Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Praktiskt hållbarhetsarbete

Här hittar du guider som kan hjälpa dig i ditt hållbarhetsarbete. Ta del av goda exempel och steg-för-steg-förklaringar!

Guiderna har tagits fram av Miljöaktuellt och valts ut av Ledarnas hållbarhetsexpert Erika Svensson.

Du hittar guider inom följande områden:


Analysera företagets beroende av ekosystemtjänster

Att analysera sitt företags beroende av ekosystemtjänster är något som blir allt vanligare. Förlusten av ekosystemtjänster innebär risker för företag, både direkt och indirekt. Därför är det viktigt att analysera riskerna och formulera strategier för framtida förändringar.

Förlust av ekosystemtjänster kan medföra allvarliga affärsrisker, exempelvis:

 • Negativ påverkan på produktionen.
 • Brist på och ökade kostnader för råvaror.
 • Minskade möjligheter att utnyttja mark och naturresurser.
 • Störningar i verksamheten på grund av naturkatastrofer.
 • Varumärkesrisk genom att associeras med negativ påverkan på ekosystemet.

Läs hela guiden  


Hållbarhetsbonus i praktiken

Ett sätt att integrera hållbarhet i verksamheten att koppla det till ett bonussystem. På detta sätt blir chefer och medarbetare motiverade och företaget visar att frågorna är prioriterade.

Nio steg till hållbarhetsmål i bonussystemet:

 1. Engagera högsta ledningen som måste fatta beslutet för att det ska bli tydligt att hållbarhet är en uttalad del av affärsmodellen.
 2. Bilda dig en uppfattning om vilka som är de viktigaste miljöaspekterna. Vilken är ditt företags största miljöpåverkan? Definiera tydligt vad som är viktigast och gör det så mätbart som möjligt. Begränsa dig till max tre aspekter.
 3. Mät vilken nivå ni befinner er på i dag.
 4. Bestäm en målsättning för framtiden, fem till tio år fram i tiden. Var ska företaget vara år 2020 till exempel.
 5. Arbeta fram planer för hur målet ska nås. Börja med att tänka ut en långsiktig strategi för hur målet ska nås. Vilka aktiviteter behöver genomföras? Var konkret och ange vem som har ansvaret.
 6. Planera den kortsiktiga taktiken för kommande år. Vilka konkreta projekt behöver varje enskilt dotterbolag och affärsenhet genomföra för att nå det taktiska målet? De konkreta projekten kan ligga på företags- eller individnivå, se bara till att alltid bryta ner målet så att det behandlar den verklighet man befinner sig i.
 7. Följ upp resultatet löpande och rapportera uppåt. Då kan man få perspektiv på hur det går. Var inte rädd att kommunicera om något går fel, transparens är viktigt.
 8. Koppla målen till bonussystemet och se till att den som är bonusberättigad har en möjlighet att verkligen påverka resultatet.
 9. Se till att ha resurser – både pengar och arbetskraft – som kan mäta resultatet. Jämför med ursprungsnivån.

Läs hela guiden


Så upphandlar du hållbara städtjänster

Alla verksamheter städas och vid städ används i regel många miljöskadliga kemikalier. Att ställa krav på städfirman är enkelt om du följer denna guide.

Här är några av de krav som ditt företag kan ställa på städtjänsten:

 • Rutiner
  För att städföretaget ska kunna arbeta efter era miljörutiner krävs att de har vissa egna miljörutiner på plats. Det gäller val av städmetod, val av kemiska produkter samt hantering av inköp, avfall och transporter.
 • Kontaktperson
  Städföretaget ska kunna intyga att de har en kontaktperson för miljöfrågor som ska kunna medverka på återkommande uppföljningsmöten.
 • Kemtekniska produkter
  De produkter som städfirman använder ska exempelvis inte innehålla ämnen som är klassade som giftiga och cancerframkallande och får inte vara bioackumulerbara. Produkterna får heller inte klassificeras som miljöfarliga.
 • Dosering
  Doseringsanvisningar alternativt hänvisningar till produktblad ska finnas på produkternas förpackningar.
 • Transport
  Om städfirman använder bil i verksamheten ska de ha rutin för hur omfattningen av transporter med bil ska minimeras.

Läs hela guiden


Värdeskapande intressentdialog

Att föra dialog med sina intressenter blir allt viktigare för det ansvarfulla företaget, den här guiden visar hur du går tillväga.

Här är fem viktiga förutsättningar för en värdeskapande intressentdialog.

 1. Identifiera och prioritera företagets intressenter kontinuerligt. Dagens kommunikationslandskap är snabbrörligt. Nya frågor, exempelvis via bloggare, kan få stort genomslag.
 2. Integrera i möjligaste mån hållbarhetsaspekterna i befintliga dialoger och kontaktytor. Många företag gör systematiska kundundersökningar, men glömmer att ta upp frågor som rör miljö och socialt ansvarstagande i dem.
 3. Hitta en metod för att sammanställa resultaten från olika intressentdialoger. Se till att det finns interna kommunikationsvägar så att informationen når hela vägen till ledning och andra beslutsforum.
 4. Ta med intressentperspektivet i strategiskt arbete och verksamhetsutveckling på alla nivåer i företaget löpande.
 5. Återkoppla till intressenterna hur man beaktar deras åsikter, till exempel genom hållbarhetsredovisningen.

Läs hela guiden


Klimatkompensation – så funkar det

Klimatkompensation är precis vad det låter som, du kompenserar helt enkelt för de utsläpp du eller din verksamhet orsakar genom att minska utsläppen någon annanstans. Allt fler företag ser till att göra detta och arbetar samtidigt med utsläppsminskningar.

Så går du till väga:

 1. Uppskatta nuläget. Vilka koldioxidutsläpp och vilken klimatpåverkan har ditt företag just nu. Finns internationella standarder att använda till detta.
 2. Var finns energitjuvarna? Lokalisera var det går åt onödigt mycket energi. Kan vara allt ifrån dåligt isolerade lokaler som läcker värme till dieseltörstande lastbilar och industriprocesser som i viloläge står och drar onödig elektricitet.
 3. Effektivisera. När energitjuvarna är identifierade – åtgärda dem.
 4. Klimatkompensera. Starta ett eget projekt eller anlita en leverantör som säljer utsläpps-reduktionscertifikat. Kompensera för de utsläpp ni inte lyckats effektivisera bort.
 5. Uppskatta förändringen. Hur gick det? Undersök utsläppen efter alla åtgärder och se hur resultatet blev. Fortsätt förbättra. Täpp till ännu fler energitjuvar så att utsläppen blir mindre och mindre med åren.

Läs hela guiden


Klimatstrategier – så gör du

Klimatförändringarna kräver kraftigt minskade utsläpp av alla verksamheter. För att bäst genomföra minskningar behövs en klimatstrategi för att verksamheten på ett strukturerat sätt ska kunna arbeta för att reducera utsläpp av klimatpåverkande ämnen.

Sju steg till en klimatstrategi:

 1. Få ledningens stöd. En klimatstrategi kräver förändringar och investeringar i företaget.
 2. Utse en klimatansvarig person. Ofta berörs flera avdelningar och en person eller arbetsgrupp behövs för att samordna och utvärdera.
 3. Analysera verksamhetens klimatpåverkan. Det är nödvändigt att ha överblick över utsläpp och att ha en förståelse för varför de sker.
 4. Sätt mål för koldioxidreduktionen. Definiera vilka avdelningar och vilka delar av företagets direkta och indirekta utsläpp som ska ingå.
 5. Utarbeta en handlingsplan. Prioriterade aktiviteter ska beskrivas, inklusive relevanta tidsramar och information om vem som ansvarar för vad. Det kan även vara lämpligt att planera hur klimatstrategin ska kommuniceras.
 6. Implementera klimatstrategin. Skapa incitament hos de anställda att arbeta för att nå de uppsatta målen, exempelvis genom avdelningsspecifika mål, individuella målsättningar, bonussystem, tävlingar och kompetensutveckling.
 7. Utvärdera implementeringen löpande. För att ta reda på om målen är realistiska är det viktigt att regelbundet följa upp ifall utsläppsminskningarna.

Läs hela guiden


Grön marknadsföring

Alltfler kunder vill göra medvetna och hållbara val, med genomtänkt kommunikation och marknadsföring kan du hjälpa dina kunder.

12 tumregler för medvetna erbjudanden:

 1. Trovärdig avsändare. Det du säger måste hänga ihop med det du gör.
 2. Starkt grunderbjudande. Tvinga inte kunden att välja mellan värde och värderingar. Se till att ha en fantastisk produkt att börja med.
 3. Medvetet erbjudande. Ditt etiska mervärde ska vara ett tydligt och erkänt steg mot en mer hållbar värld.
 4. Problemet förstås. Kunden behöver förstå hur världen blir bättre genom din produkt.
 5. Lätt att hitta. Kunden ska inte behöva ta en omväg för att få tag i det du säljer.
 6. Härligt lockande. Det du säljer måste väcka habegär och känslor.
 7. Känns medvetet. Ett erbjudande som riktar sig till de mer medvetna kundgrupperna kan ta ut svängarna med de etiska argumenten.
 8. Känns exklusivt. De mer statussökande kundgrupperna sätter känslan av exklusivitet och utvaldhet i centrum.
 9. Känns tryggt. Den trygghetssökande gruppen behöver rationella argument som gör att köpet inte kan ifrågasättas.
 10. Blir uppskattad. Ett tack för en samhällsinsats är alltid skönt att få och kan också bygga lojalitet.
 11. Kan visa upp. Låt kunden visa upp sitt goda val och känna gemenskap med andra genom det.
 12. På återseende. Du vill träffa din kund igen och vill inte heller att din produkt ska hamna på soptippen. Slut kretsloppet.

Läs hela guiden

 

Text: Erika Svensson Uppdaterat: 2015-08-26

Jag vill veta mer om medlemskapet

Etik, antikorruption och mutor

Goda kunskaper om regelverk och risksituationer ger dig bättre möjlighet att undvika att göra dig skyldig till korruption, men också att förebygga korruption bland dina medarbetare.
Läs mer om etik, antikorruption och mutor

Ledarnas hållbarhetsexpert skriver gästkrönikor om hållbarhet

"Självklart för cheferna att ta klimatansvar"

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan hos Veckans Affärer


"Att bråka är respektfullt"

Vi som gnetar med hållbarhetsarbetet måste våga vara bråkiga för att sälja in en utveckling som är hållbar, inte hållbar utveckling, skriver Erika Svensson.
Läs krönikan i Miljöaktuellt

Digital kurs: Leda hållbar utveckling

I våra digitala kurser finns övningar och aktiviteter som du kan genomföra själv eller tillsammans med din grupp. Utveckla ditt ledarskap med hjälp av filmer, poddar och tester – och experternas bästa tips.
Digitala kurser

Hållbarhetsbarometer 2014

Varför arbetar Ledarna med hållbarhet?

"Ledarna anser att hållbar utveckling ytterst är en överlevnadsfråga för företag och organisationer. Ledarna anser att chefer har en avgörande roll att driva arbetet som en integrerad del av verksamheten och att medverka till att företag och organisationer väljer alternativ som stödjer hållbar utveckling."

Läs mer i Idé och Framtid vår ideologiska plattform

Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

I början av maj 2014 anordnade Ledarna och Hagainitiativet ett seminarium om lönsamhet kopplat till företags klimatarbete. Medverkade gjorde bland andra Annika Elias, ordförande Ledarna, som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete.
Läs mer och lyssna på en podcast från seminariet

Chefen viktig för en hållbar utveckling

Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på LedarnaEn undersökning i Ledarnas medlemspanel visar att 8 av 10 chefer ser att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare för den egna organisationen de närmaste åren.

– Det finns ett stort intresse för och ett behov av kunskap på området, berättar Erika Svensson, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Läs hela intervjun om hållbarhet
Hållbar utveckling. Ledarnas Chefsbarometer 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem