Senaste nytt om hållbarhet och ledarskap

– Här hittar du de senaste nyheterna om hållbarhet och ledarskap, som kan vara relevanta för dig som chef att känna till, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna.

 • 2016-10-20

  Måltider, biljetter och privatköp – om otillåten påverkan

  Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerade nyligen studien ”Otillåten påverkan mot myndighetspersoner” som har frågat 45 500 tjänstemän på myndighetsnivå om otillåten påverkan där den drabbade uppfattar att syftet var att påverka tjänsteutövningen. Enligt Brå är upphandlare den mest utsatta yrkeskategorin och erbjudande om måltider, biljetter eller rabatterade privatköp de vanligaste förekommande påverkansformerna. Påverkansförsöken har dock, enligt Brå, liten inverkan på tjänsteutövningen, men större konsekvens för privatlivet.

  Studiens resultat visar att utsatta tjänstemän behöver stöd, och att myndigheterna skulle tjäna på att samverka mer i förebyggande syfte.

 • 2016-10-10

  Stort genomslag för Agenda 2030 i företagens hållbarhetsredovisningar

  (Ledarna Nyhetsbrev ES Web AH)

  Nästan en tredjedel av hållbarhetsredovisningarna från världens stora företag innehåller referenser till FN:s hållbara utvecklingsmål - Agenda 2030. Det visar World Business Council for Sustainable Developments, WBCSD, granskning av hållbarhetsredovisningarna från världens största företag. WBCSD har granskat 150 redovisningar och av dem kopplar 50 sitt hållbarhetsarbete till FN:s utvecklingsmål. Tio företag berättar också att de använder verktyget SDG-kompassen för att bygga sina hållbarhetsstrategier. I granskningen "Reporting Matters 2016" berättar WBCSD också att 76 procent av företagen förbättrat sina redovisningar enligt WBCSD:s kriterier jämfört med basåret 2013.

  GRI är fortfarande det mest använda ramverket, 80 procent av redovisningarna, och 28 procent av hållbarhetsredovisningarna gavs ut kombinerat med årsredovisningen. Bland de tio högst rankade hållbarhetsredovisningarna var fyra stycken integrerade redovisningar. En tydligt trend är att redovisningarna går mot ökad digitalisering och WBCSD skriver att 42 procent av företagen väljer att i första hand presentera sin hållbarhetsinformation direkt på hemsidan eller i definierade undersajter.

 • 2016-10-10

  Hållbarhet ny trend i motionsfloden (riksdagen.se)

  (Ledarna Nyhetsbrev ES Web AH)

  Miljö- och hållbarhet är temat i 16 procent av de motioner som riksdagsledamöterna har lämnat in till årets riksmöte. Det framgår nu när den allmänna motionstiden gått ut och 3 415 motioner har registrerats på riksdagskansliet.

  Miljö i ett brett perspektiv är temat i 399 motioner vilket är i linje med tidigare års motionsflod. Att så mycket som 157 motioner handlar om hållbarhet kan dock betraktas som ett trendbrott. Hållbarhet har inget eget departement eller riksdagsutskott, så det blir nu en delikat uppgift att fördela dess motioner mellan utskotten.

  Bland hållbarhetsmotionerna finns förslag från Cecilie Tenfjord-Toftby och Christian Holm Barenfeld (M) om att social hållbarhet ska vägas in i miljöprövningen när placeringen av vindkraft avgörs. Medan Karin Svensson Smith (MP) vill att regeringen i större utsträckning ska använda sig av hållbarhetsbegreppet och återkomma till riksdagen med en "distinkt definition av begreppet långsiktigt hållbar utveckling utifrån ett övergripande mål om att avvärja hot mot jordens livsuppehållande system".

  Ett tredje exempel bland hållbarhetsmotionerna är ett förslag från Hans Rothenberg och Finn Bengtsson (M) som vill skapa ett indexsystem, där mått på social och ekologisk hållbarhet ingår. Och där företagen får göra ett skatteavdrag vars storlek anpassas till var på indexskala de hamnar.

 • 2016-10-08

  Här är regeringens strategi för hållbar konsumtion

  (Supermiljöbloggen)

  I samband med att regeringen presenterade sin budgetproposition för 2017 presenterade man också en strategi för att underlätta för människor att konsumera mer hållbart. Det handlar bland annat om att öka kunskaperna om konsumtionens konsekvenser. Det handlar också om att fasa ut skadliga kemikalier och om att stimulera vissa beteendemönster, exempelvis genom att underlätta för reparationer, delning och återanvändning av produkter och varor.
  Tre områden lägger regeringen dock särskilt vikt vid; transporter, boende och livsmedel.

 • 2016-10-07

  Fastighetsägare tveksamma till energibesparingar

  (Energinyheter.se)

  Få klarar att halvera energianvändningen till 2050 En undersökning bland svenska fastighetsägare visar att knappt hälften av dem tror att de kommer klara att halvera energianvändningen i sina bostäder och lokaler till 2050. Det är en av de frågor som kommer att diskuteras på mässan Fastighetsfokus VVS i Örebro den 20 oktober och i Borås den 8 november. – För att Sverige ska klara sina högt satta klimatmål måste fastighetssektorn bidra mer. Därför är det oroande att så många av fastighetsägarna tvivlar på möjligheterna att minska energianvändningen.

 • 2016-10-07

  Näst bästa månaden någonsin för laddbara bilar

  (Energinyheter.se)

  Ökning med 175 procent jämfört med samma period 2015 September blev en mycket bra månad för de laddbara bilarna i Sverige. Nu finns 24 800 laddbara bilar i landet, efter att beståndet under föregående månad ökade med 1 449 bilar. Det är den näst högsta ökningen någonsin, och 175 procent mer än motsvarande månad föregående år. Laddhybriderna stod under månaden för 71 procent av ökningen, och för första gången sedan april 2015 är nu de tre vanligaste laddbara bilarna just laddhybrider efter att Volvo V60 petat ned Nissan Leaf från tredjeplatsen.

 • 2016-10-07

  "Sluta kasta bort energi i onödan"

  (Veckans Affärer Nyheter)

  Thomas Öström kläckte affärsidén tillsammans med grannen och drog i gång Climeon. De hade båda gått och funderat på att det måste finnas ett sätt att bättre utnyttja energi som i dag bara kastas bort. Det kallas för "energiskräp", den där energin som inte används, som till exempel spillvärme som bara släpps ut i atmosfären. Och i dag försvinner uppemot 50 procent av energin från varmvatten till ingen nytta. E-prize 2016 Sveriges största energipris - som belönar de svenska företag som har de mest innovativa och klimatsmarta energilösningarna.

 • 2016-10-06

  Parisavtalet träder i kraft

  (Supermiljöbloggen)

  I tisdags röstade EU-parlamentet ja till ratificering av det globala klimatavtalet från 2015, vilket betyder att avtalet nu börjar gälla på riktigt. EU:s miljöministrar godkände ratificeringen , men för att formellt kunna acceptera avtalet behövdes parlamentets stöd. För att avtalet ska träda i kraft krävs att minst 55 procent av världens länder, som står för minst 55 procent av de globala utsläppen, har ratificerat det. Innan EU:s godkännande hade 62 länder, som gemensamt stod för knappa 52 procent av utsläppen, undertecknat. Med EU-parlamentets godtycke passerades således den gränsen, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande. 

 • 2016-10-05

  Unga tror inte på företagens Agenda 2030-arbete (corporate-citizenship.com)

  (Ledarna Nyhetsbrev ES Web AH)

  Unga personer, så kallade millenials, vilka är födda mellan 1980 och 2000, har bäst kunskap om de nya globala målen för hållbar utveckling. Samtidigt ser de en viktig roll för näringslivet att jobba med målen, men de tror inte att företag jobbar seriöst med Agenda 2030. Det enligt en global undersökning som genomförts av organisationen Corporate Citizenship.

  Enligt enkätundersökningen tror två tredjedelar av tillfrågade unga personer att företag sätter kortsiktiga vinster före konkreta åtgärder i linje med de nya FN-målen. Millenials pekas av Corporate Citizenship ut som den grupp vilken kommer ha störst betydelse för att driva arbetet mot att målen för hållbar utveckling nås till år 2030. Dessutom kommer de inom en nära framtid utgöra en avgörande roll bland konsumenter, medarbetare och investerare.

  "Vår undersökning pekar på ett chockerande stort förtroendeunderskott. Ett glapp mellan ungas hopp och förhoppningen om vad företag gör i dag", skriver Mike Tuffrey, medgrundare av Corporate Citizenship, i en kommentar.

 • 2016-10-05

  Den höga affärs kostnaden för ett oetiskt arbetsplats

  (mallenbaker.net Blog)

  Nära hälften av toppchefer (i USA) säger att de skulle agera oetiskt för att få en affär. Sådana chefer antar att de inte kommer att uppdagas, och därför kommer det inte att finnas några negativa konsekvenser. En ny book som undersökt fenomenet har man presenterat bevis för att en oetisk kultur underminerar hela företaget. som leder till arbetplatser som presterar dåliga resultat, hög personalomsätting och fusk.  
  Den övergripande slutsatsen är om chefe bygger en arbetsplats som bygger på integritet och ärlighet, kommer de att få högre prestanda från sina anställda, stor lojalitet och lägre nivåer av bedrägeri och olämpligt uppträdande. De verkliga kostnaderna för dålig beteende är inte beroende på att oetiska chefer  åker fast.

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem