbetsgivaren senast sex månader innan förordnandet löper ut skriftligen ska meddela arbetstagaren om förordnandet ska förlängas eller inte, samt vad som händer om arbetsgivaren inte underrättar i tid. Ska det till exempel få till följd att förordnandet förlängs med en lika lång period som tidigare bör det anges.
 • Då chefsförordnandet upphör: Kom överens om vad som ska gälla när tiden för ditt förordnande löpt ut. Att vara chef kan vara en heltidssysselsättning och det kan därför vara svårt att hålla sig à jour med sitt tidigare yrke. Vilka arbetsuppgifter och vilken befattning ska du ha – grundanställningen eller ett annat uppdrag? Var i organisationen kan du tänka dig att arbeta och placeras? Vilka krav på kompetensutveckling kräver de tjänster som kan bli aktuella? En återgång i grundanställningen kan kräva behov av reaktivering och handledning beroende på hur länge förordnandet varar. Möjligheten att få genomgå ett livs- och karriärplaneringsprogram kan vara ett alternativ att överväga.

Utöver det som nämnts ovan bör du även tänka på att reglera följande frågor i chefsförordnandet:

 • semester och annan ledighet
 • arbetstider
 • ersättning för övertid, jourtid och liknande.
Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2016-01-26

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem