Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är en överenskommelse om din anställning och villkoren för den. Det är viktigt att det finns ett skriftligt anställningsavtal som är underskrivet av både arbetstagaren och arbetsgivaren innan anställningen påbörjas.

Tänk igenom vad som är viktigt för dig och förhandla dina anställningsvillkor. Se till att villkoren regleras i ett skriftligt avtal.

Anställningsavtalet och kollektivavtalet

Kollektivavtalen om allmänna anställningsvillkor har en stor betydelse på den svenska arbetsmarknaden. Ett kollektivavtal innebär att anställningsvillkoren regleras på ett enhetligt sätt för alla medarbetare hos arbetsgivaren. Kollektivavtalen binder inte bara avtalsparterna, det vill säga den fackliga organisationen och arbetsgivarorganisationen eller arbetsgivaren, utan även medlemmen i organisationen under förutsättning att medlemmen arbetar inom avtalets tillämpningsområde.

Ledarna har tecknat kollektivavtal med många arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer. Kontrollera om din blivande arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal och vilka villkor som följer av detta. Kollektivavtalet gäller för dig oavsett om du har gått med i arbetstagarorganisationen före eller efter avtalets tillkomst, förutsatt att du arbetar inom kollektivavtalets tillämpningsområde och att du inte är bunden av något annat kollektivavtal.

Kollektivavtalet är inget anställningsavtal, men eftersom kollektivavtalet binder medlemmarna i organisationen får det individuella anställningsavtalet i viktiga delar sitt praktiska innehåll om lön, arbetstider, semester med mera från det tillämpliga kollektivavtalet. Många gånger ges dessutom utrymme för lokala avvikelser på företagsnivå. Du kan i ditt anställningsavtal komma överens om bättre villkor än de som följer av kollektivavtalet, i den mån kollektivavtalet tillåter sådana avvikelser.

Om du inte omfattas av något kollektivavtal måste du reglera alla dina anställningsvillkor i ditt anställningsavtal. Det finns i och för sig minimiregler i olika lagar, till exempel lagen om anställningsskydd, arbetstidslagen och semesterlagen. Du bör oavsett dessa minimiregler se till att du har bra villkor. Jämför gärna med villkoren i det kollektivavtal som är tillämpligt i den bransch du arbetar för att få kännedom om vad som är praxis.

Eftersom kollektivavtalen även ger trygghet avseende pension, arbetsskada och omställningsstöd i samband med driftsinskränkningar är det viktigt att du reglerar även sådana frågor i ditt eget individuella anställningsavtal.

Ditt chefsavtal

Anställningsavtal kan se olika ut och innehålla många olika typer av villkor. Ett anställningsavtal bör dock alltid innehålla vissa grundläggande villkor. Du kan läsa mer om vad olika anställningsvillkor innebär i chefsguiden Chefens anställningsvillkor.

Här finns ett förslag till anställningsavtal. Detta förslag till avtal tar sikte på anställningar inom Sverige. Det riktar sig i första hand till första linjens chefer och till chefer på mellannivå. Avtalsförslaget gör inte anspråk på att uttömmande reglera alla tänkbara anställningsvillkor. Betrakta därför förslaget som en bas där du kan lägga till anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och utifrån vad som är förhandlingsbart.

Efter avtalsförslaget finns förslag på vissa tilläggsbestämmelser för konkurrensklausul, bilförmån och skiljeförfarande. Innan du skriver på ett anställningsavtal, tänk på att varje anställningsförhållande är unikt.

Överväg noga vad som är viktigt för dig och hur dina anställningsvillkor ska vara utformade för att du i olika faser av livet ska kunna förena ditt arbetsliv och privatliv.

För ytterligare råd och hjälp rekommenderar vi dig att ta kontakt med Ledarnas Chefsrådgivning

 

 

 

 På engelska

Text: Sara Kullgren Uppdaterat: 2016-03-02

Jag vill bli medlem!

Podcast: Arbetsrätt för chefer

Lyssna på Jens Andersson, förbundsjurist på Ledarna.
Lyssna på podcasten på Ledarna Play

Rättshjälp

Som medlem i Ledarna har du rätt till kostnadsfritt juridiskt biträde i rättsprocesser enligt våra rättshjälpsregler och efter beslut av Ledarnas jurister.

Menyerna på nya webbplatsen tar form – var med och påverka!

Hur ska vi ordna innehållet på nya ledarna.se för att du enklare ska hitta? Ge oss fem minuter och gör vårt strukturtest – vi behöver dina synpunkter!
Tyck till om vårt förslag till ny menystruktur

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem