Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Vd:s personliga betalningsansvar

Aktiebolagslagens huvudregel är att bolaget självt svarar för sina skulder. Det finns undantag från denna regel som innebär att bolagets ledning kan bli personligt betalningsansvariga.

De situationer då en vd, eller styrelseledamot, kan drabbas av personligt ansvar är huvudsakligen följande. Personligt ansvar kan förekomma även i andra speciella situationer.

Skatter och avgifter – om bolaget inte gör skatteavdrag, betalar in inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skattetillägg eller förseningsavgifter och tillhörande ränta i tid kan företrädarna för bolaget bli betalningsansvariga.

Kapitalbrist – styrelsen ska genast upprätta kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller när det vid Kronofogdemyndighetens verkställighet har visat sig att bolaget saknar utmätningsbara tillgångar. Om styrelsen har underlåtit att göra en kontrollbalansräkning, att kalla till bolagsstämma för prövning om bolaget ska gå i likvidation eller att ansöka hos tingsrätten om att bolaget i vissa situationer ska likvideras, är styrelsens ledamöter ansvariga för de förpliktelser som därigenom uppkommer för bolaget. Den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet, till exempel vd, vidtar åtgärder för bolaget i en sådan situation är också personligt betalningsansvarig för sådana förpliktelser.

Olaglig värdeöverföring – en olaglig värdeöverföring kan ske i form av olaglig vinstutdelning, olaglig minskning av aktiekapitalet eller reservfond för återbetalning till aktieägare, olaglig gåva till allmännyttigt ändamål eller annan förtäckt vinstutdelning. Om bolaget gör en olaglig värdeöverföring är mottagaren som huvudregel återbetalningsskyldig. Om brist uppstår vid återbetalningen kan de bli ansvariga, till exempel vd eller styrelseledamot, som medverkat till beslutet om utbetalning eller verkställandet av detta eller till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som ligger till grund för beslutet.

Förbjudna lån – ett aktiebolag får inte låna ut pengar till aktieägare, styrelseledamot och vd eller någon som är närstående till dessa personer eller till en juridisk person som någon av de nämnda personerna har bestämmande inflytande över. Vidare gäller ett förbud att bolaget inte får lämna lån eller ställa säkerhet för köp av bolagets aktier. Det finns vissa undantag från det så kallade låneförbudet. Brott mot låneförbudet straffas med böter eller fängelse. Den, till exempel en vd eller styrelseledamot, som beslutar om eller verkställer en utbetalning eller beordrar en anställd att göra utbetalningen kan straffas. Samma regler gäller för om bolaget ställer säkerhet för lån till de personer som omfattas av låneförbudet.

Sen årsredovisning – om kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen inte har skickats till Bolagsverket inom 15 månader från räkenskapsårets utgång, är styrelseledamöterna och vd ansvariga för de förpliktelser som uppkommer för bolaget.

Miljöbrott – vd kan enligt reglerna i miljöbalken bli straffrättsligt ansvarig för olika typer av miljöbrott.

Som vd kan det på grund av reglerna om det personliga betalningsansvaret vara bra att ha en försäkring som ger ersättning om du skulle bli betalningsansvarig. En sådan ansvarsförsäkring brukar tecknas av bolaget och anses som en del i ersättningen till vd. Det är därför viktigt att du ser till att ditt anställningsavtal innehåller ett åtagande för bolaget att teckna en sådan försäkring till din förmån.

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2015-11-16

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem