Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Förläggning av semester

Semesterledighet på fyra veckor, den så kallade huvudsemestern, ska förläggas sammanhängande under perioden juni–augusti. Genom avtal med medarbetaren eller de fackliga organisationerna kan huvudsemestern förläggas till en annan period och vara kortare eller längre än fyra veckor.

Beslut om semesterns förläggning

Förläggningen av huvudsemestern ska bestämmas tillsammans med arbetstagarna. För arbetsgivare som har kollektivavtal sker detta genom att arbetsgivaren förhandlar med den kollektivavtalsslutande organisationen. Arbetsgivaren kan inte besluta om förläggningen av huvudsemestern innan förhandlingarna avslutats.

Förhandlingen sker i första hand på lokal nivå, det vill säga med den lokala fackklubben eller lokala företrädaren. Parterna kan komma överens om att huvudsemestern förläggs i samråd mellan arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren i stället för med den kollektivavtalsslutande organisationen.

Om parterna inte kommer överens om förläggningen av semestern vid den lokala förhandlingen, kan den fackliga organisationen begära att arbetsgivaren fortsätter förhandlingarna med den centrala organisationen.

Arbetsgivaren är skyldig att samråda med den fackliga organisationen som inte har kollektivavtal, men som har organiserade medlemmar på arbetsplatsen och med oorganiserade medarbetare om förläggningen av huvudsemestern.

När det gäller förläggningen av annan semester än huvudsemestern finns ingen skyldighet att förhandla med de fackliga organisationerna utan endast en skyldighet att samråda med den enskilde medarbetaren.

Om arbetsgivaren och de fackliga organisationerna och den enskilde medarbetaren inte kommer överens om när semestern ska förläggas, är det arbetsgivaren som till sist bestämmer. När det gäller huvudsemestern kan dock arbetsgivaren mot den enskilde medarbetarens vilja inte förlägga semestern till annan tid än fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni–augusti. Detta kan endast ske om arbetsgivaren har särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att säkerheten på arbetsplatsen riskeras eller att viktiga samhällsintressen, till exempel sjukvård och kommunikationer, måste fungera.

Besked om semesterns förläggning

Arbetsgivaren ska meddela de anställda om semesterns förläggning i god tid före semesterperiodens början. Har arbetsgivaren fattat beslut om semesterns förläggning på annat sätt än genom överenskommelse med arbetstagaren eller dennes företrädare ska arbetstagaren underrättas om beslutet senast två månader före ledighetens början. Om det finns särskilda skäl, exempelvis för att arbetstagaren anställts mindre än två månader före semesterperiodens början, kan dock underrättelse få lämnas senare.

Arbetsgivarens underrättelse om semesterns förläggning är bindande. Om arbetsgivaren vill ändra i den överenskomna förläggningen av huvudsemestern måste arbetsgivaren kalla till nya förhandlingar med arbetstagarorganisationerna eller komma överens med arbetstagaren om det gäller annan semester än huvudsemester. Om arbetsgivaren ändrar ett tidigare fattat beslut om semesterns förläggning kan han bli skyldig att ersätta medarbetaren för den skada som medarbetaren drabbats av, till exempel kostnader för en utlandsresa.

Arbetsgivarens ansvar 

Arbetsgivaren är skyldig att se till att medarbetaren får ut den huvudsemester som han eller hon har rätt till. Om arbetsgivaren inte gör det, kan den drabbas av skadeståndsskyldighet för brott mot semesterlagen. Medarbetaren kan komma överens med arbetsgivaren i samband med förläggning av huvudsemestern att avstå sin rätt till semesterledighet under sommaren och i stället ta ut den vid ett annat tillfälle.

Semester under uppsägningstid

En arbetsgivare får inte lägga ut semester under uppsägningstid utan att arbetstagaren givit sitt medgivande. Om semestern redan har lagts ut vid uppsägningstillfället och arbetstagaren sagts upp på grund av arbetsbrist, kan arbetstagaren avstå från semestern och i stället arbeta under uppsägningstiden. Detta gäller alltså inte om arbetstagaren sagt upp sig själv eller om arbetsgivaren sagt upp arbetstagaren av personliga skäl.

Om arbetstagaren har längre uppsägningstid än sex månader, kan arbetsgivaren lägga ut semester på den del av uppsägningstiden som överstiger sex månader. Arbetstagaren kan heller inte avstå semester som redan lagts ut till uppsägningstid som överstiger sex månader.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Frågor om semestern?

Viktoria Lundqvist, jurist, svarar på några vanliga frågor om semesterlagens regler.
Experten svarar

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem