Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Experten svarar – jämställdhet och mångfald

Ellen Landberg

Att vara chef innebär att ställas inför många olika frågor och utmaningar. Ledarna vill stötta dig – därför svarar våra experter varje månad på olika frågor. Här är det Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, som står för svaren.


”Kan jag slippa att vobba?”

Fråga: Som nybliven dagisförälder har jag känt pressen att ständigt vara uppkopplad, när jag kommer hem efter jobb och hämtning, men även de gånger jag har varit hemma med sjukt barn. Hur mycket närvaro går det egentligen att kräva av mig som chef?

Svar: Som chef är du en förebild och normsättare. Det ska vara okej att vabba. Därför är det bra om du som chef föregår med gott exempel och inte alltid måste jobba, vobba, när ditt barn är sjukt.

Prata med dina medarbetare om hur ni ser på vobb kontra vabb på ett enhetsmöte eller i medarbetarsamtalen. Enklast är det om arbetsgivaren har en tydlig policy där det framgår vad som gäller. I policyn kan ni som företag tydligt beskriva riktlinjer för föräldraledighet och vab. En viktig del i den är att kommunicera företagets värderingar när det gäller dessa frågor, en annan att ha tydliga checklistor för chefer att ta hjälp av när medarbetare berättar att de ska vara föräldralediga och vad man kan tänka på för att underlätta för medarbetare som har barn.

Läs mer i vår checklista En föräldravänlig arbetsplats.

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 5 maj 2014.


Fråga:
Jag har bestämt mig för att dela föräldraledigheten lika med min partner, vilket mitt företag uppmuntrat till och flera av mina medarbetare redan har gjort. Nu undrar jag om det är något särskilt som jag bör tänka på?

Svar: Det är viktigt att du känner att ditt beslut respekteras av arbetsgivaren. I teorin ska föräldraledigheten inte påverka dina möjligheter att utvecklas i karriären.

I praktiken är det inte alltid så. Men det finns exempel på att chefer som valt att prioritera föräldraskapet också erbjuds att ta nästa steg i karriären. Inför ledigheten är det bra om du är tydlig med din chef om hur ni ser på din fortsatta utveckling i företaget.

Diskutera med din chef om vilken information du vill ha under din föräldraledighet och hur du får den, se till att det finns ett eller flera möten inbokade inför att du ska komma tillbaka efter din föräldraledighet. Ta också reda på vilka förmåner som du har rätt till under din föräldraledighet, en del företag erbjuder till exempel föräldralön. Lika viktigt är också att ta reda på vilka förmåner du inte har rätt till. Bra att veta är också att föräldralediga har rätt till samma lönerevision som de hade haft om de arbetat.

Svaret har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 5 maj 2014.


Jämställdhet bör ingå i affärsutvecklingen

Fråga: Jag är HR-chef på ett medelstort företag som har i sin vision att vi ska vara ett jämställt företag. Men ingen vet egentligen vad det är vi ska göra. Var ska jag börja?
/Magnus

Svar: Grattis till att ni har skrivit in jämställdhet i er vision! I dag ser vi att verksamheter med en ledning som har kunskap om de här frågorna är de bästa på att ta vara på den kompetens som finns i organisationen. Något som i sin tur självklart leder till att affärerna går bättre.

För att nå en verklig förändring är det centralt att jämställdhetsarbetet blir en del av affärsutvecklingen och inte en administrativ förvaltningsfråga. Börja därför med att involvera den strategiska ledningen och formulera en plan för hur arbetet ska gå till utifrån er organisations utmaningar och sätt tydliga mål. Varför tycker ni att det är viktigt att arbeta med jämställdhet? Vad vill ni uppnå?

Ett jämställdhetsarbete kan och bör bedrivas på flera olika nivåer samtidigt. Det interna arbetet med att se till att ingen blir diskriminerad är den ena delen och här ingår det arbete som företag är skyldiga att göra enligt diskrimineringslagen, som att ta fram olika policydokument, göra lönekartläggning och arbetsmiljöarbete.

Men förutom det som berör ren diskriminering, så handlar jämställdhetsarbete i hög grad om värderingar, attityder och hur verksamheten organiseras och leds. Nästa steg blir alltså att identifiera vilka skillnader i förutsättningar som finns mellan kvinnor och män i organisationen. Det kan röra lönesättning, karriärmöjligheter, förväntningar på uttag av föräldrapenning och så vidare. Du som HR-chef har en viktig uppgift i att ge stöd till ledning och chefer och skapa strukturer, arbetsmodeller, metoder och verktyg som möjliggör arbetet.

Det finns mycket litteratur och många konsulter på marknaden att ta hjälp av i hela processen om ni inte har kunskapen inom den egna organisationen. Kom ihåg att det är själva processen som är framgången – eftersom det är en del av affärsutvecklingen är det något organisationen ständigt ska sträva efter att förbättra.

Lästips

  • ”MedVerkan – fungerande förändringsarbete för lika rättigheter och möjligheter” av Tema Likabehandling.
  • ”Genusmedvetet ledarskap” red. Ann-Sofie Däldehög, Liber.
  • ”Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt”. Finns att ladda ner på ledarna.se/jamstalldhet


Är jag lönediskriminerad?

Fråga: Jag jobbar sedan många år tillbaka som mellanchef i offentlig sektor. Nu har vi omorganiserat och anställt en person på en tjänst som är snarlik min. Personen som anställdes är en ung man som fått betydligt högre lön än mig fast jag jobbat här i många år. Jag känner mig diskriminerad, kan det vara lönediskriminering?
/Camilla

Svar: Om det föreligger skillnader i lön för arbeten som är lika eller likvärdiga måste arbetsgivaren kunna visa på att det finns sakliga förutsättningar för skillnaderna – en saklig löneskillnad kan bero på arbetets svårighetsgrad och ansvar, individens erfarenhet och utbildning och resultatet av arbetsinsatsen.

Det kan dock ofta vara svårt att se om det förekommer diskriminering när det kommer till enskilda löner eftersom det är så många olika variabler som spelar in vid lönesättning; typen av tjänst, utbildning, erfarenhet och så vidare.

Prata med din chef och ta reda på vilka lönekriterier som finns på ditt företag – kanske kan du få vissa svar där? Fråga också om ditt företag har gjort en lönekartläggning och hur skillnaden mellan dig och din kollega anlyserades då – i en lönekartläggning undersöker man mönster för att säkerställa att inga oskäliga löneskillnader finns, fast med fokus på grupper mer än på enskilda personer. Anser du att orsaken till skillnaden mellan era löner är osakliga bör du som medlem kontakta Ledarnas företrädare på arbetsplatsen eller ringa Ledarnas Chefsrådgivning på 0200-87 11 11.


Underlätta för föräldrarna

Fråga: Jag är ganska ny som chef och har en ambition att vi ska vara ett föräldravänligt företag. Som det är nu så är det nästan bara kvinnor som tar ut föräldraledighet och föräldrapenning hos oss. Vad kan vi göra för att få det mer jämställt?
/Johan

Svar: Ni är helt rätt i tiden vad gäller att tänka på hur man som företag kan bidra till ett mer jämställt arbetsliv, där föräldraledighet spelar en viktig roll. Det finns flera saker ni kan göra, både på strategisk och på operativ nivå.

En viktig del är frågan om jämställda löner – hur lönesätter ni? Forskning visar att kvinnor riskerar att bli statistiskt diskriminerade utifrån förväntningar om familjebildning. Se över era strukturer och er löneprocess och säkerställ att inga oskäliga löneskillnader finns. Här ingår också att se på ingångslöner, karriärvägar och så vidare. Har ni samma förväntningar på män och kvinnor och ges de samma förutsättningar?

Var en förebild! Visa både i teori och praktik att ni förväntar er att både män och kvinnor ska vara föräldralediga i samma utsträckning och vara hemma när barnen är sjuka. Om du som chef går för att hämta på förskola, liksom är hemma om ditt barn är sjukt, sänder det en tydlig signal till medarbetare att det är så man gör på ert företag.

Att förlägga möten mellan klockan 10 och 15 och att öppna för möjligheten att arbeta hemma är två konkreta saker som underlättar för småbarnsföräldrar. Det är förstås av största vikt att ni verkligen lever som ni lär – här kan en del arbete med värderingar och normer i företaget behövas.

Ta gärna del av Ledarnas checklista för en föräldravänlig arbetsplats.

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2015-08-26

Jag vill bli medlem!

Medlemsförmån – Leda Jämt

Logga in och ladda ner Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

Handbok: Leda Jämt

Läs mer om medlemskapet och vad det kan ge dig som chef!

Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Bli medlem