Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Skiljeklausuler

Arbetsrättsliga tvister löses normalt sett av Arbetsdomstolen eller av allmän domstol, det vill säga av tingsrätt. Skiljeförfarande är ett annat sätt att lösa tvister som uppstår mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Skiljeförfarande är en domstol där parterna utser och betalar domarna som ska lösa tvisten. Domarna i Arbetsdomstolen och tingsrätten är anställda av staten och betalas av statliga medel. Andra skillnader är att:

  • förhandlingar vid allmän domstol är offentliga, medan skiljeförfarandet är konfidentiellt.
  • skiljeförfarandet är generellt lite snabbare, bland annat därför att en skiljedom inte kan överklagas. Vidare ska skiljenämnden i regel meddela dom inom sex månader.

För att eventuella tvister ska lösas genom skiljeförfarande måste arbetsgivaren och medarbetaren komma överens om det. Skiljeklausuler ska därför tas in i anställningsavtalet. Vissa kollektivavtal innehåller regler om tvistelösning genom skiljeförfarande.

Eftersom parterna betalar ersättning till skiljedomarna är skiljeförfarandet dyrare än tvister i Arbetsdomstol och tingsrätt. Det är vanligt att arbetsgivaren åtar sig ansvaret att betala kostnaderna för skiljeförfarandet, oavsett om arbetsgivaren förlorar eller vinner tvisten. Det är därför bra om skiljeklausulen innehåller en bestämmelse om detta. Det är också vanligt med skrivningar om hur ombudskostnaderna ska fördelas. Det vill säga om arbetsgivaren står även för dessa, om vardera part ska stå sina kostnader eller om den som förlorar tvisten ska betala såväl sina egna som motpartens ombudskostnader.

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Om en arbetstvist ska lösas genom skiljeförfarande rekommenderar Ledarna att det i avtalet framgår att arbetsgivaren ska stå kostnaden för skiljeförfarandet. I normalfallet är det dock lämpligt att tvisten löses av Arbetsdomstolen, eller i förekommande fall, av tingsrätten.

Skiljeklausulsmodell

En skiljeklausul kan exempelvis formuleras enligt nedan:

Skiljeförfarande

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom. Bolaget ska,
oavsett utgången av tvisten, svara för kostnaderna för skiljeförfarandet.

Mer information om skiljeförfarande finns på Stockholms Handelskammares webbplats, www.sccinstitute.se.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2016-04-21

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem