Senaste nytt om hållbarhet och ledarskap

– Här hittar du de senaste nyheterna om hållbarhet och ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2017-08-23

  Samverkan – mer än ett modeord

  (Tidningen Extrakt Övrigt)

  Enligt en ny studie från Stockholm Resilience Centre är samhällets förmåga att lösa miljöproblem starkt kopplad till hur olika privata och offentliga aktörer samverkar och hur nätverken de skapar ser ut. "Det kommande årtiondet kan komma att avgöra om mänskligheten förmår sätta kurs mot ett mer socialt och ekologiskt hållbart samhälle. En viktig pusselbit i denna utmaning är att bättre förstå hur samverkan, inom och mellan grupper av privata och offentliga aktörer, kan förbättras och bli mer effektiv", skriver Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

 • 2017-08-22

  Kina förbereder världens största utsläppsmarknad

  (Supermiljöbloggen)

  Ett nytt utsläppssystem kommer omfatta en fjärdedel av landets industriella koldioxidutsläpp – men kritiseras för att vara ineffektivt. Samtidigt som USA monterar ner sitt klimatarbete i omställningen från fossilt. I slutet på året kommer Kina lansera världens största system för handel med utsläppsrätter, rapporterar Scientific American. Det nuvarande systemet utökas fyrfaldigt när en en fjärdedel av industrins koldioxidutsläpp nu kommer omfattas. Systemet fokuserar på koldioxidtunga verksamheter som elproduktion, järnindustri och kemikaliefabriker.
  Observatörer menar dock att det planerade systemet har många svagheter, och risken är stor att den faktiska koldioxidminskningen uteblir. I nuläget har inget tidigare beprövat system för koldioxidhandel i världen haft någon faktisk inverkan på utsläppsnivåerna. Bland annat har EU:s system, som är det hittills största, kritiserats för att vara effektlöst.

 • 2017-08-22

  Statskontoret utreder företags arbete med mänskliga rättigheter (regeringen.se)http://www.aktuellhallbarhet.se/statskontoret-utreder-foretags-arbete-med-manskliga-rattigheter/

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att göra en bedömning av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Utredningen syftar till att göra en så kallad "baseline study" och att komma med förslag på eventuella åtgärder för en bättre efterlevnad av FN:s vägledande principer. - Regeringen förväntar sig att svenska företag respekterar de mänskliga rättigheterna i all sin verksamhet, både i Sverige och i utlandet. Jag vill till exempel veta om det finns luckor eller brister i svensk lagstiftning och om tillräckliga åtgärder har vidtagits utifrån FN:s vägledande principer inom exempelvis export- och internationaliseringsfrämjande, och för bolag med statligt ägande, säger EU- och handelsminister Ann Linde. Uppdraget är en del av åtgärderna i den nationella handlingsplanen för företagande och mänskliga rättigheter, som regeringen lanserade i augusti 2015 med syfte att omsätta FN:s vägledande principer till praktisk handling på nationell nivå. Utredningen ska redovisas senast den 15 mars 2018.

 • 2017-08-22

  Privata sektorn får allt större roll i Agenda 2030

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Det är tydligt att företag får en allt större roll i genomförandet av Agenda 2030. Det konstaterar Global Reporting Initiative, GRI, efter att ha analyserat innehållet i de frivilliga nationella rapporter som 43 länder, inklusive Sverige, redovisade vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling i mitten av juli. GRI ser tre övergripande trender för den privata sektorns inkludering i arbetet. Företagens del i att nå de globala hållbarhetsmålen erkänns alltmer av länder, då 93 procent av de rapporterande länderna hade konsulterat den privata sektorn för att ta fram sin nationella strategi. Samtidigt framhäver flera av de länder som har presenterat sina frivilliga nationella rapporter konkreta åtgärder som har vidtagits tillsammans med den privata sektorn. Hållbarhetsrapportering nämndes i 56 procent av rapporterna, vilket GRI menar är ett tecken på att vi är på god väg att nå Agenda 2030-målet 12.6 om att uppmuntra företag, särskilt stora och transnationella sådana, att anta hållbara metoder och integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

 • 2017-08-05

  Bara fem procents chans att nå Paris-målen

  (Tidningen Extrakt Klimatförändringar)

  ”Vi är närmre marginalen än vi tror”, säger Adrian Raftery som ledde studien publicerad i Nature Climate Change. ”Om vi vill undvika två grader har vi väldigt lite tid kvar. Allmänheten borde vara väldigt oroad.” Slutsatserna har dragits efter att forskarna har tittat på globala trender i ekonomi, utsläpp och befolkningstillväxt. Den teknologiska utvecklingen väntas innebära att kolutsläppen per BNP kommer gå ner med 90 procent under århundradet, men det kommer fortfarande inte räcka för att undvika tvågradersgränsen.

 • 2017-07-14

  Så minskar du dina koldioxidutsläpp

  (Tidningen Extrakt Klimatförändringar)

  En ny forskningsstudie har identifierat de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldoixidavtryck: att äta växtbaserad kost, undvika flygresor, leva utan bil och ha färre antal barn. Flygresor är en av de fyra livsstilsval som ger ger störst koldioxidutsläpp, visar en ny rapport. Enligt forskarna kan man genom att välja en växtbaserad kost spara 0,8 ton koldioxidekvivalenter per år. Genom att undvika en transatlantiska flygresor kan man spara 1,6 ton koldioxidekvivalenter per tur och returresa. En person som väljer att leva bilfritt kan vidare spara 2,4 ton koldioxidekvivalenter per år.
  Dessa siffror kan jämföras med att forskare rekommenderar att en individs årliga utsläpp av koldioxidekvivalenter måste ligga på 2,1 ton år 2050 om målet att begränsa den globala medeltemperaturökningen till lägre än 2 grader ska uppnås. I dag ligger siffran på 6,7 ton per person inom EU

 • 2017-07-10

  CDP: 70% av globala utsläpp kopplade till bara 100 företag

  (Sustainable Brands Finance & Investment)

  71 procent av alla utsläpp av växthusgaser från och med 1988 kan spåras till bara 100 tillverkare av fossila bränslen, däribland ExxonMobil, Shell, BHP Billiton och Gazprom, säger en ny rapport från CDP. Uppgifterna visar att 32 procent av dessa äldre utsläpp, som motsvarar cirka 635 miljarder ton drivgas, kommer från företag som är offentliga investerare, vilket belyser investerarnas makt vid övergången till en hållbar ekonomi.

 • 2017-07-08

  Påverkan från upphandling okänd utsläppsbomb

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Klimatpåverkan från de offentliga inköpen år 2014 var 1,4 miljarder ton koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar utsläppen från cirka 6 miljoner bensinbilar, vilket är dubbelt så många bensinbilar som fanns i trafik samma år i Sverige. Beräkningarna är gjorda av Upphandlingsmyndigheten och baseras på inköpsanalyser av vad 276 kommuner, 21 landsting och 202 statliga myndigheter betalat ut till olika leverantörer under ett år. Det handlar totalt om 548 miljarder kronor i upphandlade affärer. - Vårt arbete visar att det inte räcker med att ställa mål och använda hållbarhetskriterier. Det krävs också en ständigt pågående inköpsanalys för att kunna ställa och följa upp hållbarhetskrav som minskar miljöpåverkan, sade Jens Johansson, hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten, på ett seminarium i Almedalen.

 • 2017-06-21

  Statliga bolagens verksamhet fokuserar alltmer på hållbarhet

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Regeringen publicerar i dag "Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2016" och ägnar stor del av innehållet åt att beskriva bolagens hållbarhetsarbete. Redan i förordet slår näringsminister Mikael Damberg fast att: "Hållbart företagande är en självklar hörnsten i bolagsförvaltningen och vi har höga förväntningar på att bolagen ska agera ansvarsfullt och transparent." I ägarpolicyn för i år tydliggörs att den globala hållbarhetsagendan, Agenda 2030, och de globala målen för en hållbar utveckling liksom Parisavtalet ska vara vägledande för bolagens arbete. Det finns också ett ökat fokus på skattefrågor och att bolagens ansvarsfulla agerande inom området ska omfatta ett policybeslut på styrelsenivå. Under rubriken "Mångdimensionellt värdeskapande" presenteras händelser under verksamhetsåret som ska visa att bolagen med statligt ägande arbetar för att ligga i framkant inom hållbart företagande. Det handlar till exempel om Swedavias upphandling av biobränsle, praktik för nyanlända i flera av bolagen och Almis avtal med Tillväxtverket om en grön riskkapitalfond. Vattenfalls försäljning av brunkolsverksamheten i Tyskland, som var förra årets mest uppmärksammade affär inom gruppen, nämns i verksamhetsberättelsen, om än mycket kortfattat och utan kommentarer om betydelsen för uppsatta klimat- och hållbarhetsagendor. Det sammanlagda värdet på statens bolagsportfölj ökade under förra året med cirka 80 miljarder kronor, nära 19 procent, jämfört med föregående år och uppgick till 510 miljarder kronor. Efter årsstämmorna 2017 är andelen kvinnor i den statliga bolagsportföljens bolagsstyrelser 49 procent och andelen kvinnor som styrelseordförande 45 procent.

 • 2017-06-21

  Fler företag tar strid mot rekryteringsavgifter

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Arbetet kring ansvarsfulla rekryteringar ökar när storföretagen General Electric, Mars, Tesco och Vinci nu meddelar att de går med i samarbetet "Leadership Group for Responsible Recruitment". Samarbetet arbetar för principen att det är den anställande parten som ska stå för alla kostnader vid en rekrytering. I samarbetet finns redan företag som Ikea, Walmart, Coca Cola och Unilever. De nya medlemmarna presenterades under konferensen "Annual Leadership Forum on Responsible Recruitment".

  Bakgrunden till samarbetet är en vanlig praxis där arbetare, oftast migrantarbetare, tvingas betala för att få möjlighet att delta i en rekryteringsprocess. I värsta fall blir den arbetssökande tvungen att låna pengar till processen och kan då bli tvingad att arbeta för att betala av sina lån. "Leadership Group for Responsible Recruitment" anser att rekryteringsavgifter för migrantarbetare är en bidragande orsak till att många av migrantarbetarna hamnar i tvångsarbete som de inte kan lämna.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem