Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Vd:s ansvar och plikter

Som vd har du en speciell ställning av flera skäl. Du är företagets högsta chef och ytterst ansvarig för verksamheten. Du är ansvarig för att skapa en organisation som tillfredsställer krav och behov från kunderna, medarbetarna och ägarna.

Som vd är du styrelsens förlängda arm och ska arbeta nära styrelsen och enligt de riktlinjer och instruktioner som den lämnar. Det är vanligt att vd även är ledamot av styrelsen. Det finns många regler och skyldigheter för dig som vd. 

Vd:s arbetsuppgifter följer av aktiebolagslagens regler. Vd ska sköta den löpande förvaltningen av bolaget. Vad som ingår i den löpande förvaltningen beror främst på bolagets storlek och vilken typ av verksamhet som bolaget bedriver. Vd får inte vidta åtgärder som är osedvanliga eller av stor betydelse för verksamheten utan styrelsens godkännande. Vd ska leda driften av bolagets verksamhet och direkt eller indirekt ha tillsyn över bolagets befattningshavare. Vd ska också vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring sköts enligt lag och att förvaltningen av bolagets medel är betryggande. Om vd ska utföra andra uppgifter än de som följer av aktiebolagslagens regler bör dessa anges i anställningsavtalet, till exempel styrelseuppdrag i koncernbolag.

Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen utarbeta en arbetsinstruktion till vd om arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd och eventuella andra organ i bolaget. Arbetsinstruktionen ska vara skriftlig. I instruktionen kan styrelsen inskränka,
eller utöka, vd:s befogenheter, det vill säga hans rätt att agera inom den löpande förvaltningen. I arbetsinstruktionen kan till exempel anges hur vd ska rapportera till styrelsen avseende ekonomisk information, vilket informations- och beslutsunderlag som vd ska producera inför styrelsens sammanträden. En del i arbetsinstruktionen är att ange vilka frågor som ska underställas styrelsen för avgörande, såsom köp och försäljning av fast egendom och värdepapper, ingående eller uppsägning av avtal som är av väsentlig betydelse för bolaget eller som överstiger ett visst belopp, ställande av garantier och säkerhet, upptagande av lån överstigande ett visst belopp, pantsättning av bolagets egendom, investeringar överstigande ett visst belopp och inledande av rättsprocesser överstigande ett visst belopp. Om bolaget är börsnoterat är det inte ovanligt att vd ska hantera informationsplikten och andra skyldigheter mot OMX Nordiska Börs eller annan auktoriserad marknadsplats.

Skadeståndsansvar och jäv

Reglerna om skadeståndsansvar i aktiebolagslagen gäller för vd och även för styrelseledamot. De är förhållandevis stränga. Vd och styrelseledamot har ett skadeståndsansvar gentemot bolaget, aktieägare eller någon annan om de vid fullgörandet av sina uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget.

Vd:s skadeståndsansvar mot bolaget är sammankopplade med reglerna om bolagsstämmans beslut om ledningens ansvarsfrihet. Bolagsstämman ska årligen i samband med fastställandet av balansräkningen besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd kan beviljas. Om ansvarsfrihet beviljas innebär det att bolaget godkänner vd:s förvaltning av bolaget och därmed avstår från att rikta skadeståndsanspråk mot vd. Om ansvarsfrihet inte beviljas innebär det att bolaget fortsättningsvis, inom vissa tidsramar, har möjlighet att rikta anspråk mot vd.

Ibland kan vd eller styrelseledamöter ha ett ekonomiskt intresse som strider mot bolagets intresse. Som vd, och styrelseledamot, är det viktigt att känna till reglerna i aktiebolagslagen om jäv. Jävsreglerna finns för att minska risken att bolagets intressen i en sådan situation inte blir tillgodosedda. Jävsreglerna innebär att styrelseledamot eller vd inte får handlägga en fråga om avtal mellan honom och bolaget. Vd får inte heller handlägga fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets.

En verkställande direktör är enligt bestämmelsen även förhindrad att delta i handläggningen av ett beslut om avtal mellan bolaget och en juridisk person, som han ensam eller tillsammans med någon annan får företräda, till exempel i egenskap av styrelseledamot, verkställande direktör eller särskild firmatecknare.

Arbetsmiljöansvar

Som vd ska du sköta den löpande förvaltningen av bolagets verksamhet. Ansvaret för arbetsmiljön ingår i den löpande förvaltningen. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är god och säker så att medarbetarna inte utsätts för risk för olycksfall och ohälsa. Som vd är du arbetsgivarens ställföreträdare och därmed ansvarig för arbetsmiljön. Det finns ett personligt straffrättsligt ansvar kopplat till reglerna om arbetsmiljö. Detta innebär att en vd kan bli ansvarig för arbetsmiljöbrott.

Arbetsmiljöbrott föreligger om en arbetstagare, till exempel vd, åsidosätter sina skyldigheter att utföra olika arbetsmiljöuppgifter enligt lagar och föreskrifter och detta leder till att en person skadas, drabbas av sjukdom, avlider eller utsätts för allvarlig fara för liv eller hälsa. En vd kan vanligtvis inte ta ansvar för att alla arbetsmiljöuppgifter fullföljs i verksamheten. Det är därför viktigt att delegering av arbetsmiljöuppgifter på olika chefsnivåer sker på ett korrekt sätt och under rätt förutsättningar. Som vd är du ytterst ansvarig för att det finns ett väl fungerande systematisk arbetsmiljöarbete på företaget. Här kan du läsa mer om arbetsmiljöansvaret.

Insiderregler

En vd i ett aktiebolag vars aktier kan handlas på en reglerad marknad i Sverige har en sådan insyn i bolagets verksamhet som innebär att regler om insiderinformation blir tillämpliga på vd:n. Enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument ska vd skriftligen anmäla sitt innehav av aktier i bolaget och ändringar i innehavet till Finansinspektionen. Även vd:s närståendes aktieinnehav ska anmälas.

Lagen innebär också att vd inför en ordinarie delårsrapport inte får handla med aktier i bolaget under 30 dagar innan rapporten offentliggörs, inklusive dagen för offentliggörandet. Till reglerna om insiderinformation finns kopplat ett straffrättsligt ansvar för den som bryter mot reglerna och missbrukar informationen på ett sätt som kan innebära till exempel insiderbrott, vårdslöst insiderförfarande och otillbörlig marknadspåverkan.

Vd:s plikter

I och med att du ingår ett avtal om en anställning som verkställande direktör åtar du dig vissa grundläggande plikter i förhållande till arbetsgivaren. Dessa plikter är delvis lagfästa och delvis följer de av allmänna avtalsrättsliga principer för vd:s anställning, oavsett om de anges i anställningsavtalet eller inte. Den mest grundläggande skyldigheten är att utföra arbete som verkställande direktör. Utöver detta finns följande viktiga plikter:

  • Vårdplikten – vd ska fullgöra sitt uppdrag med omsorg och vara fullständigt informerad inför beslut och rättshandlingar.
  • Lojalitetsplikten – vd är skyldig att vara lojal mot bolaget och inte sätta sitt egna, närstående eller andras ekonomiska intressen före bolagets intresse.
  • Övervakningsplikten – vd ska övervaka verksamheten och de anställda samt även vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i enlighet med lag och att förvaltningen av bolagets medel sköts på ett betryggande sätt.
  • Tystnadsplikten – vd ska inte för utomstående yppa vad som utgör känslig information om bolaget och dess verksamhet.
Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Relaterat

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem