Senaste nytt om hållbarhet och ledarskap

– Här hittar du de senaste nyheterna om hållbarhet och ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2017-02-17

  Biogasen behövs om vi ska nå fossilfrihet

  (Dagens Samhälle Miljö)

  Klimat. Miljöpartiet arbetar i hela landet för en cirkulär försörjning av fordonsbränslen. Sett till hela livscykeln är svensk biogas det bästa bränsle vi kan välja. Men nu står vi i ett avgörande skifte, skriver fem MP-politiker i riksdag, kommun och region. , riksdagsledamot (MP) Publicerad: 17 februari 2017 kl 14:00 Annons Annons Regeringens mål är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Att minska utsläppen från bil-, lastbils och övriga trafiken är utpekat som en nyckelfråga för att uppnå målet.

 • 2017-02-04

  Positiva reaktioner på nya klimatlagen (aktuellhallbarhet.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Reaktionerna på regeringens förslag om en ny klimatlag var överlag positiva. Samtidigt menar vissa aktörer att målsättningarna är i överkant medan andra säger att regeringen måste göra mer. Enligt regeringen är en viktig drivkraft bakom den nya lagen att skapa långsiktiga och förutsägbara spelregler för näringslivet.

  Svenskt Näringsliv anser att många av de uppsatta målen i det klimatpolitiska ramverket kommer att vara svåra att nå, både vad gäller det långsiktiga målet om nollnettoutsläpp 2045 och delmålen för transportsektorn fram till 2030. På WWF är man mycket positiva till regeringens förslag och säger att förslaget är värt att fira - om det går igenom i riksdagen. Regeringens lagförslag bygger på slutsatserna från den parlamentariska miljömålsberedningen och har därmed stora möjligheter att gå igenom riksdagen.

 • 2017-01-31

  Underbetyg för arbetsgivarnas hållbarhetsarbete

  Åtta av tio svenskar tycker att det är viktigt eller mycket viktigt att företag och myndigheter gör vad de kan för att bidra till en bättre miljö. Men bara 46 procent anser att den egna arbetsgivaren gör tillräckligt. Det visar undersökningen Hållbara Sverige, som baseras på en webbenkät till ett representativt urval av yrkesverksamma personer i åldern 18-65 år i Sverige. Totalt har 1 000 slumpmässigt utvalda personer besvarat enkäten. Studien genomfördes av undersökningsföretaget Cint på uppdrag av it-företaget Inrego i januari 2017.

  Fler kvinnor än män anser att det är viktigt att arbetsgivare arbetar med miljöfrågor. Andelen kvinnor som anser det är 83 procent, medan andelen män är 78 procent. Äldre personer värderar företagens och myndigheternas miljöarbete högst. Nio av tio i åldern 56-65 år uppger att frågan är viktig eller mycket viktig. Bland 18-25-åringar är motsvarande andel 73 procent.

 • 2017-01-25

  Sverige backar i korruptionsindex (aktuellhallbarhet.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Under det senaste året har värdegrunden vacklat betänkligt och ledande personer har visat sig sakna etisk kompass. Det menar Transparency International Sverige när Sverige nu faller till en fjärdeplats i Transparency Internationals globala korruptionsindex. Även om placeringen fortfarande ligger i toppskiktet betonar organisationen att Sverige inte är förskonat från korruption i offentlig förvaltning. 2015 låg Sverige på tredje plats. Danmark, Nya Zeeland och Finland ligger bäst till i den senaste indexmätningen. Korruptionsindexet omfattar dock inte lokal offentlig förvaltning. Det betyder att kommuner och landsting som står för merparten av den offentliga verksamheten med närmare en miljon anställda inte har granskats. "De komplexa uppdrag som kommuner och landsting har att hantera innebär att det finns stora behov av att öka kunskap och medvetenhet om korruptionsrisker inom dessa sektorer", säger Ulla Andrén, ordförande för Transparency International Sverige, i en kommentar.

 • 2017-01-23

  UNDP bjuder på utbildning kring Agenda 2030 (globalamalen.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  UNDP Sverige erbjuder nu företag och organisationer möjligheten att boka en presentation av FN:s nya globala hållbara utvecklingsmål - Agenda 2030. Från och med februari ska ett antal utbildade informatörer berätta om de globala målen, agendans genomförande och UNDP:s arbete. Enligt UNDP ska en presentation av en informatör ge möjligheter för verksamheter att få veta mer om vad de nya målen innebär och inspiration till att börja implementera målen i verksamheten. FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har verksamhet i 177 länder och har varit en aktiv del i processen med att ta fram FN:s nya hållbara utvecklingsmål. Just nu assisterar organisationen ett stort antal länder för att integrera målen i sina nationella riktlinjer och budgetar. Under arbetet med att ta fram de nya målen har UNDP bland annat varit värd för högnivåpanelens sekretariat och för den öppna arbetsgruppen som arbetat fram målen.

 • 2017-01-20

  2016 varmaste året som någonsin uppmätts

  (Supermiljöbloggen)

  Två separata forskningsinstitut kunde i onsdags konstatera att 2016 blev det varmaste året i modern historia. Den nya toppnoteringen slår 2015 års rekordtemperatur – som i sin tur var ännu varmare än 2014. Rekordet gäller både havsyta och markyta, och speciellt höga temperaturer syns kring den arktiska regionen.

 • 2017-01-18

  Så kan företag övervinna misstro mot CSR

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Även om fler företag på allvar arbetr med sociala ansvar (CSR), är allmänheten mer skeptisk till insatserna. I en nyligen genomförd undersökning visade 52 procent av konsumenterna att de behöver se bevis på ett företags CSR-initiativ för att tro dem. Varför? Tyvärr är det till stor del en fråga om ett fåtal företag förstör det för resten av dem.

  Snarare än att bara göra en vinst, förväntar sig 90 procent av konsumenterna att företagen tar hållbarhetsfrågor på allvar. CSR bygger förtroende med anställda och konsumenter, men ä företag ntresserade av rätt anledningar? Är de verkligen intresserade av att skapa en bättre värld, eller är de intresserade av de vinster som kommer från medarbetarnas ökande engagemang och kundernas förtroende? Det är där allmänhetens skepsis startar. Företag
  står nu inför utmaningen att åstadkomma verklig förändring och övertyga allmänheten om att de faktiskt gör vad de säger. 

 • 2017-01-18

  Företag kopplar inte riskarbete till hållbarhet

  (Ledarna Nyhetsbrev AH / ES)

  Företag ser att hållbarhetsfrågor kan ha en finansiell påverkan på verksamheten. Samtidigt utformas inte riskarbetet för att beakta hållbarhetsaspekter. Det är slutsatsen i en hållbarhets- och riskkartläggning som organisationen World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, genomfört. Av 170 kartlagda företag uppger 70 procent att de inte tror att riskhanteringen är tillräcklig för att fånga upp hållbarhetsutmaningarna. Dessutom framgår det av kartläggningen att endast en tredjedel av företagen som lyfter upp hållbarhetsrisker i sin hållbarhetsrapportering kommunicerar samma typ av information till exempelvis investerare.

  Enligt WBCSD måste näringslivet bli bättre på att föra in hållbarhetsrisker i företagens breda kommunikation. Organisationen menar att det är avgörande för företagen att använda riskhanteringsramverk som COSO och ISO-standarder för att minska gapet i riskhanteringen. Det bland annat eftersom antalet fall där företag misslyckas med att hantera miljö- och sociala risker enligt WBCSD ökar.

 • 2017-01-17

  Så blir svensk matpolitik

  (Miljö & Utveckling Senaste Nytt)

  Ohållbara produktionskedjor och enorma mängder matsvinn. Framtidens livsmedelsproduktion är en högaktuell fråga. Nu har regeringen, Vänsterpartiet och de fyra borgerliga partierna kommit överens om en gemensam strategi på området. Först skulle den ha presenterats efter sommaren, sedan under senhösten.  Idag står utsläppen från mat och jordbruk för ungefär 25 procent av de totala utsläppen av växthusgaser och vi behöver hitta nya sätt att tillverka mat för att produktionen ska hålla sig inom de planetära gränserna.
  Tre viktiga frågor
  Den nya Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan och innehåller mål fram till 2030 om att bland annat öka produktionen av livsmedel och hänsyn till nationella miljömål. Strategin innehåller tre viktigaställningstaganden:
  - Utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta ska göras genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader mm.
  - Konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt.
  -Marknaden ska kännetecknas av en väl fungerande konkurrens.

 • 2017-01-17

  Det är uselt, kvällspressen!

  (Supermiljöbloggen)

  Trots att miljö- och klimatfrågor är det som svenskar oroar sig mest över rapporteras det förvånansvärt lite om det i media. Supermiljöbloggen har tittat på hur två av Sveriges största kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen, lyfter miljöproblemen. Resultatet är deprimerande.
  SOM-institutets rapport från 2016 visar att ”miljöförstöring” och ”förändringar i klimatet” är de frågor svenskarna är mest bekymrade över. Och med ett smältande Arktis, stigande havsnivåer och pågående massutrotning av djurarter borde det finnas en uppsjö av saker att rapportera om. Ändå verkar Aftonbladet och Expressen, landets överlägset största nyhetsförmedlare med nästinintill fem respektive tre miljoner läsare i veckan missa bollen totalt.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem