Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Företrädesrätt

Om du som chef är ansvarig för rekryteringen ska du alltid börja med att kontrollera om det finns någon tidigare anställd med företrädesrätt till återanställning som har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten som ska tillsättas, eller någon som arbetar deltid och har anmält att hon eller han vill ha utökad sysselsättningsgrad.

Företrädesrätt till återanställning

Företrädesrätten till återanställning gäller till ledigt arbete hos arbetsgivaren om denne behöver nyanställa eller återanställa. En förutsättning för återanställningsrätt är att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt tolv månader under de senaste tre åren.

När det gäller företrädesrätt till ny säsongsanställning krävs det att arbetstagaren har varit anställd sex månader under de senaste två åren. Arbetstagaren måste också ha tillräckliga kvalifikationer, det vill säga kompetens för den aktuella tjänsten.

Kompetenskravet innebär att arbetstagaren ska ha sådan kunskap att han kan påbörja anställningen direkt eller efter en viss inskolningstid.

Företrädesrätten gäller i den verksamhet där arbetstagaren tidigare arbetade. Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, eller om det i arbetsgivarens verksamhet finns olika kollektivavtalsområden, gäller företrädesrätten inom den enhet och det avtalsområde där arbetstagaren var sysselsatt när den tidigare anställningen upphörde.

Tiden

Företrädesrätten gäller från uppsägningstillfället, under uppsägningstiden och nio månader efter att anställningen har upphört. För säsongsanställda gäller särskilda tidsgränser.

Anmälan

Arbetstagaren måste anmäla sitt intresse för återanställning till arbetsgivaren. Det är därför viktigt att du kontaktar din arbetsgivare och anmäler att du gör anspråk på din företrädesrätt om du själv drabbats av en arbetsbristuppsägning.

Verksamhetsövergång och konkurs

Om verksamheten övergår till en ny arbetsgivare under tiden som företrädesrätten löper, gäller företrädesrätten hos den övertagande arbetsgivaren. Detta under förutsättning att det är en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS, lagen om anställningsskydd.

Läs mer om övergång av verksamhet

Företrädesrätten gäller även vid konkurs och kan då göras gällande mot den arbetsgivare som övertar den tidigare verksamheten.

Turordning

När flera personer har företrädesrätt och anmält det, sker återanställningen i turordning efter anställningstid, enligt samma huvudprinciper som gällt vid uppsägningarna. Den person som har längst anställningstid ska i första hand erbjudas den lediga befattningen, under förutsättning att han har tillräckliga kvalifikationer för tjänsten. Arbetsgivaren kan alltså inte helt fritt välja vem han vill nyrekrytera om det finns tidigare anställda med företrädesrätt.

Inom staten gäller dock andra regler, eftersom arbetsgivaren enligt lagen om offentlig anställning ska rekrytera efter förtjänst och skicklighet. Vid nyrekrytering kan arbetsgivaren välja den som har bäst kvalifikationer före den som har tillräckliga kvalifikationer och har anmält företräde till återanställning.

Det kan också finnas avvikelser från reglerna om företrädesrätt i olika kollektivavtal. Kontrollera därför alltid hur reglerna ser ut i det kollektivavtal som är tillämpligt på arbetsplatsen.

Reglerna om företrädesrätt finns i 25 § LAS

Att tacka nej

Om du innehar företrädesrätt och tackar nej till ett skäligt erbjudande om återanställning, mister du din företrädesrätt. Är du osäker på om ett erbjudande du fått är skäligt eller inte, kan du vända dig till Ledarnas Chefsrådgivning på telefonnummer 0200-87 11 11 för rådgivning.

Företräde för deltidsanställd

Utöver företrädesrätten till återanställning finns regler om företrädesrätt för den som är deltidsanställd och har anmält att han eller hon vill ha ökad sysselsättningsgrad. Sådan företrädesrätt går före rätten till återanställning. Det förutsätter dock att arbetsgivarens behov tillgodoses genom att den deltidsanställda får gå upp i tid och att arbetstagaren i fråga har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.

 

 

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsbrist är inte alltid brist på arbete

Viktoria Lundqvist, jurist, svarar på vanliga frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist.
Lyssna på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem