Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Leda Jämt

Att lära sig leda jämställt handlar om att börja reflektera och bli medveten om sitt eget beteende och sedan försöka förändra det. Att leda jämställt är att vara medveten om att kvinnor och män ges olika förutsättningar i arbetslivet. Och det är att se till att bristande jämställdhet inte får konsekvenser för medarbetarna eller för verksamhetens resultat.

Faktum är att vi alla bär med oss förväntningar på hur kvinnor och män ska vara. De här förväntningarna styr oss i vårt dagliga liv, både hemma och på jobbet.

Tänk efter:

 • Vad behöver du för att driva jämställdhetsfrågor i din organisation?
 • Vilka är dina styrkor som chef och hur använder du dem till att öka jämställdheten på din arbetsplats?
 • Vad är din personliga drivkraft för att öka jämställdheten i din organisation?


Skapa förändring

För att kunna öka jämställdheten måste du lära dig att leda förändring. Det är samma mekanismer som gäller vid förändringsarbete som när jämställdhet ska skapas.

Att arbeta med jämställdhet handlar om att förändra kultur, normer och värderingar. Det är inte gjort i en handvändning. Var smart. Lär dig hantera förändringsledarens verktyg och bli en skicklig förändringsledare.

Kartlägg och analysera

Kartlägg och analysera din arbetsplats ur ett jämställdhetsperspektiv. Om det till exempel visar sig att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män så fundera över varför det är så. Finns det en koppling till var kvinnorna finns i organisationen och vilket arbete de utför?

Sätt konkreta mål

Man når inga resultat utan att först bestämma sig för vad man vill uppnå. Vilka kortsiktiga och långsiktiga mål ska ni ha för ert jämställdhetsarbete? Målen ska vara realistiska och utvärderingsbara. Bestäm vad som ska göras, när det ska göras och av vem. En utvärdering av organisationens jämställdhetsplan ska göras vart tredje år. Om ni inte nått era mål, lär er av misstagen och gör en ny, bättre plan.

Räkna med motstånd

Jämställdhetsarbete möts alltid av motstånd på olika sätt, eftersom det i slutänden handlar om att omfördela makten i organisationen. När du försöker leda jämställt kommer du antagligen möta motstånd både uppifrån och nedifrån.

Oftast bygger motståndet på bristande insikt i vad jämställdhet på arbetsplatsen egentligen innebär. De flesta brukar visa förståelse för frågan när de kommer till insikt om att det handlar om att skapa lika villkor för kvinnor och män på arbetsplatsen. Ifrågasätter man det ändå så ta ett samtal kring vilken värdegrund ni som organisation vill stå för och hur ni ska konkretisera den.

Olika arbetsförhållanden

Att skapa jämställda arbetsförhållanden handlar dels om att titta på den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, dels om att titta på hur arbetet är organiserat ur ett könsperspektiv.

Till sociala faktorer hör samarbetsklimat, organisationsstruktur och förhållningssätt mellan kollegor, chefer och andra medarbetare.

Ledarskapet är en av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna som påverkar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.

Livspusslet

Hur man får ihop ett utvecklande arbetsliv med ett tillfredsställande privatliv är en svår fråga för många. För inte så länge sedan krävdes det en hemarbetande fru för att en man skulle kunna arbeta. I dag kan både kvinnor och män förvärvsarbeta men traditionella strukturer gör livspusslet betydligt svårare för kvinnor än för män.

Måste vara dubbelt så bra

Många kvinnor upplever att de måste vara dubbelt så duktiga som sina manliga kollegor för att räknas på jobbet samtidigt som de tar större delen av ansvaret hemma. Känslan av att aldrig räcka till bidrar till att många kvinnor sjukskrivs för utbrändhet.

Hållbart ledarskap

Det hektiska arbetslivet gäller inte minst för chefer. Undersökningar visar att nästa generation är skeptiska till att bli chefer eftersom det verkar vara ett drygt åtagande att bli chef. Du som chef ska leda dina medarbetare samtidigt som du måste ta hand om dig själv. Forskningen visar att kvinnor som är chefer har högre förväntningar på sig från omgivningen, mindre befogenheter i förhållande till ansvar och fler underställda än män som är chefer.

Tänk efter:

 • Hur hjälper du dina medarbetare med deras livspusslande?
 • Hur har du det själv med balansen? Vilken hjälp behöver du?


Föräldraskap

Jämställdhet på jobbet hänger ihop med jämställdheten hemma. Fast många unga par vill leva jämställt motverkas denna önskan av samhällets förväntningar och egna föreställningar.


Att få ihop livspusslet är en utmaning inte minst för den som har småbarn hemma. Det är när barnen kommer som bristen på jämställdhet i förhållandet och på jobbet blir tydlig. Som chef kan du stötta dina medarbetare att göra sina val mindre grundade på kön och mer grundade på vilja.

Tänk efter:

 • Har ni en småbarnsföräldrapolicy på din arbetsplats? Om inte, hur skulle en sådan kunna se ut?
 • Är det viktigt för dig och din verksamhet att dina medarbetare lever jämställt

Läs vidare i vår checklista för en föräldravänlig arbetsplats.


Pappor är också föräldrar

Småbarnspappor är de som arbetar mest övertid medan mammor går ned i arbetstid. Många chefer blir fortfarande förvånade när en nybliven pappa berättar att han ska vara föräldraledig. Fast de länge vetat om att en ny bebis var på väg.

Förutom att du bidrar till att göra arbetslivet mer jämställt så finns det många vinster med att underlätta för småbarnsföräldrar att vara yrkesverksamma och aktiva föräldrar:

 • Lojala medarbetare. Föräldralediga som fått stöda av arbetsgivaren, kommer tillbaka med ännu högre grad av lojalitet än tidigare.
 • Tryggare och mindre stressade medarbetare.
 • En konkurrensfördel i rekryteringssituationer när din arbetsplats har ett rykte som attraktiv arbetsplats för småbarnsföräldrar.
 • Lättare att internrekrytera chefer. Fler kan tänkas sig att gå in i chefsrollen om villkoren upplevs som rimliga.

  

Text: Ellen Landberg Uppdaterat: 2014-03-07

Jag vill bli medlem!

Podcast: Jämställdhet som en del av verksamhetsutveckling

Christina Franzén, vd Näringslivets Ledarskapsakademi, och Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna, berättar hur arbetet med jämställdhet kan utveckla och förbättra affärer och bidra till en bättre arbetsmiljö. Ellen Landberg, ledarskapsutvecklare på Ledarna, medverkar också i podden.

Lyssna på podden på Ledarna Play

Medlemsförmån – Leda Jämt

Logga in och ladda ner Leda Jämt – handbok för chefer i att leda jämställt.

Handbok: Leda Jämt

Läs mer om medlemskapet och vad det kan ge dig som chef!

Bli medlem i Ledarna - Sveriges chefsorganisation

Bli medlem