Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, som till exempel villkor för det enskilda anställningsförhållandet och den fackliga organisationens medverkan vid förhandlingar. Ett kollektivavtal innebär att anställningsvillkoren regleras på ett enhetligt sätt för alla medarbetare hos arbetsgivaren. Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetstagarorganisation och en arbetsgivarorganisation eller en enskild arbetsgivare. Kollektivavtal kan därför träffas på olika nivåer.

Ett kollektivavtal mellan ett arbetsgivarförbund och ett arbetstagarförbund är ett avtal träffat på central nivå och brukar kallas för förbunds- eller branschavtal.

Ett kollektivavtal på lokal nivå träffas mellan en enskild arbetsgivare och en lokal facklig organisation på arbetstagarsidan, till exempel en avdelning eller en klubb.

Kollektivavtalen är generella regler

Kollektivavtalen utgör tillsammans med arbetsrättslagarna de generella regler som gäller i relationen mellan arbetsgivare och medarbetare. Kollektivavtalen binder inte bara avtalsparterna utan även medlemmarna i organisationen under förutsättning att de arbetar inom avtalets tillämpningsområde.

Kollektivavtalet gäller för dig oavsett om du har gått med i organisationen före eller efter avtalets tillkomst, förutsatt att du arbetar inom kollektivavtalets område och inte är bunden av något annat kollektivavtal. Även då du som medlem lämnar organisationen kan avtalet fortsätta att gälla för dig.

Kollektivavtalet tillämpas också i de flesta fall även på oorganiserade anställda som arbetar inom kollektivavtalsområdet.

Vilket kollektivavtal omfattas du av?

Både du och dina medarbetare omfattas vanligtvis av något kollektivavtal. För dig som enskild anställd är avtalet om allmänna anställningsvillkor det viktigaste. Som chef måste du ha klart för dig vilket kollektivavtal du själv omfattas av och vilket eller vilka kollektivavtal dina medarbetare omfattas av.

De kollektivavtal som du själv omfattas av framgår på sidan Ditt avtal.

Du kan dessutom omfattas av lokala kollektivavtal för ditt företag.

Kollektivavtal – inget anställningsavtal

Kollektivavtalet är inget anställningsavtal, men eftersom kollektivavtalet binder medlemmarna i organisationen får det individuella anställningsavtalet i viktiga delar sitt praktiska innehåll om lön, arbetstider, semester med mera från kollektivavtalet om anställningsvillkor.

Kollektivavtalet spelar därmed en stor roll för den enskilde individens anställningsvillkor. Även de skyldigheter som följer av kollektivavtalet binder arbetstagaren, till exempel regler om bisyssla och konkurrerande verksamhet. Även om du omfattas av ett kollektivavtal bör du ha ett individuellt anställningsavtal med din arbetsgivare.

Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte är bunden av något kollektivavtal måste du se till att ditt anställningsavtal innehåller de villkor som du annars skulle ha fått genom ett kollektivavtal. Detta gäller även för dig som är undantagen från kollektivavtalets tillämpningsområde. Eftersom kollektivavtal träffas för olika områden, förutom anställningsvillkor, även avseende pension, arbetsskada och trygghet vid uppsägning på grund av arbetsbrist, är det viktigt att i det individuella anställningsavtalet komma överens om även dessa områden för det fall du inte omfattas av något kollektivavtal.

Kollektivavtal på olika områden

Några viktiga typer av centrala avtal med direkt påverkan för den enskildes villkor är

  • avtal om allmänna anställningsvillkor
  • pensionsavtal
  • överenskommelser om trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • avtal om tjänstegrupplivförsäkring
  • omställningsavtal som reglerar stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Ledarnas kollektivavtal

Ledarna har ca 80 olika bransch- eller förbundsavtal med arbetsgivarorganisationer på det privata, kommunala och statliga området. Ledarna förhandlar fram kollektivavtal som ger dig som medlem förmåner som inte finns i lag eller som är förmånligare än lagens regler, till exempel rätt till årlig lönerevision, semesterlön och semestertillägg, arbetstidsavtal, övertidsersättning, längre uppsägningstider vid arbetsbrist och lön under föräldraledighet.

Genom kollektivavtalet får du också anslutning till Trygghetsrådet som kan ge ekonomisk ersättning och stöd vid ofrivillig arbetslöshet, Alecta som förvaltar tjänstemännens pension såsom ITP-planen och tjänstegrupplivförsäkring och AFA som förvaltar arbetsskadeförsäkring, TFA.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem