Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Sparad semester och förskottssemester

Arbetstagare kan komma överens med arbetsgivaren om förskottssemester. Förskottssemester är betald ledighet utan att ledigheten är intjänad, till exempel under en arbetstagares första anställningsår. Arbetstagare har också möjlighet i vissa fall att spara intjänade semesterdagar.

Förskottssemester

I de fall då arbetstagaren har haft betald semester i förskott får arbetsgivaren minska semesterersättningen, som eventuellt betalas då arbetstagaren slutar anställningen, med sådan förskottsbetald semesterlön. Avräkningen ska göras med den lön i det penningvärde som gällde när semesterlönen togs ut i förskott. Parterna kan avtala om att förskott på semesterlönen inte ska avräknas på eventuell semesterersättning.

I vissa fall får inte avräkning ske. Detta gäller då den förskottsbetalda semesterlönen betalas ut mer än fem år före anställningens upphörande. Vidare får avräkning inte ske då anställningen upphör på grund av arbetstagarens sjukdom, att arbetstagaren frånträder sin anställning för att arbetsgivaren i väsentlig mån åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningsavtalet, eller då arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet vid arbetsbrist. Sker arbetsbristuppsägningen i samband med konkurs får dock avräkning ske. Notera att avräkning endast kan ske mot semesterersättning och inte mot lön, om inte arbetstagaren samtycker eller det finns stöd i kollektivavtalet för avräkning mot lön.

Spara semesterdagar

En arbetstagare med rätt till mer än 20 semesterdagar under ett semesterår får spara en eller flera dagar till ett senare semesterår. Det är bara betalda dagar, det vill säga intjänade semesterdagar med semesterlön, som kan sparas.

Semesterdagar får inte sparas längre än fem år enligt semesterlagen. En arbetstagare får inte spara semesterdagar under det år han tar ut sparade semesterdagar. En arbetstagare som vill ta ut sparade semesterdagar ska anmäla det till arbetsgivaren i förväg.

Arbetstagaren väljer själv vilket år han ska ta ut den sparade semestern. Arbetsgivaren är dock skyldig att se till att sparad semester tas ut inom fem år. Om arbetstagaren vill ta ut minst fem sparade semesterdagar, ska dessa dagar läggas ut i en följd tillsammans med hela semesterårets ledighet, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om annat.

Om det rör sig om färre än fem sparade semesterdagar kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om när dagarna ska tas ut. Om parterna inte kommer överens är det arbetsgivaren som bestämmer när ledighet kan beviljas.

Semesterdagar som inte har kunnat läggas ut

Semesterdagar som inte har sparats, men inte heller har kunnat läggas ut på grund av till exempel sjukfrånvaro, får i fortsättningen bara till viss del betalas ut som semesterlön vid årets utgång. Tanken är att arbetstagare även efter en lång frånvaroperiod ska kunna få betald semester. Därför utbetalas bara semesterlön för de semesterdagar som tillsammans med de dagar som intjänats under året överstiger 25. Resten överförs till nästkommande semesterår.

Semesterlön för sparad semester

Tidigare fanns en särskild beräkningsgrund avseende semesterlön för sparad semester. Den har nu avskaffats och semesterlönen för sparad semester ska beräknas på samma sätt som vanlig semesterlön.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Frågor om semestern?

Viktoria Lundqvist, jurist, svarar på några vanliga frågor om semesterlagens regler.
Experten svarar

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem