Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Om du blir uppsagd

Att bli uppsagd är oftast väldigt omvälvande. Här följer lite praktisk information som kan vara till hjälp.


Arbetsförmedlingen och a-kassan

Du ska på din första arbetslösa dag, anmäla dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Du har inte rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen förrän uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag är förverkat enligt försäkringens mening. Om du har fått ett avgångsvederlag ska du ändå anmäla dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Annars riskerar du att gå miste om försäkringen, samt att få få sänkt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) hos försäkringskassan.

I samband med att anställningen upphör ska du anmäla dig till a-kassan. För att få ersättning måste du skicka in anmälan om arbetslöshet, som du får hos arbetsförmedlingen och ett arbetsgivarintyg, som du ber arbetsgivaren utfärda, till den a-kassa du tillhör.

Vid telefonkontakter med a-kassan rekommenderar vi att du ber om en skriftlig bekräftelse via mejl avseende svar eller instruktioner angående ditt ärende eller hur du ska fylla i dina kassakort. Det är viktigt att alla uppgifter du lämnar till a-kasan är korrekta. Därför är det bra om du sparar eventuella instruktioner från a-kassans handläggare så att du kan säkerställa att du redovisat enligt anvisning.

Inkomstförsäkring

Ledarnas inkomstförsäkring ger dig ekonomiskt skydd om du blir ofrivilligt arbetslös. Den gör att du kan få upp till 80 procent av din inkomst i maximalt 200 ersättningsdagar. Läs mer om Ledarnas inkomstförsäkring hos Bliwa.

Övriga försäkringar

Kontrollera om dina övriga försäkringar påverkas vid arbetslöshet. Som medlem kan du exempelvis få premiebefrielse vid långtidsarbetslöshet gällande vissa försäkringar. Läs mer om vad som gäller hos Trygg-Hansa och Bliwa

Omställningsstöd

Om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal, har du möjlighet att få hjälp och rådgivning från olika omställningsaktörer beroende på vilket avtalsområde du haft din anställning.  I det här sammanhanget betyder omställningsstöd vägen till ett nytt jobb, starta eget eller kanske utbildning. Enkelt uttryckt - en ny varaktig försörjning.

Det är din arbetsgivare som ska anmäla dig till omställningsaktören och du själv bör ta en första kontakt med dem redan nu. Som regel ska du anmäla dig på deras webplats. De vanligaste listas nedan. Din arbetsgivare vet vilken du tillhör.

Nytt arbete

Ledarna har verktyg som hjälper dig på vägen till nytt arbete. Du kan exempelvis boka karriärrådgivning, anmäla dig till våra kurser och seminarier. Här kan du även hitta lediga chefsjobb.

Arbetsplikt och lojalitetsplikt

Under uppsägningstiden har du arbetsplikt som vanligt, om inte du och arbetsgivaren överenskommer om annat. Du har dock rätt till skälig ledighet med bibehållna anställningsförmåner för att söka jobb.

Som anställd är du bunden av lojalitetsplikt till arbetsgivaren under hela anställningstiden. Det innebär bland annat att du inte kan ta anställning hos en konkurrent, förbereda eller starta upp konkurrerande verksamhet eller på annat sätt gynna konkurrerande verksamhet under din anställning. Lojalitetsplikten gäller alltså även under uppsägningstiden, oavsett om du blir arbetsbefriad eller inte, om inte du och din arbetsgivare särskilt överenskommer om annat. I så fall är det viktigt att du har en skriftlig överenskommelse som styrker att ni avtalat bort lojalitetsplikten och att du är fri att ta anställning eller engagera dig i vilken typ av verksamhet som helst.

Läs mer om arbetsplikt och lojalitetsplikt

Semester under uppsägningstid

Arbetsgivaren får inte lägga ut semester under uppsägningstiden utan ditt medgivande om du har kortare uppsägningstid än sex månader. Om semestern redan har lagts ut vid uppsägningstillfället och du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, kan du avstå från semestern och i stället arbeta under uppsägningstiden. Detta gäller alltså inte om du har sagt upp dig själv eller om du har blivit uppsagd av personliga skäl.

Om du har längre uppsägningstid än sex månader, kan arbetsgivaren lägga ut semester på den del av uppsägningstiden som överstiger sex månader. Du kan heller inte avstå semester som redan lagts ut till uppsägningstid som överstiger sex månader.

Läs mer om semester

Konkurrensklausul, sekretessklausul och företagshemligheter

Konkurrensklausuler reglerar huruvida du är förhindrad börja jobba hos konkurrenter efter avslutad anställning och i så fall på vilka villkor. Det är viktigt att du är klar över vilka begränsningar som finns i ditt anställningsavtal och/eller kollektivavtal.

Det kan även finnas andra regler i anställningsavtalet som gäller i förhållande till din arbetsgivare även om du slutar din anställning, till exempel sekretessbestämmelser. Kontrollera därför alltid i ditt anställningsavtal vilka regler som gäller efter att anställningen upphört.

Oavsett om du har en sekretessklausul i ditt anställningsavtal eller inte gäller Lagen om skydd för företagshemligheter (företagshemlighetslagen). Det innebär att du som arbetstagare aldrig obehörigen får nyttja eller sprida arbetsgivarens företagshemligheter. Företagshemlighet definieras i lagen som ”information om affärs- eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse som näringsidkaren håller hemlig och vars röjande är ägnat att medföra skada för honom i konkurrenshänseende". Den som bryter mot lagen kan dömas till böter eller fängelse.

Läs mer om konkurrensklausuler

Återlämna arbetsgivarens egendom

Var noga med att återlämna arbetsredskap och annat material du fått tillgång till under anställningen till arbetsgivaren i samband med att du slutar. Det är inte tillåtet att för egen räkning spara eller överföra arbetsmaterial och eventuella uppgifter eller dokument som tillhör arbetsgivaren. 

Företrädesrätt till återanställning

Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist och har varit anställd sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren, har du företrädesrätt till återanställning i den verksamhet du tidigare arbetade. Det ska framgå av ditt uppsägningsbesked om du har företrädesrätt eller inte. Glöm inte att anmäla till arbetsgivaren att du gör anspråk på din företrädesrätt så att du blir erbjuden nytt arbete om det blir en ledig tjänst du har tillräckliga kvalifikationer för.

Läs mer om företrädesrätt till återanställning.

Stöd från Ledarna

Ledarna kan hjälpa dig som är medlem i samband med en uppsägning. Vi kan ge dig information om vilka regler som gäller och råd kring hur du ska agera i förhållande till din arbetsgivare. Du kan också få förhandlingsstöd och kostnadsfritt juridiskt biträde i en eventuell rättsprocess enligt gällande rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Kontakta Ledarnas företrädare på arbetsplatsen eller Ledarnas Chefsrådgivning direkt på telefon 0200-87 11 11. 

Reducerad medlemsavgift

Om du blir arbetslös kan du ansöka om reducerad medlemsavgift hos Ledarna.

Läs mer om hur du ansöker om reducerad medlemsavgift

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2016-03-02

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsbrist är inte alltid brist på arbete

Viktoria Lundqvist, jurist, svarar på vanliga frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist.
Lyssna på Ledarna Play

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem