Senaste nytt om hållbarhet och ledarskap

– Här hittar du de senaste nyheterna om hållbarhet och ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2017-06-16

  Sverige har fått en klimatlag

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Riksdagen har antagit en lag som ska se till att Sverige bedriver en långsiktigt hållbar klimatpolitik. Bara Sverigedemokraterna röstade nej. I februari i år presenterade regeringen ett klimatpolitiskt ramverk, där klimatlagen var en av tre delar. Tillsammans med nya klimatmål och ett klimatpolitiskt råd ska lagen utgöra grunden för arbetet med att hindra den globala uppvärmningen och säkerställa att våra politiker tydligt redovisar hur arbetet går.

 • 2017-06-14

  Viktigt första steg för att rädda haven

  (SNF Konsumentnyheter)

  Viktigt första steg för att rädda haven Havskonferensen i New York är slut. Budskapet är kristallklart: hoten mot haven är akut och måste prioriteras av alla världens länder. Nu återstår att gå från ord till handling för att komma tillrätta med tillståndet i våra hav. Havskonferensen i New York är slut och resulterade i 1300 löften från världens länder.

 • 2017-06-13

  Nu släpps en svensk studie om elbilar – och det är inte goda nyheter för Tesla

  (Veckans Affärer Nyheter)

  En ny svensk studie sätter elbilens miljövinster i perspektiv. Ute i trafiken har elfordon stora miljöfördelar jämfört med fossildrivna fordon. Men en ny svensk studie visar att tillverkningen av elbilarnas batterier också leder till stora utsläpp. Det är knappast goda nyheter för elbilstillverkare som Tesla, vars hajpade varumärke till stor del är uppbyggt på hållbarhetsfaktorn. En ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att elbilar genererar stora utsläpp i produktionsledet.

 • 2017-05-29

  Nordiska länder ska sprida hållbarhetsarbete

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  De nordiska länderna ska tillsammans driva på omvärlden att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030. Med den gemensamma satsningen "Nordic Solutions to Global Challenges" ska de lösningar som uppstått i Norden delas vidare till andra länder och regioner. I en debattartikel i Sydsvenskan beskriver statsministrarna för de fem nordiska länderna vilka framsteg som gjorts i Norden och hur nordiskt näringsliv kan gynnas genom att erfarenheterna sprids. "Genom att dela våra erfarenheter kan vi bidra till att främja den globala dagordningen som världens ledare för två år sedan satte så ambitiösa mål för. Samtidigt kan vi bidra till att utvidga den globala affärspotentialen för nordiska företag och därmed skapa arbetstillfällen och fortsatt tillväxt och välfärd i Norden", skriver Erna Solberg, Lars Løkke Rasmussen, Juha Sipilä, Bjarni Benediktsson och Stefan Löfven. De framgångar som uppnåtts i Norden handlar enligt statsministrarna bland annat om att de fossila utsläppen minskat de senaste 20 åren, utan att påverka sysselsättning och välfärd negativt, samt att länderna har gått i täten när det gäller sambandet mellan jämställdhet och tillväxt.

 • 2017-05-19

  Statligt anställda ska lära sig mänskliga rättigheter

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Som ett led i Sveriges arbete med Agenda 2030 får Uppsala universitet i uppdrag att vidareutveckla kompetensutvecklingsinsatser om mänskliga rättigheter för statligt anställda. Universitetet hade ett liknande uppdrag mellan 2014 och 2016 och ska nu bland annat utveckla en webbaserad introduktion i mänskliga rättigheter samt genomföra utbildningsinsatser för anställda på ett urval statliga myndigheter. Syftet med uppdraget är enligt regeringen att statligt anställd personal får förståelse för sin roll som ansvarsbärare och har tillräcklig kunskap om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd. Uppdraget är en del i regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. Sverige har tidigare kritiserats för att inte fullt ut följa de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som skrivits under, något som föranledde det tidigare uppdraget till Uppsala universitet.

 • 2017-05-17

  Svenskt förtydligande av standard mot mutor (sis.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Den nya ISO-standarden som ska hjälpa organisationer att komma åt problem med mutor lanseras i dag på svenska. Svenska SIS har deltagit i arbetet med standarden och i den svenska översättningen finns bland annat förtydliganden om hur begrepp som "due dilligence" och "compliance" kan användas i arbetet mot mutbrott. Standarden ISO 37001, "Ledningssystem mot mutor - Krav och vägledning", ska hjälpa organisationer att vidta åtgärder som är utformade för att förebygga, upptäcka och hantera mutor. Bland annat sätts stort fokus på lednings- och styrelsearbete. "Enbart lagstiftning är inte tillräckligt för att lösa problemet med mutor. Organisationer själva måste också ta ett proaktivt ansvar för att bekämpa mutor. Det menar vi blir betydligt lättare om man använder sig av ett ledningssystem mot mutor. Ett sådant ledningssystem hjälper också organisationen att främja tillit och förtroende i affärsrelationerna och därmed stärka sitt anseende, säger Björn Nilsson, projektledare på SIS, i en kommentar. Standarden riktar sig till såväl små, medelstora som stora organisationer inom alla sektorer, offentlig och privat sektor samt den ideella sektorn.

 • 2017-05-10

  Obalans i styrelser leder till passivt klimatarbete

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Kvinnliga styrelsemedlemmar anser att klimat är viktigare än sina manliga kollegor. Ojämställda styrelser kan hämma företagens klimatarbete, enligt en studie från Kungliga tekniska högskolan, KTH. Misse Wester, forskare på KTH.  Forskarna har undersökt om en ökad andel kvinnor i styrelser påverkar företagens klimatarbete. 400 norska och svenska styrelsemedlemmar deltar i studien. Genrellt anser kvinnliga styrelsemedlemmar att klimatproblemen är allvarligare än manliga styrelsemedlemmar.

 • 2017-05-06

  Hållbarhetsproffs blir coacher (aktuellhallbarhet.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Det integrerade hållbarhetsarbetet har satt chefen för frågorna i en ny sits. I dag handlar arbetet ofta om att coacha medarbetarna. Samtidigt ökar behovet av experter i olika hållbarhetsfrågor. Det visar en kartläggning av hur företag nu organiserar sitt hållbarhetsarbete, som presenteras i det kommande numret av tidningen Aktuell Hållbarhet. En bild som framträder är att den moderna hållbarhetsavdelningens roll är att stödja, coacha, sätta upp strategier och sköta hållbarhetsrapporteringen. En organisationsmodell som används av de företag som kartlagts handlar om att skapa hållbarhetsnätverk i företaget. Electrolux är ett sådant företag där experter på hållbarhetsavdelningen arbetar i nätverk med olika specialister ute i verksamheten. På så sätt involveras 100-tals personer i hållbarhetsarbetet, samtidigt som hållbarhetsavdelningen består av 10 personer i ett företag med 55 000 medarbetare.

 • 2017-04-07

  Vägen till Paris-målen

  (Tidningen Extrakt Klimatförändringar)

  Vid klimatmötet i Paris 2015 enades världens länder om att begränsa utsläppen av växthusgaser till en nivå som motsvarar 2 graders temperaturhöjning i slutet av detta århundrade.
  Målet är tydligt – men hur ser egentligen vägen ut dit? Vilka konkreta åtgärder och samhällsomställningar kommer behöva ske?
  För att ge en så tydlig bild som möjligt av detta har en forskargrupp, med bland annat Johan Rockström i spetsen, tagit fram en ”vägbeskrivning” för hur 2-gradersmålet ska uppnås. Rapporten visar att världens står inför en enorm utmaning, på en nivå som få kanske insett.
  För att klara klimatmålen, utan att använda geoengineering (minska solinflödet i atmosfären), behöver världen hantera tre huvudfrågor:
  1. De globala utsläppen av koldioxid från energi och industrisektorer behöver minska med hälften – varje decennium – fram till 2050.
  2. Nettoutsläppen av klimatgaser från landanvändning– t ex från jordbruk och avskogning – måste minska succesivt...

 • 2017-03-30

  Apoteket är Sveriges mest hållbara varumärke

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Svenskar blir misstänksamma om företag inte adresserar hållbarhet i sin kommunikation. Apoteket är Sveriges mest hållbara varumärke när konsumenterna själva får bestämma. Sustainable brand index är en nordisk varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Med utgångspunkt i 32 000 konsumentintervjuer undersöker studien årligen hur hållbart ett varumärke uppfattas och varför. För första gången i mätningens historia blir svenskarna förvånade och misstänksamma om verksamheter inte adresserar hållbarhetsfrågor i sin kommunikation.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem