2008-02-11

Motivation genom belöningar

Bo Jäghult.

När Bo Jäghult, författare och konsult, pratar om jobbrelaterade belöningar handlar det inte bara om bonus och förmåner. – Jag tycker att uppskattning från kollegorna är bland det finaste man kan få.

Enligt Bo Jäghult är tanken med belöningssystem att de ska hjälpa ledningen att styra verksamheten och personalen mot mål. Och det blir allt vanligare med rörliga lönesystem.

– Med det följer tyvärr också avarter – bonussystem som missbrukas och alltför höga ersättningar. Jag är positiv till att använda bonus som belöningssystem, men det ska användas med vett och sans, säger Bo Jäghult.

Han menar att bonus ska användas för att belöna den som gjort en insats utöver det som från början förväntades. Det ska vara en extra sporre för att prestera.

– Och bonussystem är inte bara något för organisationers toppnivåer. Det kan till exempel användas på mellanchefsnivå också, och det gör det också även fast man kanske inte hör talas om det lika ofta, säger Bo Jäghult.

Uppnå nyckelaktiviteter

Bo Jäghult anser att belöningar bör vara baserade på hur väl nyckelaktiviteter utförs och uppnås. Med nyckelaktiviteter menar han aktiviteter som i högre grad än andra bidrar till att organisationens kort- och långsiktiga mål uppnås.

– För att identifiera nyckelaktiviteter bör ledningen ställa sig frågan "vad är aktuellt just nu för att uppnå våra mål?". Belöningar kan sedan användas för att rikta in medarbetarna mot att uppnå nyckelaktiviteterna, och därmed målen.

Det är viktigt att de som omfattas av belöningssystemet har möjlighet att kontrollera och ansvara för nyckelaktiviteterna. Resultatet av nyckelaktiviteterna ska också gå att mäta, menar Bo Jäghult.

– Något som kanske inte alltid är så lätt, och därför, tyvärr, kan innebära att det är själva handlingen som belönas – inte resultatet av handlingen.

För att ta ett exempel, så är det inte intressant hur många besök en säljare gör, utan det är resultatet av besöken som ska ge utdelning, menar Bo Jäghult.

– Men alltför ofta mäter man antalet besök, konstaterar han.

Yttre och inre belöningar

Belöningar som är kopplade till pengar, som till exempel bonus och förmåner, kallar Bo Jäghult för yttre belöningar. Men det finns också belöningar som inte har med pengar att göra. Inre belöningar handlar till exempel om att känna glädje över det arbete man utför, känna sig uppskattad och delaktig, och känna att man har möjlighet att påverka.

Bo Jäghult anser att uppskattning från kollegorna är bland det finaste man kan få.

– Att bli applåderad av sina kollegor är oslagbart. Få saker är så motiverande som att få beröm för något man gjort. Men generellt sett är vi tyvärr inte är så duktiga på att berömma andra, säger han.

Och han tror att det kan ha flera orsaker. En del är osäkra på hur de ska framföra beröm, rädda att det de säger ska missförstås eller att det ska uppfattas som att de smörar. Många har också svårt att ta emot beröm.

Bo Jäghult uppmanar oss till att berömma varandra mer.

– Det kanske inte är så lätt, men det är viktigt, betonar han.

Mix av olika belöningar

Vad vi ser som viktiga belöningar, och vad som huvudsakligen motiverar oss i arbetet, är förstås individuellt.

– För en del är utmanande arbetsuppgifter den största motivationsfaktorn, för andra betyder den ekonomiska ersättningen mer och för en tredje kan det vara uppmärksamhet från andra som betyder mest, säger Bo Jäghult.

De faktorer som främst motiverar oss kan också ändras över tid beroende av ålder och vilken situation i livet vi befinner oss i. För en person som närmar sig pensionen kan det till exempel i ökad utsträckning kännas väldigt motiverande om ens kunskaper och erfarenheter tas till vara och förs vidare på ett bra sätt på arbetsplatsen.

– Det finns många undersökningar som visar att lön kommer en bit ner på listan över vad det är som motiverar oss mest i arbetet. På första plats hamnar däremot ofta möjlighet till självförverkligande och utveckling.

Enligt Bo Jäghult är det ledningens uppgift att välja och blanda olika belöningar, yttre och inre, för att skapa den mest optimala belöningsmixen – för individens motivation på lång sikt och för organisationens bästa.

 

Bo Jäghults tips om återkoppling:

  • Poängtera det positiva istället för det negativa.
  • Ge beröm inför andra – ge kritik enskilt.
  • När du ger återkoppling, ge den personligt och ärligt. Ge exempel på vad du menar.
  • Om du inte kan ge beröm direkt när händelsen inträffar – välj då rätt tillfälle snarast.
  • Koppla ihop genomförande och beröm. Beröm hellre resultat än en aktivitet.
  • Ge beröm till dem som berömmer. Uppmuntra till positiva uppföljningar.


Källa: "Morötter – en bok om bonus, beröm och andra belöningar" av Bo Jäghult.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem