2008-05-26

Skapa mer arbetsglädje

Bosse Angelöw.

Ökad arbetsglädje leder till en rad positiva effekter för arbetsplatsen. Det betonar Bosse Angelöw, docent, socialpsykolog och författare, som myntat begreppet systematiskt arbetsglädjearbete.

– Det är viktigt att arbeta systematiskt med arbetsglädje, annars är det lätt att glömma bort det och att ta arbetsglädje för givet, säger han.

För Bosse Angelöw är det lätt att räkna upp några av alla de positiva effekter som ökad arbetsglädje medför. Han nämner till exempel ökad motivation, bättre bemötande, ökad effektivitet och bättre samarbete. Och som ett resultat av allt detta – mer framgång och bättre resultat både för individen och för organisationen.

– Sjukfrånvaron minskar och produktiviteten ökar, säger Bosse Angelöw.

Men trots detta är det inte en självklarhet för alla organisationer att arbeta för att stärka arbetsglädjen.

– Visst finns det många arbetsplatser som är duktiga på det här, men även några som tyvärr missat vikten av att arbeta för att öka arbetsglädjen, konstaterar Bosse Angelöw.

Arbeta systematiskt

Bosse Angelöw har myntat begreppet "systematiskt arbetsglädjearbete" – att metodiskt och medvetet arbeta för att stärka arbetsglädjen hos chefer och medarbetare på arbetsplatsen.

– Fundera över vad som händer med dig själv när du upplever hög arbetsglädje. Tänk sedan om alla på din arbetsplats skulle uppleva hög arbetsglädje. Då inser du nog att det är självklart att påbörja ett systematiskt arbetsglädjearbete, säger Bosse Angelöw.

Fundera också över i vilka situationer ni brukar uppleva hög arbetsglädje inom organisationen. Och hur ni kan skapa fler sådana situationer, tipsar Bosse Angelöw.

– Det kan till exempel handla om att öka mängden positiv feedback, skapa mer gemenskap, förbättra kommunikationen, tillföra mer resurser, öka delaktigheten, ge mer påverkansmöjligheter och skapa en högre tydlighet.

Från nulägesanalys till arbetsgrupper

Bosse Angelöw beskriver mycket kortfattat hur ett konstruktivt förändrings- och utvecklingsarbete för att öka arbetsglädjen kan se ut. Arbetet inleds med att alla inom organisationen individuellt genomför fyra olika "steg". Det första steget är att göra en nulägesanalys, det vill säga bedöma hur man ser på situationen just nu. I nästa steg gör man en styrkeanalys, det vill säga lyfter fram det man tycker fungerar bra och funderar över hur arbetsplatsen kan bygga vidare på det. Steg tre är att beskriva sin målbild – hur ser det önskvärda och rimliga målet ut?

– Det fjärde steget är sedan att var och en funderar över vad man själv kan bidra med för att uppnå den målbilden, förklarar Bosse Angelöw.

Efter det här grundläggande individuella arbetet kan alla medarbetare sedan jobba vidare i arbetslag. Arbetslagen bör regelbundet träffas för att diskutera det som var och en gjort sen sist för att skapa mer arbetsglädje. I arbetslagen utbyter man erfarenheter och stöttar varandra i det fortsatta arbetet.

– På det här sättet kommer arbetsglädjearbetet ständigt att vara på agendan. Det blir väldigt konkret, säger Bosse Angelöw.

Ledarskapet avgörande

Ledarskapet har en nyckelroll för att skapa mer arbetsglädje på arbetsplatsen. Chefer och ledare med insikt i hur arbetsglädje skapas, och också vad som händer när arbetsglädje saknas – både hos sig själv och hos medarbetarna – är avgörande för att skapa en välmående och framgångsrik arbetsplats.

– Chefens roll i arbetsglädjearbetet är jätteviktig. Chefen kan initiera arbetsglädjearbete, skapa strukturer för det och stödja och aktivt uppmuntra arbetet. Och chefen kan också vara en god förebild för medarbetarna, påpekar Bosse Angelöw.

Men han påpekar också att chefer måste få de rätta förutsättningarna för att kunna stärka sin egen och medarbetarnas arbetsglädje. Stöd från ledningen, att arbetsglädjearbetet prioriteras, och att varje chef har ett rimligt antal medarbetare är viktiga grundläggande förutsättningar.

Delat ansvar

En annan viktig aspekt för att kunna öka arbetsglädjen är jobba för att öka förståelsen det "delade ansvarstagandet". Ansvaret för arbetsglädjen finns inte enbart hos ledningen eller enbart hos medarbetarna. Ledningen kan skapa förutsättningar för att öka arbetsglädjen, men varje medarbetare ansvarar själv för sin egen arbetsglädje.

– Alla är bidragsgivare till arbetsplatsens arbetsglädje utifrån sina egna förutsättningar. Och om alla verkligen tar sitt ansvar, då sker det saker.

– Att jobba för att öka arbetsglädjen är en bra investering. Och det är inte flummigt, utan något som skapar kraftfulla positiva effekter, säger Bosse Angelöw avslutningsvis.

 

Ett uppskattande ledarskap

För att främja arbetsglädjen är det viktigt att chefer utvecklar ett stödjande och uppmuntrande ledarskap. Det innebär att chefen

  • har positiva förväntningar och vågar lita på sin personal
  • lyssnar på och uppmuntrar initiativ från personalen
  • skapar tillfällen för samtal om såväl glädjeämnen som svårigheter i arbetet
  • uppmuntrar och visar medarbetarna sin uppskattning
  • ger fyllig information om verksamheten, dess mål och utvecklingsbehov
  • ger medarbetarna återkoppling/feedback för att dessa ska veta om de gör ett bra jobb och hur de ska kunna komma vidare i sin kompetensutveckling.


(Källa: "Arbetsglädje – att skapa större arbetslust" av Bosse Angelöw)

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem