Senaste nytt om hållbarhet och ledarskap

– Här hittar du de senaste nyheterna om hållbarhet och ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2016-12-02

  "Sverige måste lagstifta om korruption - och ändra kommunallagen” (aktuellhallbarhet.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  När Riksrevisionens tjänstemän avslöjades med att ha anställt sina vänner kunde de inte åtalas för korruption, men om det hänt i Frankrike hade det varit ett fall för korruptionsåklagare. Detsamma gäller i många länder för politiker som gått över till bolag där de kan utnyttja den information de fick som politiker. Det menar författaren och debattören Per Kornhall som nyligen kommit ut med boken "Korruption i Sverige".

  - Sverige borde införa det korruptionsbegrepp som Frankrike och Transparency International använder, som innebär att man utnyttjar sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning, säger Per Kornhall.

  Enligt Per Kornhall har det svenska samhället framför allt korrumperats av marknadsstyrning, som gör att tjänstemän går ifrån bedömningar utifrån sakkunskap och integritet och till exempel skickar hem sjuka patienter eller fångar fel brottslingar för att uppfylla stelbenta statistikmål som inte är demokratiskt förankrade. Ett annat exempel på tjänstemannakorruption är när tjänstemän tvingas bryta mot lagen av den chef som sätter deras lön, ett problem som Aktuell Hållbarhet har kartlagt när det gäller kommunala miljöchefer. För att lösa det här problemet krävs det enligt Per Kornhall att kommunallagen moderniseras. - Politikernas och tjänstemännens roller behöver förtydligas i lagstiftningen. Vi behöver också ha en oberoende revision av kommunen, istället för som det är nu att det är de folkvalda i kommunen som är huvudman för revisionen av sina partikollegor, säger han.

 • 2016-12-02

  Detaljhandelsföretag upplevs som mest hållbara

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Ikea upplevs bäst ur ett långsiktighetsperspektiv, Tesla bäst i miljö och klimat, RFSU som starkast ur ett samhällsperspektiv och Volvo bäst i öppenhet. Det är slutsatsen när 18 000 svenskar har fått tycka till om 190 företag i studien "Svensk Hållbarhetsranking". Högst rankade totalt i undersökningen är Ikea, före Body Shop, Oatly och Tesla.

  "Resultaten visar att detaljhandelsföretagen är de som upplevs starkast avseende hållbarhet. Vi svenskar ger genomgående högre betyg gällande hållbarhet till de lokala och nationella företagen snarare än de internationella. Studien visar också att hållbarhet är ett mångfacetterat begrepp som omfattar betydligt mer än miljö och klimat", säger Tony Apéira, forskare i corporate branding på Stockholms universitet som står bakom rankningen, i en kommentar.

  Rankningen ingår i Tony Apéiras forskning och beskrivs som Sveriges största studie om hållbara varumärken. De branscher som rankas högt i hållbarhetsfrågor är bland andra apotekskedjor, detaljhandelsföretag, mejeriföretag och dagligvaruföretag. Bland de lägst rankade branscherna ryms spelbolag, flygbolag, mobiloperatörer och mediebolag.

 • 2016-12-02

  SCB förbättrar Sveriges klimatstatistik

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Statistiska Centrabyrån, SCB, lanserar inom kort ny och mer detaljerad statistik över utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar i Sverige. Statistiken som tidigare bara funnits på nationell nivå har brutits ned på regional och kommunal nivå. SCB har också försökt förtydliga hur utsläpp till luft relaterar till antal invånare och till hur företagen bidrar till ekonomin. Här har SCB använt sig av befolkningssiffror, arbetsmarknadsstatistik och ekonomiska data. SCB hoppas att den nya förbättrade statistiken ska ge en tydlig bild över var i Sverige företagen som släpper ut mest växthusgaser finns och vilka branscher det är som ligger bakom utsläppen.

  "Hur stora utsläppen är beror till stor del på det lokala näringslivet och befolkningsstorleken. Regioner med exempelvis stora industrier och raffinaderier eller orter där många flygbolag och rederier är verksamma har större utsläpp från sin ekonomi än de som har en annan typ av näringsliv", säger Kaisa Ben Daher, enhetschef på SCBs miljöräkenskaper, i en kommentar. Slutsatserna i den nya statistiken kommer att presenteras den 7 december.

 • 2016-11-30

  Energieffektivisering och förnybart viktigast för att nå klimatmålen

  (Supermiljöbloggen)

  Satsning på energieffektivisering och förnybar energi är de viktigaste åtgärderna för att inte gå över tvågradersgränsen, enligt en rapport från International Energy Agency (IEA). Rapporten bygger på ett scenario där klimatmålen nås med befintlig teknik och utan att BNP påverkas. Kostnaderna för förnybar energi sjunker. För solceller har kostnaden minskat med två tredjedelar mellan 2010 och 2015. Kostnaden för landbaserad vindkraft har minskat med 30 procent under samma tid.

 • 2016-11-28

  Så ska EU stärka Agenda 2030-arbetet (aktuellhallbarhet.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  EU och dess medlemsländer ska vara en föregångare i arbetet med de globala hållbarhetsmålen under Agenda 2030. Det pekar EU-kommissionen ut i en ny plan för att integrera Agenda 2030 i EU:s beslutsfattande. Kommissionen som har låtit analysera hur EU:s lagstiftning kan bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen pekar bland annat på att arbetet för att bromsa förlusten av biologisk mångfald och stärkta fiskbestånd kan kopplas till miljöaspekter i flera av målen under Agenda 2030. Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion är två andra områden som kopplas till hållbarhetsmålen. EU-kommissionen vill nu skapa en intressentplattform för att kunna följa utvecklingen av hur Agenda 2030 implementeras bland medlemsländer och på EU-nivå. Från och med nästa år ska indikatorer för att följa utvecklingen finnas på plats. EU-kommissionen avser även att skapa en konferens för hållbarhetsfrågor under nästa år samt att årligen prisa initiativ som bidrar till Agenda 2030.

 • 2016-11-25

  Arktis ekosystem hotas

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Kritiska tröskelvärden som riskerar att drastiskt förändra Arktis i grunden redan under detta sekel. Det visar en ny rapport som Arktis som publicerats i veckan. Tecknen på förändring märks överallt i Arktis: temperaturer 20°C över det säsongsmässiga genomsnittet har uppmätts över Norra Ishavet, sommarisens utbredning har det senaste årtiondet vid ett flertal tillfällen legat på nya rekordlåga nivåer, infrastruktur som anlagts inom områden med permafrost sjunker då marken tinar upp.Rapporten visar att ekosystemen i Arktis är hotade i grunden av klimatförändringar och annan mänsklig påverkan. Den identifierar också 19 tröskelvärden med efterföljande så kallade regimskiften – svårförutsägbara och ihållande förändringar av ekosystem – som kan och har inträffat i de arktiska ekosystemen; till land, till havs och i sötvatten. Dessa förändringar påverkar stabiliteten hos klimatet och landskapet, växternas och djurens förmåga att överleva och ursprungsbefolkningarnas sätt att leva och möjlighet till försörjning.
  – Studiens viktigaste resultat är inte bara det att regimskiften inträffar utan att det finns en risk att dessa regimskiften kan trigga varandra, och att flera samtidigt pågående regimskiften kan få nya oväntade effekter, säger Johan L. Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute.

 • 2016-11-21

  Kryddorna närodlas mitt i stan – året runt

  (food-supply Nyheter)

  Företaget Grönska visar att framtidens plantor inte kommer långväga. Startup-bolaget Grönska levererade i förra veckan sitt första lass kryddor. Inte så anmärkningsvärt i sig – om de inte vore för att de odlar dem på höjden i en gammal värmecentral i Stockholm. Grönska använder sig nämligen av ett vertikalt, skalbart odlingssystem för inomhusbruk, som kan producera ekologiska och närodlade örter och grönsaker konstant.

 • 2016-11-18

  Forskare: Nedväxling enda vägen mot verklig hållbarhet (aktuellhallbarhet.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Välfärd av västerländsk modell för alla världens människor skulle skada planeten allvarligt och bevisen för detta är överväldigande. Den slutsatsen dras i den nya tvärvetenskapliga antologin "Sustainability and the Political Economy of Welfare" där tolv forskare från bland annat Lunds universitet diskuterar frågan om vad som krävs för att göra välfärden hållbar. - Den välfärdsmodell som vi lever i bygger på evig ekonomisk tillväxt och är dessutom en modell där miljöperspektivet inledningsvis helt saknades. För att ge ökad välfärd till alla människor, också utanför västvärlden, krävs att vi hittar nya lösningar, säger en av bokens författare Oksana Mont, professor vid Internationella Miljöinstitutet.

 • 2016-11-18

  Svenskar litar inte på visselblåsarsystem (transparency-se.org)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Även om visselblåsning anses vara det mest effektiva verktyget mot korruption är svenskarna rädda för att avslöja korrupta beteenden på grund av risk för repressalier. Det visar en kartläggning som genomförts av Transparency International i Sverige. Nyligen beslutades om ny lagstiftning som ska skydda visselblåsare mot repressalier från arbetsgivaren. Men bland de 1 000 svenskar som tillfrågats av Transparency International svarar en tredjedel att de är avskräckta från att avslöja oegentligheter och att repressalier är den främsta orsaken. Vidare visar korruptionsbarometern att företagsledare har lägst förtroende i korruptionsfrågor. 92 procent av de tillfrågade anser att företagsledare är korrupta i varierande grad, 15 procent menar att de flesta eller alla företagsledare är korrupta. Tre fjärdedelar av de svarande anser också att korruption förekommer bland kommunpolitiker. Transparency International i Sverige pekar ut gränsytan mellan den offentliga och privata sektorn som ett av de största riskområdena för korruption.

 • 2016-11-18

  CSR-arbete stärkande i managementfrågor

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Flera rapporter pekar på en korrelation mellan hållbarhetsarbete och affärsresultat, men nu visar en studie från spanska Cadiz University att det även tycks finnas en koppling mellan CSR-arbete och managementfrågor. Enligt forskarna bakom studien finns tydliga indikationer på att små och medelstora företag som implementerar ett CSR-arbete även presterare bättre i managementfrågor. Exempelvis handlar det om att medarbetare i ökad utsträckning hänger sig till sitt arbete. Ett sätt som CSR-arbetet driver managementfrågor sägs vara vidareutbildning. Eftersom CSR-arbete ofta består av att utveckla, implementera och utbilda i olika frågor anses det av forskarna bidra till att medarbetare vidarutbildas och därmed känner sig mer engagerade i verksamheten och i högre utsträckning bidra till företagsutvecklingen.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem