Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Jämställdhetsplanen

Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009. I den finns ett diskrimineringsskydd inom en rad samhällsområden och arbetslivet för diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller -uttryck, etnicitet, religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder.

När det gäller diskrimineringsgrunderna kön, etnicitet och religiös tillhörighet finns ett krav på skriftliga jämställdhetsplaner (kön) samt ett målinriktat  förebyggande jämställdhetsarbete (kön/etnicitet/religion). Begreppet jämställdhet omfattar i den nya lagen samtliga dessa tre diskrimineringsgrunder. Arbetet ska ske i samverkan med de fackliga organisationerna på arbetsplatsen eller representanter för arbetstagarna.

Arbetsgivarens skyldighet

Det är arbetsgivarens skyldighet att inom ett treårsintervall

  • samverka med representanter för arbetstagarna i upprättandet av en jämställdhetsplan
  • se till att arbetsförhållandena lämpar sig för anställda oavsett kön, etnisk bakgrund och trosuppfattning
  • se till att de anställda kan förena föräldraskap och arbete
  • motverka trakasserier, repressalier och sexuella trakasserier
  • verka för att sökande oavsett kön, etnisk bakgrund och trosuppfattning söker lediga tjänster
  • främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män genom kompetensutveckling och rekrytering
  • vid nyanställningar särskilt verka för att få sökande av underrepresenterat kön
  • upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika och likvärdiga arbeten samt upprätta en handlingsplan för att uppnå sakliga löneskillnader som inte har samband med kön.


Varje arbetsgivare med 25 eller fler anställda ska skriftligt redovisa sitt förebyggande jämställdhetsarbete, vart tredje år, i en jämställdhetsplan. Arbetet med de delar som berör etnisk tillhörighet eller trosuppfattning ska vara målmedvetet men Ledarna rekommenderar att arbetsgivaren inkluderar dem skriftligt i planen.

LO:s Handbok 2 Aktiva åtgärder – att göra en jämställdhetsplan går steg för steg genom hur du som arbetsgivare kan arbete och är upplagd utifrån de krav jämställdhetslagen ställer på arbetsgivarens jämställdhetsarbete. 

Men att bara skriva ihop en plan räcker inte, när planen är skriven är hela förändringsarbetet kvar. Ett framgångsrikt arbete med jämställdhet är beroende av att redan från början involvera hela organisationen, utvärdera tidigare satsningar, fördela ansvar och införskaffa kompetens i dessa frågor.

Chefens ansvar

Arbetsgivaren har ansvar för att följa diskrimineringslagen och att upprätta en plan för att öka jämställdheten. Ditt ansvar som chef är dock inte bara att efterleva arbetsrättsliga lagar utan även att utveckla verksamheten, lönsamheten och företagets attraktionskraft. Därför måste du som chef vara insatt i dessa frågor, föregå med gott exempel samt se och förmedla möjligheterna med ett proaktivt jämställdhetsarbete. 

Läs mer i DO:s skrift Lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet som beskriver dels hur arbetstagarens skydd mot diskriminering är utformat i lagstiftningen och dels vilket ansvar arbetsgivaren har för arbetet med lika rättigheter.

 

 

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2016-01-07

Jag vill bli medlem!

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Medlemsförmån – Leda Jämt

Logga in och ladda ner Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

Handbok: Leda Jämt

Läs mer om medlemskapet och vad det kan ge dig som chef!

Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Bli medlem