Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Omorganisation

Inför en omorganisation finns det vissa saker du som chef måste göra och andra saker som är bra att känna till även om det kanske inte är just du som är ansvarig, beroende på vilken typ av chefsroll du har.

I checklistan nedan har vi tagit upp dels de skyldigheter arbetsgivaren har enligt lag och avtal, dels de uppgifter du som närmsta chef har i förhållande till dina medarbetare.  


Varsel

Inför en omorganisation som förväntas leda till nedskärning av personalstyrkan med minst fem arbetstagare i ett län ska arbetsgivaren varsla Arbetsförmedlingen. Hur långt i förväg varslet ska lämnas beror på hur många arbetstagare som beräknas bli uppsagda.
Läs mer om varsel


Förhandlingsskyldighet

Innan arbetsgivaren fattar beslut om att omorganisera verksamheten är arbetsgivaren skyldig att kalla de arbetstagarorganisationer som har kollektivavtal på arbetsplatsen till förhandling. En arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal är skyldig att kalla samtliga arbetstagarorganisationer som har medlemmar på arbetsplatsen till förhandling ifall omorganisationen kommer att leda till arbetsbristuppsägningar.
Läs mer om förhandlingsskyldighet
Läs mer om arbetsbrist


Konsekvensbedömning

En så kallad konsekvens- eller riskbedömning ska genomföras inför varje större förändring i en verksamhet, såsom exempelvis omorganisation. Det innebär att arbetsgivaren måste kunna belysa hur förändringen påverkar arbetstagarna ur arbetsmiljöhänseende, såväl psykosocialt som fysiskt, samt göra en bedömning av eventuella risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.
Läs mer om riskbedömning hos Prevent


Omplaceringsutredning

I syfte att undvika uppsägningar är arbetsgivaren skyldig att utreda om det går att omplacera de arbetstagare, vars tjänster kommer att försvinna i samband med omorganisationen, till någon ledig tjänst hos arbetsgivaren. För att omplaceringsskyldighet ska föreligga krävs att arbetstagaren, i vart fall med viss inskolningstid, har tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänsten.
Läs mer om omplaceringsskyldighet


Turordningslista

Om det inte finns några lediga tjänster att omplacera till ska arbetsgivaren upprätta en turordningslista där de anställda placeras efter anställningstid enligt principen sist in - först ut. Det innebär att arbetstagare som berörs av omorganisationen har rätt till omplacering för det fall han eller hon har tillräckliga kvalifikationer för kvarvarande tjänster som innehas av någon med kortare anställningstid. För det fall arbetsgivaren har verksamhet på flera ställen eller inom olika avtalsområden ska uppdelning ske i olika turordningskretsar. Det finns även möjlighet att göra avsteg från turordningsreglerna i så kallade avtalsturlistor om det föreligger kollektivavtal på arbetsplatsen.
Läs mer om turordning


Uppsägning

Om det, när förhandlingarna har avslutats, står klart att någon eller några arbetstagare måste sägas upp ska arbetsgivaren ge berörda arbetstagare ett skriftligt uppsägningsbesked. Det ska innehålla information om vad arbetstagaren ska göra om hon vill ogiltigförklara uppsägningen eller begära skadestånd för det fall hon anser att uppsägningen är felaktig, samt när det i så fall senast måste ske. Det ska också stå om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller inte. När uppsägningen har verkställts börjar den uppsägningstid som gäller enligt lag eller avtal att löpa.
Läs mer om företrädesrätt
Läs mer om uppsägningstid


Stöd till den som har blivit uppsagd

  • Omställningsstöd
    När en arbetstagare sägs upp på grund av arbetsbrist kan det finnas omställningsstöd eller avgångsersättning att få från Trygghetsrådet eller annan liknande organisation. Omställningsstöd innebär att den som har blivit uppsagd kan få hjälp att hitta ett nytt arbete genom exempelvis personlig vägledning, utbildning och/eller ekonomisk ersättning. Det framgår av respektive tillämpligt kollektivavtal vilken möjlighet till stöd som finns. Läs mer om olika typer av omställningsstöd via Trygghetsrådet TRR, Trygghetsrådet TRS, Trygghetsstiftelsen och Omställningsfonden.
  • Stödsamtal
    Uppsagda som mår dåligt bör via arbetsgivaren erbjudas stödsamtal hos företagshälsovården om sådan finns, alternativt till annan extern specialist.


A-kassa och inkomstförsäkring

När anställningen har upphört ska arbetstagaren genast anmäla sig som arbetssökande till Arbetsförmedlingen och ta kontakt med a-kassan för att ansöka om arbetslöshetsersättning. Är han eller hon medlem i Ledarna är det även viktigt att kontakta Bliwa försäkring för att aktivera Ledarnas inkomstförsäkring.
Läs mer om inkomstförsäkringen

Du som chef ska upprätta ett särskilt arbetsgivarintyg på begäran av arbetstagaren som han eller hon ska lämna till a-kassan. Intyget är en förutsättning för att arbetstagaren ska få rätt till arbetslöshetsersättning. Ladda ner arbetsgivarintyg hos Arbetsförmedlingen


Tjänstgöringsbetyg

Det hör till god sed att du som chef utfärdar ett tjänstgöringsbetyg till den som blivit uppsagd. Betyget ska spegla arbetstagarens arbetsinsats, lämplighet och rekommendationer inför kommande anställningsförfaranden.

Det är även reglerat vad tjänstgöringsbetyget ska utvisa i vissa kollektivavtal.

Hos tidningen Chef kan du läsa mer om hur du skriver betyg


Glöm inte bort dig själv och de medarbetare som ska jobba kvar

Att hantera omorganisationer och uppsägningar är oftast tufft, inte bara för de som drabbas, utan även för den som måste genomföra förändringarna i verksamheten och för de som får jobba kvar när deras kollegor blir uppsagda. Några medarbetare kanske får nya roller som de känner sig mer eller mindre bekväma i.

Reflektera över om du behöver ta hjälp med något i samband med omorganisationen eller om du har den kompetens och det stöd du behöver i din verksamhet.

Tänk på att förklara syftet med omorganisationen för samtliga medarbetare och var lyhörd för de tankar och känslor det väcker. Involvera medarbetarna och följ upp om det finns åsikter eller förbättringsförslag i personalgruppen som behöver diskuteras vidare.

Läs mer om vilket stöd som finns för dig som chef

Läs mer om hur du hanterar kvarvarande medarbetare

Läs mer om vad du kan göra för att vara hållbar som chef


Har du frågor är du välkommen att ringa Ledarnas Chefsrådgivning, telefon 0200-87 11 11.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem